Halloween party ideas 2015

By Lalmalsawm Sungte
Sawrtui Monthly
'Taj Mahal Tea' senduk deu hieu, 'Assam Tea' a ngawi ngawi um, 'Darjeeling Tea' a rim thlum ngiuel, 'Nilgiri Tea' a rim rawl vang vang... hai hih India-a thingpui inhnik le manto tak ilo sawn hlak a ni chun i GK buk kha tiem nawn nawk rawh!

Khawvel a thingpui man tamtak chu 'Manipur Tea' a lo ni zing an nawm ie. Chuel chauh chu an le... North East Statehai hrimhrimah 'thingpui' man a kaisang deu vawng tah ni'n mipui ha'n an hril hlak.

"Ni khat lai khan Police Verification lak tumin ka fe a, station clerk pa in 'Sap a thingpui man ding Rs 8,000 a tul' a mi lo ti a. Tuchen hin ka pek theinaw leiin Police Verification lekha chu ka la lak thei nawh" ti'n Tuithaphai a mi pakhat chun a hril chu tie.

Chuchuh ka lo hriet chun fiemthaw malam in "Tuithraphai le Manipura sawrkar thawktuhai chu thingpuife le chini expot kualiti ngot andawn ni naw nim," ka hei ti thlak thei hram a!

"Manipur ah khawlai khom thingpuife expot kualiti hmu ding a um nawh... import vawng anih ... chuonghai khawm chu a man tlawm chi ngawt, China, Burma siem atam..." ti'n mawl takin dawnna a hung nawk phing chun a ngaina hre lo chun "Manipur sawrkar thawktuhai thingpui dawn chu 'Manipur Tea' (danglam tak), thingpui manto tak ani chuh" ti'n Nahai rikod buk-ah ka ziek thlak tah a nih.

Mihai hril dan nawk pei chun Manipur a 'thingpui man' to na bikhai chuh tezari, edukeson, hriselna le pulis dipatmen hai hih an nih.

Tezari ah hin a bikin clerk a inthawka an sang tak chenin 'thingpui' man tam ngawt dawn hlak an ni leiin tlangrama sin nei si, mani thawkna a um peinawhai chun lawmsa ti'n an post-a an umnawna ding ani phot chun tezari a thawkhai chu an thla khat 'thingpui' man ding an pek hlak! ni'n mi tamtak chun an hril hlak. Chuong ang bawkin edukeson le hriselna dipatmen hai ah khom a kalhmang a lo ni tah.

Hienghai bakah hin pulis dipatmen khom sin an thaw nasa in an sawl hle ni naw nim 'Thingpui' man tam an 'hnik chi' hnawt vea an khawsa hlak chuh. Manipurah chu dan ang taka thilthaw ding chun dannaw ang takin sawrkar thawktuhai 'thingpui' man ding i pek phot a ngai anih.

Hiengang lawma Manipur a 'thingpui' man a kaisang el hi iengtizie am ning a ta? Sawrkar thawktu han 'thingpui' man tam an du lei hrim hrim lei a ni? Annawleh, a sunga chen han 'an sawl em leiin an thingpui man ding' ti'n ei pek hlak hi an zawngsak a; ngaiah an hung nei el am an tah?

Sawrkar thawktu 'thingpui' man tam dawnhai chu an phing an bel hrat el bakah an in-le-lo hai khawm in an zunhanghai a ngei taluoa, an building hai a sawng sawngin an thang pei hlak an ti chu!

Velnawk chu sawrkar thawktu in a 'thingpui' man ding a ngiet chea, ipek a ni chun dan i bawsiet a nih ti i hriet a tul. Chun a sin a ding hrim a thawa, nang khawm i lawm bek bek ani nih ti in hriettir nuom tak tak a ni chun a 'thingpui' man ding pek nekin 'Pu, i sin ringum takin i thaw leiin, Ka lawm taluo' ti'n inthla liem tum ta hlak rawh. Choungnaw chun mi pasie le rethei tamtak a chunga ei hril pa anghai hin an hmu ding ang an hmu ve naw ding a nih. Chuelbakah, nang khawm i pek theinaw hun la hung um a ta, chu pha chun insirna hun um ta naw nih.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.