Halloween party ideas 2015

Office of the
TIPAIMUKH ROAD TRANSPORT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.
Regd. Office:Rengkai, Churachandpur, Manipur-795128
(Regd. No. : 01/Co-Op/09/CCP of 2009)
Contact No. 9863736654/9436323693/9862278226
INHRIETTIRNA
21/7/2011

Tipaimukh Area V/A Union haiin Hmarbiel a Motor Bahara suktlawm dinga T.R.T.C.S a an hung intlun hi, Society le V/A Union hai chun \umhni lai in\hungkhawma hriltlangna nei a ni ta a. Society Board chun iengkim Calculation a thaw vawng hnungin tuta ngirhmun a hin chu Hmarbiel a Motor Bahara hi a suk tlawm thei hrinaw leiin, Bahara chu a ngai a la fe phawt ding in a rel a nih. Hi society thu tlukna an hriet hnung a V/A Union hai in Chanchinbu a an thu insuo hi Society chun mak a ti in a hrietthiem thei nawh. Chuleiin V/A Union haiin chanchinbu a an thu insuo hi Chanchinbu bawka an sut hma chu Hmarbiel a Motor tlan/Service/lut hrim hrim Date 22-7-2011 (Friday) a inthawk thu nawk um hma po chu phal a ni ta nawh a. Hi thu pawisa lo a lut lui hai chu an chungah thil iengkhawm lo tlung sien Society in mawphur naw nih.

Hi thu le inzawm hin Society chun 24-7-2011 hin General Body Meeting a ko a, member po po kim taka fe seng ding in Chanchinbu hmangin inhriettir nghal ei nih.

A hmun : Pu Zothansang In, Rengkai
A hun : 12:00PM (Sunday)
Sd/- Ela Sungte
( 22, 23) Information Secretary, T.R.T.C.S.

Post a Comment

 1. Tipaimukh road chu an ta bik an sawn am a nih...zawng sen ruol. Hmarbiel hi sumdawngna ding chaua an dit a nizie a suklang. An nuom leh an society member po hai motor fe lo ding ti hai sien an zo der an nawm. Dan le dun hre lo taluo a Hmarbiel mipui an sawisak tum el hi bansan vat el arw hai seh.

  ReplyDelete
 2. Motor zuk inchawka ticket Rs 200 a thaw pek ding an ni chuh. Mi pakhatah Rs 500-650 an lak chun tu in am tam ti nawng a ti leh????? Chu khawm chu km 200 le ti vel a tlanna ding a ni deu deu. Hmar Inpui hai in an hma thei anga motor tlanlut an phal naw hi ngaituo vat raw hai sien.

  @Sunga, Hi buoina chungchanga i ngaidan hi ka thlop khopel che. Motor society member hai ta a ni a, lampui ruok chu public mitin ta a nih. An kalman an sulthlawm nuom si a an cha a i chun tlanlut naw hai sien. Chuong ang bawkin mipuiin a tam an ti chun chuong naw hai sien. Society member ni lo hai motor chu an dang nasan ding a umnaw hrim hrim.

  Hmar Inpui iem i ngaidan?

  ReplyDelete
 3. TRTCS member ni lo hai motor khawm lut phallo maw?

  ReplyDelete

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.