Halloween party ideas 2015

By Pu Zarzolien Keivom
Diebol chun tlang insang takah a thruoi nawk a, khawvel lalram po po le an ropuinahai chu a’n entir a, “Bokkhupin chibai mi buk la, hieng po po hi pe vong ka che” a ta. (Mathai. 4: 8)
Mihriem hin khawvelah beisei ding nei naw ta ngat inla chu ningtelin ei thi el ring a um chu tie. Khawvel ropuina le mawinahai hi beiseia hnota hlim le lawma damsung hun ei hmang ral theina dinga Pathien malsawmna vochuom an nih. Chu ropuina le mawina chun mihriemMaterialism_khawvel_ropuina lungril le ngaituona a hne èm ém el a, mi tinin ei phak tawk le tlin tawk peiin chu thilhai chu hnotin ei intlansiek a, hriet naw karin ei damsung hunhai hi ei hmang liem hlak. Mi tam takin chu ropuina le mawinahai chu hnotin chin lèm nei lo lêkin ei intlansiek a; petu Pathien chen theinghilin beidongna le lungngaina tam tak tlakbuokin an um hlak a nih. ‘Zingtieng naupa’ ti hiela ko (Lusifar) khom khan ropuina le mawina a sietpui let dèr a, Pathien hmelma,Diebol ti a hung hlaw tah a nih.

Diebol chu Pathien hmelma a ni ta leiin a thei ang anga a khingpuipa do lêt le suksiet chu a thiltum lien tak a lo ni tah. Diebol chun Pathien tak chu ieng law thei naw sien khom, ama angpuia a siem mihriem, hmangai tak le duot taka Eden huona a sie chu a hriet zing a, an chungah kut a thlak tah a nih. Evi khan a sie le a thra hrietna thing ra kha hmu zing zing tho a ta, Pathienin fak lo ding a ti a ni leiin fak tumna lungril khom nei kher ngai naw nih ti ring a um. Rûl chun nuhmei kuomah, ‘Pathienin huona thing rahai in fak a thieng nawh a ti maw kha?’ tiin a hang indon té tè a. Nuhmei hlak khan a ieng a khaw hre lo chun, “Ti lo e, kan nuom nuom kan fak thei, huon lailunga thing ra ruok hi Pathienin kan fak a phal naw a, tawk el khom a phal naw a nih, in fak chun in fak ni lâ làin in thi ngei ding a nih’ a ti a nih” a hang ti ta a.

Chuonga rûlin a hriet nuom tak el nuhmeiin a hung phor lang phingleh “Thi teu hlak inti’m! In fak pha in mit hung inhong a ta, a sie a thra hung hrein Pathien ang in hung ni ding a nih. Chu chu Pathienin a hriet leiin in fak a phal naw a ni chu” a hang ti zau a. Pathien ang an hung ni el ding thu chun nuhmei nâ chu a ver sok el ni naw nim, thei ra chu a hang en a, thei tuihnai le inhnik tak, var theina dinga fak châkum hlie hliea a hmu leiin a thren a lo a, a fâk a, a kuoma um pasal khom chu a pek a, a fâk ve a, an mit a hung inhong ta hrim a. Khawlai Pathien ang ma lak lakah! Pathien ang ni an nuom lai tak ku kha an ang lai tak a lo ni lem dai si! Pathien lakah thre thlaka umin, mi thi el an lo ni tah. Adam le Evi khom khan ropuina le mawina an thawhla ve kher el.

Einihai hi te leh?.
Ei Lalpa Isu ngei khom kha tlanna sin thaw dinga hi khawvela a hung lai khan khawvel ropuina le mawina tokdara hmangin Diebol chun a lo thlèm a nih. Jordan vadunga babtisma a chang zo charin Diebol thlem dingin Isu chuh Thlarauin thlalèrah a thruoi a. Ni sawmli le zan zawmli bu a nghei hnung chun a phing a hung tràm a, a ti chu! Chu lai tak chun, Thlemtu chu a kuomah a hung nghal el a nih. A thil tuok, phingtramna le tlaksamnahai chu besana hmangin, lung chu beia inchangtir ding dam le tempul sìpa inthoka inchawm thla ding damin a thlêm a nih. Isu chun ‘ti ziek’ ngatin a sêl dong. A tawpah Diebol chun tlang insang takah a thruoi a, ama ngei khoma a tluksietpui, ropuina le mawina mâ chu hmangin a thlêm a ni kha.

Eini khom tlaksamna le beidongna haiin an mi tlakbuok lai tak hi ei khingpui Diebol chun remchanga lain inrang takin ei kuomah hung inlarin, sum ngainatna suol tinreng le châkna tinreng hmangin a mi simbu dawi hlak. Tangka sum ngainatna suol a lut ta laklaw chun lungril le ngaituona po po duâmnain a hluo sip a, thutak khoma hmun a chang zo ta nawh. Thieng le thieng naw inkar ngaisak thei a ni ta ngai naw a, mani mihriem chanpui hringna chen khom a’n ngainèptir hlak a nih.

Ei ram le hnam khom tlaksamna le beidongnain nasa takin a tlakbuok mèk a, chu chu Diebolin remchanga lain khawvel ropuina le mawina tinreng hmangin kohran le mipui a mi rûn mek an tah. ‘Ti ziek’ hmanga ei do lêt vat naw chun Kanan ram lo hluo hmasatuhai ang bokin eini khom ei ramin mi la luoksuok ve ngei a tih ring a um.
Ei Pathien thuin mi tinin mani venghai kuomah thutak hril seng dinga a min fui lai zingin, ei ram le hnam lai thutakin hmun a chang tlawm ta hle niin an lang. A san lien tak chu ei tangka sum ngainat lei ni takin an lang bok. Diebol hlak hin ei sik hnipna tieng a hriet thei khop el bok si.

Hnuoi ram huola van ram khom min huolsatir tumin, pulpitah van thu hril zing a, thaw lo bill le thaw lo hlaw lak dan thiem chu mivar thaw danah min ngaitirin, mi fel tak tak khom a mi phir thluk pei tah niin an lang.

Ei Pathien thuin ra nei lo thim thilthawa thrang ve lo el khom ni loin, a’n dik nawzie suklangtu ni lem dinga a mi’n chuktir ni siin, ei hlawkna ding a ni phot chun “Mi khoma an thaw tho” tiin, ringnawhai thaw dan dana thaw ve mei mei nuomna ei hung nei a, chu chun ei ram le hnam lai chongpu chan a chang dèr tah a nih.

Ei ramah inthlang a um chang hlak hin chin lèm nei lo lêkin poisa fakna ding zongin a khing a khingah ei or ei indumin ei insen a, thil hnung ding reng ei dawn ngai nawh. A tawpah “Ei MLA pa’n, ei MDC pa’n ei ram le hnam a ngaisak nawh’ ti’n ei la chier inhruoi ang loi nawk nghal bok si.

Kohran le kohran, ringtu le ringnawtu ei indangna a um ta naw khom ni’n an lang. Thrangpuina hni le kutdaw hi thuhmun an nih ti hrim ei ngaisak nawh. Mi’n ‘Kutdawpa, kutdawnu’ mi ti hai sien hlak chu insuol ei lak nuom el awm si a.

“Mihriem hi bei chau ringin a hringnaw a, Pathien baua inthoka suok thu tinreng ringin a hring ding a nih, ti ziek a nih” (Mathai.4:4) ti hi ei tiem ta ngai naw am a ni ding maw?
Khawvelin sum le rangkachak ,
A mawi ti’n an zong vel a,
Nisienkhom an mawi na’n,
Pielral an kai zo nawh;
Van mawina’n pielral a elvar,
A chu a nih ka hril nuom. (Rev. Thangngur).
KEIVOM RUN (Greater Noida), April 15, 2011.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.