Halloween party ideas 2015

viBANGALORE, MARCH 22: Bangalore Hmar Christian Fellowship (BHCF) thlakhat sung keyboard target (February thla), a an nei chu March 22 khan mit ngeia an hmu thei tak leiin lawmna prokram an hmang.

Keyboard hi Yahama PSR-S 700 (Inhma lai a PSR- 2100 le equivalent) a thar hlawk, Rs 4,7350 man a nih. Ari khawm a tha tawkin hmet ding a kim hle ni’n a thiem han an hril.

Member han an thei ang tawk tawk chawikhawma “Pathien inpakna” ding ti a an thawlawm ani leiin, a tak ngei a an hang hmu leiin an hmelah lawmna an lang.

"Aw Lalpa ropui, hi hmangruo hin mihriem suk ropuinaw sienla, hi hmangruo hin fellowship thuoituhai suk ropuinaw sienla, hi hmangruo hin a hmettuhai le musician hai hming suk ropuinaw sienla, Nangma hming chau sukropui sienla kan nuom anih... ,” ti’n Rev Jonathan Pudaite in mipui hma-ah keyboard hawngna neiin Pathien kutah an kawltir.

Keyboard lawmna hunah hin remchang takin Hmarnau ei suong ve em em laia pakhat, MP lo ni tah, Pu Dr HT Sangliana chu thuhriltu ni’n Pathien thucha le a lungrila an voi hai mipui lai a phorlang in hun a hmang. Indian parliament lekha (parliamentary proceeding papers) ah Isu Krita hming zieklut a ni dan le Pathien tadinga “thil chite te” a thaw hai hrilin ngaithlatuhai chu taimatak le ringumtaka an sin hai thaw pei dingin a ditsak thu a hril sa bawk.

Titi-lengkhawm
Inkhawm prokram zo ani hnungin keyboard thar hmangin hall-ah rimawi rem a nih. Rev Jonathan Pudaite le BHCF secretary Pu Jonathan Kungate in prokram an thuoi a. Titi-lengkhawm ani angin BHCF hmalak dan ding hai hrilna nei nghal a nih. Pastor nei dan ding dam hril lang sa ani a. Hi kawngah hin mipui le thuoitu hai chun Hmar Christian Leaders Forum (HCLF) a inthawkin beiseina lientak an nei ni’n an lang.

Lawmna Ruoi
Bangalore a Hmarnauhai vangneina tamtak laia pakhat chu thil an ri met chun ‘Tho ro, ruoi the'ng ei tiu’ ti thei an um deu zingna hih a nih. ‘Keyboard meuh an ri uoi uoi ta chun fak le dawn a hnuk chawm ve a awm’ ti’n thahnemngai BHCF member Pu L K Mawia, Pu Jonathan Kungate le Pi Nancy Morton han ruoi an hung tum a. Arsa hmepawk le vawksa-bawngsa chartang inhnik takin fatu han an buotsai chu BHCF chairman Pu Robert in Pathien kuomah inhlanna a nei zoin hlim le lawmtakin kil tlang a nih.

Hme rim a hrat hle ani awm a, Kannadiga hai football petna a chief guest hun a hmangzo hnungin Pu Sangliana khom ruoithena hmun Pi Dari hai In a la pan ngat a nih.

Member hai an hlimin lung an ruol hle ni’n an lang.

Belsa:
Karthar Pathienni hin Delhi tienga thuoitu Pu R H Hminglien in Pathien thucha hrilna nei a tih.


Tak nisi mak ve tak: Nikum Sikpui Ruoi khan HSA, Bangalore branch thuoitu le mipuihai zarin tukhawm inrui a buoina siem an um nawh. Sikpui Ruoi hmanglai-ah chu a la thienghlim pawl tak ni’n Inpui rikod-ah ei zieklut nghal a nih. Entawn thlak tak an nih.

menaritepuktangantepuktangantepuktangan

Post a Comment

  1. BHCF ha'n keyboard thar in nei hi Pune HCF hai chun kan lawmpui takzt cheu. Pathien inpak le chawimawina kawngah a neka nasa nawk zuola hma insawn theina dingin Lalpan malsawm raw se cheu.
    - Samuel L Songate

    ReplyDelete

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.