Halloween party ideas 2015

Tuithaphai: Manipur Chief Minister, Pu O.IbobiSingh chu zani zing dar 9vel khan Churachandpur aha hung inzin a, zani zingdar 9:30 vel khan TuibuongaArmy Camp a HorticultureFarm sunga Rs. 40 Crore sengaMini Secretariat bawlnading lungphumna a nei a.Hi zo hin Tuibuong PeaceGround ah Rs. 10.6 Croresenga District Sports Complexbawlna ding lungphumnaa nei bawk. Chun zani10:20AM khan TualnuamFCI Godown bawlna dinglumgphumna a nei bawk.

FCI Godown bawlna dingasum seng ding zat chie hrietala ninaw a funding processa fe mek tiin ei thu dawngnachun a hril.Hieng lungphumna hainei zo zani 11:00AM khanChurachandpur AIR Stationbawl zo a um ta chu hawngnaPu O.Ibobi Singh hin anei baka 11:30AM in AutonomousDistrict Council,CCPur building thar hawngnaa nei.

Hieng programme haihmangna huna hin Shri D.D.Thaisii minister, TD & Hills,Vety, Manipur; Pu PhungzathangTonsing, Minister,Power, Hort. & SC and Sc &Tech., Manipur; Pu TN. Haokip,Minister, PHED, IPR &Tourism; T. Manga Vaiphei,MLA, Chairman, MTDC;Thangso Baite, MP, OuterManipur; V. Hangkhanlian,MLA; Hangkhanpau, MLA,Ngursanglur, MLA hai baka Works Minister, K. RanjitSingh le IFCD/YAS Minister,Biren hai khawm anhung ve.

Chun, AIR, CCPur Station hawngna huna hin Pu C. Lalrosanga, DeputyDirector General, All IndiaRadio, North Eastern Regionkhawm a hung \hang ve.Manipur Chief Minister,O. Ibobi Singh in DistictCouncil Office buildinghawngna hmuna programmeneinaa thuhrilna a neinaachun, Churachandpurmipuihai inthuruolnaw leiahieng AIR, Station, ADCbuilding hai hawng thei lole FCI, Sports Complex leMini Secretariat buildingbawlna ding lungphumna hainei thei vat lova um a ni thua hril a. Tuhin CCPur mipuihai inlungruolna an hungnei thei ta leia hawng theiahung um ta a ni a. Hi thil hiChurachandpur District Historya ding chun inchiktlakni pawimaw tak a nih, tiin ahril.AIR Imphal a chun atamtak Meitei anni leiin Linklanguage in Meitei \awnghmang ani a, CCPur districta khawm Paite an tamtakleiin sawrkarin recommenda thaw angin Paite \awngchu Link language a hmanga ni ding a nih. Major Tribepathum Hmar, Kuki, Paitehai chun programme in angsengin nei an ta, minoritytribe dang dang hai khawminprogramme an nei seng dinga nih. CCPur AIR Stationhawng thei lova a um leiinsawrkar thlungpui chun sintamtak thaw thei lovin a uma, tuhin chu sawrkarin hrattakin AIR, CCPur Stationfethlengin a thaw thei ta dinga nih.FCI Godown, Sangaiproua inthawka CCPur DistrictPDS Quota hai chu Mazulienpa han an fak hlak leiinCCPur District chun fullquota an hmu zo ngainaw ani a, Tualnuam a FCI Godownbawlzo ani pha chunGuwahati a inthawk TualnuamFCI Godown ah directin PDS bufai hungtlung tanga ta, kim takin CCPur districtin PDS quota in hmu ta dingnih.Mini Secretariat hi Rs. 40Crore senga bawl ding le kum2 sunga bawlzo le hawng nghalani ding chu Pu O. IbobiSingh chun a hril a. Hi MiniSecretariat bawlna dingasinthawna chu tukhawmasukbuoi lo ding le mipui haichu hi sinthawna thlawp seng dingin O. Ibobi Singh chun ngenna a siem. Hieng Projects hai popo le building hai hi a umna biel a cheng hai ta ding chau ni lovin CCPur district sunga hnam tum tum cheng hai ta a nih.
6th Pay Commission dungzuia Manipur sawrkar hnuoia thawktu hai chun May 1, 2010 a inthawka hlaw an lak thei beisei ani thu Pu o.Ibobi Singh chun
a hril. Manipur sawrkar hnuoia thawktu han an Arrear January, 2006 a inthawka pe dinga an ngenna thua Pu Obobi Singh chun, Manipur sawrkar hnuoia thawktuhai popo ta dingin kum 2006 a inthawk Arrear pek ding lo ni sien Rs. 2000 Crore hmang ani ding ania. Hieng zozai sum seng hi Central sawrkar chun a ngam naw a nih.Manipur sawrkarin thawsuok ei nei sinaw baka Manipur sawrkarin a pek si chun State dang dang hai khawmin an hung ngen ve ding ani a, hi lei hin sawrkar thlungpui chun thawktu nuor mek hai ngenna chu a remti theinaw a nih, tiin Pu O.Ibobi Singh chun a hril.

Pu D.D.Thaisii, Minister, Tribal Development in thuhrilna a neinaa chun, Kum 2005 a inthawka bawl \an ADC building hi CEO le Council Staff han inlungruol le hmutlang theia sin an thaw leia hienganga hawng theia hung um ani thu hrilin, Department dang dang
hai khawm ADC Staff hai thilthaw dan chu entawn seng dingin ngenna a siem. 13th
Finance Commission hnuoia Backlog Arrear le Wages chungthu chu Finance Commission
kuoma a putlut ding thu Pu D.D.Thaisii chun a hril bawk. ADC Staff hai hin demand in nei pha in smart in in nal thei hle a, hiengang bawkin Office in kai pha khawmin smart hlak ro tiin ADC Staff hai chu a ngen bawk.

Pu Phungzathang Tonsing, Minister, Power Hort & SC and Sc.& Tech. chun, Manipur CM in lungphumna a nei le ADC baka AIR CCpur Station a hawng hai chu CCPur district ta dinga inchiktlak anni thu hrilin ama mimal takin hiengang thaw theia um hi a lawm hle thu a
hril.

AIR, CCPur Station hi 50 Kms huop sungah 101.4Mhz a hmu thei ding le zantieng dar 4 zata nei ding niin ei thu dawng chun a hril baka zani zantienga hmang nghal dinga hril ani bawk. Programme kimchang ruok chu hrietna ei nei nawh.

Hmasawnna Thar

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.