Halloween party ideas 2015

Prepared by :

1.R.Lalkaisanga,

Secretary, Saikawt Sub-Division Demand Committee.

2.Mr. Lalramsiem Zote

Secretary Finance,

Saikawt Sub-Division Demand Committee

Saikot TD Block :

Tluong Lam : Saikot T. D Block hi Pu Kawlvelthang le a Village Authority member haiin an nawr hlawsam hnungin, kum 2002 laia Saikot Assembly Constituency-ah Pu T.N. Haokip , Saikot Area haiin Election le inzawmin an lo thangpui leiin a nawr hlawtling a ni a. Hi le inzawm peiin, Pu Lalnghet Hmar le Pu Ngamhao Touthangin, Saikot, A/C Development, Chairman le Secretary an ni angin Memorandam C.M kuoma submit ding an ziek chu Pu . T. N. Haokip, Hon’ble Speaker chun 14th May 2002, khan forwarding Chief Minister kuomah a a thawn a, chuleiin a hlawtling ta pei a.

Pu Lalthalien, Bieltu MLA Pu TN Haokip PA a ni lai khawmin nasa takin hma a lo lak a, chun Pu Luoia Hmar of Luoia Veng khawm Saikot TD Block neina ding mimal hmahlatu pakhat a nih. HNU block No. 5 hai khawmin nasa takin thang an lak bawk .Hienglai huna HNU Block No. 5 thuoituhai chu Pu Thangsang of Khawmawi, Pu Lallawmum Famhawite of Saikot, Pu Zarzolien Zote of Ngurte, (Fam)Pu L. Ngaium Zote, Pu Lalthlunglien of Hmar Veng, Gen. Preisent ,HNU, Dr. Chaltonlien Amo, Ex . Minister hai bakah Saikawt Village Authority hai khawmin nasa takin thlawpin hma an lo lak bawk. Zieksa lo mimal, tam tak , Saikot T.D. Block a um theina dinga hma latu tam tak ei um ring a um bawk a, chuonghai chun mi lo hrethiem nghal dingin ei inngen nghal bawk a nih.

Order a suok : Manipur Gazette order No. 15/11/2003-DEV (P), date 24th December 2003-in Manipur Governor thupek angin Dr. Rakesh Kumar, Secreatry, ( RD & PR), Govt. of Manipur chun thu an suo ta a nih.

Saikot T.D Block Hawng : Date 11 February , 2004 chun Saikot khawsung, youth Club Hall tuolah lungdaw ropui takin Shri O. Ibobi Singh, Chief Minister, Maninpur- in a hawng a. Hi hun bikah hin Pu T.N. Haokip, Speaker, Manipur Legislative Assembly le bieltu, Shri Loken Singh, Minister, (RD), le Pu Ngamthang Haokip, Minister, T. D, Govt. of Manipur hai khawmin an hung uop ve bawk.

Saikot TD Block ngirhmun : Saikot TD. Block huom sungah hin Hill House counting 2010 -2011 dung zuiin Village 39 a um a, House Hold 3222, Population 19,256 an um. Sawrkar School, Mission hmun pawimaw tak tak le ITI, Mission School tam tak umna a nih. Churachandpur District sunga Assembly Constituencie 6 laia Constituency hming neitu a ni bawk. A sungah hin Hnam hrang hrang, Thadou, Paite, Zou,Vaiphei, Simte le Hmar hai lungruol takin an cheng za a, inhawi ti takin an um a, amiruokchu ditsakna thli tha lo hung hrangin mipui vantlang chu lungawi thei lo vin an inrum a ni deu tak a nih.

Vui le Vaina : Date 29th October, 2011-a Cabinet meeting chun Tuibuong le Sangaikot T.D Block chu SDO Circle-a hlangkai chu an rem ti a. Hi thu hi 30th October, 2011 khan Sangai Express Daily-ah chun a hung suok ta a, biel mipui haiin an hei hriet chu an bei a dawngin , an tap inrum a ni deu tak. Santu an ngai zie, harsatna le lungngaina intlunna ding mi an nei nei naw zie le an mamaw zie an ngirhmun hin a sukchieng hle.

1974 khan saikawt Assembly Counstituency indin a ni a, chun, Churachandpur District sungah Constituency 6 a um a. Hieng, Churachandpur, Singat,Tipaimukh, Henglep,Thanlon, Saikawt amiruokchu, an ni hai hin an hming chitin SDO an nei vawng ta a, Saikawt chau hi Constituency hminga SDO la nei lo a ni a, chuleiin hi le inzawm khawm hin Sawrkar rorel dan hi a felnawin in thlir bik neia rorel a nih an nawmani? Ti hi mipui chierna thusim chu niin an lang.

Saikawt Sub Division Demand Committee Hung Intan Dan :

Saikawt Post Weekly Vol. 1/32 , Date 13 -11-2011 (Sunday) Issue-ah, Date 13 November, 2011 ( Pathienni) inkhawm tin chawhnung 12:30 Pm –a Saikawt Sub Division hmu dinga beiseina insang tak neia ei um lai Manipur Sawrkarin peklai a hming hung inthangtir dal el a, chuleiin mipui, vantlang inkhawm ko din Pu Timothy Z. Zote chun, a ngaituo a, Saikawt Lal Pu Kawlhminglien-in a remtina hnuoia le T.D.Block Chief Association , Chairman, Pu Nungpao, Chief of Tuibul hrietpuina hnuoiah, Saikawt Youth Club Hall-ah Date 13 Nov.,2012, 12:30 Pm-in Pu Timothy Z. Zote(Convener) inrawina hnuoiah inkhawm inthim chenin nei a ni a, a fe khawm hai chun , Pu Timothy Z. Zote, Thangrohlun Tuolawr,Pu Lalzawnga, R. Lalkaisanga, Kawlhminglien, Sangremsiama hai ngaituo zawm dingin an rem ti tlang ang peiin, Thuoitu ding thlangna neiin Chairman din, Pu Timothy Z. Zote, Secretary ,R.Lalkaisanga, Finance Secretary, Lalramsiem Zote, Treasurer, Thangrohlun Tuolawr, le Executive Members le Advisers hai ruotin tuchen hin hmalakna nei mek a ni zing a nih.

First Memorandum to CM :Committee hmalakna le inzawm pei chun date 23rd November, 2011 chun Saikot Sub Division Demand Committee , Chairman, Pu Timothy Z. Zote, Pu David L. Lungtau of Muolvaiphei le Pu Hrila, MDC , hai chun Manipur Chief Minister kuomah Memorandam hmasa tak chu submit a nih.

A hmasa takin bieltu Minister, Pu T.N. Haokip chu palai fe hai chun a Office-ah an inhmupui hmasa phawt a. Palai hai chun, an hei inbiekpui tan ta a, “Pu Date 29th November, 2011 Cabinet Decision –a Tuibuong TD Block le Sangaikot TD Block le Vangai Renge TD Block hai Sub Division-a hlangkai an ni kha kan lawmpui tak zet a. Hienglai zing hin Saikot TD Block , SDO Circle-a hlangkai ve a ninaw nasan kha iem a na? Saikot TD Block biel mipui hai chun hrietthiem intak kan ti a, chuleiin kan to pui tawk tawk thei ta naw leiin kan dit le kan tul chu , tawnga hril el ni lovin ziekin Memmorandum, Chief Minister address-in kan siem a, hi a copy kan hung chawia CM-ah forward I mi thaw pek thei ding? tiin an indawn a. Pu T.N. chun, “ tuita tum chu a thei ta nawh, Tuibuong chu ka tlingna a ni a, chuleiin ka thaw pek a nih, chun, give and take a nih” tiin palai kuomah a lo hril a. Chuong a ni chun, Pu, “ I biel vawnga um kan ni tho a, ditsak le thlir bik I lo nei a ni maw? India ramah hin India danpuiah khawm,a tlinghai vote nawtuhai chu development fund pek ve lo ding ti ziek a um a ni? Congress inlal nawna ta phawt chu Central Fund an hmu a thieng naw a ni? tiin a’n dawn nawk a. Pu T.N chun, “Polpulation khawm Tuibuong chu an tam em em a. Saikot chu an an tlawm an nawm “ a ti nawk a. Palai fe hai chun , Saikot neka population tlawm lem Vangai khawm pek a ni tho si a, iem a na a san? tiin an indawn nawk a. Pu T.N chun, “ insel vel hi ka nuom nawh, vawisun chu dittawk phawt ei tiu” tiin palai hai chu a lo biek liem ta a nih. Palai fe hai chun Memmorandum a copy ding chu pein , en khawm en lovin box-ah a si nghal a.

Bieltu, MLA T.N. Haokip hi ama ni leia hieng ang nawrna hi buotsai a ni ni nawh a, nu le pa, Bieltu Minister, sawrkar thuneitu a nina le inzawma mipuiin an nawr chau a nih ti hi ama khawmin a mi lo hrietthiem nuom a um.

Second memorandam to CM :Date 5th December, 2011 khan Manipur Chief Minister kuomah Memorandam a vawihnina chu pek nawk a ni a, hi ni vek hin Bieltu MLA chu a office-ah palai fe Pu Thangsei, Executive Committee Member, Chief of Tonjang, Pu R. Lalkaisanga, Secretary le Pu Timothy Z. Zote, Chairman, Saikot Sub- Division Committee hai chun inmhu puiin, Second Memorandum to Chief Minister, Bieltu , Minister, Pu T.N. Haokip, a copy ding chu an pek a, a en zo chun, Pu Khaipao,MDC, Kawlmun chu peiin, Pu Nehthang , Pu Ngamhao, MDC le Pu Hrila,MDC, Saikot le Demand Committee hai leh Churachandpur tieng lo in be ro tiin palai fe hai chu a lo inthla liem nawk a. Hi le inzawm hin ienbiekna khawm a fe mek a nih.

Community tum tum Support-na : Saikot TD Block, Sub - Division dinga ngenna le inzawm hin mipui chu lo beidawng el lo va, lo chi ai lo dingin ngen ei ni a. Chun, Civil society hnam hrang hrang : Zomi Council, Hqrts., Hmar inpui, Hqrts., Mizo People Convention, Manipur,Vaiphei People Convention le Kuki Inpui, Churachandpur Chun hi thil ngen le inzawmin supportna lekha an hung pek bakah Saikot TD Block hi SDO Circle-a hlangkai chu awm an ti thu an zieksa bawk. Hieng lai zing hin mimal, pawl tum tum tawngbaua supportna thu hung hril po po kuomah Committee chun lawmthu a hril nghal bawk a nih.

Chun, hi thil ngen le inzawmin mi tu khawma election matter-a lo la lo a, lo ngai lo dingin mipui ngen le inhriettir nghal ei ni bawk.

Chun , hi Sub Division ngenna hi chawl lova hmalak tum a ni a, kawng hran hran dapa nawrpui thaw zing dinga inbuotsaina a fe mek bawk a nih ti mipuiin lo hre seng bawk ei tiu.

Saikot TD Block , SDO circle dinga ngen a nina le inzawmin tukhawm thurawn tha le ngaidan tha nei chun Committee kuomah ienglai khawmin intlun dingin beisei/lawmlut a nih.

D ate 19th December khan Churachandpur District huom sung Total Bandth huoihawt a ni a, hi ni 1.30 Pm khan District Council Chairman Pu Langkhanpau Guite leh hotuhai inbiekna an nei hnungin C.M le bieltu Minister khawm inbiekpui a ni a, an ni chun hmusa ah inngai ro, Christmas tawm a ni bawk a, mipui harsatna ngaituo dingin ngenna Council Chairman-in a hung nei el bakah hma tieng peiah hmalakpui pei an tiem leiin, Bandth chu suspended a ni a.

Election 2012 in hung nei nawkin Ministry inform thar a nit a hnung iemani chen khawmin thuthar a um naw leiin Meeting vel tam nei a ni nawk ta a, ngaituona chu an rum rum hrat khawp el a, amiruokchu, Adviser hai thurawn ang pei le Committee thutlukna ang peiin la hei ngaichang mek a la ni a. Hienglai zing hin, date 29th September,2012 khan Demand Committee chairman Timothy Z. Zote chun Shri Phungzathang, Minister, Health, Govt. of Manipur a resident-ah sawt tak inbiekpuina a neina le inzawmin beiseina a hnai thar hle thu hriet a ni a, chu le inzawm chun mipui khawm lo beidawng lova ei dit le ei mamaw SDO chu sawt nawteah ei hmu vat beisei a nih.

Hienglai zing hin tawntaina ah thuoituoa ei ruot hai hrre zing inla nuom a um a, thurawn tha chu lawmlut zing a ni bawk.

Hieng a chunga hrilsa lo tam tak a um a, hi po hi a tawithei ang taka ka hei hril thei chu ni el sien.

Chun, a tawp tak nisien khawm a chientak chu ni lo, vawisun 27th October,2012 hin Ngurte khuo chungchang hriltlangna ding le inzawma North East India Outlook huothawtnaa Saikawt Sub Division Committee hmalakna hril theina hun siem pek a ei um hi lawmum takzet a. Hieng anga ei cooperation ei inpek hin thuoituhai khawm a mi sukhrat thar a nih ti ka puongin huoihawttuhai chungah khawm lawmthu ka hril mawl mawl a nih.

Kan lawm ie,

.

(Thutak Khengbet)

Ziektu: Pu Thangsawihmang

Judahai chun Messia hung ding chu an ring a, an lo tung em em, zawlneihai khawmin an lo hrillawk a, tlawr hlem hluomin an lo puong lawk a. Zawlnei Isai chun “Chuleiin, Lalpa ngei chun inchikna peng a ti cheu a, ngai ta u, nunghak inthieng pakhat inrai a ta, naupasal nei a ta, a hmingah Immanuel sak a tih.” (Isai 7:14) Chu khawm chu dittawk lovin hieng ang hin a hrillawk nawk a, “ei ta dingin naupang a hung pieng a, naupa pekin ei um tah a; rorelna chu a liengkovah chuong a ta, a hminga chun Maka, Remruottu, Pathien Hrat, Chatuon Pa, Remna Lal an ti ding a ni sih a.” (Isai 9:6). Zawlnei Mika khawmin hieng ang hin Isu Bethlehema hung pieng ding a lo hrillawk bawk,”… nang Bethlehem Ephratha, Juda rama sang tam tak laia thanga chun chin hle la khawm, nangmaa inthawk hin Israelhai roreltu ding ka ta dingin hung suok a tih.” (Mika 5:2).

Zawlneihai hrillawk angin Isu a hung pieng a, rawng a hung bawl a, thilmak tam tak a hung thaw a, damnaw a sukdam, kebai kein an lawntir, mitdel an mengtir, phar a sukthieng, zeng a sukdam, ramhuoi a hnawtsuok, mithi a keitho chun an lo tung em em, an lo lumpui rak rak chu Messia ni dingin an ring nawh. A bikin an lekha thiem, an dan thiem, Pharisai le lekha ziektuhai chun Isu chu Messia a ni ti an ring naw bik. An thiempu, Pharisaihai chun Isu chu misuol niin an hril a, ramhuoi a hnawtsuok leh ‘ramhuoi zawl’ niin an ngai el, Isu chu Pathien Naupa a ni ti hretu chu mi tlawmte chauh an nih. Isu’n rawng a bawl a, thilmak tam tak a thaw hnung chun Philip Karsari biel a hung tlung a, a inchuktirhai kuomah, “Mihai’n Mihriem Naupa hi tu am a nih, an tih a?” tiin an dawn a. Anni chun, “Thenkhatin Baptistu Johan an ti che a, thenkhatin Elija, thenkhatin Jeremi amanih, zawlnei tu amanih an ti che”, tiin an dawn a. Messia hung dinga an lo tung em em, an lo hril lum hluong chu thu taka a hung inchang chun an ring ta nawh. Isu chungthu an rel khawm khan hektu chu mi thiem dan hretu, thiempuhai an nih. Thu taksain a hung inchang chun an ring ta nawh, krawsah an khengbet el, anni kha thutak khengbet an nih, a thu chun an ring, a tak taka hung chun an ring ta nawh; hre hai sien ropuina Lalpa khengbet naw ni hai.

Eini rawi mi thenkhat khawm Judahai ang tho ei nih. Sinlung chu China rama um dingin ei ring a, thu le hlain ei kurpui ngei nguoi a, Sinlung a hmun ngeia sirtu le hmutu an um chun ei mi thiem a zawlneia thang thang a ringhleltua an hung thang el; a mak ta hlak ngei el. Hieng anga ringhleltu chu Hmar hnama ding chun Pharisai ang, Hmar Pharisai niin ei hriet. Ngaituo hman ro, thu le hlaah ‘SINLUNG SINLUNG’ ei ti hlak. Ei hla lo phuokhai khawm ngaituo hman ro, “Sinlung runah ar ang kan lawi ve pha” ti dam, “Pi pu chena ropui relna khaw Sinlung” ti dam, “Aw kan Sinlung khawpui chul hnung hung indin thar nawk la,” ti dam, “Thlang vaipui sappui el lo, Sinlung par mawi kung,” ti dam, a tam taluo inzawt seng ding an nawh. Chun, tlawmngaina ei hril pha, tlawmngaina indik tak chu ‘Sinlung Tlawmngaina’ ei ti hlak. Hieng ang hin Sinlung chu thu le hlaiin ei lo hril, ei lo sak ei lo sak a, zer far den duona ei lo kurpui kha a hmun chiea sirtu an um phinga ei ringhlel nawk el hi, a khekpui nasa deuh deuh kha a ringhleltu ei ni nawk nghal; thilmak chu a tling a nih.

Sinlung hming chawia hlaphuoktu tak tak a ringhleltu ei ni nawk nghal, hieng ang mi hi chu umzie nei lo, Vawrsela pa ang niin ei hriet, Juda ni hai sien chu thiempu, Isu hemdetu lai khawm a lusa pawl an ni ngei ring a um. Sinlung hming hlaa kur ngei nguoia lo phuok ta bawk, a hmuna sirtu an um phinga ringhlel nawk chu mi Thawma, ‘Hmar Pharisai’ ti inla khawm a suol bek bek dim a nih. Rev. L. Rema chun March 20,2012-ah a hmun chiea Sinlung a sir la ringhleltu chu thu le hlaah ‘Sinlung’ an lo ti an lo ti kha, an ti nawna, thutak khengbet niin ei hriet.

Thu le hlaa ei lo hril, ei lo hril Sinlung a hmun ngei a sirtu Rev. L. Rema chu Hmar Art and Culture Society chun chawimawina thangsuopuon an khum kha a thaw ding reng, a rawngbawlna awm reng niin ei hriet. Ei hnam puon inzaum tak hi phuokfawm history inkhumna mei mei ni lovin thu le hlaa ei lo khukpui rak rak hlak Sinlung a hmun ngeia sirtu Rev. L. Rema ei inkhum kha chawimawina a phu lei a nih; ama hi Sinlung hnathlak ta ding chun Christopher Columbus nek khawma ngainatum lem niin ei hriet. Ei hnam puon inzaum tak hi a luvawm nazawng inkhum lovin Rev. L. Rema hai anga hnam ta dinga mi thangkai chauh inkhum hlak ni sien nuom a um hrim a nih. Ei hnam puon hi ei inza chun mi dang khawmin hung inza pei an tih; ei hnam puon ‘Hmar thangsuopuon hmang dan ding thuah fimkhur taka ei hmang pei nuom a um.

Kum 1960-a sut Readers Digest Great World Atlas (Map) tuhin chu third Edition chen siem an tah. Hi Atlas hi ei en chun China ram Szechuan Province sung, Yalung vadung pang, Chamdo saktienga um khawruo chu SINLUNG hmun niin a tarlang. Chu hmun chu Longitude 100.50 E leLatitude 31.3 N inchuktuona hmun a nih. Hi hmun chie hi a nih. Rev. L. Rema’n a sir chu, inhma khan chu a thu chauhvin ei hriet a, tu ruok hin chu a hmun ngeia sirtu ei um ta leiin ei chieng zuol tah. Amiruokchu, ringhleltu, Mi Thawma, “A naka ka pur naw chun? ti pawl ei la um rawp el a mak a nih. Burma ram, Chin Hills, Tiddim khaw bula um ‘Chimnuai’ khi Sinlungni sien chu Chimnuai ti lovin ‘Sinlung’ ti tei tei ei tih. Thanga chu Thanga a ni leiin ‘Thanga’tiin ei ko el; chuong angin Sinlung khawm ‘Senlung’ ei ti thei bawk nawh. Sinlung a hmun ngeiasirtu an um hnung khawma la ringhlel a, hmun danga Sinlung la sie tum tawl tawk chu phuokfawm history khawm a kai zo nawh. Mi dang hrietna iengma lova ngai, mani hrietnachauh indik taka ngaihai ku hi an nih, Judahai’n Isu an khengbet ang bawka thutak khengbettuchu. Pu Hranglien Songate chun hieng ang hin hlain a lo phuok ni lovin, pi le pu hla (Butukhuonglawm Hla) a hriet dan a lo tarlang;

“Khaw Sinlungah
Kawt siel ang ka zuong suok a;
Mi le nel lo tama e hriemmi hraiah.”

Pi le puhai thu le hla hi ziek le tiem an thiem hmaa tawngbaua inpeksawng pei a nih, thu khel ei ti thei nawh, history pieng hmaa (Pre-history) thu le hla a nih. Hi hla hi China ram an suoksan hnung, Burma ram, Sanzawl an suoksan hnung daia an phuok khawm a ni thei, Sinlung a inthawka suok an ni leiin hlain an chanchin an inzawt a nih. Hieng ang thu le hla pi le puhai hun laia tawngbaua inpeksawng pei hi ei chanchin, ei tobul suina dinga thil pawimaw tak a ni leiin ei ban thei der nawh. Ziektu thenkhatin Hmar hming suokna khawm lekhabua ziek an naw lei el a kum 1850 hnungtieng nia an hril vet hi chu tawng inchai annawleh an zing tho phak muhai laia an hril an bawk naw chun thil mak a tling a nih. Rev. Liangkhaia chun hieng hin a hril, “Hengho (Hmar) hi Lusei awm hma lawka awm an ni. thenkhat chu Champhaiah an awm a, lei an let a ni awm e. Mani chi chiin an awm hrang a, an awmna hmun chuan an chi hming chu hmingah an pu ta zel a ni. Hengho pawh hian Lusei lo thlang tla tur an hlau a, hmar lam an pan a, chuvangin an hming Hmar an put phah ta a ni.” (Mizo Chanchin p.8). Hmar chu hmar tieng an pan leia ‘Hmar’ ti an ni nawzie ama Rev. Liangkhaia bawkin hieng ang hin a hril. “Lalsavunga a thi hnu chuan a fapa upa zawk Vanhnuailianan a ai a awh a, Lamtual hi an kai chho dawn a, Ram zuan lo vatte chu chhak Pawiin an zuk that a, anni chuan Tiau thlengin an han um a. Chung laia an pasalthate chu Vana pa te, Keikawla te, Tawka te an ni a.” (Mizo Chanchin p.63) Tawka hi ‘Tawkthiala Hmar, Tawkhuoisena’ tih a ko anih, a hun hi Lalsavung inlal lai hun a nih, chu chu kum 1751 – 1820 niin Col. Lunghnema chun a hril. (Mizo Chronicles p.75). Tawka Hmar chanchin chu K. Zawla chun hieng hin a hril. “Tawkthiala Hmar, Tawkhuaisena an tih \hin, Vana a pawh sit thintu khan, thingserh a sat a; a kika kik keuh mai chu a duh tawk lo va, a sat fik hmawk mai an ti.” (Thu leh Hla Thlan Khawm, Mizo MIL p.35) Tawkthiala Hmar hi kum 1751-1820 hun laia un a nih, chu umzie chu kum 1751 lai khawm hin Hmar hming a pieng dai tah, ti a suk chieng.

B. Lalthangliana ruok chun hieng hin a hril, “Hmar tih hi a tirah chuan chi (Clan) hming niin a lang lova, awmna lam (Direction) sawina niin a rinawm a, hmar lam (North) sawina niin a lang. Hrangchal le Biate te hi Luseite chuan Hmar tiin an kova, an awmna a\anga hmar lam (North) a an awm vang niin an sawi bawk.” (Mizo Chanchin p. 88). L. Keivom ruok chun Sawrtui Magazine Thlazing 2004 phek 8-na a chun hieng hin a hril. “Hmar hming hi pi le puhai phuok ni lovin kum 1800 AD hnunga Lusei lalhaiin Mizorama inthawka hmar tieng pana fe pawl an hrilna tawng hminga ei put mei mei a nih. “Tu ruokhin chu Hmar ti hming suokna hieng ang hin a hril danglam nawk, “Hmar” ti hming hung suokna lem chu 1850 hnung a ni leiin sui buoi khawm a ngai bek nawh. Ei buoina lem chu ‘Hmar’ ti hming a pieng hma daia pieng anga hril trep trep ei tam lei a nih. (SHAN VERSUS SAN By L. Keivom p.3).

Hei ha, hlak ku chu an thu ziek ei zuk ziek sawng ngawt khawm pang a na them thum el a. Hmar chu Mizoram sim tienga um khawm Hmar an ni tho, thlang tieng le sak tienga um khawm hnam dang hming an put thei nawh, Hmar an ni tho. Hmar hming chu Burma rama pi le puhai um lai huna suok an tah, Lushai Hills ei zuon hnung chun Tawkthiala chu Hmar a ni leiin ‘Tawkthiala Hmar’ an ti a nih. Sinlung um dinga ring, thu le hlaa lo khukpui rak rak, a hmutu le a hmuna sirtu an um phinga ring nawk ta lo chu, ‘An ti kha, an ti nawna’ a na, Hmar hnam hming kum 1850 hnungtienga suok ringtu chu thutak (thudik) khengbet niin ei hriet. Hieng ang mi hi chu an hriet dan kha mi hriet dan nekin indik bikin an ngai a, sel chi an ni nawh; tosan el ding a nih.

Ziektu: Pu L.Keivom, Retired IFS

Sometimes we have the dream but we are not ourselves ready for the dream. We have to grow to meet it.

-Louis L’Amour (Bendigo Shafter)

Delhi zawlbuk

Delhi tlanga kum 1970 July thlaa umhmun nghet khuor dinga ka lut thlak chun India hmar sak tlangrama inthoka hung kan la tlawm hle a, Zo hnathlak po po khom kutpar pahni thlieka tiem khop chauh kan la nih. Parliament Street-a Free Church English Service chu kan inhmu khawmna tak a ni a. Hlaw a la tlawm leiin mania car nei dam chu vana ra tluk a la ni a, scooter inchawk ding khoma kum khat hlaw khawl vong naw chun thaw ruol a la ni nawh. Khing tieng pangah, fak le dawn thil a la’n man a, bawngsa thra chi kilo khatah sekithum, basmati khom chuong ang bok, bus chuong man seki (25p) a la ni lai a ni a, khaw laiah ei lĕng chang, cheng khat ei la fŭn lum tŭt chun, hung kìr nawkna ding ei lungkham nawh. Kal man ding ei nei naw khomin, lam sìrah ei ngìr a, car inthawl deua hung tlan ei hmu leh bân ei lo phar a, an chawl a, ei fena ding tienga fe ding an ni chun a thlawnin an mi phur hlak. Chu chu chuong hun laia Delhi kalchar a nih.

Keini Foreign Service kha chuong laia a hrana mi fe le hung tlungna a hrana hostel nei um sun kan ni ka ring a, chuleiin kan umna External Affairs Hostel kha kan inhawr khawmna tak le mikhuol hung tlungna tak kan ni a, a hung inzin taphot chun, politisian le minister hai chenin, sir makmawa an nei hlak kan nih. UPSC-a intarviu dinga hung, a hnunga ei ofisar lien hmasa hung ni tah a tam lem chu ka mikhuol an nih. A thren lem chu an hungna rêla an thuomhnaw an inrŭkpek, kut bentheka hung tlung, ka silfen haw a, UPSC intarviu hmasuon a, ofisar lien hung kai an nih. Iemani chen hnunga choka umna Room No. 209-A (Single Room with kitchen, a laktawia Kitchenette) ka hluoa inthok lem chu kar tin chawl bakah holiday zata kan tlan khawmna zawlbuk a hung ni takzet a nih. Hieng laia khawsa, inhnai bikhai hi fiemthuin ‘Curzon Road Kohran’ kan inti hlak a, kan inhnai dan le inngai dan khom inril tak, poisa bawm intrawm thei vong kan nih.

Room 209

Siemtu thil ruot dan hi mani hmu le hriet phak tawk china ei sui chet chet pei chun, nun zai ieng anga inhnok le inchin khom ni sien, patzai inchin sût thiemin a zai zui ngat ngata a hung sŭt angin, umzie nei vonga duong a lo nih ti hi a chieng khopin ka hriet. Kha nun zai kha fel taka inhlûm a, a hmangna ding taka ei hmang thlap thlap chun, patzai hmanga puon ze mawi hrang hrang ei khawng ang hin, sungkuo, khawtlang le ram le hnam mawitu le sukropuitu nun ze mawi a hung ni thei a, a ni hlak bok. Amiruokchu, patzai ang boka nun-zai ei kei chin pha ruok chu, law ngaina um lo khopin a hung inchin a, sŭt thei lo khopa a hung inchin lem chun chep tan vong a, pei hawn a, a hrana tran thar a ngai. Chuong anga nun zai inchin chu khawvel histawri-a hin a tam hle a, hmun tin ram tina mihriemin ei buoipui tak laia pakhat chu a nih.

Mimal nun a buoi pha leh sungkaw nun a chokbuoi a, sungkaw nun buoiin khawtlang nun, khawtlang nun inchinin hnam tin nun, chu chun ram pum nun le khawsak a kei chin hlak. Inchin loa a fe zuoi zuoi pha leh, nun lampuia ngîrhaiin an chan seng zo takin an hlen a, ram le hnamin hma a sawn duok duok a. Khawvel hmun tinah, nun hrui a hung inchin pha leh tlak hnuoi tieng an pan naw thei naw a, an khawvel lo pal tah, tluong taka an khawsak hun kha an ngai a, an vanglai, an hun rangkachak (golden age) niin an hril nuom hiel hlak a nih. A hnunga ka hang thlir kir hin, Curzon Road (Kasturba Gandhi Marg) a kan khawsak lai, abikin 1970-74 sung kha ka nun bung le changa hun poimaw, thu le hla tienga bulthrut nghet rem tuma a kûl a tâia thrang ka lak ve hun hriet zing tlak laia mi niin ka hriet. Chu chanchin chu ka hril ding pha leh Room No. 209 fe pĕla hril thei a ni nawh. A san a tawi zawngin, ei la hung hril pei ding a nih.

Bulthrut rem

Kha hmaa ka hril tah angin, ka Graduate-a inthoka kum ruk sung chu[k1] career siem tuma sun le zana ramtrang ka ni leiin, lung lut taka thil dang hang buoipuina hman ka nei nawh. Kha hmaa ni tin deuthawa hla phuok hlak kha, chepchep vuok thlak angin ka ré dai a, sienkhom ka’n hnikna a bo tina a ni nawh. A bat bata thil thaw hi a ruola fawmkem treu nekin hlawtling a olsam lem leiin, chu lampui chu ka hraw a ni lem. Tu hin chu thu le hla tienga ka’n hnikna nasa lema bawzui pei theina dinga ka ngai sin chu Pathien zarin ka lo hmu ta a, Delhi tuolzawl naran el khom ni lo, a ram thuneina po po deuthaw an chalaina Raisina Hills hmunpuia chun a mi’n thrut a. Sinthawna tieng bulthrut rempeka ka um ta si chun, ka thaw ve ding tam tak laia pakhat chu, mani sin le mawphurna zo taka put trèng tréng baka mani theina le thilpek tienga ram le hnam ta dinga theitawpa inhmang tum a nih.

Hmar tronga thu le hla ngirhmun hang thlirin, sir tinah a ruok deu vong a la ni a. Hma ei sawnna tak nia ngai sakhaw thilah Baibul, Independent Kohran Hla Bu le Kristien Hla Bu ti naw chuh hang hril ding a vâng khop el. Sekiular literechar um sun chu Dr. Thanglung English-Hmar Dictionary, Hranglien Songate ‘Hmar History’ (1958) le sikula inchuk ding sakzek tlawmte an siem kha a ni el awm. Hmar Literature Society hmalakna hnuoia hla hlui le hnam hla le khawtlang hla mi hrang hrang phuok iemani zat lak khawm chu cyclostyle-in phêk 61-a sa an her suok a (1959). Chun, 1958-1962 laia ka rawia khawtlang hla, sakhaw hla le hla lenglawng kan phuo threnkhat, a buin solfa le kan 1962 khan ‘Thralai Hla Bu’ tiin kan sut a. Hi thil fe pei hin a hnungah ‘Lenruol Hla Bu’ hi a hung hring a nih.

Thu le hla ei lo nei, sienkhom zieka sie si lo, oral literature, an tihai hi Zo hnathlak hnam tinin ei intrawm tienami a ni tak a. British sorkar hnuoia thoktuhaiin Saptronga an lo inlet ti lo chu Lusei trongin tam tak hlu lut a ni ta a, sienkhom Hmar trong ruok chun 1960 lai chen lekhabua sie lut a la ni nawh. Hieng pipu tienami tawi threnkhat chu pawl hnuoi tienga inchuk dingin Pherzawl Reader 1 & 2 (1961) tiin H.Thanglor-in a hung hlu lut a. A dang thu le hla iemani zat chu H.V.Vara’n ‘Hmar Hla Hlui’ (1967) ah a hung hlu lût bok a. Chu chu thu tienga kum 1970 bawr vela ei ngirhmun chu a la ni hri. Naupang sikul mansaa inthêp donga pai khop chauh a la nih.

Bulthrut rem tak tak ding chun thaw ding a tam èm èm. Ei suotlang hlui, kristien ei ni hmaa ei thu le hla hai khon khawm a, research thaw a, ei histawri fe hmang nia ei hriet leh bel rem dan zong a, histawri ruongâm sunga hlu lût ding a nih. Inhril upat dan ringot zong tum lo a, ei hriet chieng thei po bek siem rêl phot a, chu hnunga research thaw zui pei a, thil thar ei phor suok theihai chu ei hriet chieng thei china thil um leh sui zom pei ding a nih. Chu chu hnam var lemhai thaw dan khom a nih. Entirnan, India rama khawthlang mi, abîkin British-hai an hung laia India mihaiin ei histawri an hriet hlat thei tak chu Mughal lalram hung indintu le a’n zinna chanchin ‘Babur-nama’ ti lekhabua ziektu Babur (1483-1530 AD) kha a nih. Sienkhom, mi thiem hrang hrang an hung lut a, an sui kîr pei a, a hma kum 5000 vela intran Indus Valley Civilisation chen an sui tlung el a nih. Eini khomin ei trobul ei sui ding chun ei hriet phak china thil tlung chanchina inthoka sui peiin, a lu tienga inthoka thrâmin ei sui ve a ngai ding a nih. Chu chu iengtin am thaw tang ei ta?

Hmar History zieka um sun, Hranglien Songate buotsai chu histawri ruongama rem thratpui le a trŭl zuolnahai thol bitpui chu thaw ding hmasa taka ka ngai leiin, chu ding chun L.Rokung leh theitawpin hma kan lakpui a, a zatve nêka tam hiel kan zopui hman a. Sienkhom kan sut hmain ngaidan khuongruol nawna leiin kei chu kan hnukdok a. Chu hma daia inthoka ka lo buoipui tah, nei makmawa ka ngai, Hmarhai thu le hla suina tieng chu ka bawzui a, 1978 khan Nairobi-a inthokin ka ziek zo a, 1980 khan ‘Hmar Hla Suina’ ti hmingin a hung suok a. Tu chen hin hieng tienga lekhabu um sun a la ni el thei. Hmar chanchin ziektu le research thawtuhaiin rawn takah an hmang a, sawl man a um khop el. Suklien le siem thraa sut nawk dingin computer-ah thun vong a ni taa chuh kum iemani zat hi en hman loin a la um hri a nih.

Hmar tronga thu le hlaa ei buripna tak chu hla tieng a ni a, a hnam hmasawnna le ngirhmun inphuin ei intodel thawkhatah ngai inla. Ei inthawtna chu thu ziek tieng a nih. Kum 1970 bawr lai khan Hmar tronga lekhabu tiem ding hang zong inla, a um dĕr naw tluk a nih. Pipu huna ei tienami intrawmhai tiem ding hang zong inla, Lusei trong lekhabua inthok naw chun hmu ding a um nawh. Thusep ziek tiem ding zong inla, a’n khat tawka magazine hung suoka an ziekhai ti naw chu hmu ding a um nawh. An ziek sun khom research-based article hmu ding a um naw hrim hrim bakah kohran mitmeiin a pom tawka hriet khêl an fe ngam nawh. Novel, short story, essay le a dang dang a la um naw tluk a nih. Chu hma thrangkhat liem tah khan mihai chu van sangah rawket-in an lo inzin daih tah a nih.

Thu le hlaa ei ngirhmun pal chu inzak nachang hretu ding chun kut tin hnara lut nuom a um naw thei nawh. Thangtlawma hang lak ngam chi lem chu a ni der nawh. Thangtlawm buoi nêka bulthrut rem tuma thrang lak chu thaw makmaw a ni lem. Pipuhaiin tienami an mi maksanpek bak ei sunzom ding chun umzie le hlutna nei phak, hmasawnna lampui sei tak lo hraw tah hai thaw dan hmang inchuk a ngai. Chu ding chun Saptronga short stories ziektuhai le trong danga ziek, Saptronga an inlethai chu ka hmu thei taphot tiem naw sam ka nei nawh. Somerset Maugham ziek, volume thuma an insuo dam hi ka ching let nasa khop el. British, American, Russian, Indian le British colony hrang hranga mi ziektu ka thlur binghai chu hi artikul tawia hin an hming inchuon seng ni naw nih. Ka hril nuom tak chu, ei thu le hlahai hi ei sukhmasawn tum chun, chu dinga mani inpuocha chu a ngai. A mihriemhai ngaituona le hrietna inthrang si loin thu le hlain hma a sawn thei nawh. Hieng lai hun hin ei cultural & historical background besana hmangin tienami tawi dorzon khat ding lai ka riruong a, paruk ka puitling hman a. Tienami puitling (novel) pahnih ka puitling hman bok a. Thusep tam tak ka ziek a, chuong laia hril hlaw tak chu ‘Beiseina Khamhrui’ ti kha a ni ka ring.

Hienghai baka hin Delhi tlanga inthokin hla 38 ka phuok belsa bok a. Chuonghai laia sak hlaw tak chu ‘Kan tlangram mawi’ (Dar ang lengna) le Zo tlang sangah (Sappui run rem sungah kaia) tihai hi an ni ka ring. Puipung khawmna le hun bi kima sak ding hla ei mamaw a, chu chu phuhruk tuma thrang ka lak bakah hringnun le thilsiem hrilna le chawina hla iemani zat ka phuok bok a. Hi hi ka hung hrilna san chu, sakhaw thil ni lo, thil hrang hrang thawnaah a hun le hmun inrema hla sak ding nei hi a trûl makmaw a, chu chu hnam changkanghai ngirhmun khom a nih. Hlawtling lawmna nikhuoa sin thaw dinga inhnawna hla, ‘Ei vela bu sik ding tam tak a hmin ta a…Fe la, fe la va thaw rawh’ inti ringot el chuh, hlawtlingna petu lawm zawng khom a ni chie ka ring nawh.

Chun, bulthrut remna dinga nuomin nuom naw inla, thil thaw makmaw chu hnam changkang lemhai thu le hla ei tronga inlet a nih. Chu chu hnam tinin mani thu le hla intodelna khop an nei hmaa an thaw seng a nih. A thaw nasa tak khom Saptrong hmangtuhai an nih. Trong tina mi thu le hla thraa an hriethai chu anni trongin an inlet a, an literechar bawmah an thun lut pei a, an thu le hla hausa naw ruol a ni nawh. Entirnan, Homer-in Grik tronga a ziek Iliad & Odyssey dam, Tuscanian-Italian tronga Dante Alighieri ziek Divine Comedy dam, Hebrai trong le Grik tronga ziek Holy Bible dam hi anni tronga an inlet el bakah, khawvel mihriem tam lemin anni tronga inthoka an tiem a ni leiin an ta amanih ei sawn nuom el a nih. Thribea inngai chin, insuk-gospel deuhai lem chun a’n dik le dik naw thlu loin, King James Version (KJV) hi Baibula khom Baibul bikin an ngai tlat chu tie! Chu KJV besana inlet chu Baibul bika ngai pawl an um leiin, Hmar trong kalhmang vawsetu le Hmar trong indik hmang thei ta loa piengsuola mi siemtu ni chieng sien khom ngaina taka kuo lum tut pawl ei la tam. Ei thlarau hi a him chie am? ti chu zawna indon trul loah sie inla, ei ngaituona a pangngai chie am ti ruok chu mani seng ei indon chieng a hun ta khop el.

A ieng ieng khom chu lo ni ta sien, mani ei intodel hma chun hnam dang thu le hla inleta ei literechar sukhausak chu thaw makmaw a nih. Ziektu ropui Rabindranath Tagore thu ziek tam tak laia Bengali tronga a hla phuok chang 157 laia 103 thlang khawm Gitanjali, ama bokin Saptronga an let chu kum 1912 khan sut a ni a, a kum nawk 1913 khan Nobel Prize a hmu pha a, European mi ni lo, Asia rama inthoka Nobel Prize in Literature dong hmasa tak a nih. Hi hla thlang khawm hi College-a mani tronga Vernacular ei nei pha leh ei mamaw ding nia ka hriet leiin Hmar trongin ka lo inlet a, October 29, 1973 khan ka zo a. Ka zuk suikir chun, kum nawk hin kum 40 a tling dêr ding a lo ni tah. ‘Gitanjali’ hi tu chen hin sut loin ka la sie zing a, a san chu ei kristienna hin taksa le thlaraua hrietna tieng eini-ah zung a la kei nghet naw a, tu khom hin kum za kristien inti inla khom, hrietna tieng nautesen ang ei la ni leiin, Sam ziek le Gitanjali hre hrang lo pawl um thei a ni a, chuong mihai thruoi hmang theitu a ni inlauna ka nei lei a nih. Tu hin, Mizoram University chun Mizo tronga inlet sin an tran trĕk trek chauh a nih.

Tuta truma ding chun la hun hri phot sien. Ei thu zai le inzom hin, remchang hun ei hmu ang peiin, titi (mi thabo sin ‘gawp’ ni lo) ei la threi pei ding a nih.

(October 13, 2012 Saturday, Delhi)

Ziektu: Pu Ramthienghlim Varte, Senior Anthropologist

(Camp-Mysore)

Niphung a Piengtharna-II sunzawmna..

i) Hnam : Hnam a inthawka ei niphung (identity) mi hriet thei dinga suklang hih ei mawphurna ana, ei inzapui ding an nawh. A hmaa ka hril tah ang khan tum ka nih ti mi’n min dawn hai sienla, ka hnam chuh Hmar, ka ni chiengzie chuh Hmar a khawm Lawitlang pahnam (Clan), Lawitlang pahnama khawm Varte (Sub-clan), Tuolbung khuo, Manipur a pieng, chutaka inthawk hung inpemin Tuithaphaia puhai Veng Khawmawi a khawsa ka nih.

Amiruokchu, Hmar hnam tlawmte chauh hre ngai derlo haiin an mi pawmpek thei ding am? Teu love. Hi zawna dawnna chuh a hmun le ram izirin dang a tih. Asanchu, Anthropology (mihriem chanchin inchuktu)-hai chun a tlangpuiin Mihriem hmelhmang, piengzie le piengphung chipui pali–Mongoloid, Negroid, Australoid le Caucasoid-in anmi the pek a, hitaka hin Mongoloid thlaa mi ka nih ti piengphung, hnar bawng dan le taksa rawngah anlang tlat leiin America annawleh Russia rama chun Thai, Chinese, Japanese, Burmese, Nepali amani mi ti ngei an ta, India rama um ka nih tilang lem chuh awi dernawng an ta, a ngaina hre bawknaw ni hai. Nikodem anga nu sunga luta piengnawn rawtpawl ni deu vawng an tih. Iengleiin am ? Chu thla a hungsuok nilang khawm ka tawng hmang chuh Tibeto-Burman tawng chawkpawla, tawng hrang hrang 49 hmang hnam laia Hmar tawng a na, chu tawng le Thai am Japan tawnghai le dam chun inlaichinna chite khawm a nei dernaw a, anni le ka umna ram khawm mel sangtam a hla, ka pienga inthawk kala hmu ngailo hrim hrim an nih. Chuleiin, ka chipui nihai sienkhawm niphung a chuh inangnaw tak kan nisi leiin ka niphung an nawh ti thei nilo nibawk silo a nih. Chubakah, Sakhuona ah Christien ka ni a, chutaka khawm chun Protestant, chu pawl siper Evangelical Congregational Church of India (ECCI) le a siper nawksawng Evangelical Assembly Church (EAC) a member ka nih ti kan hrietchieng vei leh mi hrechieng ve tlatlo hai a. Chuleiin, piengphunga ka chipui ni hai sienkhawm niphungah chuh behna tawm inpe thei ding khawpa inhnaina kan nei der naw a. In angnaw tak kan nih.

A chunga ei tarlanghai bakah ei khawtlang zie pi le pu haiin anlo in-ser le hmanghlakhai hih inza taka vawng thienghlimin ei humhal tlat hih hnam-niphunga ei thawding makmaw a nih. Entirnan, ‘SIKPUI RUOI’ tu hnam khawmin annei ngailo Hmarhai ta lieu lieu ani leiin ei niphung (identity) mi hmu thei a suklangna hmangruo pawimaw tak a nih. A hmangdan thu a ruok chuh Sakhuo thiempuhai le inrawna ser le sang inkhak buoi nawzawnga thawdan ngaituo el ding.

Ei unau Assam rama um haiin Assam sawrkarah December Ni 5, SIKPUI RUOI DAY (Winter Festival) tia restricted holiday anlo sie dam hi hnam niphung (identity) mellung ropuitak ani a, ka hnam Hmar tia vawi duoilo khekpui a, a AK zawnga thaw nek khan a hlawk lem dai. Hiengang hin Meghalaya, Manipur le Mizoram a khawm thawthei nive sienla, nuom a um. Hienganga thawthei alo nisien chu van laia hung thlachawp mei mei hnam ei ninaw zie sukchiengtu record ani ding a ni si a. Chuongangin thil dang dang khawm tamtak a um.

Shillong a hin ka um sawtve fut ta a, EFCI Hqrs. innghatna alo ni bawk leiin kalo insuk ngeng thei fu hlak. Amiruokchu, ethnography tienga mithiem ruoltha le mi dang danghai kuomah ka hnam HMAR tihi hrilfet hnunga mi pawmpek thei chauh an tam em el. Chuong ani chun, Delhi khawpui le hmun dang danga lem chuh North East mi ka nih ti khawm hrechiengkuonglova Nepali annawleh, Chingki tia deusaw taka miti pawl khuong zozai lai HMAR ka nizie an nadar thlang raka hril khawmin pawpsa lo ding an tam el. A iengkhawm chu nisien, Ei niphung (identity) hretu an tam am an tlawm, Pathienin ami pek ani tlat leiin eiin phatsan theinaw a, theitawpa thanglak a tul a nih.

ii) Tawng : Ei niphung (identity) dinga tawng pawimaw zie chu Hmar le Hmar kara khawm a tak tak rama chuh ka Varte chanpui Mizoram a Duhlien tawng hmanghai nek chun Singson Hmar laia lo khawsa a, Hmar tawng hmang le khan kan inngaina a, kan inpaw lem a, inpawl inhawi kan ti lem a, nunghak khawm nisien alo zei raknaw khawmin a bula um ka nuom lem reng reng. Ka tawng a hmang tlat leiin. Chuongang peiin, nang Thiek pa, Zote pa am Khawbung, Mizoram a Zote khuo, Thiek khuo, Khawzawl khuo, Khawbung khuohai khi ka unauhai veng tiin hang inzin ta leh. Duhlien tawng anni anga zei deuva ihmang theinaw chun kan unaupa tiin i beisei ang chun lo be mawlh mawlh naw phawt an ti che a, anni anga an tawnghmang ithiem huna khawm inthlahrung derlovin an bubel irawk ngam dim chu aw! chu nek hmanin i unauhai vek khah an nih aw Mizo-II (two) tia hmusittu ding che chuh ti hih hrela, ring bawk rawh. Hmar tawng an hrietnawa an hmang bawknaw leiin Duhlien rulpui ai-keiin a chimral zo anni tah. Anni ang bawkin Biete, Kom, Chiru le dang dang khawm an tam el. A pawi hle nih. Chuleiin, ei niphung humhalna dinga hmangruo pawimaw em em el chu tawng a nih.Tawnghih hnam dam na a nih eiti lai zingin, Manipur Hmar khuo thenkhatah chuh inzakna chang hre derlo, mawng inlang kuk a Duhlien tawng saptawng ang ela ngaisang, thiemnaw sa sa a hmang pawl eila um deu deu.

Tuhin chuh ei tawng hih Manipur le State dang dang University chena recognized ani tah a, hnam-niphunga dinga mellung ropuitak, thiembuk insangin a pawm ani tah a, ei lawm hle. Hrat taka sukhmasawn tum ding a nih. Ei tawnghi Pathien mi pek ani leiin khawlai khawm ei inzapui ding annaw a ei hmusit ding an bawk nawh. Tawng sukhmasawna ding le inzawm a tuta ei literature tlirna tukver a ka dak chang ruok chun tlawmin a huopzau tawknaw deuvin ka hmu hlak. Chuleiin, tawng sukhmasawnna dinga ei hmalakna a hin Literature Society Manipur, Mizoram, Assam, Meghalaya le dang danghai ngaidan le lungril an pum theina dingin Hmar pumhuopa Hmar Literature Society nei a pawimaw. Chuonga thawthei ani chun inchukbu le lekhabu buotsaihai reng reng standat suksangtu le tawng hmangdan le ziekdan thua thuneitu le lampui kawk hmutu ning ata, ei pheikhai khawm inruol deuva a tih. Chuleiin, ei niphung humhalna dingin tawnghi a pawimaw takzet.

iii) Sakhuo : Sakhuona hin thil a fawmkem rawn em em el a. A thiltum tak chuh mihriem le khawvela thil tinreng siemtu, khawvel chunga roreltu le thuneina insangtak (Supreme) neitu um ngei dinga ringna ei nei, chu biek lungawi tumna mihriem lungrila tu nghettlat, ei nunphung le inzawla inza-tlawnna leia titakzeta ei chawibiek hlak chu a nih.

Mihriem nun mumal lo, insung le mimal taka vangduoina’n a thlak buok zing zing, suol tawpkhawk thawa inngai, mi tawphnawkhai khawmin sakhuona chun hlimna, lawmna le hadamna changa chatuon pielrala inhawi taka faisa ringna rama hluo thei dinga ringna le beiseina khaw-eng an tlir tir thei. Fak-le-dawn, sil-le-fen neinaw, mi pasie nitin a bahra cho ding zawnga invakhai kuomah hausakna thuruk a pek thei a, dotuhai chunga hnena puon sil, lungngaihai kuoma lawmna, ama leia tuor le chanhai kuoma malsawmna le chawimawinahai chang dinga beiseina hring mitin lungrila tu’n an to tir thei bawk. Chuh, Sakhuo thuring le beiseina remote control chun mihriem nunah hmun a khuor inthukzie chuh hrilfie zo el chi an nawh, hrattak a nih.

Chu ei sakhuo tuolto, Tuipui ralram hlataka inthawk Saphaiin muol zatam vuong khum a an hungphur lut Krista chanchintha hih ana, chuh Kristien sakhuo a nih. Chu chanchintha chun Tuiruong tuilienin vapanga sehnawk le thil thirdakum an thielfaia a len hmang angin nunphung tirdakum mi khuopdetu tamtak a len fai vawng a, ei lawm hle a, kum 100 hmel ei hmu ta bawk ning ata, zung a thlak inthuk hrat hle leiin ei hnam ro-lung, tangka rothangpui le nunphung pawimaw tamtak ami nawr thluksa pek reng a. Chuleiin, za a za sakhuona a chuh Kristien eini tah. Hi lei hin insukthienghlimna le taksa khawsakna a changkanglemnahai a hringsuok a, thiemna le varna khawvel kawt mihawngpektu a nih. chu zar chun Sawrkar milien tamtakel India khawpuilienhai a hmu ding ei umve ta a, vawisun hin chuh changkang tak eini tah.

Chu zar peiin ei kawlvela unau tamtak khawvel zanthima lenghai suk-engtu ei hung ni a, chubakah, ei sakhuo thiempu tamtakin khawvel pumhuopa rawngbawlnahai neiin ei niphunghi a hrephaknaw ding tamtakin an hung hrietpha nghe nghe a nih. Lawm a um takzet. Chuleiin, ei niphung humhalna dingin sakhuona hi a pawimaw hle a nih.

Leh, NIPHUNG pawimaw zie “Hnam, tawng le Sakhuona besanin ramtin ei hung thaikuol a. Ei buzawl izira niphunga piengtharlo le lan hmusuoklo hmun hrang hranga unauhai lai theitawpa thang la thar dingin niphungah piengthar ei tiu tihi thahnemngai taka ka thu suktawpna ni raw seh”. Piengtharna hi chikhat chauh a um sinaw a.

Ram le Hnam humhalna dinga ralthuom pawimaw tak chuh TAWNG a nih;

Tawng a dam chun Hnam a dam”.

Ziektu-Timothy Z. Zote, Saikawt T.D. Block, Tuithaphai

Khawvela mihriem a chin a lien, a tar zuorin, tu hnuoia um am ei ni a? Tia zawna chu, ei dawn dan inang nawng a tih. A thenin, inthlang rama chun ei aia ei thlangtling hai hnuoia um ka nih ti dam um ei ta. Dawn dan chu inang naw deu vawng a tih, amiruokchu, dan tuipuia lo inhlieu thang hai ta ding chun fel takin dan hnuoia um ka nih an ti el ring a um.

Hieng ang hin, khawvela mihring hai laia mi keihruoitu chu Human Rights, Nature Laws, Constitution tum tum le society tin-a ei dan nei haiin an mi keihruoiin an mi khuokhir tak a. Chuong neu neu chu hril seng nawng ei ta, a bulpui tak chu dan chi hrang hranga inmat vawng a ni a. Chuonghai chu a mi keihruoitu indik tak chu niin an lang.

Khawvela dan popo hril le ziek seng a ni naw ding leiin, a kawitan thei patawpa tawiin India dan peng laia pawimaw tak pakhat Sixth Schedule tobul (Genesis/formation) le a keihnawi (thukhawchang) chu, ka ziek tawng hmanghai ta dinga bengvarna le hmasawnna sirbi pakhat a lo ni tak duoiin tiin; dan hrietna tieng le khawsakna tienga pasie tak nih inhre zingpumin hei phar suok ei tum chu a ni ve bawk hih. Inzak thei naw ve tak chu i mi ti el thei, amiruokchu, a hre naw hai ta dinga hrietna le ngaituona iemani bek a, a belsa beiseina leiin hei thai ei tum hram hram a ni a. Ka hrietna le tha ka tina ringawt chu to pui tawk tawk thei ding ngirhmunah ka um naw leiin hi a chunga dan le inzawma khawtlang thuoitu, thlangtling hai, hnam thuoitu le inchuoklai hai ta ding a, vawikhawr lo taka dan hmanga North East Tribal Area-a hringnun ei hmang theina a ni ngei ringnain induonga um chu hei phar ei tum lem a ni hi tie!!!

Khawvela hin rambung tam tak a um a; chuong hai chun, pawl pakhat indinin tum tha tak tak an nei bawk a, an pawl hming dingin United Nation Organisation (UNO) an inbuk a. An ni khawmin dan le dun felfai takin an siem. Indeginuos Peoples’ Rights, Land rights ei nei dan hai khawm kim takin an ziek bawk. Chung dan a nei hai chu hril seng nawng ei ta, chu tieng nekin India danpui hnuoia Tribal (Tlangmi) hai ta dinga inhumhimna dinga dan zam pek a, ei umna le inzawma ngaituona ei hmang theina ding tiin, Sixth Schedule le District Council thlurna nei ei tum lem ding a nih.

India ram inkeihruoina dan (Indian Constitution) hi khawvela constitution sei tak le lien tak nia hriet a ni a. Kum 1950, January 25 khan hmang tan a lo ni ta a. Hei sui inthuk met inla, dan buotsai hmasa takah khan Article 447, schedule 8 le part 22 a um a. Part 4 le 26 neiin, January 2006 chen khan vawi 93 lai siem danglam a ni a (amend). Amiruokchu, artcle number thenkhat hi chu constitution amendment

(dan siem danglamna’n) a lo nuoi hmang khawm a um nuol a. Artcle number hi constitution-a a um dan le inchik dan a awlsamna dingin indawt pei a pek a ni a. A part hi dan hrang hrang le bung hranga then a na, schedule ruokchu ram inkeihruoinaa ding dan pawimaw zuol hai indawta sikhawm a nih. Tuta District Council ei inkeihruoina bik dan schedule Council parukna ah si a nih, sixth schedule tia hriet lar a nih.

North East India-a Kumpinu Sawrkar Hmadawm Dan

India Hmar Sak (IHS) British Sawrkarin a hung awp khan, tlangmi (Hill Peoples) hai chengna hmun hai hi danglam deu bikin an lo enkawl a. Hril ding lem chun tam tak a um. Amiruokchu, a tawi zawngin hei sui ei tih. Kum 1965-a Robert Clive –in Bengal ram sung pumpuiah sie (tax) an khawn theina thuneina (Dewany) a nei le inruol khan. India Hmar Sak (IHS) tieng (Assam tia hriet lar ramri hnai chenin British rorelna chun a hung del lien pei a. Garo Hills-a buoina suok leiin, Rangpur-a Magistrate , David scot kha, thil umdan enfie dingin a hmunah, a va sui/tir zo hnu August 1816 khan report a thelut a, Scot -a remruotna hai kha Governor –General –in –Council-a pawmpuiin, Rangpur magistrate thuneinaa inthawk hmun thenkhat kha la hrangin North East Rangpur Civil Commissioner hnuoia um dingin ruohmangna siem fel a ni tah a nih. Chu ruol chun, Regulation X of 1822 dan kha siem suok a nih. Hi regulation (dan thupek) hi Brirish–in India Hmar Sak dam a awp dan ding inkeihruoina dan hmasa tak a lo ni tah a nih

Tlangmi hai humhalna dingin hmalakna tha lem a nih beiseiin, Garo Hills kha sawrkar civil, criminal le revenue Court hai thuneina hnuoia um dingin Garo Hills Act (Act XXII) of 1869 khan a pawm a nih. Hi dan hi March 1, 1870-a inthawk khan Garo Hills ah hmang tan a ni nawk. Jantia Hills-ah hai khawm hmang nawk ve a nih. November 1,1871-a inthawk khan Naga Hills, Khasi Hills le Jaintia Hills-ah hai khawm hmang tan ve a nih.

British sawrkar khan, tlangmi hai hi an ni le an ni hnam dan (customary law), hnam nundan, zierang, (Culture) le an hnam nundan hmanga humhal an ni theina dingin, sawrkar ta ding khawm a, hlawk rak lo va an insengral nawna dingin, hieng ang hin ruohmangna an lo siem a nih. Chuleiin, Lushai Hills-ah khawm Chin Hills regulation of 1896 kha a tul ang peiin hmang le zui a lo nih. ( sunzawm pei ding)

To
1) HSA Gen. Hqrs. thuoitu hai,
2) HSA Jt. Hqrs. thuoitu le Unit thuoitu hai,
3) Hmar Yahoogroups memberhai po po


"Hung tlung ding October 3, 2012 khin Ramchandi HSA Unit thar lawmna le HSA Day hmang dingin kan inbuotsai a, hitaka khuollien dingin Pu S.Thiek ACS., Deputy Commissioner, Hailakandi, Assam ning a tih. Hi hun mi hung hmangpui dingin a bikin HSA Gen. Hqrs. thuoitu hai le Hnama inhnikna nei hai po po kan hung fiel".

THU BEL: Hailakandi District, Assam hi Assam ram Barak Valley tia hriet lar District pathum hai laia pakhat anih (A dang hai chu Cachar le Karimganj annih). Hmar mi (Sakachep, Hrangkhol, Langrong/Ranglong, Chorai) um hai sienkhawm Hmar anni ti inhrietna an nei naw a, bakah Hmar ni inhawkna a um naw ani khawm ring a um. Asan chu chanchintha GOSPEL hi Mizoram a inthawka an dawngsawng ani a, Mizo (lushai) influence an nih. Chuonglaia chun Ramchandi khuo, Under Lala PS, Hailakandi ah Hmar hnam tlawmte um laiah tuhin a hmasataka dingin HSA Unit hi indin anih. Hi indinna a hmalatu le ngaidan petu tak chu Pu S.Thiek ACS, tuta Deputy Commissioner, Hailakandi hi anih. Hi hun hi va uopmawiin va thang thei tawl inla chu Hmar nisi, Hmar inti nuomlo unauhai khawma HMAR an hung in ti el khawm ringhla a um nawh.

A FE DAN DING: From Silchar: DSA stadium bula ASTC Counter a inthawkin TRAVELLER ticket Rs. 40.00 a cut in Hailakandi pan phawt ding. Hailakandi ah KATLICHERRA BUS STAND pana, chutaka inthawka RAMCHANDI pan thei anih.

Hrechieng nuomtu ta din a hnuoia hming le No. a hin contact thei anih.
MR. THANGZANGUL ZATE, Secy. Mobile No. +91-9401180586.

Ziektu: Pu L. Keivom*, Inpui.com Columnist

In chunga bawsetuhai in ngaidam chun, in Pa vana mi khomin ngaidam veng a ti cheu. In laka mihai bawsietna in ngaidam si naw chun, in Pa vana mi khomin in bawsietnahai chu ngaidam bik naw nih.

-(Mat 6:14-15)

A châng chun a san tak hriet si loa kim naw deuh trut amanih, băksam iemani neia inhrietna ka nei a, ka ti deuh hul hlak a, mi tam tak tonhriet khom a ni vé el thei. Hi hi Saptronga ‘disorientation’ an ti laia chi khat a ni el thei. Ei ngaisak zui naw chun iemani chenah a rè nawk a. Sienkhom, a san ding awm ei dap ruok chun, ei ngaituona thuo dang, nuom nuoma ei thunun thei lo, sub-conscious mind an tia thil lut le châm zingin, ei thunun thei, ei ngaituona (conscious mind) bŭra thil hung thun lut nawk a tum lei dam a lo ni nuom khop el. Mihriem ngaituona lungril le a thlarau inzomna le inkungkei dan hi a Siemtu chauh naw chun tu khomin an la hriet chieng tak tak thei nawh. Sam 139:14 a “mak tak le râpum taka siem” a ni thu a hril kha mihriemin a hrilfie thei dan hnai tak chu a la ni hri el awm.

Chuonga ka um chu September 25, 2012 thimbut lai a nih. Kan tupa Emmanuel Fimate-in Manipur Civil Service ekzam-a a tling lawmnan thlaithleng kan buotsai tum a. Sienkhom, remchang nawna leiin a tûka thaw dingin an hung sukthluk ta lem a. Chuonga an hung ta si naw ding a ni chun tiin Zawlnei Isai lekhabu ka ennon mek lai chu sunzom dingin ka computer ka zuk hong a. Chuong lai chun ka na rilah ‘Day of Atonement’ ti, ‘Inremna Ni’ tia Baibula ei inlet hi a hung inri a. Kum 19 zet liem taa Israel rama Inremna Ni (Yom Kippur) ka hmang champha kha ni theiin ka zuk hriet a. Ka lekhabu ziek ‘Thuthlung Ram’, a hun laia Mizorama chu ‘Second Bible’ an ti nuom hiel chu ka zuk en leh a lo ni hrim a, a mak ang reng. Ka lungrilin, “E khai, a lo ni takluo hi tie! Voizana an hung naw hi a lo thra lem a nih. Fak le dawn nei chu hril lo, nupa chen khom, an ran vaihai chenin, inpawl an khap hun a ni leiin, a tûka an kum thar an lawm huna an hung chu a lo fŭk lem ding a nih” ka ta. Chu thu chu a nih tu truma ei bi vak ding chuh.

Yom Kippur

Juda sakhuo hi ei kristien sakhuo innghatna bulthrut a ni a, an Thuthlung Hlui-ah anni chu an tawp a, ei Thuthlung Thar-ah kristienhai chu ei intran ve thung a. Thuthlung Hlui hi Thuthlung Thar buotsaina a ni a, Thuthlung Thar hrilfiena chu Thuthlung Hlui a nih. Chu Thuthlung Hluia chun Judahai kalchar, an thusim le thurachi (myths and legends) in thu a hril nasa hle a. Chuong laia pakhat chu an thil thra thaw le an thil suol thaw po po inziekna Van Lekhabu amanih Hringna Bu (Sefer HaChaim) um dinga an ring chu a nih. Hi lekhabu hi an kum thar ni khata intranin kum tawp niah khăr zie niin an ring a. Chu sunga suol thaw, ngaidama um lo chu ziek lut a na, thi hnunga rorêlna hmaa phor lang ding a nih. Chuleiin, Judahaiin an ni inser lai po poa an lak ursûn tak chu Yom Kippur (Yom=Day, Kippur=Atonement) a nih. Hi hun hi a liem hma ngeia an suol thawhai inthiel fai an tum a nih.

Hi Hringna Lekhabu thu hi Juda pa bokin a ziek Thupuonga chun voi ruk top a săm a, bung 20:15 a chun, “tu khom hringna bua hming chuong naw chu meidilah an pei” thu a ziek. Ezekiel chun, chu lekhabu chu Israel sungkuo hming ziekna niin a hril (13:9. Daniel 12:1 a chun chu lekhabua hming chuong taphothai chu san himin an um ding thu a hril bok. Malaki 3:16 a chun hi lekhabu hi Hrietzingna Lekhabu, Pathien tri a, a hming inzatuhai hming chuongna niin a ziek. Isai (4:3) chun Zion-a la um zing, Jerusalema la um zinga an hming inchikhai chu mi thienghlim tia ko an ni ding thu a ziek bok. Jeremia 22:28-30 a Pathienin mi bohmang list-a sie ding le inchik dinga a hril ruok chu Jehoiachin, Hebrai tronga ‘Jekonia’ an ti bok, Isu thlatuhai laia thrang ve dinga ngai ni si, trongsie a phur leia thrang ta lo chuh, a ni ve thung. Hieng ang list-a thrang ve hi ram le hnam ni sien, sungkuo ni sien, mi mal ni sien, thil tri-um tawp a nih.

Daliyya Kibbutz

September 22-29, 1993 sung khan Israel ramah ka biekzin a, Yom Kippur khom Daliyya Kibbutz-ah ka hmang nghe nghe a. Tel Aviv-a inthokin hmar tieng panin Sharon phaizawl ka hraw phei a, Rome inlal laia an Kaisar hminga khawpui an indin ‘Kaisari’ khawpui hlui, Pontia Pilat inthrungna hmun ka pêl a, chang tieng inherin Jezreel phairuomah ka lut a, lam sira muol pawng, khăn thra, Megiddo (Armageddon) umna tieng ka pan a, Megiddo tlung hmain hmar tieng panin ka tlan phei a, Daliyya Kibbutz chu zing dar 1130 hrs-ah ka tlung tah a nih. Hi khuo hi muol zam inhoi tak chunga an bawl a na, a thawvengin khawthlirna a’n hoi a, Pherzawl tlanga favang thlifim dong ang elin, ei ha a dam song song el a nih.

Dalliya-a inthok hin hmar sak tieng hang thlir inla, Karmel tlang mawi le hring dum dur, zawlnei Elija le Elisa hai tuol leng laia Kanan mihai pathien Baal thiempu le zawlnei mi 450 zet Elijan a cho dolna tlang kha, a’n lang a. Ngaituonan Elija maichama bawngsa vŭm thura a sie, dam kha a dap a, vana inthoka mei hung tlain a kăng hmui rum rum lai rim dam chu hnârin a zong bok a. Davida rawia sawl taka Karmel an tlung hnunga a rawihai fak le dawna lo thrangpui dinga mi hausa Nabal kuomah thu a’n cha a, a lo ŭksak naw leia Davida lungsenin a sung le kuo po po that chimit vong dinga an khăm lai le Nabal nuhmei Abigail-in var taka Davida le a rawihai a thlĕm lungawi lai dam le Nabal thi hnunga nuhmei dinga Abigail a thruoi lai dam chu (1 Samuel 25) mitthlaah a hung inlang uor uor a. Eini rawi hin ei histawri nêk daiin Israelhai chanchin hi ei hriet lem a, ei khaw hminghai nèk hmanin Jerusalem le Bethlehem ti dam chu ei săm inzing lem chang a tam. Chuleiin, Israel ram fang chu mani khaw hlui fang nĕk hmanin lung sukleng vong vong thei thil ei hmu rawn lem a nih.

Israel rama khun, ram dang khaw lai khoma an la nei ngai lo khuo, a sunga chênghaiin iengkim deuthaw intrawm a, sungkuo pakhat anga an chĕng khawmna, an nei a, chu chu ‘Kibbutz’ tiin a ko a. Ka’n zin lai hin chuong ang khuo chu 273 a um a, khaw khatah a tlangpuiin mihriem 300-800 an um a, 2000 chuong umna khom a um. Daliyya Kibbutz hi a laihawl, mihriem 550 umna a nih. In hrang hranga chenghai sien khom choka pakhatah bu an fak khawm vong a, mani thaw dinga bituk seng ni tin dannaranin darkar riet, sin hautak a ni chun darkar ruk, an thaw seng a; damnaw an um leh an nursing home-ah, mani inenkol thei ta lo khopa tar an ni leh tar inah, sun le zan enkoltu umna-ah an sie a. Faktawri pahnih- Detergent Factory & Water pump factory an nei a, chuonghai chu an sum hnăr le inbengbelna tak a nih. In khom sung ruolin an hluo lien a, a tlawmin an hluo chin a, a lien bik, inlal bik zawnga en loin an mamaw dungzuiin an sem. An mamaw tawk motor an nei a, a khaw lutna kotpuiah petrol pump a um a, chu taka chun petrol an mamaw an thun a, computer-a kontrawl a ni leiin anni kibbutz mawtor-a naw chu a dawt va thun ve ringot inla, petrol a pek suok nuom naw hrim hrim.

Daliyya Kibbutz hi Juda mi, German rama inthoka hung inpemhaiin ka pieng kum 1939 laia an indin tran a ni a Sulsutu laia mi a dam iemani zat an la um a. Chuonghai laia mi pakhat Mikha, kum 85 mi le a nuhmei Miriami, kum 83 mi hai chu ka hmu hlau a . Anni hi German tronga inbe le lekha zieknaa khom German trong la hmang ngat an nih. Hi khuo an indin hlim lai chanchin an mi hril chu ngainuom a umin chona nasa tak a mi pek a. A tira lut po chu mi 140 an ni a, sienkhom khawsak a harsat leiin mi 15-in an suoksan nawk a. An lut hlim chun hi muol hi lung ngota sip a ni a, an inthiel ngat ngat a, thing an phun pei a, mi pakhatin thing 3000 seng phun le chawm hring chu an sin pangngai baka thaw dinga an inphŭt a nih. Miriami chun, “Kan khaw kawla rampui inhoi tak tak i hmuhai hi kut lawnga kan phun ngot, thlan tuia kan chawm lien a nih” tiin a mi hril. Hieng sulsutuhai hi lekha thiem deuh vong, Israel ram thar indin dinga lungril po po, hratna thahrui po po le an theina po po seng huoma, tumruna thuom haka hma nor an ni bok a. an chanchin hi ngainuom a um el chauh ni loin, inza a um takzet a nih.

Israelhai hi chi hniin an inthre a, sakhaw mi (religious) le sakhaw mi lo (non-religious). Sakhaw mi hi 15%, sakhaw mi lo 85% an nia chuh an hnam le sakhuo (Judaism) hi tangka hmai hni ang a ni leiin thre hrang tak tak thei a ni nawh. Kibbutz 273 lai hin sakhaw mi chengna chu 17 chauh a na, chuonghai chun sunakok (inkhawmna in) an nei a, a dang chun an nei nawh. Amiruokchu, kût poimaw hmang thuah sakhaw mi e mi lo e an ti nawh, an kalchara an ngai le pom a ni leiin an hmang tlang a, Yom Kippur lem hi chu inser tak tea an inser seng a nih. Daliyyah Kibbutz khom hi sakhaw mi lohai khawzawl ni sien khom Yom Kippur an inser lai chun an ui le ar hai chen khomin ri an nei nawh.

Juidahai hin ser le sang le kût an hau hle a, sienkhom an kŭt poimawhai hi chi hnia thre thei a nih. Chi khat chu nambar pasari bi thlieka tiem chi (Septenary Festivals) a na, chuonghai chu Sabat, Tawtawrawt kŭt (tha sarina), Israel ram an hluoa inthoka kum sarina kŭt (Sabbatic Year), kum sari hmun sari invoi hnunga kum sawmngana (Jubili Kum) dam a nih. Pahnina chu, kum tina an inser hlak (Fekân Kŭt, Pentikos kŭt, Chawlkar kŭt (Bu thar kŭt) Inremna Ni (Yom Kippur) le Bawkte kŭt an nih. Hi bâka hin an umna le tonhriet zirin ni inser hrang hrang an nei bok. Sienkhom sakhaw mi le mi lo khoma an nagi poimaw lak ursun tak chu Inremna Ni hi a nih.

Ngaidam thei lo suol

Inremna Ni le inzom hin thu khir tak pakhat a um a. Pathien le mihriem inkar thua bawsietna chu a bawsetuin insîr a, thupha chawi a, a sim chun Pathienin a ngaidam el dingah ngai inla. Mihriem le mihriem inkara bawsietna chu iengtia thaw ding am ni tang a ta?’Mishnaa’ an hril fie dan chun, Pathien laka mihriem bawsietna chu Inremna Ni-a inthien fai thei a ni a; mihriemin a mihriem nipui laka a bawsietna ruok chu anni inrema an inngaidam tuo si naw chun thai hmang thei a ni nawh. Hi thu hi khaw lai hmuna um ringtui intihai chun bawk sika ngaituo a trûl khop el. Isun a zirtirhai kuoma trongtrai dan ding a hril truma, “Kan laka bawsetuhai kan ngaidam angin, nang khomin kan bawsietnahai ngaidam la” tia a hril kha indik lo taka inletin, “Kan chunga thil suksuoltuhai kan ngaidam angin, Nang khomin kan thil suksuolhai mi ngaidam la” tiin indik lo takin inlet inla khom, kha hmaa ei hril tah kha, mihriem le mihriem inkara an bawsietna an inngaidam si naw chun Pathienin law ngaina a hriet nawh, mihriem kuomah ditthlang theina a lo pek ta si leiin. Kohran inti si, inngaidam thei lohai dam chi ieng anga hming mawi le inno put hai sien khom, Hringna Bu-a an chungthu ziekna po po hi rorelna nia an la hmasuon ding a ni si chun, khawvela inhnar um lo tak chu kohran thruoituhai hi an ni daih thei a ni aw! A pung tam tak laa sum inpuktirtuhai khom hi an chan ding ngaituo a um khop el.

Inremna Ni-a chung tieng lo hriet tlaka bu an nghei nawzie le Lalpa lawm tlaka bu nghei umzie a hrilnaa chun zawlnei Isaiin hieng ang hin Pathien thucha a hril a (58:6-7):

Bu nghei dan ding ka dit chu,

Rilo taka hrĕnthǐra in hrĕnhai,

An hrêngthir sŭtthlâkpĕk dam,

An ringkol hlǐp thlâkpĕk dam,

Nêksawrhai insuo zalen a,

An ringkol suktliekpek dam,

Retheihai laia fak ding sem dam,

Ina vakvaihai thruoi lût dam,

Saruokhai sil ding pek dam,

Laichinhai nghatsan lo dam hi,

A ni lem naw am a ni?

Galili dil kamah

Dalliyah Kibbutz-a zan thla var hnuoia ka’n zinpui, ka ruolpa Solomon le a nuhmei Ruthi hai mi sor, Gujarati mi Mona le a nuhmei, Juda mi Debori leh kan pathumin Inremna Ni bu nghei chu ni tlâk ruola nasa taka an kum thar hung tlung an lawmna a ni leiin, chu chu Galili dil kama hmang lem dingin ni tlak ruolin Dalliyah Kibbutz chu kan suoksan a. Lampuia kan sir hmun po po hi hril ding ni inla, Baibul tiem hlak nuhai lung sukinnoin sukleng taluong ei tih ti inlau a um bok si leiin, Galili hmar tienga Ginosar kibbutz-a an guesthouse-a ka tlung thu chauh hril inla. Mari Magdalin-hai tuol lengna an khuo le veng khom ka tlungnaa inthoka hnai te a ni thu chen khom fe kân vong inla.

Kan tlungna pindana thuomhnaw kan sie fel hnungin, zan dar sawmah an kum thar lawmna chu Galili dil thlang tienga khuo Tiberi-a chun zanbu fa dingin kan suok a. Galili dil kama hin restaurant a’n tlar dul a. Karamba Restaurant, a bathlara inthoka Gaili Dil tui zuk them phak ela chun muongchangin kan inthrung a, fak le dawn ding kan awrdar a. Ka fak dingin kilo chenve deuthawa rik ‘Peter Nga’ an ti, a hnungzâng pangparin samthi a ang bĕk leia Arabic tronga ‘Musht” (samthi) an ti bok chu ka awrdar a. Nga lem thlak ruola hlim taka zui thlatu ding uoiin văr an nei thrat tak chu ka awrdar bok a. Ram hmasawna chu ei thil fak le inhme peiin ei dawn ding uoiin khom awrdar a ngai a. Nga amanih, arsa chen khom, sa innema ngaihai hi white meat an ti a, uoiin vàr chi leh hmè a ni tlangpui a; sa sen (red meat) an ti bawngsa, voksa le sa hram tieng rêng rĕng hi uoiin sen le hmè hlak a nih.

Peter Nga hi nga dang neka makna rieu a nei a. Nga lien rak lo, 40 cm vela sei, a lien pawl chu kilo 1.5 vela rik a nih. Thlasik intran hlim, tui a dei tran hin dil hmar tieng a ruolin an inpêm a. Thrâlah tui a hung lum tranin an fe dar vong a, a kop kopin an inzui a. Tui an pai pha leh dîl mong chirdupah kuo an suot a, chu taka chun an tui chu an thup a. A hung kĕu ding tawm chun an lak suok a, an bauah kar hni ka thum vel an thup a, an inkeutir a, an keu hnung khom an tehai chu kâr khat vel an la enkol hlak niin an hril. Mihriem lungril put ve khom an hoi khop el. Hi zâna ka nga hmè hi nga ka hmè tah po po laia inhnik ka ti tak a la ni zing. A nga inhnik lei amani, a boruok mi chǐm sang lei, ka hriet ta bik nawh. Delhi-a ka pu Hmanglien, Saidan lalin a tupa a mi hung kan zana ka puin, “An leh Muonga, ka’n hai hmèl hmuol el a!” a ti truma keiin, “Pu, i tupa kana hung i na, i’n hài hmèl hmuol ding hrim an nawm” ka ti ang deuh khan, ei ringpui tak, mihriem taksa puta a tuol lengna fang chu ngai hang aw ngaina a um le’m!

Zanbu fak zoin, an khawtlang nun intem malamin dil kam hrŭla fe kotthlerpui lun taka chun ke-in kan leng ve a. Nunghak le tlangval an inzi nuk nuk el a. Zing dar khat a hung inri a, trîn darh nêk hmain mi an hung tlung sap pei a. Perkhuong le hla sak ham ham pawl an um a; a thren inkuo le infawp buoi chŭk chûk an um bok a. An felna chu, chuong zozai thralai fuon khawm lai chun inrui buoi le buoina siem pakhat khom hmu ding an um nawh.

Tlangkawmna

Kum 1993 September 24/25-a Israel ram, Galili Biela Inremna Ni (Yom Kippur) le a tuka an kum thar ka hmang dam kha ka zuk thlir letin, thrang hni lai zetin lo kardan tah sien khom, zani ela thil tlung angin ngaituonaa chu a la chieng ngei! An bu nghei zana tuol hlobet innem tak chunga favang thla lir hnuoia keini Jentel mi pahnih, Mona leh mi tuomtu khawvel mawina, trongkama hrilfie thei ruol lo chu lawm a, taksa sung tieng tlengfaina dinga Scotch (Black Label) kan inpawlpui lai dam chu ngaituonaa chu a la chieng kher el. Kei chun sekhon tin, minit tin, ni tin, thla tin, kum tin le ieng hun khom hi Inremna Ni-ah ka ngai vong a. Juda e da lo e, Jentel e tel lo e, mi tuomtu kawr hrang hrang hi ei hlìp pha chun mihriem hi mihriem vong ei lo nih.

(*The author is a retired Indian foreign diplomat and this article is dated Delhi, September 29, 2012)

Ziektu: Rothanglien Khawbung

Sweet are the uses of adversity,
Which like the toad, ugly and venomous,
Wears yet a precious jewel in his head.
-William Shakespeare (As You Like It)

Ka nu le pa-in theitawp hung insuoa, khawpuia Pawl 11-12 ka’n chuk thei dan ding an ngaituo char char a. Chuong lai chun ka Mark sheet le certificate trul ding hai chu ka lo buoipui vat vat a. Ka document-hai chu kim diela ka lo inpei fel hnung chun Kolkata inchuk ding chun kan sum le puon neiin a zo hlol naw ding thu a ka nu le pa chun an mi hung hril a. Trap ringot el naw chu hang thaw rak ngaina ka hriet si naw leiin, mi hmu naw kara mitthli huoi zeu zeu chu ka chana tlu a lo ni ta a. Chuonga beidong taka ka um lai chun ka pi Larimawi (Milienropui nu) chun, “Lungngai naw rawh. I pi ka la dam annawm” ti pumin a almirah chu a hong a, cheng singkhat a hung lak suok a. “Hi hi hmang la, Kolkata i zu kai tran ding a nih” a ta, ka hlim kher el. Poisa le ka document hai chu, Sangzuol Sanate chun ami lo chawipek a, Calcutta Scottish Church College-a admission mi lo buoipuipek dingin Simon Hrangchal le Tlangtinkhum (tuhin IAS a ni tah) hai chu a lo dande a. An beisei le ka beisei angin First list-ah ka hming a hung inlang a. Amiruokchu admission hun July 9-ah ka tlung hman ta naw leiin Second List-a thranghai khomin admission an thaw hnungin August thla lailung lai ka thaw thei ve ta chauh a nih.

Inhnûk, a huna tlung lo hi a lo poi sei khop el. A hunah tlung lang, admission ruola hostel khom hmu nghal ding kha, ka’n hnuk leiin hostel ka chang naw phot a, a buoithlak hle. Ka Pathien hring biekin a mi uksak ta naw amanih tia hang ringhla ding hlakin, a tlung inhnu kha kei ka ni bok si. A hnungin Duff Hostel ka chang ve ta hram a. Hostel a um a Science la bok, ni tin ruolhai fak ang fak phak naw chu thu hran, lekhabu man ding tak ngiel khom nei loa vairampura um chu a’n hoi rak nawh. Kan pawla khan North East mi Science la panga kan um a, pathum chun class 11 khom zo loin an mi suoksan nghe nghe.

Thei tawpin trongtraina leh thrang hang lak ei ti de khoma lekhabu man ding nei thei lo el khel a, zing dar kawa bu fak zan dar sawm nghak nawk ngai bok kha, a karlakah ruolhaiin Chowmein, Fried Rice an fak ei hmu zinga du naw tehlem insir a, bei thawp cheng thum man, ni thum bek ring ka tih tia hang sie thrat kha chu, a siemtuhaiin ni tam dai dinga an siem lo ni reng reng lo, a chang leh a lo ap, a chang leh a lo innge hman, a buoithlak khop el. Tuisik leh inri khietin arukin ei hang lem ri dok a, trăm chu a lo hnêm tho. Khopin trăm a hriet nawh an lo ti a, trăm chun trăm hi a lo hriet khop el. Thuomhnaw thar nei dam chu ‘ka ha se!’ Vana ra a ni ringot.

Amiruokchu Bible tiema thrang ei hang lak tak tak chun rinumna khela beiseinain ami thruoi a, harsatna lampui khom hi ieng anga intung khom ni sien, heiha leh rema intawi thei a lo ni tho. Chuonga thei le thei loa ka thaw inrimna lei chun Pawl 12 chu ka zo ve hram a. Arts tieng inlet a, competitive exam-a thrang dinga lungril ka siem fel hnungin Presidency College a lut dan ka ngaituo a, entrance exam-ah ka bei ve a, mi thiem tak tak za tam lai a pathumna ka kai phak ve a, phŭr a um khop el. BA 1st year ka thaw kum hin kan college chu, India rama Arts college thra sawm an thlang lai pakhatna a nih ti India Today chun a hung tarlang nghe nghe. BA 1st year ka thaw kum hin ka u pa Sangzuol Sanate chun police constable sin a hung hmu tah bok leiin, ruol phak zo naw inla khom fak le dawn tienga chu buoi ta loin BA chu ka zo ve ta hram a nih.

BA ka zo hnung chun, ka thil tum tieng panna lampui chu ka hraw tran tak tak ding chauh a nih ti ka hriet leiin, kum khat vang sum zongin ka la’n mai buoi a. Pathien zar chauin, ka graduate-a inthok chun sung le kuo pur buoi ta loin sin ka zong sung po chu ka’n hlaw chop a, ka’n todel thei ve hram. Chuonga harsa taka thaw ve hram hram pum le mi lo lunginsiettu tam tak leiin, UPSC ti lo chu ka sin zongna a ka exam ta phot chu ka tling pei a, malsawmna dong peiin sin nghet ka lo chel ve ta a nih.

Hieng a harsatna ka lo tuokhai hi, malsawmna a lo ni ti dam a tharin ka hung hriet thiem pei a. Ka hun liem ta hai ka dawn kir chang hin, mi angin ka graduate hnung bek khan duthusamin lekha tiem thei chu ni lang, lekhabu thra hmu phak ve lang chu, khawlai District amani-a chu DC dam ka ni ve el ta naw dim a ni? tia inngaituo chang chu a tam.

Chuleiin tuta inchuk mek hai, mani le mani inngaituo ngai lo el khela lekhabu thra, institution thra le hun thra iengkim inchukna le inzoma dong phakhai bek hin chu, nakie chena lungril inhoi nawna um thrak lo dingin, theitawpin in lekha inchuknaah lungril pe ro. Hun hi a hlu a nih, hmang thiem ei tiu. Ei hnam le society el khela, nakie sungkuo indin huna ding khomin a hlu hrim hrim a nih.

Tam tak tuta intivei deu hleka khawsa, intifel fé fè, inti Pathien thu awi bok, kohrana langsar le mi inpak le biek hlaw ringot hnota inhmang zo tum dam hi mani inhlemna a nina chin a um a, thil thra tak a ni bik kher nawh. Inchuklai chun hma khom siel ve ding a nih. Bo ruok khom en hlat met a ngai. Ei kohran le society khela hin a tiema a bu tam tiem khoma hriet lo ding tam tak a um a, chuonghai chu hriet tum ei tiu. Chu hriet chu hril lo, ei hmabula ei sin um zing, ei lekhabu hman ei tiem pei naw chun inti var vieu inla khom ei la sa taluo; ei hriet nawzie khom ei la hriet naw lem a ni thei. Ni tin ei trongtraia bu ei fak hlak ang hin, inchuklaihai chun ei sin tak khom ei thaw ding a nih. Lekha ei tiem pei naw chun hallelui rak rak rakin trongtrai ieng ang inla khom Pathienin lawm chuong naw nih. Mani sin thaw loa ama inpak ding ringotin a mi ti nawh. Mani sin ringum taka thaw hi trongtraina hlawk le indik taka Pathien biekna a nih.

Lekha tiem ding thu ei hril rawn ta tho leiin ieng ti anga tiem dim hril nawk tang ei tih. Student, college amani school la kai hai chu, ni tin darkar nga bek lekha tiem ding a nih. Chun graduate tah, sin zawng lem chun ni khata darkar sawm khom hun ei nei. Kar khat sung in darkar sawm nga bek tumtăr ding a nih. Hi ka hung hril anga tiemhai chun sin invai ngai naw hrim hrim an ta, entrepreneur nuom amani, private sector le corporate-a hai khom an hnuoi pawl ni ngai nawng an ta, chun sorkara ngat lem chu OFFICER ngei ngei a nel. A harsa nawh, ei unauhai khomin hieng ku hin an tiem a, an mi lekhel zo an tah.

Mani inringzona, tumruna, tuorselna le taimakna khela chuh, hlawtlingna chie a um an tah. Tuor met ei tiu. HMAR PASALTHRA le NUNGHAK HMELTHRA tak tak hai, thaw ro lekha tiem ei tiu, ei ruol ban theina sun a nih. Ei thuom le mobile phone ti vel chun ruol la el naw phot ei tiu. Its a War of Grit and Determination. Whoever sustains the tempo and fights to the last wins not only the war but the world. (Delhi, September 29, 2012)

Ziektu: Pu Zarzolien Keivom.

“Neia var” ti hin mi var hrim hrim ni loin a nei lei chaua var hlaw ti a kawk bik deu a hoi a, mi a lo var hĕhû naw khoma a neinungna lei khoma mi var ni a hlaw hlak tina ni tak a tih. Chuong a ni lai zingin tiksehai ta ding chun an hausakna chun var an hlaw phatir chu ring a um nawh. Sietni le thratnia fe zat zat thei hai chu mi neinung le mi vantlang chung an ni tei hlak. Chuong ang mihai ta ding chun, vanram khom chau thubaraw ang lek ni mei a tih, tlaksam an nei tlawm awm em! Hnam le khawtlang thilah khom ku hin tha le zung thaw el bakah a trŭl dan zira sum le puon kei dok thei zat zathai chun mi var ni hlaw chu an awm hrim a nih. Kohran thila khom ku hin mi neinunghai chu thlarau le ringna tieng an insang bek naw khoma neinung bok tiktlai bok si hai hi chu tlarau mi deua bel naw thei khom an ni naw hrim a nih. Chuong ang a mi neinung deuhai chu khawtlang le kohranah khom an trangkai a mi inza an kaiin var an hlaw rĕng a nih. Mi iengbar ni lo, piengzie renga khom ruol ban trut lo khom ni sien, a neinung phot chun pasie mifel le var nekin kohran le vantlang lai khom rawn an kai lem tlat a ni aw! Hausakna hi inza a umin thil a thaw thei em a.

Neia var ei hril zara chun pase invet hlawna khom la hang hril sa dep law lawng ei ti ie. Hausakna hi var hlawna a ni ang bokin pasietna khom hi invêt hlawna a nih. Mi pasie chu sietni thratna ni khomin a nuom angin a pasietnain an fetir ve thei ngai naw a, kohran le khawtlang thila khom trangkaina an nei tlawm a, chuleiin lo var hle sien khom mi var ti nêkin mi invet ti an hlaw lem hlak. Mi pasie chu mi’n an hmusit ruol ruolin a thu le hla khoma uksak a hlaw ve ngai naw niin an lang. Thuvarhai 19:7 a chun mi rethei chu a sunghai hmana an chim chun, a ruolhai lem chun an va hnawl nasa awm de! Anni chu ko lom lom hlak sienkhom, a bul hnai a hrim an um nuom nawh a lo ti ang hrimin thren le ruol le u le nau lai khom dondai le uksak an hlaw tlawm em em hlak.

Nei leia var hlawna mei mei ni lo, pasiet leia invêt hlawna khom ni bok lo varna chu Pathien ti hi a trobul tak a ni lem ti hi a nih ei thu hril tum tak chuh. 1 Lalhai:3 ei tiem chum lal Solomon trongtraina le a thil hnihai ei hmuh. Gibeon-ah pumraw thilhlanah ran sangkhat zet maichamah chun a’n hlan a. Zana chun a mangin a kuomah LALPA a hung inlar a, Pathien chun,” I dit dit mi hni la peng ka ti che a ta. Solomon chun chu kha mi pe rawh ti el loin inza le tri dêk pumin a pa David kuoma a lunginsietna nasa tak an langtir zie thu hai inzawt te tein le a pa David hmunah lalah a siem thu hai in zawt peiin Pathien kuomah dawvan a hang kai a. “Kei hlak naupangte chau ka la ni a, ka mawphurna hlen suok dan ding khom ka la hriet nawh . I mi thlanghai tam tak ieng zata tam am an nih ti khom hriet lohai chungah hin lalah i mi sie a, chuleiin i mihai ro ka rel thiem theina dingin varna lungril le a sie a thra ka thlier thiem theina dingin hrietthiemna lungril i siehlaw hi mi pe rawh. Chuong naw chun i mi hieng zozaihai ro hi tuin am rel zo an ta?” tiin. Solomon thil hni chun LALPA a suklawm a, varna le hrietthiem theina lungril a pek a, a hni lo hausakna le hmingthangna khom a pek belsa a nih. A va hang ropui ngei de aw! Ei ni khom vawisun hin Lal Solomon ang bokin Pathienin “in dit dit mi hni ro, thawpekin um in tih” a ti a nih. Ieng thil am hni veng ei ta? Nangni lai tu khoma varna a tlasam chun hal lo le inro loa mi po po kuoma pe hlaktu Pathien kuomah hni sien, pekin um a tih. Jakob 1:5.

Varna petu le hrietna petu chu LALPA a na, Amaa inthoka suok vong a nih ti Thuvarhai 2:6 a chun a mi hril. Babulon varna inchuk seng seng lai khom khan Daniel kha an chuk puihai nĕkin Pathienin varna chungchuong a pek bik thu khom ei hmu bok. Ienglei taka khang lawm lawma Daniel kha varna a pek bik el am ning a ti aw? ei ti chun, Pathien a triin a’n za em an nawm. Mi ram, an sal tangna hmun khom ni sien, ni tinin Jerusalem tieng tukver hongin a trongtrai zie hlak a nih. Chuleiin a ruolhai nĕk khan a varna khom a’n thŭk a, inlarna le mang tinreng hrilfie theina chen pek a nih. Pathienin a chawisang a, Daria inlal lai lem khan chu lalram za le sawmhni optuhai chunga hotu pathum ruothai lai a pakhatah thrang phak ve ngat a nih. Ama chu mi thei chungchuong a ni leiin a hotu chanpuihai lai chun a thaw thra tak a, lal Daria khoma a ram pumpuia roreltua sie chen a tum thu khom ei hmuh. Chu thu lei chun a hotu chanpuihai chun Daniel chu an thik hle a, a Pathien dan zawm thu le inzom thil a ni ngot naw chun ama awkna ding rem chang an hmu zo si naw leiin lal chu a lungni zawng taka thlêm thluin Lal hnuoia hotuhai le thuneituhai po po chu ni sawmthum sung tu khoma lal Daria kuoma chau naw chu pathien amanih mihriem amanih kuoma thil hni taphot chu sakeibaknei pŭka thlak ding thu an sukthluk khom khan Daniel chun a Pathien kuoma trongtrai a bansan chuong nawh. Pathienin ama trituhai chu varna chau pe loin sakeibaknei baua inthok le meipuia inthok khomin a sanhim hlak a nih. Sakeibaknei vanglai khom hi fak ding tlasamin an chau thei, Lalpa zongtu ruok chun thil trha hrim hrim an tlasam ngai nawh. Sam 34:10.

Eini chun nei leia var ti dam ei nei a, Mathai 7:24-27 a chun Isu’n ka thu hrea zawmtu taphot chu mi var, lungpui chunga in bawltu ang chu a nih a ti lem hlau el a nih, Isu neitu le a thu zawmtu chu hi inlang thei rama hin pasiein hausa sien mi var a ni top el a nih, kuta bawl lo chatuon in neitu a ni tlat leiin mi var a ni nawh ti ruol an nawh. Ei tiem pei chun, hieng ka thuhai hi hrea a taka zawm si lo chu mi invêt, phaiphin chunga in bawltu ang chu a nih a ti nawk a. Pathien thu hrea zawm si lo chu hausain pase sien, mi invêt a nih. Chuong ang bokin ei chengna khawvel rama ding khoma taimak a thra ti hre sia thabo tlat dam, thiemna a thra ti hre sia lekha tiem pei tlat lo dam, sumdawng a thra ti hrea dawng pei bok lo dam chu mi invet laia tiem sa ni ve ngei an tih. Kotkhar chu kopzaa inthlung a ni angin mi thabo khom a khum leh an inmat hlak ti Thuvarhai 20:30 a ei hmu angin thabona khom hi thlarau le taksa thila khom invetna chi kat chu a ni ve ti hrein mani sin sengah taimak insuoin Pathien thu hrea zawmtu mi var ni seng tum ei tiu.

KEIVOM RUN Greater NOIDA,28 September 2012.

Powered by Blogger.