Halloween party ideas 2015

PALAI

Honduras ram lungin pakhatah tuta kâr sûng khan kângmei suoka thi chu 350 chuong an ni tah a, thil suithiemhaiin an la en zui pei a nih. Ruong kângsie tak tak tam tak lâksuok a ni tah a, sorkar chun hi kângmei suok dân hi suichienga, lungin
ngirhmun khawm siemthat an tiem a nih.

Comayagua lungina intânghai laia a zâtve nêka tam hi  misuol pawla thang an ni a, Honduras sorkar chun a hmain United Nations-ah khawm Comayagua lungin ngirhmun hi a lo hril ta a, hi lungin hi mi 500 intâng theina dinga bawl nisienkhawm, mi 800 chuong an um zing a, sûnah vêngtu 51, zânah 12 chau an um hlak nia hril a nih.

Kâr hmasaka hi lungin kânga thihai ruong hi an rim a sie thei ta hle a, a buoipuituhai khawmin hmaikawr le naw chun an thaw hlei thei ta naw a, a kawtkhâr lampuiah sipai le Police tam tak an duty a, thil suithiemhaiin ruong an zawn suok zut zut zing a nih. Lungina thi hi mi 350 chuong an ni tak leiin kum za sûnga khawvela lungin kâng râpthlâk tak a tling a, lungin khawm hi a kâng siet nasa hle a nih.

Mi thenkhat chun himna zawngin tui hmun an pan a, a thenin in chung suksiein an lawn kai a, kâng hlum bâkah thuoksama thi khawm an tam hle niin BBC chun a hril.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.