Halloween party ideas 2015

By L.Keivom*, Inpui Columnist

Chuleiin unauhai, Pathien lawm tlak

inthawina hring le thienghlima in taksa chu inhlàn

dingin Pathien lunginsietna zarin ka ngen cheu.

-Tirko Paula (Rom 12:1).

living sacrifireInthawina Hring’ 1-2 a khan inhlànna hringa ringtuhai an inhlàn dàn ding Rom 12-a Paulan a hrilhai chu a tlangpui chauh ei thuol thuok thuok a. Tuta trum ruok hin chu ringtuhai thaw ding thil pathum (1) Sorkar laka an mawphurna (Rom 13:1-7) (2) Khuo le venghai laka an thaw ding (8-10) le (3) Inlusûkna laka tho har le inpei zinga um a trulzie (11-14) a hrilhai chu favang lo thuolin ei thuol thuok thuok ding a nih.

Sorkar laka ringtu mawphurna

Paula chun, “Mi tinin an chunga roreltuhai thu awi raw hai se. Pathien ruot loin roreltu an um thei nawh” a ti top el a nih. Roreltu dodal chu Pathien ruot dodalah a ngai. Dodaltu chun hrem a tuor ding rèngah a ngai bok. Rom 13:1-7 a roreltu thu zawm ding le sorkar phût sie le thil dang dang indik thlapa pek ding a nizie hai a ziek hi sorkar ofis thu suok nek hmanin a hril huoi lem a hoi.

An leh, roreltu suol tak tak, mihriem ta dinga tuorhlàum an um treuh a nih ti Paula hin a hriet ve naw ning a ti? Hi thu a ziek laia Roman lalram optu Kaisar chu tawrota hmingthang Nero a nih ti a hriet awm vei leh, ieng dinga hieng thu hi a ziek am ning a ta? Roreltuhai laka hmaiman a nuom lei ning a ti? Eini hunah pot hnaiin, Indopui-2 laia Juda mi nuoi 60 chuong hiel thattu Adolf Hitler dam; Irak rama an President tawrot, Saddam Hussein, a mihai nuoi tam tak thattua an ngai dam; Cambodia Communist pawl Khmer Rouge thruoitu Pol Pot, ama mi nuoi 17-25 inkar thattu, a tawrot lai chanchin film, ‘Killing Fields’ an siem hiel hai dam; kut porche hmanga, sum thahrui le hriemhrei chelek a, mi vote inru a, inthlanga tling roreltuhai dam hi Pathien ruot an ni thei ding? Chuonghai thú thù chu zawmin, thil indik lo tinreng thawin, anni le eini ei intham lien thûr thûr el ding a ni? Hieng ang zawna le a dang dang, don harsa tak tak chuh Paula thukhawchang hin a cho suok treuh a nih.

Paula thukhawchang hi ei bi veng veng chun, a thil hril umzie hi a hriet chieng khop el. Iengkim hi Pathienin a thrienga a siem a nizie, a thuneina cho thei an um nawzie, a lunginsiethai lunginsiet a, za a ngainahai chungah zangai a, a suklulul nuom suklulul a, bel hemtu anga a thren a lunginsietna bel, a thren a lungsenna bela inchan theitu, thuneina le rorelna tawpkhawk cheltu a nizie le iengkim hi a lunginsietna zar vonga um a nih ti a hriet chieng lei a nih. Pathien hmangaituhai, aman a ruot anga a kohai ta ding chun iengkimah an thratna dingin a thawpek hlak ti ringnaa hmu chiengtu a nih. Paula hin Pathien theidatuhai le a thu zawm nawtuhai chu a lungsietna bêl ni loa a lungsenna bêla an inchang thu khom a mi hril a, entirnaa a hmang khom Faraw a nih.

Thil umphung ei en chun, mihriem chunga sorkar hmasa tak chu Pathien enkolna hnuoia um a nih. Chu chu Eden sorkar ti thei khom ning a tih. Chu sorkar hnuoia chun a sie le a thra, thaw le thaw naw ding, hringna le thina dan a um a, chu chu ditthlangna ei hmang dan zirin a ieng lem lem khom ei chan a ni thei. A se tieng thlangtu chun sietna ra, a thra tieng thlangtu chun thratna ra, thìna thlangtu chun thìna, hringna thlangtu chun hringna a chang el a nih.

Pathien remruot le mihriem ditthlangna le Pathien remruot le mihriem mawphurna fe kop dan hriet chieng naw chun hi Pathien thu hi ching fel ruol a ni nawh. Khawvela hin Pathienin thil thra le thil thil thra lo, malsawmna le trongsie, ni le ni lo a sie kop vong a nih. A sie thlang chu thina, a thra thlang chu damna. Dan an bawsiet charin Eden huona inthokin hnot suokin an um. An tlùk hnung khomin Pathienin lunginsietnaa bawzui peiin, mihriem ditthlangna fe thlengin, rorelna a la kengkaw zing. Kainan a sang Abel a that leia hrem a tuok chun, “I mi hremna hi a na êm a, tuor zo naw ning” (Gen.4:13) tiin a komplèn a, Pathienin a hremna khom a thrum met a ni khah. Sienkhom, hrem tri lo ang ziezanga mihriem an hung suol zuol pei si leiin hrempui a thlâk a, tuiletin a sukchimit a, Noa le a sungkuohai chauh a hlà a nih. Tuilet zo khan mihriem le mihriem inenkol le inveng ton dinga a ruot angin Noa kuomah, “Tu khom mihriem thisen insuotu chu mihriem vêkin a thisen insuo vèng a tih; mihriem chu Pathien angpuia siem a ni si a” (Gen.9:6) tiin a hril a nih. Hieng ang hin mi chunga thil thra lo thawtu chu dan kengkawin roreltuhaiin an hrem a, chu chu Thuthlung Hlui huna chauh khom ni loin, tu lai chen khom hin ei dan kengkaw tak a la ni zing.

Chuleiin, sorkarna hnuoia mihriem inenkol hi a tira inthoka Pathien remruot dan hrim a nih. Mihriem hi a sie le a thra, zawm ding le ding naw inchuktir lo chun ramsa lungril putin a hung seilien a, dan fel tak hruihruola thlung a ni naw chun um trok trok thei loin, sa se ding zongin invâk a ta, khawvel hi inpawngnêkna le thisen insuonain a sip el ding a nih. Changkâng fea ei inngai hnung khomin, ram hmasawn le changkâng intî tiin an thiemna ril hmangin mihriem thatna ding niukliar ralthuom an siem rawn el a nih. Mihriema ramsa mizie le nungchang inphûm tlat hin a tawrotna insuoa khawtlang a sukchi-ai nawna ding chun sorkar dan hmanga khuop a trûl a, thil a suksiet naw tawk ding chara a thlungna hrui inthla fuol amanih kei sîng thiem a ngai. Chuleiin, insorkarna hi Pathien ruot a nih.

Isu chun roreltu Pilat kuomah, “Ka ram chu hi khawvela mi hi a ni nawh” (Johan 18:36) tia a hril lai zingin, hnuoia a hung laia sorkar ngir lai kha Pathien remruotah a ngai ti suklangin, Kaisar thil chu Kaisar kuoma pe dingin a hril (Mat 22:21) a nih. Peter kuomah tempul sie an chawi ding nga va man a, a baua inthokin drakma li hu chu la suok a, an pahni sie chawi dinga pe dingin a hril bok a nih (Mat 17: 24-27). Chun, Borsap Pilat kuoma ngei khom a thuneina chu chung tienga inthoka pek a ni leia a hmang thei mei mei a ni thu a hril bok (Johan 19:11). Indik lo taka an man khom khan rorêltuhai thuneina khingin a soisel nawh. A Lungtrau butut insuo a, Peter a lo intleng thur a, kawlhnam a vilik khom kha a khap dei a nih. Rom sorkar laka hel dingin Judahai a’n fuipor ngai bok nawh. Ro insem thua mi pakhatin inrol dinga a ruoi tum khom khan a thu chuh roreltuhai kuta siein kut a rol nuom nawh (Luka 12:13).

Sorkar thuneina chungchanga Isu zirtirna thu chu Paula khan a hriet chieng a, bawi nei a thrat naw lai zingin, Filemon kuomah a bawi tlan hmang Onesima chu a tirkir nawk ngat a ni khah (Fil 1:17). Peter khom khan a hriet chieng a, “Lalpa leiin mihriem ruot thuneituhai kuoma chun intuklut ro. Thuneina insang tak neitu lal kuoma dam le thil suol thawtuhai hrem ding le thil thra thawtuhai chawimawi dinga lalin a tir sawng lârsaphai thu chu awi ro” tiin roreltuhai laka an um dan ding chieng takin a ziek a nih (1 Pet 2:13-17). Chun, Timothe kuoma khom Paula’n lalhai le roreltuhai ta dinga trongtraia hnipêk rop dingin a’n fui a, chu chu Sandamtu Pathien lawmzawng a ni thu a hril bok a nih (1 Tim 2:1-3). Eini kohran lai hin a tlangpuiin roreltuhai ta dinga trongtrai hi ei uor naw a hoi a, a san um ngei ding a na, ei ngirhmun ei inbi non thra ngot dingin ka ring.

An leh, roreltuhai chu Pathien ruot an ni si chun, ieng leia roreltu suol tak tak an um hlak am ning a ta? Chuonghai thilthawa chun a ruottuin maw a phur naw ding am a ni? Hi zawna hi Rom 9 & 10-ah Paulan a donna a ziek a. Mihriem a siemhai hi chi hniin a thre a, chuonghai chu bêl leh a tekhi a. Ama ringtu le thu zawmtuhai chu a lunginsietna bêl (vessels of mercy) an inchang a, a thu zawm nuom lohai chu a lungsenna bêl (vessels of wrath) an inchang ve thung a nih. A lungsietna bêl amanih a lungsenna bêl amanih ni chu mani ditthlangnaa innghat a nih. Mosie hun laia Aigupta lal Faraw chungthu chu Paulan hieng ang hin a hril: “Hi lei ngot hin ka tungding ché a nih, nangmaa chun ka thilthawtheina ka’n entir theina ding le khawvel po poah ka hming puong dar a ni theina dingin” tiin. Faraw khan a lungsietna bêl inchang nuomna lungril a put naw leiin, a lungsenna bêlpuiah Pathienin a hmang el a nih.

Mosie ruok chu Aigupta lal ina seilien ni sien khom a mihai tranna lungril put tlat mi a ni leiin, kum sawmli zet thlalera beram venga a thang hmang hnung khomin, a mihai thruoi suoktu dingin, Pathienin a thlang nal el a nih. Suonlam siemin a sêla chuh a ditthlangna hmangin a fe tho. Fe nuom tlat naw sien chu, law ngaina um naw nih. Paula khom Juda mi fir, Pathien tieng ngaisakna lungril put mi a ni leiin, a do tak Isu’n a rongbawltu dingin Damaska kotsuoah a man a, a thaw ding thu a pêk a. A ditthlangna hmangin thaw nuom tlat naw sien, law ngaina um naw ni a, lungsietna bela inchang ding kha a lungsenna belah inchang a tih. Pathien remruotna le mihriem ditthlangna hi a fe kop hlak a nih. Pathienin a thu anga ro rêl dingin roreltuhai a ruot a, sienkhom, roreltuin Pathien thu awi loa ro a rel chun a bawsetu chu mihriem, lungsenna bela ama le ama insiemtu a ni leiin, a ditthlangna a hmang suolna chunga maw chu Pathien inphurtir thei a ni nawh. Mi tin hi mani seng thil thaw chunga mawphurtu le a ra siktu ei nizie thu Isu ngeiin chieng takin a hril (Mat 12:37; 16:27).

Zawna olsam deu el, sienkhom don harsa tak ei hmaa ngîr chu hi hi a nih: Rorêltu indik lohai hi mipui lei am thil dang lei? Dawnril Joseph de Maistre (1753-1821) chun, “Tu ram khomin mani phû char sorkar a nei” (Every country has the government it deserves) a lo ti a. Hi hi mipui roinrelna hnuoia lem chu thudik sel ruol lo a nih. Roreltu thra lo le fel lo ei nei chun a thlangtu le sortu mipuiin nasa takin maw ei phur a nih. Ei vote ei zor lem chun suma inchawk sa, nawchizor ei ni leiin a mi’n chawtuhaiin an nuom nuoma an mi kei hriel a ni khomin theida thei ei ni nawh. Silai leh inthuoa tharum hmanga ei vote an mi’n chù thlakpek a, inthuruola ei do ngam si naw a ni chun, thudik le felna dan tranin thrang ei lak ngam nawh tina a ni a, chu chu kristienhai nungchang ding a ni naw a, inhlànna hringa inhlànhai mizie ding lem chu a ni naw nawkzuol.

Chu inkhìna hmol chu hmanga ei inkhì chun, India hmasak tlangram, abikin Manipur lem hi chu Setan rorelna hnuoia khawsa lieu lieu niin a’n lang a, inthlang hun hi Setan ei biek rùnpui hun a nih. Sorkara roreltu le thoktu tu khomin thil thra lo an thaw ding vêng tah neka mani hlawk theina ding a ni phot chun tham lungawi tuma ei inkâu fur el bakah sorkar thil a ni tah hrim hrim chun fanghma dawng faka fak ral le sorkar thu inzaa awi neka hlèm dan ringot zonga ei phihli hi ei nina indik tak hriltu a nih. Elektrik chauh inru loa a hrui chen inrutu, a thlawna telephone hmang ru tum phèt phét le thaw thrak loa sorkar sum, entirnan National Rural Employment Gurantee Scheme (NREGs) sum a thlawna farutuhai hi eini rawi ei ni naw am a ni? Ei khawzawla hmu ding tam tak chu a langa kristien hmêl put, hmu ding vâng tak chu a taka kristien mizie put a nih.

Khuo le venghai laka thaw ding (13:8-10)

Inhlànna hringa Pathien lawm tlaka inhlàntuhai thaw dinga Paula hril nawk chu khuo le venghai hmangai le inhmangai tuona ngot naw chu tu thil khom bat lo a nih. Inhmangaina chun tu poi khom a tawk naw a, dan thu po po zawm le hraw kimna a nih tiin a hril.

An leh, a hma po khan Krista ringtuhai chu Dan khuopna laka an fihlim tah thu hril hril siin, ieng leia hmangaina chu Dan hraw kimna a ni thu a hril nawk tlat am ning a ta? Dan hmanga Pathien an suklungawi thei ta lo chu a nêka zawm harsa lem hmangaina dan hmangin ieng tin am an suklawm thei ta ding? Khuo le veng le mani unauhai chu hril lo, hmelmahai chen hmangai chu thil thei am a ni?

Hieng lai thu hi Rom bung 8-ah chieng takin a hril bakah bung 7:5-6 a chun, “Suol khuop dè mihriem hlui ei la put lai khan chu ei chàkna suol, Dànin a chok tho khan, ei taksaah sin a thaw a, ei ra suok chu thìna a nih. Tu ruok hin chu mi khuop hlaktu chu thisanin, dàn khuopnaa inthoka insuoin ei um tah a; chuleiin, Dàn thu ziek hlui chu zui ta loin, Thlarau dàn thar hnuoiah rong ei bawl tah lem a nih” tiin a lo ziek a. Rom 5:5 a chun “Thlarau Thienghlim a mi pek hmangin ei lungrilah Pathien chun a hmangaina chu a hung buok ta si a” tiin a lo ziek bok a. Isu ngeiin a zirtirhai kuomah, “Thupêk thar ka pêk cheu hi, inhmangaituo ro; keiin ka hmangai ang cheuin nangni khom inhmangaituo ro. In inhmangaituo chun mi po poin ka zirtirhai in nih ti chu taka inthok chun hrieng an tih” (Johan 13:34-35) a lo ti bok a.

Chu Pathien hmangaina (agape), a thlawna ringtu chunga Thlarau Thienghlim hmanga Pathienin a hung buok lei chauh chun mi dang hmangai theina le inhmangaituo theina ei nei thei a nih. Chu hmangaina chun ama hmelma, misuol ei ni lai zing khomin eini intlanna dingin a Naupa a pek a nih. Mihriem hmangaina thla ki chun a mi lainatu le hmangaituhai naw chu a huop phak ngai nawh. Ei pawlhai an ni naw chun zuk hmangai harsa ei ti nghal a nih. Chu umzie chu einiah pawl tranna le hmangaina a um a, Pathien hmangaina ruok chu a um nawh tìna a nih. Ringtu intihai lai hin Pathiena inthoka hmangaina nei mi ieng zat am um ei ti aw? Rûlngânin, “Ka mei sir vai sien, hang chuk hrep lang” a ti anga a lêt tama thungrul châka inhûmru le awna zong dop dop hlak mi ei ni chun, “A thei phot chun nangni tienga bek mi po po leh inrem tum ro” (Rom 12:18) ti châng hi chuh ei tiem kân zie ngai a tih. A remchâng naw po bawkân le hmu hmai chîng kristien ei tam.

Inlusûknaa inthoka tho har

Rom 13:11-14 inkara hin Isu Krista hung nawkna ding hnaizie ni awm tak chu hrilin, “Tu lai thil umzie hi in hriet a, inhai ta dingin thranghar a hun takzet a nih, ei ring tir lai nêk khan tu hin ei sandamna chu a hnâi lem ta si a. Zan hi a bo vâng vàng ta a, khuo a var ding a ni tah. Chuleiin, thim thilthawhai chu bànsanin var thuom inbel ei tiu. Nuomchèna inrui chiri loin, zauthau le indit hmanga um loin, innghirngho le inthîk tuo bok loin, sùn vara um hai angin inzaum takin um ei tiu. Lalpa Isu Kristaa chun inthuom lem unla, in tisa chàknahai chu sukpuitling tum hrim hrim naw ro” tiin Paulan a ziek a.

“A zieka inthokin kum sanghni a hnai thuok ta a, khawvel hlak chu a la tawp el bok si naw a, Paula hin a ringvang thu a khukpui rak el am a ni ding maw?” ti khom ei um el thei. Chu thu zuk hril tâka chun, eini lai kristien sakhuo a hung lut hlima ringnawtuhaiin ringtuhai deusawa, “In Isu-in in ta dinga hmun siema a fèna kha kum sanghni deuthaw a ni ta a, a in bawl kha a hlui taluo ta a, a trawp se vong a, hluo tlak a ni tah teuh teuh nawh” tia nuizat siemnaa an hmang hlak thu chuh lungrilah a hung inlang a. Ringnaa hmu chiengtu Patea-in kum 1920-a ‘Ka ropuina tur leh ka himna hmun’ ti a phuok chun,

Ka thlir ni tin ang, ka thlen hma loh chuan,

A hmangaihna êng leh lawmawm chu;

Miten chu hmun chu hluiin ring mah se,

Ka sawi thei dawn lo, tharin a lang

tiin a thunonah an deuhsawna thu indik nawzie chu a hmang ngat a nih. Chu mita inthok chun Paula thukhawchang khom hi en a ngai.

‘Tu lai thil umzie’ a ti hi khâng hun laia an khawvel inlumlet dan a ni ring a um hle. An hril dan chun, van tieng Isu Krista a lawna inthoka kum sawmlinaah mi thienghlimhai lawr dinga hung nawk dingin an ring a. Kum sawmli hi Judahai hun bi thliek danah hun poimaw, thil inthlak thleng hunah an ngai a, kum bi poimawa ngai a nih. Chun, Isu ngei khomin khawvel tawp hun ding le a hung nawkna ding thu le Jerusalem siet ding thu hi a hril pol leiin hi thua hin thuvuongva a tam hle ding a nih ti chu hisap buoi khom a ngai nawh. Kum 70 AD khan Jerusalem chu suksietin a um a, chu chu Isu thia inthoka kum sawmlina vel char (BC 4-ah a pieng a, AD 26-ah kum 30 a ni a, kum 3, AD 29/30 chen rong a bawl hnungin an hemde a, chu taka inthoka kum 40-na chu AD 70) a nih. Paula kha AD 68 vela thi ni dingin ring a ni a. A dam lai ngeiin Isu hung nawkna kha tlung dingin a beisei vezie chu 1 Thesslonika 4: 15-17 ah, “Lalpa thuin hi hi ka hril cheu a nih: eini Lalpa hung chena dama la um zinghai hin a lo in tahai chu lèkhal naw top ei tih. Lalpa ngei chu, thupêk inring tak le vantirko ropui tak rawl le Pathien kona tawtawrawt ri leh, vana inthokin hung trum a ta, Kristaa thi tahai chu tho hmasang an tih. Chu hnunga chun eini dama la um zinghai hi boruokah Lalpa hmuok dingin anni ruolin sûm lai khin lak tungin um ei ta Lalpa kuomah um kumkhuo tang ei tih” tiin a lo ziek a nih.

Khang hun laia an ring dan zuiin Paula kha lo phungsor metin, a beisei angin tlung naw sien khom, Isu ngeiin a hun le ni chu Pa chauh naw tu khom a hrie an um naw thu a hril kha mihriem hisapna chunga lêng a la ni zing. Inring zinga um poimawzie le inlusuhai chu tho har dinga inchuktirna khom hi da nekin a poimaw zuol deuh deuh a nih. Ringtu inlusu ei tam èm ém. Ei inlusuk dan ei hriet theina dingin a hnuoia hin Baibula inlusu chanchin a hril laia a thren chauh hang tar lang ei tih.

Pakhatna, Jona anga buoina sosang laia ieng dondai loa inlusuk a nih. Pathien tirna pumpel tumin a tlân hmang a, longah a chuong a, him fea inngaiin a in ber ber a. Pathienin thlipuiin a’n hnottir a, longpuhai thlabarin an kei tho a, ama leia thil tlung a nih ti a hriet leiin tuipuiah pei suok dingin a hril a, an pei suok charin thlipui le tuifawn khom a rê nghal a nih. Jona anga khawsa, ei thu awi nawna leia sietna thlipuiin ei insung, ei ram le hnam long namên loa a nuoi pha, sienkhom ngaisak loa in ber ber mi ieng zat am ei um ding maw?

Pahnina, Isu zirtir Peter, Jakob le Johan hai chu Getsemani huonah an zirtirtu lungngai beidonga a’n rùm lai le thrangpui a ngai laiin, an sawl tongkhong ni ding a na, an zirtirtuin mengpui hrâm dinga a hril khomin an imuin a zim a, an meng zo hlol nawh. Chuong lai zing chun an ruolcham Juda Iskariot ruok chu Isu phiertuhai inthuruolpuiin, a hotupa man dingin pheisen ruol a hung thruoi dul dul el a nih. Damlai ni tin khawsaknaa buoi, mani taksa le thlarau khom vêng pei ta lo, trongtrai pei hlol ta lo ringtu ei va tam awm de aw! Chuong ang huna chun a nih hmelma sipai an hung pung khawm hlak chu nih. Inkhawm hun imu thatnaa hmang nek hmanin kohran inlusuk hi a poi sei lem. Kohran mihai ei in bur bur lai hin sukse tumtu kut a chawl naw a, mani mihai lai ngei inthuopui ding zongin a tlan vel thiek thiek zing a nih.

Pathumna, Samson chu ngaingam mutin, hima inngai zingin, a ngaizawngnu Delaila malpui khamin a in bur bur el. Voi tam man tumin an phier tah ti a hriet a, sienkhom a’n tàl suok thei pei leiin hima inngaina a nei a nih. Tritna chu mênah a thlak a, invêng loin a um a, a ngaizawngnuin a sam a chep thlak hmier hmier lai chun a in bur bur a, a hratna thahrui chu a in karin an hmang tah vong a nih. Hima inngaina nei, fimkhur taka invêng loa hmelma malpui khama in bur bur, Samson anga mani hratna, ropuina le hringna chen chân tah leh chân mek ei va tam awm de aw! Ringtu chu sùn le zàna indona zawla um a ni leiin, ngai sukthraa a inlusu charin a ngirhmun a derthawng nghal a nih. Hi lei hin inring zinga um dinga inchuktir ei nih.

Palina, thabo inlusuk thaw a nih. Chu chu Thuvar 24:30-34 le 6:9-11 ah a hril ang thaw ching mi a nih. Zàl met, inhnàr met, kut hmasuia hadam taka in bur bur hai chu pasietnain rukru angin a hung nang thut a, tlaksamna khomin râl angin a hung nangchîng thut hlak. Hi hi thrangthar lai, abikin Delhi tlang le khawpui danga um inchuklai tam tak hripui a nih. Zal huna ieng thaw mumal nei loa meng, meng hun le sinthaw huna inhnâr bur bur hi kansar neka natna trium a ni a, hlawsamna le laihrui inzom an nih.

Pangana, mani in le lo veng him nachang hre loa in bur bur triumzie hrilna chu bu tehlêm tekhi thu, Isu hril ngeia inthokin ei hmu a (Mat 13:24-30). Zanah mi an in vong laiin hmelma a hung a, bu tak an thènaa chun bu tehlèm a hung the a, a tak le a tehlêm chu an hung mawng a, a hung vui chun a tak le a tehlêm chu hriet thei a hung ni chauh a nih. Kohrana khom hin thruoituhai inlusua an fimkhur tawk naw a ni chun ringtu tehlèm an inphûm treuh thei a, fimkhur a ngai èm èm. A tehlêm hang phawi dingin a tak khom phawi sa inlau a um si leiin, bu tehlêm chun hmun ieng angin hluo sien khom loneitu chun phawi a remti naw a, a tawpa raw hmang dingin a sie el a nih.

Eini lai ngirhmun le inzomin hi thu hi hang pot sei deu inla. Inkhawm, kêmping, beiruol, lengkhawm le thil dang dangah zan tin zan tang nu le pa threnkhat chu ei buoi a, ei nauhai enkol hman loin an thû thua um dingin inah ei maksan a. Pathien rongbawla nasa taka inhmanga ei inngai laiin ei nauhai lai Diebolin ieng chi am a lo thlak ti ei ngaituo naw a, ei hung hriet suok meuh chun siem thrat harsa khopa inhnu tieng a lo ni nuom hlak. Hi hi mani insung le nauhai inlusuksan amanih, thil dang inruisan amanih ang a ni a, thil trium tak a nih.

A ieng khom chu ni sien, Isu Krista hung nawkna ding hi a tlung inhma amanih inhnûk amanih chungthuah mihriem prokram a ni tlat naw leiin mihriemin hril sei ding amanih hril tawi ding amanih ieng khom ei nei nawh. A hung inhnu leh mi tam takin sandamna an chang theina dingin a zangaina bàn a phar sei tina a ni el. Ei hriet dinga poimaw chu, sekhon tinin mi tu khomin thlàn ei pan hnai a, nuomin nuom naw inla ei tawpna ni seng inher suok hun chu chel ngir thei a ni naw a, sukhmaw thei khom a ni bok nawh. Ei chàm hun ding bak ni khat dang cham theina pek ei ni naw a, ei hringna chungah mihriemin thuneina ei nei nawh. Ieng huna khom tawp thei a nih. Minit tin ei hmu belh hi insiem thratna ding le thil thra thawna ding hun lawmum ei dong chu a ni leiin in bur bur loa har suok a, hmang hlawk dingin Paula’n ringtuhai a’n fui mol mol a nih.

Nang in innghil, har la,

Mithi laia inthokin tho suok rawh,

Kristan elvar a ti che. (Efesi 5:14)

*About the author: Pu Keivom is a retired Indian foreign service diplomat. This article is dated September 1, 2010, Delhi.

Post a Comment

  1. Inthawina hring ti chu sei detduot a ziek ngailo a. Va thi chil kher ngailovin, "Nitin a cross put in mi zui raw se", a ti ku khan a chieng el naw? Hringzing si in pathien ta dinga in sacrifice ding anih. he he

    ReplyDelete

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.