Halloween party ideas 2015

[From Delhi Hmar Welfare Association]
New Delhi, May 27: Samuel Ramhlunnghak (12) s/o Robin Sungte(L) Rengkai, hun iemani chen a umna hrietlova um ta chu Inrinni (May 23, 2009) zantieng khan DHWA thuoituhaiin Manipur Bhavan, New Delhia inthoka va thuoisuokin Val Upa Darsuolal inah an sie.

Naupangtepa hril danin tukum kumbul lai vel khan ama khata suokin Tuithaphaia (Churachandpur) inthok Dimapur chen Bus in a fe a, Dimapura inthok rail in Kolkata a tlung a. Iemani chen a um hnungin einimi tlawmngai thenkhatin rel ticket lakpekin Tuithaphai tieng an thon kir a. Nisienlakhom, Imphal a tlungin a thuoi dinga fe hai leh an intuok pel leiin Tuithaphai tlung lovin Imphal ah iemani chen a um a.


Imphala a um lai hin Imphal- Senapati Bus service a conductorhai zuiin a khawsa a. Chuonga iemani chen a um hnung chun Guwahati fethlengin Kolkata a tlung nawk a. Kolkataa inthokin rail bokin Mumbai a tlunga.


Mumbaia iemanichen a um hnungin Delhi a hung tlung a. Delhi ah ni 6 vel a um hnungin India Gate lai vela anvak laiin vai pakhatin Manipura inthoka hung a nih ti a hrietin Manipur Bhavanah a va thaklut ta a nih.


Manipur Bhavan a sinthaw Ms Kimi’n mi dang dang a phone kuol hnungin DHWA thuoituhan an va thuoisuok a nih.


Samuel hi kum 12 ding chun a la chin hle el. Hienga anvak velna a hin tukhom inkoppui lovin ama khata khawsa niin a hril a, a thil tuok dang danghai a hril chu ngainuom um tak a nih. Mi mak danglam tak niin anlang.


Naupangte nisienkhom a hmelah titna le zamna a nei nawh a, a tong a felin a intelligience khom a tha hle. Meitei tong a thiema, English khoma a nuom ang ang a hril thei. A hril dan chun hienga a'nzin sung po po hin poisa iengkhom nei der lo a nih a, kut a daw nuom naw leiin ni tamtak bu falova tui chauh a dawn chang khom a tam hle awm. Bus le raila a'nzinna a hin poisa iengkhom a seng naw thu a hril bok.


Tuhin DHWA chun a sunghai leh inbe tuoin, an intieng thon dingin a buoipui mek a, riruong dan a chu June 4, 2009 hin raila veng tieng thon ding a nih. Ama lunginsieta thuomhnaw le sum hung petuhai chungah DHWA in lawmthu a hril.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.