Halloween party ideas 2015

Ahmednagar (Maharashtra) a khawm Hmar Christian Fellowship indin a lo ni der tah. Kum khat lai zet kha 'HSA Fellowship' tia an lo um hnungin tuhin chu HMAR CHRISTIAN FELLOWSHIP AHMEDNAGAR tiin an fellowship hming an lo thlak thleng tah.

Ahmednagar a hin tuhin Hmar thalai 40 vel bawr an um a, anni hi a tam lem chu under graduate student niin, Post graduate student chu 3/4 vel chauh niin, campus pakhata um vawng an nih. Iemanichen kha Mizo Fellowship-a an kawp hnungin kum khat liemtah a inthawk khan Hmar tawng ngeia Pathien biekna an lo nei tan tah a nih.

Ahmednagar a hin eini mi family le sinthaw an um nawha, Hmar thalai inchuklai thal mi 40 vel bawr umkhawm hai hi ei tawngtaina haiah lo hrie tawl ei tiu.

Source:- Hmar Diaspora

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.