Halloween party ideas 2015

Text courtesy: L.Keivom, Photos: Lalremlien Neitham’s Archive/HYG

Hmar Cultural Truope 1969_Republic Day1 Hi thlalak hai hi Hmar Cultural Society-a Chairman ka ni laia thil tlung a ni a. Indian Revenue Service ka zom hnung a nia chu Chairman nina ka la chel zing a, L.Rokung kha Secretary a ni a, an mi thlak nuom naw leiin service ka zom hnungin kum sawm chuong zet ka chel zom a nih. A nuhnung tak voi tienga mi hi Zingi, Dr. Jacob Pudaite nuhmei hi a nih. L.B.Sinate nuhmei Engi khom a thrang. Thlalak hlu tak el a ni a, Manipur-a inthoka Republic Day hmanga Delhi-a Hmar Cultural Troupe ei tir hmasakna tak a nih.

Hmar Cultural Truope 1969_Republic Day 1969 Republic Day-a Hmar Cultural Troupe an zu thrang le inzomin, khang hun laia thrang ei lak nasatzie kha tawite hang hril sap inla. Pu H.L.Daka Chairman-na hnuoia kum sawt tak Hmar Cultural Society lo fe tah kha tha thar peka nasa taka sukhrat nuomna a um leiin inthlang thrat a ni a, Chairman-ah kei, Vice Chairman-ah Ngurdinglien Sanate, Secretary-ah L.Rokung thlang an ni a. Hnam hla hlui hai, hnam lam dan chi hrang hrang hai, hnam thuom le incheina hai a bu kimin kan ngaituo a. A hnunga mi dangin an hung rawn pei thei dingin tiin hnam lam dan chi hrang hrang, an ke pen dan chenin kan rikawt a, a kimchangin Hmar trong le Saptrongin kan ziek suok bakah a historical and cultural background a thrang sa bok a. Hi file hi ka um naw hnungin an haw an haw lawnnaah an sukhmang a, hnam ro hlu tak pakhat chuh ei inhmang der a nih.

Hieng lai hun hin Pu Rokung-in Willy’s Jeep thar a nei a, chu chu cultural thilah kan hmang nasa leiin ‘Cultural Jeep’ tiin a hming kan phuok a. Lâm ding nunghak-tlangval hai kha kaw tina mi kan pahniin kan va thruoi a, kan thak nawk vong a. Trum khat chu Manipur Chief Commissioner nuhnung tak Baleshwar Prasad kha Churachandpur-ah a hung inzin a, Inspection Bungalow-ah a tlung a. Ama hi tu laia Governor ang ngirhmun chel, Manipur-a lu tak a nih. Cultural Troupe kan thruoi a, a tlungnaah lamin kan hang inawi a, ama khom sawtnawte chu a lam ve nghe nghe a. A lawm khop el a, kan trin tawmin “Ieng am ka thawpek thei cheu dam a um am?” tiin a mi’n don a. Cultural Hall ei la nei naw thu le ei dit thu, a hmun chu Rengkai Road-an ei nei thu ka hril a, hnina ka lo ziek sa diem lekha chu ka pek a. Thla khat sungin sanction a hung nghal a. Chuong laia SDO K.Prongo ofis-a hung kha ngaiven nachang kan hriet naw bakah verther lo thawin, Tiddim Road-a football ground sak, Churachandpur College tuola ka hmaa Community Hall ti ni hlak kha bawlna dingin a lo ‘divert’ dai a, ei chàn tah a nih.

A hnungin, 1967 khan Manipur-a MLA inthlang hmasa takah Pu Rokung kha Churachandpur-ah kandidet a ni a, PNC leh inkopin hne takin a tling a, chu taka election agent chu kei ka ni nghe nghe a. MLA a ni sung hin 1968 khan Republic Day-1969 a tir ding Manipur level-a an thlang trumin nasa takin thrang lak a ni a, lam thiem thua le hmel thrat le zei thua khom ei cultural troupe kha an lor lak hrim a. Chuonghai thlalak chu a nih tuta ei thu mu chuh. Khang lai huna cultural revival ei thaw rak leiin hnam ro ei inhmang song ding tam tak ei hum pha a, chu ra suok pei laia mi chu LENRUOL HLA BU dam le ka lekhabu buotsaih HMAR HLA SUINA, History of Hmar Literature ei la nei sun dam hi a nih.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.