Halloween party ideas 2015

By L.B Tuolte (7th April, 2008)

Mi pakhatin gerep huon a siem a. Palin an huol khum a. Gerep chi tha tak a huonah a ching a. Kum iemani chen gerep tha tak le inhnik tak a rasuok hlak a. A kawl vela hnam le ram tam takin an inhnar huoi huoi gerep ra tha a sik hlak a. A dit an tam leiin zawr a fe hle bawk. Kum iemani hnungah beisei naw tieng daiin a puopa a mawng ve a. A tirin a neitu khan a lo ngainep leiin a puopa kha phawisuok loin a hla ta pei a. A tawpah gerep tak hmu ding um loin a puopa ngawtin huon chu a sip el tah a. A kawla ram le hnam le mipuiin mak tiin an thlir ringawt el chu !

Chu huonin hmabak pakhat chau a nei- suksiet le sukchimit annawleh huon zawrhmanga mi dang kuoma peksuok a nih.


Tlangram, tuta ei chenngna hmunah (thenkhatin Tipaimukh biel ei ti bawk) kum 40/50 vel sung chu tha takin Chanchin Tha a mawngin a’in thang a.Ei kawl le kieng, ram le mipui tam tak ta dinga rim inhnik ram a lo ni hlak. 1970 hnung tieng gerep puopa tam tak a mawng tah a. Huon neituin a phun ni lo, gerep kung, apuopa a tam ta hle a.


Pathienin ram le hnam, sungkuo annawleh mimal khawm thununa hmangin a’n cher tha hlak a. Ram le hnam suol le lulul siemthatna dingin hmangruo 3 dannarain hmang a nih.


Hmangruo 3 hmang hnunga siemthat thei lo, chu ram/hnam bmabak chu sukbo, a hmuna inthawk phawisuok a ni hlak. Hi thu dik hi ei hnamin a hmasuon mek ni sien a hawi leiin beidawng a um hle.


Delhi le hmun dangdanga ‘Pathien ram ti le ramthim’ tiin ei khek a. Thu dik, ei nina ei hrietsuok changin tha a zawi rawng rawng hlak. Pathienin ram le hnam suol/lulul thununa dinga a hmang pathum tawite’n ziek ka tih.


Tam: Khawmuol ka hriet thei le hun ka inkhi thei chenah tam hi tlangramah a um ngai nawh. Khaw khatah In 100 khuoah sungkuo 10 vel chu tlasam an um dan a nih. Chuchu khawvel piengken ve reng, khaw khatah
mihriem popo hausa an ni thei nawh.


Tuhin chu mi tam lem annawleh sungkuo tam lem chu nei lo, pasie, fak fawm zawng ei lo ni tah. Ka naupang lai hun khan kawtkhar kan kal ngai nawh. Rukru an um ngai nawh tina a ni chu. Tu ruok hin chu kawt kal loa zamsan ngam an kum ta nawh. Rukru an tam tina a nih. Mautam, tuta ei hmasuon zing hi ‘tam ti chi ni lo’ khawvel piengkena um ding renga khuo relsa a nih. Hiengang buoina le tam ei hmasuon tan hun hi ‘chu kuma intan ti thei a ni nawh’. Gerep puopa a mawng tam bekbeka inthawk intan a ni ti ruokchu hniek phawi loa hril thei a nih.

Hmelma: Kum khat lai khan Dimasahai leh ei buoia. Unau tam tak an thi a. In-le-lo tlansanin himna zawngin hmun dang an bel a. Raltlanin mi khuo-le-tui lai an khawsa ve tah. Tuchen hin umna mumal loa um le mani hmun pan ngam lo iemani zat ei la um zing. Kha hma deu khan chalrang ral hrangin ei mipui tam tak tlabarin an in umtir a. Thenkhat an tlansie a. Mani khuo-le-tui tlansanin ralthanin an chavai bawk. Mani hmun tlansana, mi dang khuo-le tuia khawsak rel (Raltlan/Refugee) neka ngir hmun inhnuoi a um nawh. Chu hmun chu vawisun, ei mi le sa tam takin an hluo tah. Seminar le Beiruol hin mani ngir hmun ei dapsuok zo tah nawh. Pathien thua inthawk ei dapsuok zo naw a ni leiin ei tawnhriet ngeia inthawk annawleh hmelma kuta inthawk inchukin var tum ei tieu.


Hri: Ka lungrila ka lo ti ruk reng le kan laupui reng, hri pakhat chu ei hmasuon zing a. Hmar biel le Vangaiah natna hri hriet loin naupang an thi zeu zeu ti thu vuongva ei lo dawng. Tienlaia hripui an hril ang tuor dingin mipui ei tlawm hle sih a. A hming hriet manglo, hri chi khatin naupang iemanizat hringna a lak tah a. Natna hri hriet ngai loin ei ram a thawi ta chun bawk sika ngaituo a tul tah. Hri hi vau lawkna tawp a ni thei tah.


A dawt annawleh hnung thuoltu ding chu ei rama inthawk phawisuok/hnawtdar a ni el tah. Hmarhai nunphung( culture and tradition) sukhringtu le vawngtu chu Tipaimukh biel a nih. Tipaimukh biela Hmarhai boral ni chu Hmarhai nunphung le zie(culture, tradition and identity) boral ni ni phawt a tih. Politics le sakhuo(kohran pawl hming hrang hrang)hin umzie nei ta ngai naw nih.


Gerep puopa iengtin am a mawng thei ning a ta ? Setanin Evi a hlem tum khan hmangruo mak deu a hmang nawh. Ngun takin Evi khawsak dan a thlir a. A hne theina dinga hmangruo hnai le awlsam tak, ni tina ruol anga a’n thlawpui, Rul kha a nih. Chuleiin, rul hmangin Evi hlemin a um thei a nih. Mipuiin tuk-le-zana ei inpawlpui le ei nel emem, kohran pawl hmangin gerep puopa chu ei ramah phurlutin a lo um tah. Gerep tak nekin a puopain ra ei lo insuo tah a. Gerep huon neitu’n a thaw ding chu a huon sukbo annawleh zawrhmang dai a lo ni tah.


Gerep indik ching sia; a puopa sik thei a lo nei hlak leiin Baibul khawmin tekhina thuin a hmang reng a nih. Ei rama Chanchin tha indik tak tuin a um a. 1910 a inthawk 1960 bawr chen malsawmna, taksa, thlarau, thu le hla ei dawng tha. Pathien inpakna le Sai hla khawm ei la dawng tha. 1970 ei chuongkai a; Pathien phun am Setan phun, kohran pawl le biekin a pung hle a. 1970 ei chuongkaia inthawk pektek tan ei nih. Hi lei hin Tam, Hmelma le Hri hai chu kum tina ei insuolpui an lo ni tah. Gerep puopa ti hin thu phir hril a nih. Kohran pawl le mimal kawk theia ziek a nih.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.