Halloween party ideas 2015

BANGALORE, APRIL 12, 2009: "Thisen hlu, thisen hlu;..." ti a Good Friday ruoi hlim taka an kil hnungin Bangalore Hmar Christain Fellowship (BHCF) member hai chun Easter Sunday- Krista thonawkna champha- chu hlim takin thu le hla a inpawl in hun an hmang.

Keyboard thar nei an ni bawk leh, Pathien inpakna din Lingaraj Puram thalai han hlapawl thiemtakin an rem a. A ngaithlak an hawiin a hadam khopel.

Pathien thucha Pi Lalrodang a inthawkin ngaithlak ani a. Easter Sunday hmang thel hai chu khawvela mi vangduoi tak an ni zie hrilin, hun hmang that a poimaw zie hai tarlangna a nei sa bawk.

Inkhawm tin ah Easter Egg le thingpui ruoi kil a nih.

Easter Sunday hmang dinga BHCF member inkhawm po chu mi 120 an ni a. Abiktakin, thalai hai inkhawm tieng pangah an fel el ni lovin hmathuoitu nina an lak pei leiin lawm an um hle thu thuoitu han an hril.

(Easter Sunday a BHCF thalai hai hlapawl sak lai)

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.