Halloween party ideas 2015

World Bank President thar a dingin tuta kar sung khan Korean mi, America mi ni nghet tah, hriselna tieng thiam, Dr Jim Yong Kim thlang a lo ni tah, BBC-in an pawlpuina a chun, sumdawngna a inthawka ramsum dinhmun siemthat tumin ram hran hran haiin thang hung la thar hai sien a nuom thu a hril.

Dr Kim hin politics-ah tawnhriet hau naw sienkhawm, ram inthanglai mekhai hmasawnna dinga kum 25 sin a lo thaw takna le, natna khirkhan tak tak, HIV/Aids le TB do na dinga theitawp a lo suo taknahai chun a sin thara hin tangkaina a nei ngei a beisei thu a hril a, a keithuoina hnuoiah World Bank thangpuina-in ram hran hranin hma an sawn ngei a beisei thu a hril bawk.

Kum 52 mi, Dr Jim Yong Kim hin World Bank President ni lai, Robert Zoellick a thlak ding a ni a, tukum July ni 1 a inthawkin kum 5 sung hi sin hi a thawk ding a nih. Dr Jim Yong Kim hi politics a tawnhriet nei lo a ni zing laiin, US President Barack Obama rawtna leia hi sin hi chel dinga inhlan a ni a, mi tam takin World Bank President a ding hin iai deuhai sienkhawm, US Treasury Secretary, Timothy Geithner chun an pekna le a sinthaw tahai a inthawka enin khawmin hmasawnna dinga kalphung thara World Bank keithuoi theitu ding niin an hriet a nih. - PALAI

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.