Halloween party ideas 2015

By Lalmalsawm Sungte

Kristien Kum 100na: 2010 ei ti hin ei lunginruol senga; amiruokchu tarik — February 10, 13, 20 le May 7 — ah ruok hin chu ngaidan an ang naw seng el thei.Kum 2010 hin Manipura Hmar hai in Krista chanchintha, Senvon, a ei dawng kum zabi hunser ei choungkai ding an ta a, chu hun chu kohran el khelah hnam awrganaizeson hai khom in an lo thlir thup chu a nih.

Hmar Christian Leaders Forum (HCLF) chun theitawp in kohran popo lungruoltaka ni le thla in ang a hmangpui tum in hma a lak mek a. Chu lai zing chun thangthar-thalai Hmar Students’ Association (HSA) khom in kohran popo in a ni le thla in ang thlapa an hmang thei hram na dingin t’in hma an lak tum ve bawka. Kum 2007, 51st General Asembili, Vairengte a thu an pasi chu: Kohran a mal a hmang tu/hmangtum hai chu “a tul chun boycott” ding ti a nih.

Hienga HSA rau in “kohran kuong” a nawr el tak hi mi tamtak ngaidan a ni naw ding a ni ti chu a chieng hle. ‘Hmars’ SMS a khom mi tamtak chun HSA hmalakna tha an ti em em lai zingin “boycott” chen an inhuom thu chu an lawmnaw thu an suklang ta a nih.Kohran le hnam awrganaizeson hin ramri an nei am an nei nawh? ti chu kum tamtak Hmar hai chun ei la chei dingin an lang. Hnam pawl am, kohran ei ngaisang lem? ti dam ei la suizui pei ding zie a sukchieng hle.

Tlang hrieta ei thuoitu hai polisi le thuthluktna hai nasa taka SMS, TV le radio haiah zalentaka ei hril thei a, thuoitu hai khoma an polisi le thurel an siemrem thei pha chun ei sawsaiti hi changkangna rieu ei nei tah ti thei ei tih.Polisi le thurel-thupasi hai hrim hrim mipui lai hril a hlaw nasa po leh thuoitu hai lawm lem ding ei nih ti hi hrie thar ei tiu a. Chun ei rorelna a thu ei pasi hai hi ‘feedback’ ngaithlak dan inchuk sa hlak ding a nih.

India sorkar Cabinet khom an inthunga, petrol man kaisang dingin thu an pasi bur a; amiruokchu mipui rawlri “kan dit nawh” TV, radio, newspapers, SMS ah hai an hei hriet chun an “roll back”(herkir) nawk hlak ti khom ei hriet a tul.

Chuongang bawkin “Eini kohran chun, hi ni ngei ngei hin...” ti a asembili rau in risawliuson ei lo pasi sa khom nisien iengtin am ei mipui han an ngai a? ti hi hriet tum ding a nih. Kohran thuoitu mipui rawl ngai hlak hai chu berampu tha an ni sia.Chun, ei polisi le thurel hai ei herkir/thiek leiin ei hming a sie-ah ngai nawng ei tiu. Hiengang hun hi mipui rawlri hrietna hunah hmang lem hlak ding a nih.

Ei nuom tak a ni tam, a ni naw tam; HCLF in kohran thuoitu hai rawn a, tarik hmangna ding tak an reltluk thei hlawl naw chun HSA, HYA, Hmar Inpui, ldd ha’n an nuom chun hnam pumpui huopin Manipura Hmar kohran popo fiel in lawmna siem ve hai sien a hadam hle ding niin HSA General President term tamtak lo cheltu Pu Ramthienghlim Varte chun a hril.

Iengtin am i ngaive a?

Post a Comment

 1. Christien kum za (100 years) ni na 2010 a ei i lawmtum hi Manipura Hmar hai christien an ni na kum za lawm ding ei ni? Nilovin Hmar hai Christien kum 100 ei ni na lawm ding ?
  Ei tawmkam hmang le lekhazieka hai hin ei fimkhur hle tul in an lang.


  Lalremthang, Guwahati.

  ReplyDelete
 2. @Pu Lalremthang,
  "Kum 2010 hin Manipura Hmar hai in Krista chanchintha, Senvon, a ei dawng kum zabi hunser ei choungkai ding an ta a, chu hun chu kohran el khelah hnam awrganaizeson hai khom in an lo thlir thup chu a nih..." ti ziek hmanga i hung dawn ni'n an lang.

  Manipur a Hmar tia ziekna san: Voisun ni chen a Hmar han centre taka/ropuirelna a ei nei chu Manipur a lani zing leia Manipur a Hmarnau le kohran hai kawkna ka hung ziek anih.

  I ti ang hin Manipur a Hmar hai chau in Kristien Kum 100 an lawm ding an naw a, Hmar (as a tribe)in Kristien Kum 100 ei lawm dur dur ding a nih.

  Entirna: India mi hai chun Republic Day kum 50 na ei lawm khan USA a um India mi hai khawmin an thei ang angin lawmna prokram an lo siem el bakah palai inruot in New Delhi an hung pan ve a ni kha. Ei Rikod bukah 'Hmar in Chanchintha ei dawng na chu Kum 1910, Senvon khuo...' a ti si chun hang bi thelna ding bek um in an lang nawh.

  I lo tiem chipchier leiin lawm a um. A dang artikul hai khom hung 'comment' pei la nuom a um.

  Lalmalsawm

  ReplyDelete
 3. Pu Lalmalsawm,

  Ka zawna i hung dawn dan a inthawk hin, a chunga zieka um khin a hriltum le a kawk feltakin an lang thei leiin ka lawm hle.

  Ngaidan balance tak nei hai chun hrethiem hrim an tih. Amiruok chu, http://inpui.blogspot.com a article lo tiem tu hai popo in an hriet thiem vawng naw el thei dinga anlang hlat leiin ka hung point out anih.

  I entirna pek khawm khi a tha in a fie hle lai zingin, Manipura hmar ha'n Gospel Centenary lawm an ta, state danga um Hmar ha'n an hung lawmpui lem ding a kawk lem el thei a.

  Ei i lawm ding hi Ram Gospel centenary ni lovin, Hmar Hnam Gospel Centenary lawm ding ei ni lem si chun, ram popo huopa ei hril/ziek hi a changkang hlak lem el naw maw ? Nakie hin ngaidan inhnuoi deu nei hai in lo ngai buoi pal rawi an tih.
  Lalremthang.

  ReplyDelete
 4. @Pu Lalremthang,
  Lawm a um ngotel. Inpui a ding hung ziek ve thei la nuom a um.

  I thahnemngaipui,
  Lalmalsawm

  ReplyDelete
 5. Eh!! coment dan hai chu ki a va nei rieu de!! a tha hieng naw hin chu changkang dan a um nawh.. inbei fawk fawk hi intang lien na pakhat a nih. a sei em a kei chu ka la tiem hman naw deu a nih. Nakie hung bei veng ka tih. Anhoi hmar ni hi....

  ReplyDelete
 6. Dear Admin comment na hi a chang hin a buoi tlak deu a zuk post vat ei nuom hunah suk awlsam dan deu dam a um am aw!

  ReplyDelete
 7. @Anonymous,
  Tuchena ding chun ei system/platform hmangin a thei chen ei keifan a, comment box hi ei siem anih.

  Chun, hming tak tak I hmang nuomnaw khomin permanent deuin 'Nickname' hmang thei ani kha aw. 'Anonymous' ti ringot khan chu mi dang 'Anonymous'bawkin an hung post phaleh hrietkar a harsa hlak.

  Lawm i um.

  ReplyDelete

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.