Halloween party ideas 2015

MIPUI KUOMA NGÊNNA

 

Hmar Students’ Education Board (HSEB) hmalâkna in Village Library, tlângram a inchûklai hai, khawpui paw phâklo hai in an hmang ṭangkai ding tiin a ṭulna le pawimawna hmun hmunah hai indin tum in HSEB chun village library hi project in a nei ṭan mêk a, hi project hi eini lai education ei promote (chawikâng) na ding le, inchûk le hrietsa pei nuom na lungril "the thirst for knowledge" ei in piengtir theina dinga lampui ṭhatak ani ei beisei bawk a nih. Bul ṭanna dingin kumthar 2013 khin Parbung, Churachandpurah hi library hi bâwl hmasatak a hmang ṭan tum  ani nghe nghe. 

Lekhabu thar vawng hang inchâwk a siekhâwm ei nuom lai zingin, ei sum ngirhmun le ei ngirhmunin ala zo naw a, ei rêngin hmâ lain mani lekhabu tiem talo hai hieng Magazine, lekhabu pangai, novel, comics bû (English, Hmar etc a ziek) le a dang dang hai thawlâwm diet diet a bul ṭan ei hang tum ani a, hieng ang lekhabu hlui hai eilo thaw theinaw ani khawm a pawimaw le ṭul ding a ei ngai hai inchâwk a thawlâwm thei ni bawk a tih. Khawpui a um hai ta ding a iengmalo a ei ngai hai khawm kha nasatakin ei hmang ṭangkai ei ring a nih. Mani thawlâwm lekhabu a hai hin < Donated to Village Library project by- Rev./Upa/ Dr./Mr. Ms./ Miss (mani hming), signature, place le date>  ziek ngei nisien ti chu ei duthusâm a nih. 

Hihi thil hi sukpuitlinga a um theina ding chun ei ṭhahnemngaina le ei hmangaina insuoin hang ṭhang tlâng inla ei nuom bêk bêk a eiin ngên takmeu a nih. Ei hnam inchûkna tieng a ruol ei ban theina ding le inchûklai hai le ṭhangthar hai lai hriet nuomna lungril nasatakin ei in tû theina ding le hma ei sâwn zuol theina ding ngaituoin mi tuelkhawm tlawmngai insuo dingin ei infiel takzet a nih. “Hieng mi chîntak hai kuom a in thaw hi ka chunga thaw in ni si a” Ei hnam inchûkna dawmsângna dingin ei thei ang ang chite bêk thaw ve tum seng ei tiu. 

Hieng ei lakhabu thawlâwm hai lakkhâwm hi HSA Joint Hqrs. tin le Branch tin haiin maw mi phur pêk anta, tlawmngai insuo nuomtu hai chun mani umna Joint Headquarters annawle Branch hai kuoma pelût dingin eiin ngen bawk a nih. A ṭul le pawimaw angin JHQ le Branch haiin thu insuoin pêklûtna ding awlsam lem hung riruong an tih. Lekhabu rêng rêng hi June 2013 tâwp hma ngei a pêklutna ding hmun a pelût dingi ei in fielin eiin hriettir nawn nâwk a nih. 

In ṭhahnemngaipui le HSEB aiin,

 

Sd/-

Joseph V Tuolor

Secretary Education,

HSA, General Headquarters

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.