Halloween party ideas 2015

Prepared by :

1.R.Lalkaisanga,

Secretary, Saikawt Sub-Division Demand Committee.

2.Mr. Lalramsiem Zote

Secretary Finance,

Saikawt Sub-Division Demand Committee

Saikot TD Block :

Tluong Lam : Saikot T. D Block hi Pu Kawlvelthang le a Village Authority member haiin an nawr hlawsam hnungin, kum 2002 laia Saikot Assembly Constituency-ah Pu T.N. Haokip , Saikot Area haiin Election le inzawmin an lo thangpui leiin a nawr hlawtling a ni a. Hi le inzawm peiin, Pu Lalnghet Hmar le Pu Ngamhao Touthangin, Saikot, A/C Development, Chairman le Secretary an ni angin Memorandam C.M kuoma submit ding an ziek chu Pu . T. N. Haokip, Hon’ble Speaker chun 14th May 2002, khan forwarding Chief Minister kuomah a a thawn a, chuleiin a hlawtling ta pei a.

Pu Lalthalien, Bieltu MLA Pu TN Haokip PA a ni lai khawmin nasa takin hma a lo lak a, chun Pu Luoia Hmar of Luoia Veng khawm Saikot TD Block neina ding mimal hmahlatu pakhat a nih. HNU block No. 5 hai khawmin nasa takin thang an lak bawk .Hienglai huna HNU Block No. 5 thuoituhai chu Pu Thangsang of Khawmawi, Pu Lallawmum Famhawite of Saikot, Pu Zarzolien Zote of Ngurte, (Fam)Pu L. Ngaium Zote, Pu Lalthlunglien of Hmar Veng, Gen. Preisent ,HNU, Dr. Chaltonlien Amo, Ex . Minister hai bakah Saikawt Village Authority hai khawmin nasa takin thlawpin hma an lo lak bawk. Zieksa lo mimal, tam tak , Saikot T.D. Block a um theina dinga hma latu tam tak ei um ring a um bawk a, chuonghai chun mi lo hrethiem nghal dingin ei inngen nghal bawk a nih.

Order a suok : Manipur Gazette order No. 15/11/2003-DEV (P), date 24th December 2003-in Manipur Governor thupek angin Dr. Rakesh Kumar, Secreatry, ( RD & PR), Govt. of Manipur chun thu an suo ta a nih.

Saikot T.D Block Hawng : Date 11 February , 2004 chun Saikot khawsung, youth Club Hall tuolah lungdaw ropui takin Shri O. Ibobi Singh, Chief Minister, Maninpur- in a hawng a. Hi hun bikah hin Pu T.N. Haokip, Speaker, Manipur Legislative Assembly le bieltu, Shri Loken Singh, Minister, (RD), le Pu Ngamthang Haokip, Minister, T. D, Govt. of Manipur hai khawmin an hung uop ve bawk.

Saikot TD Block ngirhmun : Saikot TD. Block huom sungah hin Hill House counting 2010 -2011 dung zuiin Village 39 a um a, House Hold 3222, Population 19,256 an um. Sawrkar School, Mission hmun pawimaw tak tak le ITI, Mission School tam tak umna a nih. Churachandpur District sunga Assembly Constituencie 6 laia Constituency hming neitu a ni bawk. A sungah hin Hnam hrang hrang, Thadou, Paite, Zou,Vaiphei, Simte le Hmar hai lungruol takin an cheng za a, inhawi ti takin an um a, amiruokchu ditsakna thli tha lo hung hrangin mipui vantlang chu lungawi thei lo vin an inrum a ni deu tak a nih.

Vui le Vaina : Date 29th October, 2011-a Cabinet meeting chun Tuibuong le Sangaikot T.D Block chu SDO Circle-a hlangkai chu an rem ti a. Hi thu hi 30th October, 2011 khan Sangai Express Daily-ah chun a hung suok ta a, biel mipui haiin an hei hriet chu an bei a dawngin , an tap inrum a ni deu tak. Santu an ngai zie, harsatna le lungngaina intlunna ding mi an nei nei naw zie le an mamaw zie an ngirhmun hin a sukchieng hle.

1974 khan saikawt Assembly Counstituency indin a ni a, chun, Churachandpur District sungah Constituency 6 a um a. Hieng, Churachandpur, Singat,Tipaimukh, Henglep,Thanlon, Saikawt amiruokchu, an ni hai hin an hming chitin SDO an nei vawng ta a, Saikawt chau hi Constituency hminga SDO la nei lo a ni a, chuleiin hi le inzawm khawm hin Sawrkar rorel dan hi a felnawin in thlir bik neia rorel a nih an nawmani? Ti hi mipui chierna thusim chu niin an lang.

Saikawt Sub Division Demand Committee Hung Intan Dan :

Saikawt Post Weekly Vol. 1/32 , Date 13 -11-2011 (Sunday) Issue-ah, Date 13 November, 2011 ( Pathienni) inkhawm tin chawhnung 12:30 Pm –a Saikawt Sub Division hmu dinga beiseina insang tak neia ei um lai Manipur Sawrkarin peklai a hming hung inthangtir dal el a, chuleiin mipui, vantlang inkhawm ko din Pu Timothy Z. Zote chun, a ngaituo a, Saikawt Lal Pu Kawlhminglien-in a remtina hnuoia le T.D.Block Chief Association , Chairman, Pu Nungpao, Chief of Tuibul hrietpuina hnuoiah, Saikawt Youth Club Hall-ah Date 13 Nov.,2012, 12:30 Pm-in Pu Timothy Z. Zote(Convener) inrawina hnuoiah inkhawm inthim chenin nei a ni a, a fe khawm hai chun , Pu Timothy Z. Zote, Thangrohlun Tuolawr,Pu Lalzawnga, R. Lalkaisanga, Kawlhminglien, Sangremsiama hai ngaituo zawm dingin an rem ti tlang ang peiin, Thuoitu ding thlangna neiin Chairman din, Pu Timothy Z. Zote, Secretary ,R.Lalkaisanga, Finance Secretary, Lalramsiem Zote, Treasurer, Thangrohlun Tuolawr, le Executive Members le Advisers hai ruotin tuchen hin hmalakna nei mek a ni zing a nih.

First Memorandum to CM :Committee hmalakna le inzawm pei chun date 23rd November, 2011 chun Saikot Sub Division Demand Committee , Chairman, Pu Timothy Z. Zote, Pu David L. Lungtau of Muolvaiphei le Pu Hrila, MDC , hai chun Manipur Chief Minister kuomah Memorandam hmasa tak chu submit a nih.

A hmasa takin bieltu Minister, Pu T.N. Haokip chu palai fe hai chun a Office-ah an inhmupui hmasa phawt a. Palai hai chun, an hei inbiekpui tan ta a, “Pu Date 29th November, 2011 Cabinet Decision –a Tuibuong TD Block le Sangaikot TD Block le Vangai Renge TD Block hai Sub Division-a hlangkai an ni kha kan lawmpui tak zet a. Hienglai zing hin Saikot TD Block , SDO Circle-a hlangkai ve a ninaw nasan kha iem a na? Saikot TD Block biel mipui hai chun hrietthiem intak kan ti a, chuleiin kan to pui tawk tawk thei ta naw leiin kan dit le kan tul chu , tawnga hril el ni lovin ziekin Memmorandum, Chief Minister address-in kan siem a, hi a copy kan hung chawia CM-ah forward I mi thaw pek thei ding? tiin an indawn a. Pu T.N. chun, “ tuita tum chu a thei ta nawh, Tuibuong chu ka tlingna a ni a, chuleiin ka thaw pek a nih, chun, give and take a nih” tiin palai kuomah a lo hril a. Chuong a ni chun, Pu, “ I biel vawnga um kan ni tho a, ditsak le thlir bik I lo nei a ni maw? India ramah hin India danpuiah khawm,a tlinghai vote nawtuhai chu development fund pek ve lo ding ti ziek a um a ni? Congress inlal nawna ta phawt chu Central Fund an hmu a thieng naw a ni? tiin a’n dawn nawk a. Pu T.N chun, “Polpulation khawm Tuibuong chu an tam em em a. Saikot chu an an tlawm an nawm “ a ti nawk a. Palai fe hai chun , Saikot neka population tlawm lem Vangai khawm pek a ni tho si a, iem a na a san? tiin an indawn nawk a. Pu T.N chun, “ insel vel hi ka nuom nawh, vawisun chu dittawk phawt ei tiu” tiin palai hai chu a lo biek liem ta a nih. Palai fe hai chun Memmorandum a copy ding chu pein , en khawm en lovin box-ah a si nghal a.

Bieltu, MLA T.N. Haokip hi ama ni leia hieng ang nawrna hi buotsai a ni ni nawh a, nu le pa, Bieltu Minister, sawrkar thuneitu a nina le inzawma mipuiin an nawr chau a nih ti hi ama khawmin a mi lo hrietthiem nuom a um.

Second memorandam to CM :Date 5th December, 2011 khan Manipur Chief Minister kuomah Memorandam a vawihnina chu pek nawk a ni a, hi ni vek hin Bieltu MLA chu a office-ah palai fe Pu Thangsei, Executive Committee Member, Chief of Tonjang, Pu R. Lalkaisanga, Secretary le Pu Timothy Z. Zote, Chairman, Saikot Sub- Division Committee hai chun inmhu puiin, Second Memorandum to Chief Minister, Bieltu , Minister, Pu T.N. Haokip, a copy ding chu an pek a, a en zo chun, Pu Khaipao,MDC, Kawlmun chu peiin, Pu Nehthang , Pu Ngamhao, MDC le Pu Hrila,MDC, Saikot le Demand Committee hai leh Churachandpur tieng lo in be ro tiin palai fe hai chu a lo inthla liem nawk a. Hi le inzawm hin ienbiekna khawm a fe mek a nih.

Community tum tum Support-na : Saikot TD Block, Sub - Division dinga ngenna le inzawm hin mipui chu lo beidawng el lo va, lo chi ai lo dingin ngen ei ni a. Chun, Civil society hnam hrang hrang : Zomi Council, Hqrts., Hmar inpui, Hqrts., Mizo People Convention, Manipur,Vaiphei People Convention le Kuki Inpui, Churachandpur Chun hi thil ngen le inzawmin supportna lekha an hung pek bakah Saikot TD Block hi SDO Circle-a hlangkai chu awm an ti thu an zieksa bawk. Hieng lai zing hin mimal, pawl tum tum tawngbaua supportna thu hung hril po po kuomah Committee chun lawmthu a hril nghal bawk a nih.

Chun, hi thil ngen le inzawmin mi tu khawma election matter-a lo la lo a, lo ngai lo dingin mipui ngen le inhriettir nghal ei ni bawk.

Chun , hi Sub Division ngenna hi chawl lova hmalak tum a ni a, kawng hran hran dapa nawrpui thaw zing dinga inbuotsaina a fe mek bawk a nih ti mipuiin lo hre seng bawk ei tiu.

Saikot TD Block , SDO circle dinga ngen a nina le inzawmin tukhawm thurawn tha le ngaidan tha nei chun Committee kuomah ienglai khawmin intlun dingin beisei/lawmlut a nih.

D ate 19th December khan Churachandpur District huom sung Total Bandth huoihawt a ni a, hi ni 1.30 Pm khan District Council Chairman Pu Langkhanpau Guite leh hotuhai inbiekna an nei hnungin C.M le bieltu Minister khawm inbiekpui a ni a, an ni chun hmusa ah inngai ro, Christmas tawm a ni bawk a, mipui harsatna ngaituo dingin ngenna Council Chairman-in a hung nei el bakah hma tieng peiah hmalakpui pei an tiem leiin, Bandth chu suspended a ni a.

Election 2012 in hung nei nawkin Ministry inform thar a nit a hnung iemani chen khawmin thuthar a um naw leiin Meeting vel tam nei a ni nawk ta a, ngaituona chu an rum rum hrat khawp el a, amiruokchu, Adviser hai thurawn ang pei le Committee thutlukna ang peiin la hei ngaichang mek a la ni a. Hienglai zing hin, date 29th September,2012 khan Demand Committee chairman Timothy Z. Zote chun Shri Phungzathang, Minister, Health, Govt. of Manipur a resident-ah sawt tak inbiekpuina a neina le inzawmin beiseina a hnai thar hle thu hriet a ni a, chu le inzawm chun mipui khawm lo beidawng lova ei dit le ei mamaw SDO chu sawt nawteah ei hmu vat beisei a nih.

Hienglai zing hin tawntaina ah thuoituoa ei ruot hai hrre zing inla nuom a um a, thurawn tha chu lawmlut zing a ni bawk.

Hieng a chunga hrilsa lo tam tak a um a, hi po hi a tawithei ang taka ka hei hril thei chu ni el sien.

Chun, a tawp tak nisien khawm a chientak chu ni lo, vawisun 27th October,2012 hin Ngurte khuo chungchang hriltlangna ding le inzawma North East India Outlook huothawtnaa Saikawt Sub Division Committee hmalakna hril theina hun siem pek a ei um hi lawmum takzet a. Hieng anga ei cooperation ei inpek hin thuoituhai khawm a mi sukhrat thar a nih ti ka puongin huoihawttuhai chungah khawm lawmthu ka hril mawl mawl a nih.

Kan lawm ie,

.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.