Halloween party ideas 2015

Upa Liansailova
'El Shadai music album videos not leaked'

[From Pu LHmar, EFCI Aizawl Choir Director]
Aizawl, Sept 4, 3009: Aizawl EFCI Choir’ Music Video hmasatak EL SHADAI chu ni 25.08.09 zan dar 7 pm khan Mizoram Minister Upa H.Liansailova’n Tourist Lodge Conference (Banquet) Hall, Chaltlang Aizawl ah mipui hai en thei dingin a tlangzar a. Pathien malsawmna zar chauin zan ruosur hnuoia khawm nisienla fielhai an hung tha hle a, kan beisei phak bak, Hall kenglo rak khawpin mipui an hung tha leiin lawmum kan ti hle anih. Programme hi zan dar 7 pm a tan a ni a. Pu H.Lalparliana’n hi function hi a keithuoi a, chu zovah Ms Rosy Vanlalhlanin hla in fe khawm hai an awi a. EFCI president Rev J Huoplien Neitham in prokram hawngna a nei.

Video Preview na Upa Peter Zohmingthangan a nei a, thil dang dang nekin Choir hai hlasak a hring thu a hril chun ‘Aizawl EFCI Choir’ in a thiltum tak ‘Pathien Rawngbawlna’ chu Choir fethlenga phursuok thei ding anga a um hin lungril a lawmin Pathien kuoma khawm lawmthu kan hril takzet a nih.

Preview zo charin Mr Chris MS Dawngkima’n (True Colours) Pathien inpakna hla a sak a, chu zovah Chief Guest Upa H.Liansailova Minister, Agriculture etc in Video tlangzarna a nei a nih. Music Video release el nilo a function a khawm nisienla a vawikhat thangna a ni thu dam; Release dinga fiela a um a phur thu dam; hi Music Video hi Pathien ropuina ding le mi hai tadinga malsawmna a ni ngei theina dinga diksakna an hlan hai dam chun mipui lungril a hne hle a.

Release zo char hin Aizawl EFCI Choir in hlasakna an nei a, chu zovah Choir Director Pu Lalthankunga Hmar in Choir chanchin le lawmthu hrilna a nei zovin Choir Coordinator Pi Lalremkimi Hmar in Presentation hun a hmang a nih. Rev H.Manga Khongsai, Dist Supdt, EFCI Aizawl District in tawngtainain hun a suktawp a nih.

EL SHADAI a leak?
EL SHADAI music video album hi vawikhat khawm release ala ni nawh a; youtube a mi ruok kha chu nikum September vel a single anga kan siem, local channel Aizawl le CCPur-a hai khawm kan pekta hnung a nih. Kha tum khan hla 3 ‘Tinungtu Thlarau’, ‘El Shadai’ le ‘Ka damna kraws’ siem a nih a, Tinungtu le El Shadai youtube ah kan upload a; ‘Ka damna kraws’ Vanapa hall, Aizawl a Mizoram Media Evangelical Ministries (MMEM) TV channel hawngna a kan sak Vengtharliana? in a upload bawk. Album a hin hieng hla pathum hai hi siemthat le lak that vawng ana, a rengin hla 15 a um a nih.

‘Aizawl EFCI Choir’ rawngbawlna mi thlawp a a video lo inchaw hai popo kuomah lawmthu kan hril takzet a. Choir fethlengin taksa le thlarauah Pathien malsawmna in dawng seng theina dingin ditsakna Choir hmingin kanin hlan.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.