Halloween party ideas 2015

Rengkai (Tuithaphai): Pathienni tarik 9.12.12 khan FHG-Facebook Hmar Group chun hun iemani chen anthawka a lo tum tah Tv Thanglur le Tv.Paotinthang hai an nu in muol a lo liemsan na chungthua an sunpui zie le an tuorpui zie inentirna'n thilpek sumfaiin cheng 1,0000/-(Singkhat) chu an umna hmuna zu fe in an pek.

Anni unau hi ruolbanlo an ni leiin FHG members haiin an hriet chun thangpui nuomna neiin an phal ang tawk le thei ang tawk tawk a thaw khawmin hieng ang thangpuina hi an hung thaw thei a nih.

Chun FHG hin kum hung thar dinga hin tlangzar hman ngei tumin FHG Souvenir a buotsai mek bawk a, hi taka thaw dan ding tha lem lem thu le hla inhnikna neihai chun Joshua Amo kuomah inhriettir/intlun thei ning a tih.

Chu el chau chu ni lovin T-Shirt hai chen khawm siem ni bawk a tih tiin FHG Admin anthawkin thu ei dawng.

Hmar mipuihai Facebook mei mei ti el lova, ei mizie in sawiselna le indemnahai bansana thiltha thawna kawngah le hnam Hmasawnna ding kawngah indawmtuoa in thangpuituo seng dingin Alan Famhoite (Administrator) in ngenna a siem nghal bawk.


Post a Comment

 1. mesak lalzuilien darngawnDecember 10, 2012 at 1:13 AM

  lawm a um ie.. mi rimsi hai thangpui hi sunzawm pei ei tiu eini hmar nauhai hin...

  ReplyDelete
 2. Facebook Hmar Group(FHG) hai chu anva thaw tha de..:-)

  ReplyDelete
 3. In va thaw tha de aw a.

  ReplyDelete
 4. krismas boruok rieu ka ti chu tie. Hmar thalai hai hin hma thuoi pei dingin ka ditsak cheu. Thaw dinga tha inti hai chu thaw pei ro. Lawm in um taluo.

  ReplyDelete

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.