Halloween party ideas 2015

Thrangthar tam takin ‘Sawkkhe’ ti hming an hriet a, an hram ri chu tlawmte in an ngai phak a, chun a taka hmu lo tamtak an um bawk. Pi le pu hai chun Sawkkhe hi vangneina an phur an lo ti hlaka. Chuleiin, tlangram mihai chun an inah Sawkkhe a lut a, hmun a khuor chun that an phal ngai nawh. Chalru hai anga thilhring fa, Sawkkhe hi rawlkho ah an um nuom bik a. Chun khawsungah khom mi insungah ngam takin nupa tuok tuok dam in an um a; te an nei pha pansak-pantlang inah an in lawi hlak, ti’n mi chun an hril. Ringmu lai lo ah, ‘Sawkkhe’ in ‘Sawkkhe…Sawkkhe…’ ti a an hung inhram pha leh nupui le papui hai in an nauhai chu ‘Bu-za nei ding maw?’ ti’n tuchen hin an lan khektir hlak a. Sawkkhe chu ‘Aw’ ti ri ni awmtaka a hung inhram kir chun lo neituhai an lung a muong pha hlak.  Sawkkhe_Sungte

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.