Halloween party ideas 2015

By Hmarkhawlien Papui

 

HPC (D) hi Pu Lalhmingthang Sanate’n 1995 kuma a’n din a nih. A tum tak nia hril chu “Hmarhai, an culture, custom (pi-le-pu dan) le nundan vawnghima sukhmasawn” a nih. “Mizoram-a Hmarhai an tam lemna bielah Hmar Territorial Council (HTC) nei”, a phut sa bawk, an tih.

 

Autonomous District Council thuneina Sixth Schedule, Indian Constitution-in a phal pek chin hi, hnam dan le ṭawng sukhmasawnna dingin a remchang hle a, Cachar-a Hmar hai khawmin awm ei ti pui vieu a hawi. Tu lem hin chu “North-east a Hmar del chin popo huot khawma state khata siem” HPC (D)’n a rawt tah, an ti thu hai dam ei hrietin, lawm a um takzet.

 

Hmar politics umzie nei deuvin ei khêl ding niin hnam dang hai chun an mi ring a, ei inbeisei bawk a nih. Amiruokchu, ei thiltum (Mizoram-ah HTC; North-east-ah, Hmar State) ei nawr dawk hmain HPC (D) sunga inhrietthiem nawna a hung pieng a, inhnawtdawkna chen a hung um hi, a pawi ei tipui hle. Mizoram sawrkar le political dialogue nei tuma hma la zing ei sawn laiin HPC (D) President chu a Executive Council-in September 2011 khan a bân ta thut el a. President bânna san le President hluiin dawnlêtna a siem chu interneta tiem theiin a um.

 

HPC (D) chu a policy sukpuitling tuma inbuotsai ni ngei a tih. A sukpuitlingna dingin tha le zung, thiemna, varna a kawl ang ang chu hmang bawk a tih. Amiruokchu, a tum a la hlawtling hri naw a; a san lien deu deu, a tlangpuia inlang thei chu hienghai hi ni ngei an tih:

 

1. Tu chen khawm hin ei dit naw ei hriet a, ei dit ruok chu ei hriet chieng naw a hawi a. Ei um dan pangngai, state hran hranah, tlawmte tein, majority chang der lovin ei um a; hi hi ei dit naw a. Inthuruol lova HRF/HPC (D)/HNF/HLF hun lai anga um nawk ei pei ta nawh, ei nghawk tah. North-east a Hmar del chin popo huot khawma state khata siem HPC (D)’n a rawta; amiruokchu, chu state chu khawlai area hnuoia’m um a t’a ti le ieng mipui rorelna khawlin am chu state chu ei enkawl ding tia ruok chun HPC (D) khawm a chieng naw a hawi.

 

2. Mizoram-a Hmar Territorial Council (HTC) hmu hma’n, harsatna tamtak nêr thleng a ngai a, tuor nasat a ngai châng a um bawk, ram le hnam ta dinga hringna hiel chân a ṭul chang um a tih. Autonomous HTC ngiettuhaiin tuor nasa ta hle inla khawm, la tuorsel nawk zuolin; chan ding la tam sienkhawm, chan inhuom nawk zuolin hang bei fan fan inla chu HTC ei hmu ngei ei beisei.

 

3. Ei hnam politics khêltu—HPC(D), Hmar Inpui, Hmar National Union (HNU) le Hmar People’s Union (HPU)-hai khawmin an thiltumah mipui an mi’n hmin tawk nawin an mi hril hne tawk naw a hawi a. Ngaidan zuk thlak el hi thil harsa a na, mi ditdan le ngaidan inthlaktir ding lem chun, hun a dit sawt hlak a nih. Daw thei taka mi ha’n thil ṭha an hung hril ve hai ngai a, ei dit dan hai an hrietthiem hun nghak thiemin, nghak fan fan thei hlak inla chu ei thiltuma hlawtlingna um ngei a tih. [A sentence nuhnung tak hi. Ei thil rot kha mi’n mi hung zawmpek ngei an ti ti zuk man chiengna ding san ei nei? Hi taka hin chu a finfiena/evidence iengkhom ziek sa lo a nih. En non chi.]

 

4. Politics-a hlawtling ding chun inthuruol a ngai. Inthuruol hi harsa ei ti em em. “Deed of Agreement” a inthawkin HPC (D) an hnûkkîr ta si chun, inthuruol taka politics ei inhnel nawk theina dingin, bânâ um HPC (D) President hi peithlatu Executive Council bawkin lâk lût vat dan lampui zawng sien nuom a um. Chu chu ram le hnamin a mamaw tlat a nih. Ei lâk lût/naw hin ei hma tieng hun a sukpik/naw thei el di’m? Hmar Inpui (General Headquarters) le Hmar Christian Leaders’ Forum (HCLF) hai khawma an thei tawp suoa President hlui le HPC (D) hai inrem dan ding an ngaituo a ṭul ta takzet a nih.

 

Politics hi a hming ei hriet vei vuoina lo sawt hle ta sienkhawm umze neiin ei la khêl ngai nawh. Hril khawm ei hril phak rak naw ni’n an lang. Tulaia HPC (D) press release hai le Pu Lalhmingthang Sanate dawnlêtna enin Hmar hai hin politics-a thu inchu hril ding mumal ei lo nei naw a hawi hle!

 

HNU huoihawtna-a 1960-80 laia Hmar District ei ti hlak khawm kha thil thei a ni di’m, a ni naw di’m ti khawm titi tam taka hril a ni hlaka chu thutaka hrilna a um naw a; tu lem hin chu, hril rik a ni ta ngai nawh. Umze nei deuva thil um sun chu Mizoram sunga Autonomous HTC ngen a nih. Hi hi naw lem hi chu Tipaimukh MLA tling inchu politics ei buoipui mei mei niin a’n lang.

 

Tulaia NC Hills (Dima Hasao District an ti) tienga ei unau hai harsatna ngaituo chun, buoi chi ei ni naw vei leh! HPC (D) policy le ei hnam sipaihai tuor nasat dan ngaituoin tuta ei insûng buoina hi a awm am ti hi tu chena titina suktamtu a la nih.

 

A ieng khawm chu lo ni sienla, ei thiltum hrim hrim nawr hlawtling ei tumnaah ieng ang hmangruo’m ei chelek ti hi a pawimaw hle ding a nih. Ei thiltum tak ṭha hle sienlakhawm, a sukpuitlingna dinga ei hmangraw hmang a’n dik si naw chun puitling thei ngai naw ni. Khêl let der, tharum le ralthuom hai hmanga mi nina inchupui el dam, mani ngaidan mi’n an ngai ve naw lei ela kut thlak el dam le mi hringna chen lâk hiel el dam hi khristien, ringtua insâl ve bawk ta ding chun thil awm a ni thei nawh.

 

Inthuruol taka hma ei lâk nawk a ṭul takzet an tah. HPC (D) President hlui chu a thiemthu hril dingin Executive Council-ah hun nei ve thei sien chu, hril ding hau ve ngei a tih. Dawthei taka mi hai ngaidan la ve a, ei ngaidan hai hril a, ei ngaidan mihaiin an hung inṭawmpui thei hun nghak thei hram hram ṭha’ng a tih.

 

Pathien ei ringna a’n hnuoi le insang ang peiin hmangaina hai, dawtheina le ṭhatna hai, tuorselna hai ei nei chin a’n hnuoiin a’n sang hlak a nih. Politics ei buoipuinaa khawm chuong ang bawk chu a nih. Mahatma Gandhi chun, “Politics-ah sakhuo ei lâk lût chun politics fe tluong ṭha’ng a ta, sakhuoa politics ei lâk lût vai chun sakhuo chu khawhlo a tih” a lo ti hi a’n dik a, la hung indikpei a tih.

 

Hotu ni le ṭhuoitu ni inhawk hlak ei tam. Rawi ding hlak ei hmu vepei bawk, thil ṭha hang suol suok tak tak ding chun inthuruol a ṭul si, ei inthuruol naw hlaka unau dang hai ta dingin zuom ei um deu deu bawk.

 

Ei mihriem chanpui hai laka ei ringumna ding pawimaw tak pakhat chu sum le paia hin a nih. Hieng sum hmûna indik lo—party hminga hlêpruk dam, organisation aia bak rûk dam, mi phal naw sasaa pawisa lakpek dam le hnam dang hai thamna fak dam hi thaw lo tawp ding a nih.

 

Kuki National Organisation le inremna HPC(D)’n a ziek tawm ṭep laia Kuki hotu pakhat chun hieng hin a hril an ti chu: “HPC (D) hotuhai hi kan hriet chieng ta khawp el, inchâwk kuol mei mei thei vawng an nih”.

 

Hi hi a tak tak a ni lem chun, thil vangduoithlak ni’ng a ta, hnam politics khêl tlâk khawm ei ni ta naw tina ni bawk a tih.

 

Date: 28/10/2011

Post a Comment

  1. “Politics-ah sakhuo ei lâk lût chun politics fe tluong ṭha’ng a ta, sakhuoa politics ei lâk lût vai chun sakhuo chu khawhlo a tih”..

    ReplyDelete

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.