Halloween party ideas 2015

HMARKHAWLIEN: Mahur, Assam Rifles Camp, Dimasa Hasao District (a hmaa N.C.Hills ti hlak) a um ni dinga ringaum Captain Adhinak le a rawi han July 27, 2010 ni khan Muollien khuo, Dimasa Hasao District, Assam-ah dap pui an thaw a, hi k huoa HPC (D) cadre pahni lo um hai laia Vanlalnghak an man a, Chala chu a tlan hmang h man a. Muollien khuoa nuh mei pawl chun sansuok tumin HPC(D) a ni naw h tiin an \hang a.

Sienkhawn,Vanlalnghak hin HPC (D) ani thu an puong a. Assam Rifles hai chun khel in hril tia lungsenin Muollien khuo a pasalhai chu an vuok hrep tawl.

Chun, Vanlalnghak hin an silaimu siena a hrildaw kleiin silaim u ipte khat an man. Silaimu an siena h uon neitu Bawrawarkap Val Upa Jeho va Lalzarzo chu Assam Rifles han mana
nasataka an vuo k leiin a nuhmei Lalremruot in a va san leh Assam Rifles han an lo vuok ve a, a hliem baka a Sera thisen a p ut leiin Pailapool, Cachar District, Assam a Pailap ool
Hospital panpui le enkawl mek a nih. Mrs Lalremruot hi nau thla 3/4 mi pai lai a nih. Assam Rifles han an man Vanlalng hak le Jehova Lalzarzo hai hi an umna le an siena hriet a
la ni nawh tiin a hmuna va fe a, hi thil tlung va en kaitu Pu L . Thanmawia Pajamte of Hmark hawlien chun report a hung pek.

Assam Rifles hai chun Dimasa Hasao D istrict sunga M u o ltlu o ng khuo a in thaw ka Jinam Ghat chena um Hmar han in la tuor nasa d ing a nih, tiin mipuihai kuoma an hril.

Hmasawnna Thar

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.