Halloween party ideas 2015

By John H. Pulamte

Thuhmatawng

Ka thusep ziek hi kum iemani zât liemtah lai anthoka ka lungril ngaituonaa inlanghai thei ang anga ka lo khawlkhawmhai a ni a. Milaia hang phorsuok dingin ka pieng le seilienna, ka nu le pa ngirhmun le khawsakna ka en naw thei nawh; Pastor nau ka nia, kohran zâra hi chen tlung thei ka ni bok si. Hun le nihai liempui dinga kan hlamzui tir titi hnung kha, tulai hi thu bok hin nasataka ka lungril ngaituona a hung hluo thar nawk tlat leiin a déng dèng déng ding le a chang chang chang dingin ka hung phorsuok ta khong khong a nih. A tlângpuia ka hmu dân ka ziek suok el a nia, tu mimal le pawl khom inkawktir le nèk bik ka nei nawh. Hi thuziek leia lo na pal le hliem pal an um a nih khomin ngaidam inhnina ding san neiin kan hriet nawh; a poi ka tipui chauh bâk chu! 

A thuphung

Kum 1910-a Manipur simthlanga Gospel Chanchinthra a hung lût lei khan a biela chênghai kong hran hranah nasatakin a domsang a. A hmaa Pielral, mi neinung le thangsuo hai chauh chan dinga an ngai kha pasie-daikilkara mi le hmeithai hai khomin an chang ve thei ti an hung hrietsuok bâkah an pathien biek dân le sakhuo zui le inenkoldânhai nasatakin a suk varzâng pha bok. Hriselna le taksa inenkolna kongah a domsâng phaa nuhmei ngirhmun a chawisang hle bok. Chuong lai zing chun, Khristien sakhuo le inzui tak, KOHRAN sûnga buoina le inthrena leia a ram le hnama kakhawk thranaw tak a nei zie hi hriet le hmu hmaih ruol a ni ta nawh. 

Ei rama kohran le inzoma buoina hmasatak chu March, 1912 laia Sap Tlangval a kohran memberhai William Pettigrew in Baptists ni dinga a hung zawr chiem trum kha a nih. Sienkhom, a thulaimu tak kha doctrine le ringna tieng thu, a biel mipuihai la hriet le man phâk naw tieng a ni leiin nghong a nei bèk nawh. 1928 bawr lai anthoka Sap Tlangval le Coleman inkâra buoina le NEIGM kohran sûnga inthrena ruok kha chu hrilhmaih ruol a ni nawh a; Hmar hnam le kohran sûnga kakhawk poi-sei tak a nei zie chu tu hun le chatuon chenin thrang la hung thar peihaiin la hril ngei an tih. Sap Tlangval kha NEIGM bul trantu le neitu hmasa ni sien khom NEIGM anthok kutbentheka hnotsuok a ni khan Indo Burma Pioneer Mission an din a, Manipur tienga a rawihai ruok chu ‘Independent’ tiin an ko tira, a hnung sawtnawteah ICI ti hming hi a hung piengsuok pha ta a nih. 

April 20, 1969-a Sap Tlangval a thi hma char kum, 1968 khan ICI sûngah inghirnghona a suok a. Ukilhai ruoia sorkar court le roreltuhai hmaah poisa sum tamtak sêngah inhêk a ni hnungin court puo tieng inremna siem a nih a chu 1973 khan EFCI a pieng pha tah tho tho. 1989 khan EFCI sûngah buoina a suok nawk a; a ra chu Hmar kohran dang, Wesleyan Methodist Church of East India hi a nih. Coleman hnung zuitu, NEIGM hnuoia Hmar trong hmanghai kohran, Evangelical Assembly Church khom inthrena hri anthok hin a fihlîm bîk nawh. Pathien hming sála kuttum le kawlhnam inlek ngama innghirnghona sawttak a um hnungin April 8, 1979 khan Reformed Presbyterian Church of North East India a pieng ve tho. 

Hienghai bâkah hin ringna le doctrine thil leiin 1960 lai khan Hmar khristien threnkhatin Assemblies of God le United Pentecostal Church an lo zom tah a. 1983 khan AG kohran anthok hin Lalsungkuo kohran (Unity Church) a pienga; hi ‘unity church’ hai khom hi pawl pakhat néka tamin tuhin chu an um ve tah. UPC sungah khom hin, Manipur, Northeast India le Mizoram tlawmte te’n an lan thredar nawk pei bok. Hieng hai bâkah hin, a rûk-a râla indin ni chie naw sien khom thláng hriet mangloin Hmarhai lai Douglas, Four Square, Catholics, Manna Full Gospel, Local Church le a dang tlawmte a lo pieng tah a, tu chen hin khawlai khuo khuo amani chu khuongte intréngraka vuoin an lan khol bing zing. 

Hmar hnam sûnga kohran pawl hieng tlawta a tamna san hi sui le ngaituo tham khop niin inlang sien khom chuong taka sei le sawt buoipui ding a um nawh. A san iem? Hieng inthrena hai hi ringna tieng thu le Bible thu lák le pom dân inangnaw lei ni lovin, ‘hi khawvel inlalna le thuneina, sum le pâi thil le hotu inchuna lei mei mei deu vong a nih’. A pui naw taluo! 

Chîk taka ngaituo le buoipui tham lem chu ieng leia hieng lawm lawma Hmar-haiin mi dang le hnam danghai nêka kohran ngai thupui le inhnika a thu ei lâk ursûn am ana, ti tiengpang lem hi a nih. A mimir hmun thuma threa hmun hni deuthaw hin chu kohran thusuok a ni phot chun ihë loa thlarau thienghlim hrietpuina anga ngaiin kong iengkima zawma phursuok ei tum el chu ni takin anlang. Mani inlawina kohran thutlûkna chu, ‘ti ziek’ anga ngaiin soisel thienglo le Pathien hrietpui anga ei ngai lai zingin ei kohran nilo, midang kohran thuthlukna le hma lâkna chu a deusaw zawng le hrilhnuol zawngin thrang ei lâk nawk ang loih si! 

Pathien thu hrietna konga naupangte ei ni laia ‘kohran’ hran hrana inthredar ei ni leiin mani kohran chauh kha Pathien ko hran anga ngaiin midang kohran chu hnawl pawngchor el hlak mi Hmarhai lai ei tam hle a. Pathien hring bie le neitu ei ni zie ei nungchang le thilthawa suklang ngam mi nèkin ‘chu kohran-kha kohran’ eini zie ei kotkhar biengah hai hawroppuia zieka tardok ngam khom ei um nuol bok. A tlângpuiin hienga ‘kohran inhnik’ mihai hi, ‘kum khatah inkhawm voikhat um sien, chu khom chu nuhmei inkhawm nisien’ tia duthusam sám hlak mi an ni nuom nawk tlat hlak. Chuong ang lungril chu ei put hlak lei chu’m a ni ding unau le unau khom kohran khata an inlawi naw chun sietni-thratni a chauh naw chu insirpaw naw top khom ei um hiel. Chuong mihai chu Pathien hmu le mihriem hmua mi takinning lo, khawvel mithmua mawia, kohrana nina le thuneina dit pawl an ni tei hlak. 

Chîngdan Dangdài

Ei rama kohran mi lo phun hmasa pêktuhai khan an ringthar lâkhai kha umchilin Pathien thu le kohran ser-le-sânghai fumfétakin an inchûktir hman nawh a. Ringthar mawl té tèhai kha zuhmun-sahmuna an kir nawka, an lung an lêng nawk an inlaupui angreng si lei ni ngei a ta, a tam thei patawp anni le anni insukhlima Pathien thua an inpawlkhawm theina dingin chawlkar khata zan tin kohran prokram/inkhawm an in nei tir el nisien a hoi hle. Hieng ang ruohmanna hi khawvel hmun le ram danga zawm le zuina hriet ding a um meu nawh. 

Chawlkar khata zân tin Biekin le kohran prokrama an mi hnawkhat pui hnungin kum khata thla sawmpahni um laia a boruok inhawi thla tak le lo sin thawna a khom awlthawng hun, Thlaram (September) thla chu Beiruol thlaa hmangin zantin thupui neiin an min khawm tir bok. Chu bâkah chun, Titi Lengkhawm, Crusade le Bible Camp chi tum tum neiin kum 100 deuthaw ei lo fepui tah. Ei inkhawm rawn le Pathien thu ei hril le ngaithlak rawn anghuin Pathienthu hrietna le ringna kong le thlarau ramah ei insâng pha am ti khom hi ngaituo tham chu ni mei bok a tih. 

Inkhawm a tam lei khan Pathien thu hril chu tirko le thoktu an ruoihai mawphurnaa sie sêng zozai a ni ta naw a; a nuhmei a pasalin an lo bei el hlak kha tu chen hin ei sunzom ta pei a. Ei rama kohran hmasahai hun lai khan, Bible khom indik taka tiem theilo chu hrillo, ‘hming la ziek lo’ chen hai khoma chawlni zân inkhawmah hai hun lo changin an nuom nuom an lo inphawt pui thu hril a nih. Chuong hun lai bok kha ni mei a tih, pa pakhatin Mathai bung 6-a ‘Lalpa Trongtraina’ kha changtlangin a hmanga; ‘I hming inza um raw se’ ti lai tak kha, “I hmingin za (100) um raw se’ tiin a tiem pala; “eini rawi hi ei hmingin za a um thling naw khomin 99 dam 98 dam annaw khawma 95 bêk ei inumtir a ngai” tiin a bei nghek thu hrila um kha. Pakhat dang nawk lem chun, “a kila lung poimaw” ti kha ‘Akiha lung’ tia tiemin, ‘Saprama um a ni thu le Sâp ram anthoka mi pakhatin a hung chawi chu a mit ngeia a hmu thu a hril’ nghe nghe bok. Khang hun lai khan chu, titi sep thiem le trongkama hausa hai kha thuhriltu ropui, thiem le inlâr an lo ni pei el hlak niawm a nih. Nasa chu ei lo nasa! 

Poisa Sum le Kohran

Ieng pawl le kohran khom poisa sum boa um le fe thei a ni nawh; rong bawl inzauhna ding le thoktuhai hlaw ding le pawl nitin khawrsaw dingin sum a mamawa, zong a ngai a nih. Sienkhom, poisa sum hi a tam met phaa inkhîk-inkhalna a um nuom vieu zie a hrenaw ram ei um nawh. Hmar laia kohran inthrena san laia poimawtak chu sum a nih a; kum zabi 16-na laia Roman Catholic kohran anthoka Protestant hung pieng suokna san khom kha sum tho a nih. 

Ei rama Kohran kha a fe pei dan ding le inthruoidan ding mumal taka rèlfel a ni hmaa chop le chila indin a nih. Kohranah teacher-evangelist hai le laymen hai poimawna an ang deu phuor a; dawrkai le sumdawngmihai poimawna a lien a, sum le paia lo hnienghnar deuhai chu kohranah an hlu ting el a nih. Hmar kohran hmasahai huna dawrkai le sumdawngtuhai poimawna le trangkaina chu Gospel zabili ei lawm hiel hnungah khom a la danglam nawh; khang hun laia hril khop an la um naw leia ei lo hrietlo, tulai huna ei hlutsak le sie poimaw thar em em hai chu sorkar thoktu officer hai hi ni mei an tih. 

Hmar kohran hai lai hin tangka sum hin sandamna èm chu inchaw thei naw sien khom local committee member nina dam, Pathienni zana thuhriltu ni theina dam, kohran inkhawmpuia seat thra le Kohran Upa ninahai hi chu anchawk thei deuthaw ta a ang hle. Tangkasum neinaw le thawlawm thaw rawn thei nawhai ta ding chun chuong ang hamthratna le ninahai chu hrillo, kohran pawla thrang thei naw hun khawm a la tlung ei thei ding ni’n an lang. 

Hmar kohran pawl tinhai hin thawlawm pangngai hieng, Sawmapakhat, Bufaithram, Thingthram, Thlaithar, Buthar, Ringna Thutiem le Building Fund hai ei dawl bakah Nuhmeipawl, Thralaipawl le Naupangpawl chenin target chi tum tum neiin ei pang inhângrakin ei dawl a; eini le eini eiin sawkda rak ringot el chu a ni deu tak. A hma deu khan ‘naupang chawmna’ kha ei uor a; pawl inzawrna le insonkuolna takin ei hmang bok. Tulai chu a mi chawmtuhai kha an varsuok ta leia an mi chawm nuom ta naw lei am, eini ei hung varsuoka naupang chawmna dinga ramdang anthoka poisa laklût kha a hlawk naw zie ei hrietsuok lei, anlar ta rak nawh. Naupang chawmna tieng fekhélin Development Program tieng ei uor thara, hma ei sawn pui le pui naw chu a hriltu izir ni mei a tih. Hmar kohran tinhaiin ei project haia dingin rambung (foreign country) dawr bîk ei nei senga; World Cup football lai khom ei kohran inlawina a zirin ei tran an angnaw nuoi a nih kha. Ei project-a dinga thawlawm hung thawtuhai chu kohran zawnga an hung thaw a ni naw thu chu hrillo; threnkhat lem chu kohrana nina neilo le a thren nawk thung chu khristien khom ni lo, an mihriem chanpuihai ta dinga thil thra thaw nuom pawl dam le an sie (tax) chawi ding suktlawmna le pumpelna dinga thawlawm an thu le hla loa thawtuhai dam an la ni nawk nghal. 

Ei kohran haia poisa sum ei sie poimawzie suklangna dang pakhat chu ei magazine haia thawlawm thawtu le an thawzat le thaw nasan sei duota ei ziekhai hi ni mei a tih. Pathien le kohran ta dinga thrahnemngai raklo khomin mani le mani insuklar tumna (advertisement) khoma thaw thei hoina chin a um tah. Kohran ta dinga thawlawm ei duthaw taluot leiin a petu, a lamsuokna le pêkna sanhai ngaituona hun ei nei ta nawh a; sum thienghlim lo le indiklotaka lamsuok a lo ni khoma, kohran account-a a hung lût ta khan chu a thienghlim angin ei ngai hmak nghal pei bok. Hilai thu le inhnai meta ama Pu L. Ruoivel Pangamte’n 1999 lai deia HSA prokrama a trongkam hang lasawng vak ei tih:

“Kohranin tangkasum zong sinpui taka ei nei el ta hi, kohran hmasahai tlûksietna a lo ni hlak ti ka hrietnaw leia ka ngaimak taluo ni chuong lovin, ‘kohranin sum, a lamsuok rawn deu deu, thawlawm dinga hlèpruk le sum thienghlim naw laklût ei huoi deu deu’. Kohran thruoituhai thrahnemngaina hi ka kal ni chuong lovin, ‘kohran thruoituhai thrahnemngaina an thûk deu deu, thawlawm tamna ding a ni phot chun, sum thienghlimnaw khom thim nawna a lien deu deu!! Kohranhai thienghlimna le huoisenna langsàrtak nia ka hriet chu, ‘a rûkna nuhmei/pasal neihai hnotdok’ hi a nih. Hi thila a thienghlimna le a huoisenna ang hin, thil dangah khom huoisen sien chu, kohran hin thil a va siemthra rawn awm deh!” 

Hieng tlawta kohran hmingin sum ei dawla ei hmusuok rawn lai zingin kohrana thoktuhai ngirhmun chu anhnuoi pangngaiin a lan hnuoi zing tho. Sorkara Grade IV hai hlaw zat khom ei pêk phâk naw lai an tha le zung, an lungril ngaituona le hun nei po po hmang dingin ei beisei tlat zing si. Mission thoktu nuhmei le nauhaiin an insûng khawsak rêlna kongah, tlawma a varzang beiseina leia tlâng lo, bu trin khat hmun an nei dam le vokpui pakhat an hang vai pha le hlak deusawtakin ei hrilsêl nawk pei. Ei mission thoktuhai hi boruok le tui chauh ringa dam an ni nawh chu ei hrieta; an nauhai chawmna ding le nitin khawsak rèlpuina dinga poisa sum an mamaw ve zie hlak chu ei hriet chieng hle si. 

Kohran hminga poisa sum ei dawl rawn ta èm leiin leiin hnam le khawtlang ta ding chun pêk ding meuh ei nei ta naw a; prokram hang riruong le huoihot ding hlakin poisa sum bo chun thil theilo hulhuol a ni bok si. Hieng hi a ni pei chun, kum sawtnawte hnungah chu ei mithihai khom khawtlang le hnam hming ni lovin a kohran zawnga ei lan phum el khom a trûl el thei a nih. A pawhleua inti sakhuomi tamtak hai chun ei pi le puhai anthoka ei lo chîng le tu chena ei la sunzom, mani túhai thinia puhaiin PU ZU an buotsai hlak khom hi ‘pu thingpui’ an ti hlak; chuong mihai chu kohrana an nina hum zing nuom hai le nina neitumhai an ni tlangpui hlak! Chuong lai zing chun, chuong tlawta Pathien thu nêka kohran inhnika pipu thurosie le nunphung le thil dang po po chu setan tirko ang tlawta ngai pawlhai hin anni ngeiin thina le mangangna an tuok pha chu pahnam, laibung le sûng le kuo le, thisen inzompuihai hrefua zong vel ruoi hrat hrat an ni hlak.   

Inlalna le Thuneina

Khawvel mihriem a tunga lawn taphot hai hi varna, thiemna le insangna dit naw ei um nawh; inlal le thunei ni ei nuom seng bok. Mani nungchang le thilpêk hai nêka a thu chauh le a hmêl mawi zawnga thruoitu ni a olsam lem zie hretu khom a tamlem ni mei ei tih. Rambung le rambung khom thuneina le ropuina inchuin an indoa, mi tamtakin an tuor pha hlak. Khawvela um le mihriem pangngai eini leiin kohran sûngah khom Pathien ram hmangaina lei le kohran ta dinga thrahnemngaina lei ni kher lovin inlalna le thuneina le mimal le sungkuo pawlitiks tirdakumtak leiin buoina ei suk suok rop hlak. Khristien sakhuo zuitu lai chauh nilovin Hindu philosophy a khom miin kum 60 a pèl tah chun a khawvel sin le nina hai maksana Pathien thudik zongsuok hun ni tain an ngai ve. Chuong ang chu khawvel lungril thlèk dan réng a ni lei mani ding eini lai chu kum 50 khom la tling thra loa ‘Kohran Upa’ ni inhawk ei tam a, tektik hran hran hmanga uolau rak loa vote zong khom hming suot meua hril ding hrie tamtak ei um tah. Local Committee member ni nuom lei dam le Kohran Upa thling naw leia mani inlawina Biekin inson dam khom hril ding ei um nok bok. 

Thlarau ram annaw khawma sum le pâi tienga kohran ta dinga trangkai le peksuokna kongah tlawma kut zâng deuhai chu kohranah a challang pawl an hung ni nghal a. Hi lei hin sorkar thoktu, mani sin thawna le hlaw hmunaa ngûk tak le ringumtaka thaw pei mang si loa kohran tienga taima vieu, Hmar kohran tinah ei um fur a nih. Chuong mihai chu Pathien thutak hmu phak loa, lunginnonaa thranga keihëm olsam bîk nuhmei ruolin an chawisangin an hlutsak nuom hle hlak. Chuong ang mi, thieng le thieng naw kara poisa sum lamsuoktuhai le an testimony khom ringhla um hai chun sawtnawte kârin an thawlawm thawhai  changchawiin kohran pastor le tirkohai nèka thaw hlawk lem le trangkai lema inngaina an hung neia, ‘ka sawmapakhata ka chawmhai’ ti trongkam dam an hung hmang ta mei mei hlak. Chu zár peia chun kohran ro inrêlna - Local, District/Region/Presbytery, Assembly/Synod a hai chen fulltime-a rongbawltu hai nèka thu le rawl hung neiin kohran le Pathien ram ta dinga mi thrahnemngai le thawhlawk anga ngai an hung ni tah pei el a nih. Mani Pastor le DS hai khom ei dit le ti zawng a ni mangnaw chun a hun pangngai hmaa transfer theitu ei ni zie uolau taka hrilsuok ngam kohran member hriet ding ei um zeu zeu ta bok. Chuong hai vêl pei anthok chun ei Pastorhai le rongbawltuhai ngirhmun le hlutna ei sukhnuoi a; Biekina pulpit rongbawlna hun khom ei inchangtir tlawm pha ta pei bok. 

Hmar Kohran le Inchûkna

Ei rama skul indin a nina san tak kha ‘a rammi haiin thiem inchûkna insâng neia sorkara kamdingna ei nei duok duok theina ding’ tieng ni lovin ringtharhai khan Bible an tiem theina ding le Biekina Hlabu an en theina ding a ni hmasa a nih. Chu hmathlîr zîm le hla lo të chu kum 100 hnungah khom a la danglam chuong rak naw nisien a hoi. 

Hmar kohranhai ang èm éma inchûkna (education) suk hmasawnna le domsangna dinga ramdang (foreign) anthok poisa sum huoilût rawn hi ei kawl le kienga hnamhai um kher naw ni hai. Sienkhom, ei hmu rawn anghu chun inchûknaa ei ngirhmun le a rasuok hi a thra huntawk naw zie a hretu le hmutu vong ei nih a; Hlawkpui ta nèkin ei inhák lem hman hman annawm a ni, ti thei a nih. A hung petuhaiin Pathien ram le an mihriem chanpuihai hmangaina leia poisa sum an hung peksuok hai kha einin inkhîk-inkhalna, kohran pawl zongna dama ei lo hmang kha a sum hung thawlawmtuhaiin hrie hai sien iengtin am an ngai chie ding; a Hriepa tak chun tu chenah chu ieng rak chu a mi la law naw tawl chu a na! 

Hmarram, abîkin Ruonglevaisuo (Tipaimukh) biel a hin khawtin deuthawa sorkar skul ei nei a, zirtirtuhai hlaw ding ringot khomin thlatin sorkarin poisa sum a maktaduoi têl a sêng a nih. Chuong lai zing chun, ei khuo skulhai sukhrata suk changtlung tum lovin khaw lien le chinah kohranhaiin ei kohran/biekin umna taphotah skul ei indina, harsataka poisasum ei lamsuokhai ei trul thrak lovin ei thâphmang hlak a, inpâm a um ngot el. Chuonga thei le theiloa skul ei indinna san laia lientak hlak chu ei naupanghai thiem inchukna dinga thrahnemngai lei ni lovin Kohran Upa le mihlun pakhat nauhai zirtirtu sin inthawtir tumna lei mei mei dam a ni nawk ang loi si. Ei skul hai hlak chu a hring-in-hroa ei sie le enkol, zirtirtu le Headmaster hai nêka thunei le lienlem tamna le pawlitiks tirdakum ei inkhelna zawl ani pei nawk nghal. Hieng ang skulhai hi kohran thruoituhai le mipui a tamlemin hlawkphana nêka sietphanaa ei nei zie ei hung hrietsuok tran taa chu a suktawp dan ei hriet ta meuh nawh. Ei naupanghai lekha inchûkna nêkin ei kohran ei ngaipoimaw hmasa lei a ni mieu sia! 

Educationist hai chun naupang lekha inchûk hi poisa sum sukpung tumna (investment) angin an hril hlak a; a hlawk hungkir (return) an ngai poimaw bok. Hmar kohran tinhaiin inchûkna le inzoma ei poisa sum sêng (khawral) hai hi thildangah lo invest lem inla chu tuhin a hlawk intêl ding ei hau lem tah ngei ring a um. An lekha inchûk tran tir anthoka kohran skul hnuoia naupang ei chawm threnkat chu kohran pastor le rongbawltu an hung ni ngeia chu an inchûknaa sum an khawral le chun an tu naw taluo deu a nih. 

Tu tieng hin chu ka hriet rawn ta nawh a; hi hma deua chawm naupanghai an chawmtuhai le lekha an inthontuo danhai dam kha ka la hriet zing. A chawmtuhai khan ngaithra le lungril le titakzetin lekha an hung thon a chu; chawm naupanghai chun an nuom ang anga thonkir a thieng nawh; hotuhaiin an ziek ding an hung inchawitir chu an copy sawng el a hlak. A chawmtuhai hming tluon le address hai kha chemtea atthlak a ni naw khawma tiem theilo dinga thaidum a nih hlak bok. Pa bengvar deuin an nauhai chawmtuhai hming el address tum takmeua hriet an nuom leia vel tam an remkhawm fuk leiin an in contact puia, kohran thrang loa direct benefit hmu khom an um nuol kha tie!  

Secular education-a ei naupanghaia ei chinghriel dàn le an lekha inchûkna nêka kohran member tam dàm, mi pakhat-pahni zirtirtu sin inthawtir nuomna leia skul ei indin el hai kha chu thukhat nisien, Pathien thua ei naupanghai ei keihruoina, ei Naupang Sande Skul sabjek le inchûktir dàn kalhmang le Naupang Inkhawmpui hai khom hi a la hnufuolin hma a sawn hrat naw hle niin anlang. Sorkar skul hnuoia sabjek le inchûktir dan kalhmang hai hman hi kum tin em annawa chu kum 5 dan zat bék a chu an thlak danglamin tulai thiemna le inzûlin an siemthra hlak a. Ei kohran thruoituhai hin chuong tieng a chun lungril le ngaituona pe rawn deu metin Bible inchûk ding mi an zong le tir pha khom ‘degree’ tlanglawn lo deu, ‘specialist’ ei nei theina dingin hma la met hai sien chu ei hlawkpui lem ngei ring a um. Mi hril ka hriet dan chun Theology degree tienga an sang pawl le mi tamlem ngaihlut, a hmu khom intak pawl tak chu, M.Th (Master of Theology) hi a nih a. Hmar trong hmanghai lai hi degree nei hi kutpar thlieka tiem khop chauh ei la um lai, a ho zawnga ngai chun ho angreng si chu – Hmar kohran lien le chinhai lai Theology tienga Doctorate Degree nei ei thrahnem vieu tah a, ei la pung pei bok ring a um. An chawka inchaw êm chu ei la umnaw leiin a la him tawk tho. 

Hnam le Kohran

Ei ramah hin a nawlpuia thlarau le Pathien thu tienga hartharna (revival) a tlung hriet ding a um nuol tah a; a nuhnungtak chu 1993 bawr laia mi kha a nih. Kha revival kha kohran pakhat KTP Gospel Camp lem chu ni sien khom, thawk le khatin Hmar kohranhai a fang suok nghal a, a hnungah ei unau hnam dang le ei kawl le kienghai a kângzap pei a ni kha; kohran pakhatin ‘a credit’ lak bîk a tum chun indiknaw nih. Mani kohran sûngah chauh revival tlungna ding le ei hnamin Pathien thu le taksa rama siemtharna a chang theina dinga kohran pawl pakhat chauh-in Pathien kuoma hnia trongtrai rak chu, ‘hmu naw tawp khoma kiemna a um chuong nawh’ tia ei bei a ni chun thudang ni raw se! 

Ei rama Khristienna a hung lût zabili (centenary), hnam hminga lawmna siem hmasa loa, mani kohran chita a ropui thei ang patawpa ei hmang hnunga ‘thawnaw ém chu’ ti niawmtaka a hnam hminga ei hmang kha ei hnam history-a hril la hlaw ding ni ngei a tih. Kohran jubillee a ni naw a, hnam le ramin gospel chanchinthra a hmu champha zabili a ni kha chu ei hriet chieng bok si! Thrang la hung thar pei haiin khalaia kohran le hnam thruoituhai kha mawsie naw hramhai sien nuom a um ngei. An hun hmaa kohran inthre pawlitiks rasuok a ni tlat si! 

Ei kawl le kienga hnam danghai inthuruol zie le an hnam le Pathien ta dinga an thrahnemngai zie ei hril uora; eini hlak chun anni hai anthok inchûk ei tum thrak bok si nawh. “Hnam dang dàn thrahai la ve’ng ei ta, An dan suol thik lovin; Ei hnam lungmawl inthim hi, keikhawm tuma varna thra zongin hma tieng ke pén ei tiu” ti hla khom hi kohran dan puoa umhai sak ding deuin ei siehrë tah nisien a hoi hle. 

Mani kohran seng chauh ei ngai poimaw hmasa leiin mithi in le puipunni a hai khom hril sei ngailoin thina tuok sungkuohai inlawina kohran an hriet thei nghal hlak. Hmarhai hi mani kohran sûng bâkah Pathien thua inpawlkhawmna nei nuom le tum ei tlawm ta lei mani ding India state capital laia chu ei bubitna le hnienghnarna pawl tak, Imphal khawpuia thralaihai Pathien thua an inzomkhawmna Hmar Christian Youth Fellowship khom a ûksak pei le keihruoi pei an um ta nawh a, a ri hrietphak ding a um ta nawh. A san ding awm ngaituo sei a trul nawh; thruoitu ni thei ding awm hai poin Pathien thu tak le unau inhmangaina le lungruolna hmu phâk lovin mani kohran ram bâk an hmu phak taw nawa a ni tak! 

Mani kohran sûng bak ei enkhêl ngai naw leiin ei tleirawl/rawlthar talent thra tak tak le fakhmuna khop thiemna neihai khom an talent pholangna ding hmun a tlawma; a hrepuitu ding an tam naw tlat leiin an ni ding ang le an tlung ding chen tlung phak lovin an thâmral hlak. Ei indaidanna bang inzauh dàn ding lampui chu Pathien thutak ngaituo phâk lo, ei kohran le thralaihai thruoituhai hin an la ngaituo ve phak bok si nawh. 

Mi tamtak chun mithar le hmelthar chu ei inkhawmna kohran le inlawina Biekin anthok ei inzong suok tum hmasa taa, ‘ieng kohran am I na?’ ti zawna hi ei hmang tlanglawn ta hle. Hnam pakhat, trong pakhat neia um ei ni leiin thu le hlaa ei insukhlim le suk hmasawn a ngai a. Ei hlasakthiem haiin kumpui linglet an buoipui album (cassette, CD, VCD, etc) an hang tlangzar/suksuok ve hlaka chu, copy 500 thiphuhakin an zor suoka; a zatve deuthaw bata an pek a la ni nawk hlak. Kohran chîn le member tlawmnaa mihai ngirhmun a châu dabol bok. Hieng ang ngirhmuna hin mani tha le zung le ngaituona le sum le pai a tlawnin tun am a séng a séng pei ding? Lekhabu buotsaituhai khom chuong tho chu an nih. Kohran tinin a hran senga sande skul ei nei lai khan a kohran lien deuhai khawma Hrilfiebu, copy 1000 an sut khoma chuong ther thûr hlak kha HCLF hnuoia inzomkhawma sabjek pakhat ei hang intrawm meuh chu copy 4000 ei sut hem hem el. Hi hin thu tamtak a hril a nih. Na nei chun hre mol raw se! 

Kohran ram chauh ei hmu mawi taluotna leiin hnam le khawtlang thil le inzawma sin hrim hrim chu ei hmu khawvel a, ei nauhai khom ei kawkhmu bok naw leiin anhnik pei le ngaituo pei ei tlawm ta hle. Kohran pawl hming le inkungkaina neiloa thawlawm chu mi rimsi le fahrahai thrangpuina ding khom nisien ei kut ei keia, a dawltuhai chen ei deusaw hlak. Hieng ang lungril hi ei put lei mani ding Hmarhai lai hnam hminga pawl ei neihai thruoitu ding chu ei inhnawk a; a fel le tlin ding zong lovin an hman deu ding le poi tawk lo ding mi deu ei zong lem tlat. Chu bâkah chun, a kohran kim zawngin team siem a la trul nawk pei bok. Hnam hminga prokram chu ienganga thra le poimaw nisien khom ei donsak nawh a, ui khop inko ang hlol ei ni tah. Hnam nunphung le chingdan hai chu man le muol rêlna a bâk hmang dingin ei ngai ta naw a. Rorel le kawmiti pha hlak inrum hmakin thu ei suktluk nawk ang loih si.   

‘Aw khan Hmar ram, inthim tlang dumduoi’ tia ei sak châng,  a hniengnar le kamdingna nei lem haiin kum iemani zât ei hluo ve ta na le khawsakna, Tuithraphai, Imphal, Shillong, Aizawl le ‘dar ang ei sai’ New Delhi tieng ei lungril inlèn lovin Sinlung Hills (Mizoram), Ruonglevaisuo (Manipur) le Cacahr le Jinam Valley (Assam) hai eiinkawktir a. ‘Aw Pathien kan ram kan pek che, kan ram lungmawl inthim hi; I varmawi chun hung sunvar la, mal mi hung sawmpek raw aw!’ tiin ei khek inruola chu, hieng ram harsa te tehai hi a kohran hming bêka suk hmasawn le a biela la umsunhai fâk le dawn zongna kongah hma an sawna, an intodel thei thei dân ding ngaituo pui ta nèkin a biela poisa sum um sunhai ei sawkdok sup sup a, a nei methaiin an inpêmdok san zing bok. Kum sawtnawteah chu hi ramhai khom hi korvaipui ram a ni el theina a um ve tlat ta: ei hluo luma, a ram hausakna – thing le ruo, tui le vadungte hai le ro inphumrukhai (mineral resources) hai ei humhala ei vong thienghlim zing naw chun. Ram bo chun hnam a ngirsuok tak tak thei nawh a; hnam besan ding umlo chun kohran khom damkhawsuok tak tak chuong naw nih. 

Lampui Inhmang

Kohran sunga activities nei rawn kha kohran thruoitu ni tasa le la ni nuomhai ngaihlut der le thra ti zawng a ni a. Ei KTP thruoituhai hlak chun thralai inkhawm pangngai bakah hlapawl inchûk le fellowship inzing uta nei le group target sukpuithing chu Pathienin a mi ruotna san le indinna san tak niin an mi ngai pui hmak a. Kohran pui hmingin a hming ei phuok thei phot hmanga thawlawm ei dawl ta si leiin Nuhmeipawl le Thralaipawl hai poisa zong vena ding la umsunhai chu - thingpui dawr, lampui sira second hand zor le kuva le kamcherek dawr hai a ni el tah a. Thaphui sènga nipuilinglet hmang ngailo inhlawna olsam le zangkhai deua ei neihai chu bawng sung hmepok zor, blanket sawpa inhlaw, pheikhok nawt, machi le nepnawi zor hai an ni tlangpui el ta a nih. Ei thawlawm dawlhai le thil zorhai hi a dawltu ta dingin voikhatna a ni el theia chu a lo petuhai ta dingin a voi iengzatna hlol am an ta ding, ti ngaituo tham ni mei a tih. Kohran pui hming annaw khawma Nuhmeipawl le Thralaipawl hminga sumhmuna dinga thraa ka ring, ei la thaw lo chu - bus/sumo inchawka in service tir a nih. Motor khal thei hlak ei tam tah; a sawp le sukfai hlak ei chemkalna zawng tak ding. Ei Thralaipawl haiin, ‘Taksa insawizoi hi kong tinrengah a thrahnem a nih’ ti changtlangin thralai sports, marathon, literary week, concert le Bible tieng topic ni chie lo hmang damin seminar an huoihot a; chuong ang prokram hai chu Youth Club le HSA/HYA in an huoihot pha ei deusaw ang loi hlak. 

Ei kohran KTP member hai ngûk tak le taima taka lekha an inchukna ding suk bahla khopa program ei nei pui laiin ei member laia mi pakhatin a lekha inchukna le taimakna zara hlawthlingna thra a hung hmu pha hlak theitawpa lo trawiawmtu le thrahnemngaipuitu niawmtakin ‘lawmpuina thucha’ le lawmna prokram huoihotin certificate le thangsuopuon ei in siltir a; chu le inruol chun kohran ta dinga thawlawm pekna konga thrahnemngai dingin ei infui zui bok. 

Kohran hran hrana inthrea biel chite tea ei inlap rak rak hin ‘ram ropui a min tlun naw ding’ zie ei hriet suok mèka, la hrie zuol pei ei tih. Sienkhom, inpumkhat le inzomkhawm hi a thra ti hle inla khom ringna thu leia lo inthre ei ni nawh a, hotu le sum thil mei meia inthre kha ei ni tlat leiin chuong el chun ei hnungkir beisei a la um nawh. 

Voisun ang huna kohran thuphung le fepuidan soisel chu ‘a tui luong naw zawnga inhlieu’ angna chin a la uma; sienkhom, damte te’n a la hung danglam pei ngei ngei a tih. Chuong an naw chun tuta inthoka thrangkhat dang nawkah chu ei hnam kohran le ei khawtlang ngirhmun ding chu ennuom um naw hleng a tih. 

AW KA THLA, NANG CHU CHU HUNA CHUN THRANG VE NAW RAWH AW!

 

INHRIETTIRNA

Liemtah Pathienni a lo puonglawk ta ang khan Delhi tlanga Hmar nau hai hmun khata Pathien ei chawibiek tlang zing lai a hran a inkhawm tum pawl an hung um ta a. Vairama hienga pawlbik neia inlak hran hin Delhi khawtlang a Hmar nau hai ei inunauna a suksiet thei el ding bak a, ei history enin hmatieng hun la um pei hun a chen khawm a thanaw tieng nasatakin kakhawk nei thei ding nia hriet leiin Delhi Hmar Welfare Association chun a ditnaw thu thusuok a lo siem ta a.

Hi le inzawm hin Executive Members el ni ta lovin mipuiin iengtin am ngaidan ei nei a? Iengtin am ei inpumkhatna humhal zing thei ei ta? ti ngaituo tlang dingin DHWA chun NCR Delhi a Hmar nau popo inkhawm dingin DAR-RANG a vuok.

Hi inkhawmna a hin Delhi le a se vel a Hmar nau taphawt kum 18 a inthawk chungtieng thang seng dinga inhriettir a ni a. Abikin nunghak tlangval lem chun makmaw a ngai seng dinga inhriettir a ni bawk. Attendence lak ning a ta, ka lo hriet naw a ti a suonlam siem phal ninaw nih.

Mani sin tulna amani buoina dangdang lei a hung thang theinaw ding hai chun Mani hming (Fullname), Umna Vengbuk hming indik taka ziekin Mobile Number +919560263871 a hin tuta darkar inthawk date 24.01.2013, 5PM chen a SMS hmanga inhriettir ding. Inhriettirna um lo a hung thangnaw hai chu DHWA-in suizui a tih. Office a chawl lak ding le inzawmin DHWA'n lekha ziek pek ngai dam ei um pal a ni chun hung inhriettir nisien a tul angaanga thangpui ning an tih.

A hmun: Methodist Church (Basement), RK Puram, N.Delhi 
A hun : Date 24.01.2013, 7-10PM


Sd
Lalchungsiem Thlawngate 
Secretary, DHWA.

By Prof Lal Dena


“Dam sung mi tuok ta po, I tir ni sien;
An hawih le rinum khawm hi, Lawm ka tih.”

                Hi thupui hi “Lalpa, ka hung hnai ie” ti S.F.Adams hlaphuok chang tawpna taka inthawka lak suok a nih. Hi hla hi a Sap hla le Hmar tawnga inlet hi ei enkhi a, an ang nawna a tam ngei. ‘Jacob inzin anga’ ti dam a Sap hlaah hmu ding a um nawh. A Sap hlaa chang thumna “Though let my way appear, Steps unto heaven; All that Thou sendest me, In mercy given”- ti dam hi Hmar tawnga “Dam naw sin pei lovin khum lai zawla; Lungngaia kan rumin, mi pawl zing rawh; Ka sunghai an thi a, an pur ka do laiin” ti hai leh hin an pelsawl nasa hle. A Sap hlaah chu chang nga a um a, a Hmar hlaahchu chang li chauh a um. Tuta thupuia ei hmang tak hi a Sap hla tieng chu hmu zo a ni nawh.
            Ieng po khawm ni sien, hi hla hi a Sap hla thu leh lo inang naw hai sien, a thluk le thu mawina hai a da chuong nawh. A thluk hi an nem riei a, a thu ngaituo zing puma, mit insim puma kut vantieng phara ei heih sak chun, ei zung-leh-zam a fang naw thei nawh. A tak ngeia lusunna ruom ei hraw lai khawma, thlarau tieng chawl hadamna a mi pek hlak. Hi hla phuoktu hin, “Dam sung mi tuok ta po, I tir ni sien” a hang ti thei el chu nun inhnar um a va ni de!
            Dam lai khuol zinna luoah hin nang le keiin thuneina ei nei der si nawh. Ei thua pieng khawm ei ni nawh a; pieng dim aw pieng naw dim aw khawm ei ti thei bawk nawh. Ei thi dan ding le ei thi hun ding khawm ei hriet phak bawk nawh. Thina chun ei nakawr bulah, “Unaupa, in peih tam leh” ti’n ei remtina hung lak lawk ngai naw nih; a nuom hun huna a hung el ding a nIh.
            Ei khuol zinna khawvel hlak hi Siemtu’n iengkim a um dan dinga a lo rel ta sa vawng a nih a, sukdanglam thei ieng khawm a um nawh. Thuhriltuin, “Iengkim ta dingin hunbi ruot a um a, Van hnuoia thil iengkim hin hunbi a nei seng; Pieng hun a um a, thi hun a um; Phun hun a um a, phawi hun a um; Sukhlum hun a um a, sukdam hun a um; Thiek hun a um a, bawl hun a um; Tap hun a um a, innui hun a um; Sun hun a um a, lam hun a um; Lung pei hawn hun a um a, lak khawm hun a um; Inkuo hun a um a, inhnam hun a um; Zawng hun a um a, sukhmang hun a um; Kawlh hun a um a, dehawn hun a um; Sukthler hun a um a, phawk hun a um; To hun a um a, tawng hun a um; Hmangaih hun a um a, theida hun a um; Indo hun a um a, muong hun a um. (Thuhriltu 3:1-8). A chunga hunbi hran hran hrila um hai khi nang le keiin ei pal ta sa dam, ei pal mek dam le ei la pal vawng ding hai chu an nih, pumpelna a um nawh.
            Ei ni tin hmang hlak hi sun le zan inkawpa siem a ni a. Mihriem hringnun khawm hi inhawihna le rinumna, lawmna le lungngaina, hlimna le beidawngna, a lum le a deih, hlawtlingna le hlawsamna, hriselna le hrivawihsietna, hausakna le pasietna, hlawkna le channa, thiemna le mawlna, varna le invetna, a tawi zawngin a tha le a thanaw inkawpa siem a nih a; a tha chauh ei thlang thei nawh. A nih, Shakespeare-in Hmalet chanchin a zieknaah,’vangduoina hi a hung tlung pha chun, a battalionin a hung tlung el hlak’ a lo tih a. Ei hmangai tak ei nau pasalhai, ei nau nuhmeihai, ei nuhmeihai, ei pasalhai dam a hun lo takin lak hmnangin an hang um a. Mihriem sierkawp chun a chawkdik an tak. Vangduoinahai ei hang tuok hin, mi tam tak chun ‘ei suol leia ei tuok, thununna ang damin’ an ngai hlak. An dikna chen chu um mei a tih. Amiruokchu, Joba chunga thil tlung po po en la, a ringum nawna leia thununna dinga Pathienin an tuortir a ni nawh. Joba khawmin a lo hriet thiem naw a, lungsena Pathien a suosal chu insirin, inngaitlawm takin Pathien kuomah a tlu lut nawk a, a hma neka malsawmna tam lemin tungdingin a um a ni kha.
            Bawsietna leiin thina le natnahai hi ei tuok ding renga ruot sa an nih. Joba chun a thil nei po po le a nauhai a chan vawng hnunga, a kea inthawkin a lusip chen pansiein a heih bawm nawk a, Pathien chunga nuor el chu a va awl awm ta de, tih chu mihriem ngaidan a nih. Joba nuhmei khawmin a pasal kuomah, “I ringumna chu chel tlat I la tum a ni? Pathien hril se la, thi law law la a ni el an nawm” a ta. Joba chun, “Pathiena inthawka thil tha ei hmu ang bawkin, thil tha lo khawm ei hmu sa ve naw ding am a ni?” tiin a dawn ve hlauh. Pherzawla kan pansakpa,Pu Buonsingpa chun, “Iengkim hi a tha khawm a tha naw a, a tha naw khawm a tha” a lo ti hin mihriem hringnun um zie a lo hrilfie hle a nih.
             Khawvel thiemna technology le scientific hrietna tieng ieng angin insang sien khawmin, van innim an nim nawtir thei nawh, tuilet ding an let nawtir thei nawh. Siemtu’n a lo rel ta angin, hun le nihai hi an inher liem pei a. Thuhriltu bawkin, “A um tah kha a hung um nawk a, Thaw sa ta kha ei thaw nawk a, Van hnuoia thil thar hrim a um nawh; ‘Enta, hi hi thil thar a nih’ hang ti ding ieng am a um a? Sawt taka inthawka um ta vawng, Ei um hma daiha lo um tah a nih (Thuhriltu,1:9-10).
            ‘Iengkim in ta a nih’ titu hin a nuom nuom ei chungah an tlungtir el a nih. Thuneina ei nei der nawh. Chuonga nang le keiin dit thlang theina ei nei si naw chun, Lalpa Pathien kutah tluk luta, “Lalpa, I thu thu ni lem raw se; tuor ding I mi ti leh tuor ka ta, hlim ding I mi ti leh hlim ka ta, dam sung mi tuok ta po hi I thu vawng ni lem raw se” ti theina hmunah chauh lungawina le hadamna a lo um lem a nih. A sie le a tha inang rawnga tuor huomtu nun chu nun inhnar um a va ni de!
            Nisa a suok chun, a tla nawk ding a nih ti hriet sa awr. Intanna nei chun, tawpna khawm a nei ding. Thil thar khawm chu a hlui ding hriet sa awr. Pieng ni neitu chun thi ni khawm a nei ding hriet sa awr. Thil iengkim hi a kumhlun le um sawng ding pakhat khawm an um si nawh.

Thangvan sangah kum hlun ram inhawih a um an tih,
Hawinaw par vulna ram, mitthli tlak bona ram;
Hi piellei hmun hi chu kum hlun ram a tling nawh,
Kum hlun tling zo reng an um si nawh.

            Malsawmna ei dawng leh chauh ei lawma, vangduoina’nh a mi tlak buok pha ei nuor nawk el chun, chu chu thlaler nun a nih. Chan a tul leh chan ei ta, tuor a tul leh tuor ei ta. Lusun nau ei ni leiin, vawisun lu la sun naw hai khawmin ieng tik nia mani chu an la sun tho ding a nih. An hawih a rinum, hlawkna le channa, iengkim a sie a tha hi tuok inhuom vawng ei ta, thlarau le ti tak zetin:

A hi ka hung hni che, Dam sung ka tuok po hi;
I tirko tha angin, Nang min hnai sien -

ting ei tiu. Hi chauhah hin hnena nun le hadamna a um a nih. 

(Hi article hi a ziektupa in a nuhmei dittak Cardiolody ward,NEIGRIMS ,Shillong-a makhat a inrieng taka a umpui lai, 5 November, 2012 a ziek a nih - Editor).

Pu, Ruonglevaisuo le a sevelah mi tamtakin Tipaimukh Dam a hung puitling phat chun eini Hmarnauhai tadingin hmasawnna kawt hung hawngtu ning a ta. Electrict, Lamlien, Damdawiin, Thiem inchukna run, Bank le sumdawngna hai hung nei thain, khawpui hai hung indinin, hung changkang duok duok ei ta, tiin, Tipaimukh Dam I nghak hla thu an hril nasa khawp el a, hieng ang a ei mi-le-sahai an hung changkang ding chu lawm a um tak zet.

Pu, Tipimukh Dam leia changkangna ding I hmathlir hai hi a tha tak zet. Amiruokchu, kawng dang ah, eini Hmarnauhai, Ruonglevaisuo le a sevela chenghai, Gospel Chanchintha Mansapui inbangna intihai tadinga Tipaimukh Dam puitling hnung kum 100/ 200 vel hung liem hnung a ei Hnam, ei tawng, ei sakhuo le ei hnam nunphung ding I hmathlir lunginsiet taka mi hril/ ziek pek dingin ka ngen che.

Hmar hnam tadinga I thahnemngaipui,

Ngurrivung,
Parbung.
9612514841


Ei chêngna khawvel hi khawvêl a la ni tlat lei hin a lan khaw-vêl pei el chu ni hih! Tarik 23 December, 2012 a Lal pieng hun champha hmang hman char dinga sungkuo a veng tienga suok dinga kan insiem chu bandh um leiin kan ṭhul a. A zinga khawm chun kan la fe thei ta naw nawk pei bawk. Vengah chu Krismas khawm ni hni ei hmang hlak tho annawm ti a inhnêm fawmin a Krismas ni tak khawm chun remchang a um chun fe el ding ti a kan insiem zing chu beiseina mei mei a lo inchang nâwk tah a. Ni 22 zâna kan thuomhnaw hai kan packed sa vawng chu, ni 28 zan chen chun kan room ah kan dêng khâwm rum ringawt el a. Ka lungril chun thil ramtin ramtang ka ngaituo neu neu a. ‘Âw, mihai angin a lusen hau deu ni inla chu hnuoi tâwklo van tâwk lovin imphal chu kan zuk inkhâw tlung el ding chu a na,’ ka ti thuok chang a bo nawh. Chu khawm chun Sangaipro laia buoi nenga inṭhung khawm vêl la ngai ding a na ti dam chu lungrilah a bo chuong nawh. A bandh khawm chu a iengtidana mi nipui hmang ding laia an lo ko hrim hrim am a nih ti a hang inhrosa a inhlîp el chi hlak ni chuong bawk lo. Ka khât chauin ka lungril ngaituona ah ka lo chier inthluok vel mei mei a. Tuhai am a nih (ei hriet seng tho kha) movie ka en nuomna khawm a bo rawng rawngin ka hriet hiel a. Hi bandh dodalna hin tuhai am anih movie ka nei hai po po hi raw ût vawng ka tih ka zuk ti hlak chun, hieng laia kei te lulin chuong ang thil ka lo thaw ve ringawt chu kâwk a nei tam naw ding zie chu tû mi hril lo khawma ka hriet chieng hle tho a. Ieng am hril chuong ei ta, Khawvel a um ei la ni mieu sih a. “Aw Moneypur! I sûnga chêng hnamhai hi lungsiet kan um ngei el!! Kum intluonin Bandh/Blocade in a mi nuoi buoi naw hun hi thla khat khawm a um ngai si nawh a!!” ti a bawk hip vawng vawng chu ei tho thei tawk a ni el awm ie.

Ni 29 chun veng tieng pan chun kan sungkuo-in Bus ah kan hang insawm tung a. Thuomhnaw kan hau bawk, nau pawm ding le puok ding leh, motor inthleng vela thuomhnaw khai khawm ding leh, buoi chel chuol chun kan tlung ve ni khah! Kan thuomhnaw phur man khawm kha mi lak an tum a chu, kei chuonga ṭawng rawn taluo lo, indên muta kan thuomhnaw vawng a ni ka ti hnung chun an mi hni lui ngam bik ta naw a. Kan zuk save met a ni kha. Kan tlung ni a zinga chun kumhlui inthla kan hmang nghal leiin inkhawm a fe a ṭul nghal el. Motor chuongna ka la sawl ti thei ni bik lo chu, lungawi takin inkhawm dingin kan siem ve nghal a. Kumhlui inthla hi pawl danghai chun a nazawngin an thawin ka hriet ngai nawh. Pawl dang hai kan angnaw na amanih, mi dang hai nekin kan danglam bikna lei khawm a ni hranin ka hriet nawh. Thaw chi tak chun ka ruot ve tho. Lalpa’n damna a mi pêk a, kumkhat hiel hmang zo theia a mi siem ringawt khawm hi a hming inpakna khawp a tling hrim hrim a. Chu naw a khawm chun, kumhlui sungin mi tamtak chun hlimna le lawmna ni dam ei tuok a. Malsawmna tamtak ei dawng bawk a. Mi ṭhenkhat hai chun lusunna le mangangna dam tuok nuol bawk ei tih. A ieng ieng khawm chu lo nisien, kumpui khat hiel Pathien hratna zara hmang zo theia ei um leiin a hlu em em a nih. Chuleiin, ruoi siem meua inthla a phu hlie hlie bawk a nih. Hun liem tah sunga suol lo thawtuhai ta ding khawma suol thuphachawina a hmang theina hun khawm ni bawk a tih. Kumthar lawm huna khawm biekin inkhawm le lengkhawm inhawi zie chu mihriem ṭawng a hang hrilfie el intak ka tih. A ruoi tieng pang khawm sabash ani tawp el a nih.

Chuong chun hun sawtnaw te chawl ka nei sung chun buoi rak rakin hun kan hang hmang zo a ni tak. Ruolṭha, sungkuo le laina hai khawm nuom anga pan hman lo khawp hielin programme dang dang hlak chun a mi nangchil zing bawk. Mei var duthusam ei hmu naw zie chu hril ngai lo a ei hriet sa. TV en nuom khawma, a var hun ding nghak a, a thi nawk ding pha inring zinga um a lo ṭul el hai dam hi khawvel hmang sukhawinawtu pakhat chu a nih. Kan khuo khawm chu ka hmu nuhnung tak ngaituo chun a lo changkang ta hle a. A kawtthler hai khawm chu a mawiin khawpui tak tak a lo ni tah. Inhma a lo zau hai dam, kan chinlaia kan inhnelna hlak hai dam te chu khawpui a lo inching zo tah a. Lungril a lawmna in ka sip a ni deu tak. Amiruokchu, mak ka ti le ka lungril them em em tu pakhat ka hmu ta rek a. Dawr taphawt deuthaw, pan dukan ei ti hai chen khawm kuhin BEER hi an zawr deu fur a. Ngaituona a suksei hle in ka hriet.  Hmar nauhai hi ei hringna chan hielin meetei hai pucca building ei bawlpui laizingin, Burma tienga hieng dawnchi hai hin a mi la suk khawhlo nawk ding chu a na ti dam ngaituona hin a hung um naw thei nawh a. BEER chu zu tak khawm ni lo a tiin nuhmei hai chen khawma an ling pawp pawp el a ni deu tak. An beer hai hlak khi alcohol contain tam tak el a nih. Cane bur khat khi whisky quarter khat dawn le inang tawk dinga hisap a nih. Whisky quarter khat chu mihaiin zu dawn thiem an ti haiin nikhata an mamaw huntawk char a nih. Kan chin laia Burma tienga inthawka hung hrim hrim thilṭha a um ngai nawh an ti kha kei chu tuchen hin ka la pawm tlap a nih. An thuomhnaw chau eee ti lovah, an nuhmei hai khawm kui hi an thlo rak naw an ti chuh! Hieng hai neu neu kuhi ana ringnawtu haiin ienga an mi ngainaw na chu ti dam ngaituo chun lungriemin a mi tlâk hiel a. A man hai hlak a a tlawm sie raknaw si, eini rawi hlak economics graduate ei tlawm bawk leiin a taluo bovin thaw pei ding chu ei na. Nakie le hieng khawm hi ei mawng sukbal raktu chu a la hung ni ngei ding a na. Tu huna pan dukan hai khawm Wine Shop ang hiela BEER bottle an ṭhut nghen nghuon chun, kum sawm hnunga ei ngirhmun le khawsak ding chu ngaituo tham a tling hle ring a um.

Kumthar lawm zo khawlai la zuk leng tak tak ding ei ti le kir nawk hun a lo tlung nawk der tah. Ka hmangai le ka ngai ngâwi ngâwi, ka hnuoi lawmna le mi sukhlimtuhai maksana makhat chaua sûlhnung fanga leng ding ka ni ta ti kan hriet zing lei chun, ka fe ding tûk khawm chun hnungtieng ngha ta lovin, motor ah chuongin ka liem nal nal el tah a. Ka ṭhungna lai an bus tukver kha a lo ṭha rak nawh a. An khârchîp theinaw leia hruola an lo khit ni awm tak a nih. A mi hung inthlatu hai hang vai liemna dinga tukver hawng a ṭul tlat leiin a hrui chu ka sut a. Chuonga ka hang vai liem lai tak chun ka hma a nuhmei tleirawlte inṭhung ve nu chu ama tieng khawm a lo khârchîp thei ve naw ni ding kha a na, kei a tiengpanga mi chu a lo kei phei dei a. A pawi naw ie, nuhmei ani tho ka ta iengkhawm hril chuong lo chun kei ka tieng inkhârchîp lo chun ka um ta ringawt a. A hmel en chun ngainobei rak naw sien khawm, mi pakhat ta ding chun a khawvel sum le ropuina po po nêka a thlang lem ni tho a tih ka ti leiin lungmuong le hadam takin kan ṭhung tir hem hem el a nih. A ta dinga kan pekzona kha hrie nisien chu aw, Mumbai a lekha inchuk a hung kir hunah chocolate bêk chu mi hung hawn pek hrim hrim a tih. Khang ti thlasik dei laia bus tukver khârchîp lo a thli mut vir dinga ama zara hang inṭhung ve tawp el kha ka na. Tleirawl eee ti takah chun, lampui intluonin a ruolnu le chun an nakawra earphone an inbûka, an hla ngai chu studio a hla khum ni awm fahranin an zu mawl mawl a, sak mei mei khawm ni lo, inring tawk takin an sak el a nih. Khu’ng ti khawpui laia College kai thei ta ding chun khanga nuoma khawte naupang ang ela iengti dana bus sunga khêk leu luou el am a nih ti chu ka lungrila ka lo buoi rûk ve na chu a nih. A dawnna khawm ka hmu chuong nawh. Mi hlim ve tê chu ka ta iengkhawm ka hril chuong nawh. Hril ni reng lang khawm an bengvârna khawp chu ka hril thei ka ring chuong nawh. An hringnun chu an nuom tawkin chên el raw hai seh, an in pha an rê nâwk ṭawt tho ka ta an hriet lovin kan thla zalên tawp el a nih.

Kan hnunga inthawk thlar hnia a inṭhung, tuhai Pastor amanih Evangelist lem chu ka hriet nawh. Kan dawn chuong naw bawk a. Lushai ṭawng chu a hmang ngei a. Lampui intluonin inring tâwk takin phone a thaw deu zing a. Tulai mi’n krismas vêla khawm bomb raw chau eee ti lovah, mike khawm a horn mi dang hai chawkbuoi zawnga dâw suok awi ta lo an ti hiel laia phone inring keng kunga lo la thaw vêl khawm chu ti dam a min ngaituo tir a. Ka ngaituo ka ngaituo leh, kan bus chuong khawm chu inhawi kan ti tawl hle in ka hriet. Khawvel a mihriem hai hi ei mizie le nuomzawng khawm hi a lo inang naw thei de aw ka tih a. Pathien thilsiem thiem zie dam a min hriet zuol tirin ka hriet. A chuong man a tam bawk, motor lo khawm inrui ding a tam ka ti leia inrui pêk ngailo hrim hrim ka lo ni hrâm a, an rui hlak hai ta ding lem chun nghawk um khawp a tling hiel ka ring. A phone thaw chau eee ti lova chun, Nagaland kan hung lut tîr lâi vêl lem khan chu a ṭawng hmang tukhawmin kan hriet ta nawh. Ama bêkin a umzie la hrie in hrilfie thei awm tak chu a na. Ka hnunga inṭhung nupuinu’n, “Lawm,  bang pao e?” a mi hung ti zau a. Kei hlak chun, “ka thei kei, ama dawt veh ua?” ka ti pek ringawt a. Kan thingpui dâwn lâi khan a lo indawn ni awm tak a nih, “Vangam pao” a ta kan zuk kai nâwk char khan a mi la hung hril chuh! Ṭawng hrietlo ei ti khawm hi, tienlâi kristien hmasahai hun lâi chu inchikna damin Pathienin thilpêkin a lo pêk hlak a. Tulai huna ding chun, iemani revival dam a tlunga Pathien thlarauin a chenchil tâwpkhâwka iengkhawm hrietna an nei tanaw huna Pathienin a pâwlna ang peia an hung ṭawng suok pha hin chu a awm hlie hlie in ka hriet hlak a. Amiruokchu, inkhâwm lâi takngiel khawm nilova, bus sungah, chu khawm chu phone a inbiekna nâwk nghal a ding chun a mak ka tih a. Hi khawm hi ka ngaituona suk tamtu chu a ni ve tho. South India a College kan kâi lâia kan ruolpa a min hriet suok tir pha hiel chu tie!. Amapa chu devotion kan nei huna chen khawm hin ṭawng hrietlo ngawtin a ṭawngṭai hlak. Chu chau chu an nawh, zânah mi vawikhat rê vêla hin inchungah a lawm kâi a, an vir kuol anvir kuol a, ṭawng hrietlo chu a lo inchûk hlak a ni chuh!. Ama chun inti iemani deuin, ṭawng hrietlo hi ka thilpêk a nih a la ti vêl bawk a. Mi’n ka thilpêk an ti na na na chu iem zuk hril ding um chuong lo chuh! Kan inkhâwm hlak hin ka bul lai an ṭhung ve zie bawk. Vawikhat lem chu ka nghawk deu rieu a, “I thil hril hi a umzie I hriet hrim hrim am a nih? Pathien khawmin I ṭawngṭaina hi a dawn hlak che a?” ka ti pek nghe nghe.

Bus kan chuong hma in counter a khan vâi pakhat smart bek bek lo hi a um veh a. A khawlai vâi ṭawp manih? A hmâi khawm a la phi naw ni naw ni ka ti ding hlak chun, sâbawn pakhat ral vawngin phi sien khawm a hmai rawng lem kha chu inthlâk danglam chuong lo ding a na. Sinthaw ding ngaituo a um mei mei ni naw nim ka ti chu, kan zuk kâi le ka bulah a hung intṭhung vê nul a. A hmel en ringawt nêk chun a lo bengvâr phîn nâwk nghâl. Ka biek hman hma in a mi bieka, a mi chibai nâwk nghâl. Vâi ṭawp mei mei mani ka ti kha, Mobile company a thawk, a designation khawm insang tak a nih, a flight a remchang ta naw leia emergency deua fe ngei ngei a ngai leia bus a hung chuong ve kha lo ni zing a. “A hmel enin tlâwm sienla khawm, vân le khawvêl Lal tak a nih.” ti hla dam kha a min hriet suok tir pha hiel a. Mihriem hai hi hmel, piengzie le incheina ringawta inkhi chi ei lo ni naw khawp el. Gandhiji khawm pa chin tel tawl, bawk kawl lel lawl an nawm! Ring nêkin a lo polite in a ṭawng nuom phîn nawk nghal. Churachandpura kârkhat a um sunga inhawi a ti zie hai dam a mi hril a. A mipui hai an ṭha in bengvâr a ti zie hai a hril dam te chu ngaitlâk inhawi tak a nih. A um sûnga tlangmi ṭawng a lo hriet sun sun hai dam chu a mi hril vêl a. Hnam chi hrang hrang ei um khâwm a, mani ṭawng seng ei hmang khawma ei inhriet pawin ei inpawl thei hai dam chu mak a tiin a hril tawp thei nawh a. Krismas le kumthar lâwm huna a van khawmna haiin thilpêk (puon) an lo pêk hai dam chu lawmum a ti hle a. A petu ni naw lang khawm, ka bulah lawmthu a hril nghek nghek a ni deu tak. Chuongchun, kan umna le kan sinthaw hai le sungkuo chanchin hai dam hrilin kan hohlim tung pei a. A phone ri le hlasak hai hlak tâwp zâi rêl lo hai, ka dosspa ṭawng hlak chu dawn seng lo deuthaw ngaitlak ding a um zing bawk a. Chuong ang nek nuk chun kan intet bau bau zing bawk.

Khawsawt ti vel lem chu ngaituona hman hi a umnaw a ni deu tak. Inhawi a ti thu le um a la thlakhla thu chau hril ding a nei am a nih ka ti chu thil dang khawm a lo kawl râwn khawp el. Manipur a hmu dan thu a hang hril tak tak chu dawn lo a ngaitlâk chi deu vawng hi niin ka hriet. Sawrkar ro-inrel bâwl dana ama umna Andra Pradesh le inangnaw a ti thu hai dam a hril a. Power supply ei nei ṭhatnaw thu hai dam te chu ka hriet naw lei ni chuong lovin a mi hril sa bawk a. Nangni Manipur, ram chikte chau ah in um a, chu khawm chun power supply inṭhutna neitu nâwk nghâlin nikhata darkar sâwm khawm meivar nei zo lo cheu, keini Andra a liena lien hmanin nikhata darkar khat chau khawm thi der lo khawma meivar an mi supply thei a na ti a hril hai dam chu dawn chuong em lovin ka lungrilin ka lo amen pui nghek nghek el a. In sawrkar laka hin mipui khawma in thaw ding ang inthaw naw a ni hi! Politics khawm inpaw phâk tak tak naw ni hih! dam kha a mi ti vêl a. Ka lungril rûk tak chun, hung um la I thaw ding ang tâwk chu hung thawin sawrkar hung nawr tala, I bâwk an lo ver nghal naw leh! hang ti hiel kha ka nuom a. A hril zawm pei a. Ka imu dâm kha a suok vêl leiin a nazawng chun ka hohlimpui pei vawng bîk chuong nawh a. Kei chu ni lang chuong chun khang khan thawng ka ta dam chu a hang ti vêl a ni khah! A sûng le kuo hai lâia mi central a sin insâng chel an um a hril hai zar khan Manipur mi nisien ram a siem ṭha thei uok dim chu ka hriet bik ta nawh. Tui um bawk lo, fâk ding in nei ṭha naw thei sie, abikin CCPur mihai lem hi chu a tam lem lo sinthaw a fâk zawng dam in la ni nawk nghâl. In ram hi chu lainat a um takzet a nih. Zingkar hotel a breakfast fa dinga ei lût hlak chun, puri ṭawl le thingpui, a hme hai lem hi chu hieng hi kan ramah mi pe hai sien chu tukhawma fa naw ni hai denghawn el an tih, thingpui hai hlak chu a thlum thei sie, a mi hang ti lem chu a âwmpara hang lâk el kha ka nuom hiel a nih. Visakhapatnam a bu kan fâk ṭuma an biryani hminlo le sambar inhniklo tâwk tak hai dam kha hang hril khum ve nghek nghek ka nuom deua chu iengkhawm hril chuong lêm lovin ka lungrilin ka pai ta lem a. Mihriem hai hi chu ei chengna le khawsakna izirin ei fâk le dâwn hai chu an dang hlak hrim a ni tiin ka dawn ta lem a. Hieng hai lo khawm hi a hril ṭeu a nih. Manipur a contract sin an thaw hlak dan hai dam (a nunghak lêng han an lo hril mani ka hriet bik nawh), Sumdâwng le dawrkâi hai chanchin dam. Bandh/Blocade tam zie dam le a dang dang. Kei motora chuong lei khawm ni hran lo a mi ṭawng tam lo hrim hrim pa hin a zo a zaiin ka dawn seng bik ta nawh a. A hril hai chu ka hriet chieng a nih. Mi’n dawn hai sien khawm ka la hril thei vawng. A hril pei chen chen hril lem el dingin kan thla zalên lem el a nih. Ka lungrilin “Aw, Moneypur,” tin ka bâwk ka nam ta lem a.

Minister le MLA hai khawma an sin ding ang an thaw naw thu dam a hril a. Mipui hmangai tak tak chu ni hai sien hieng el hi ni bîk naw ti niu, a ienga ram lien bêk bêk in awp khawm ni lo dam a mi ti thuok bawk. Minister hai khawma an thaw ding ang an thaw naw chun mipui hai khawma ei nawr el hlak annawm ti hai dam chu ka hriet sa vawng khawm nisien min a hrila an hril pei na na na chun to ṭawkin ka ngaitlâk pek ringawt a. Manipur a tribal hai hi thilthaw thei tak tak khawm in tam, Central le Army a hai khawm position insang tak tak chel khawm in um nuol bawk. Abikin, Army a hai lem hin chu Manipur mi in tam taluo ringawt. India ram ta dingin nasatakin sin in thawh a, chuleiin Central khawma in ram ta dingin bat tam tak a nei a nih a ti chu andik le diknaw thu ni hran lovin lo amenpui anhawi hle. Amiruokchu, nangni lekhathiem le a bengvar hmasa sa ramdangah in suok pei a, in ram chite khawm hi suk hmasâwnna dinga hma la tum um lo cheu a ti ruok chu to ṭawka ngaitlâk chi a ni nâwk thung. Nangni sin ṭha tak neiin hmun dangah in um a, tû ngirhmuna khawm hieng el hi in na. In nauhai, in tûhai chena in ngirhmun ding hi ngaituo ve ro tiin nauhai zil takin a mi zil mani ka ti deu thaw a. Kawngkhat ngaituo chun indik ka ti ve ang reng bawk. Education tieng le thil dang danga khawm ei thaw ṭha hle laizingin, ram dang hai ngaituo chun ei develop hrât naw thu hai dam ka ngaituo neu neu a. Ama khawm chun nasataka an vawi ve thu hai a hril el khelah, ei ram siem ṭhatna dinga hma a thei tâwpa lâk a tum zie thu hai dam a mi hril a. Ngaizâwng a lo nei leia a hril mani ding lem chu ka hriet nawh a. Manipur nunghak nei ka ta, thei tâwp suoin hma lang ka tih, journalist khawm ka bawka tuta ka thil hmu le hriet hai khawm hi news paper le interneta hai ziekin central chen dêng phâk dingin insuo tum ka tih a ti nghe nghe bawk a. Kei hlak chun, a ṭha’n nawm, nei mawl la I tarpuhai sungkuo chu I thei tâwpa siem ṭhat I hung tum ding ana ka ti pek ringawt a.

Kei vâihai hma a tlâwm tum ngai lo, an ṭawng lâia ka sêl hne naw khawma thil danga an mi tluk lo zie inlang tir tum ṭâl ṭâl hlak pa hi tuta ṭum chu ka tlâwm deu rieuin ka hriet chu tie! Kan sinthawna le kan inchûkna hai dam chu khêl hrila ama nêka insang zuk hril dan um chuong lo puchu! A hmêl en nêk hmanin education background khawm a lo nei ṭha bawk a nih kha Vâiphak pa kha. Journalism ah master degree a nei el khelah, MBA khawm India ram puotienga zo ngat kha a lo nih a. Manipur in MLA ei nei zat a min dawn chu kei mi bengkhâwnglo pa hin awlsam deuin zuk hril el thei ta rêk lo me! A hmatiemin, Constituency ei nei zât hai dam ka la tiem tê teh a ka la hril thei ṭawk ta rêk! Manipura hi kum tam tak ka um ta naw leiin thil hi a lo danglam pei leiin a sûng thu hi ka hriet lâwm lâwm ta naw a nih ka ti pêk a, a mi hrietthiem le thiem naw chu ama ngaidân ni ve el ta sien. Puotieng mi’n ei ram an mi hung siem ṭhat pui tum lâwm taluo khawm ni hran chuong lovin, a thil hmu le hriet hai siem ṭhat tuma ziek ngeia hma zuk lâk sunzawm a tum tê chu ka lungril tak chun ka lâwm ve tho a. Vâi dingin a bengvâr khawp el ka ti lungril deu a. Chuongchun, zân thimtham hnuoiah, mi danghai an in vawng hnung chun kan la so bal bal zing a. Kan tukver hlak chu khârchîp thei la ni chuong lo chuh, hruol chu ka chela ka kei chîp deu zing bawk. A vâi hnu ramah, thâwk khat imu suok ta hnung chun, “Ka hming Solomon a nih,” a ta a mi chibai a. Kei khawm chun, “Rama ka nih,” ka zuk ti ve chu lo man thiem ta rêk lo. Hindu convert I ni dam a mi ti a. ‘Drama’ maw dam a ti thuol bawk. Kei, mî lâia ka hming puma an mi ko chânga ngai aw zat ngailo pa hlak hin ka hming tluonsuok zuk hril el tum chuong bawk lo. Tienlâi chu hming puma in ko hi inditsakna dama an ngai hlaka chu tûlai a ding chun a lo ni kher ta chuong naw zie dam a min hriet suoktir pha nghe nghe a. Ama chau an nawh, ka ruol hnam dang hai bula ka hril po leh ka hming hi chu an buoina hlak hrim a nih. Vai hai kuomah ka hril leh Hindu convert an mi sawn hmasa tak hlak. A ṭhenin ‘Drama’ an mi ti a, ‘Grama’, ‘Lama’ mi ti khawm an bo chuong nawh. Iem hril chuong ei ta, mi’n an lam thei naw tlat chun! A tawpa chu, “Râmâ ni lo, Drama khawm ni bawk lo, Rama ka nih,” ka ti pêk a, a hriet thiem chu ni awm tak a nih kan in mangṭha thei ta hrâm a. Kei khawm chu, mî vâṭhute hai inhawi tina ding ngaituo leiin, ka tukver inkhârchîp theilo chu hruola khitin Guwahati chen in lo meng bawk si lovin kan kei tlung der el a ni kha!

Guwahati:
15th January, 2013

By L. Keivom

Suol hlaw chu thina a nih. (Rom: 6:23)

Sakhaw thuhmang, abikin kristien sakhuo inzirtirna dungzuia hril fie chun ‘Suol’ ti hi dan bawsietna a nih. Dan a um nawnaah chun bawsietna khom a um nawh (Rom 4:15). Dan thupêk a um hma khomin khawvelah suol a um tah a; amiruokchu dàn a um si naw chun suol chu suola ngai a ni nawh. (5:13). Eden huona khan fak lo dinga Pathien dân siem an bawsiet leiin “khawvelah suol a lût a, chuonga mi po po an lo suol tak lei chun thina khom mi po po chungah a tlung a nih” (5:12). Hi hi tirko Paula’n suol umzie le bawsietna ra a hrilfiena a tawi thei dan taka ei hang tar lang a nih. Chîk nawk zuola bi nuom chun Rom lekhathon tiem a thra.

Sorkar thil le khawtlang invongna thila khom hmun tinah dan ei nei a, chuong dànhai bawsetu chu a bawsiet ang phuin hrem a ni hlak. Khawtlang invongna dan tam tak lem chu zieka sie khom a ni kher nawh. Kum 1997 khan Mizoramah zu khapna dan (total prohibition) an puong a, chu dan chu a ngir sung chun a ram sungah zu siem le zor khap a ni a, chu khapna dan bawsetu chun suol a thaw a ni leiin a suol thaw dungzuia hrem ding a nih. Hi dan hi a um hma le hlìp a ni pha ruok chun zu siem le zor chu danin a khap naw leiin bawsietna a um thei nawh. Thuthlung Hlui hunah Sabat (Inrinni) inser lo chu suol buru laia pakhat, a bawsetu chu hrem a ni hlak. Thuthlung Thar hunah Juda sakhaw be pawl le kristien sakhaw zuitu threnkhatin Sabat an la’n ser zing laiin kristien tam lemin Chawlni (Sabat) inser loin a zinga ni, chawlkar khata ni hmasa tak, Pathienni (Sunday) ei inser lem daih a nih. Dan hi a hun le hmun zira mihriem invongna le inenkolna dinga thraa ngai, mihriem hmanga a duong suok a ni a, chu chu a hun le hmun zir ang peia thlak le siem phuisui a nih. Voisuna dan thraa ngai kha zinga dingin a lo thra zing naw thei a, a hun le inmila siem thrat a ngai. Siem thrat hmaa dan ngîr lai bawsiet chu suol a nih.

Buoina trobul
Mihriem buoina trobul nia Baibul-in a hril chu Eden huona Evi le Adam-in dan an bawsiet leia suol an thaw kha a nih. Chu bawsietna ra chu voisun chen hin khawvela mihriemhai chungah a tla a, mihriemin khawvel ei hluo sung chun a kakhawk ei tuor pei ding a nih ti hih ei inchuktir dan a nih.

India hmar saka chêng Zo hnathlak, abikin Hmar hnathlak, Manipur le a sè vĕla chenghai buoina trobul chu Saptlangval (Watkin Roberts) dan bawsieta intran le a kakhawk pei a nih. Ama hi tlangval kum 24 vela upa, Mizorama misawnari-a hung Dr. Peter Fraser-in damdawi tienga a rongbawlnaa somdawltu dinga ama sum senga a hung thruoi, misawnari dinga namnghetna chang lo tluon suok, sienkhom a thrahnemngaina leia kum 1910-ah Senvon (Manipur) ah va lut a, ringthar va mantu le a hnunga Thado-Kuki Pioneer Mission (TKPM) indintu a nih. TKPM hi 1923 khan huop zau lem hminga ngai North East India General Mission (NEIGM) a thlak a nih. Khang hun lai khan misawnari inzomkhawm pawlin dan an nei a, chu chu Mission pawl khatin rong an bawlna biela hrim hrim an hrietpuina le phalna boa mi dang amanih pawl dang lut phal lo a nih. Chu dan chu poisa loin, A.B Mission biel Manipur tlangramah Watkin Roberts-in Mission an din khan hèk a tuok nghal a, chu taka inthok chun buoiin hlim angin a zui ngat ngat a, a tawpah Assam rama Council of Missions-a member a ninaa inthok chenin muolpho takin an hnot suok a nih.

Hi thua hin a hung thruoitupa, a pu Dr. Fraser khomin hieng ang hin a lekhathon February 27, 1924 chun a ziek: “Thaw dan kalhmang indik lo takin NEIGM hin rongbawlna sin a lo thaw ti kei khom ka chieng tah. Manipur State-a rongbawlna a tran hlima inthok, Tripura le Assam ram an zauh lien pei dan hin mission danghai, hieng American Baptists, New Zealand Baptists le Assam Welsh Mission- hai rongbawlna huong khom poisakna a nei dĕr nawh ti a’n lang a, hi lei hin hieng mission-hai hin NEIGM leh buoina namen lo an nei tah hrim a. Mission hrang hrang kara inhrietthiemna bawsein, Assam-a Council of Missions-in a chungthu December, 1922-a a ngaituo truma an hnot dok khan, keima ta ding khomin hi mission hi inthrepui song a trûl takzet tah tia ka lo ngaituona chu a hung sukdet a nih” tiin.

Dan bawse a, biel hrang hranga rongbawla an lut khah Makedonia kona rawl dona kal chawia inngaina a nei tlat leiin, dan a bawsiet khan bawsea inngaina le inthiem nawna lungril nei nêkin thlarau thruoina dong nasaa inngaina a nei tlat a hoi a, a mak angreng khop el. Kum 1929-a H.H.Coleman-in muolpho taka a hung suot thlak khom khan, a hung suotthlatu khan thil thra tak thawa inngaina a nei ve tlat a hoi. Chu inthiem chopna lungril, thra le indika inngaina chun a hnung peia thruoituhai le an hnung zuituhai lungril le mizie-a khom a kop det tlat niin a’n lang bok. William Shakespeare-in, “The devil can cite Scripture for his purpose” (The Merchant of Venice) a ti ang khan sirsana an hmang rop le an leklâm tak chu Baibul chăng a nih.

Thil chieng êm ĕm ruok chu hi hi a nih: dan ei bawsiet chun suol ei thaw a ni a, ieng angin inhril nâmin mani inthiem chop inla khom, dan bawsiet chu dan bawsiet a ni tho tho a, ei inthiem chopna khan ei bawsiet kha a sukdanglam chuong nawh. Pathien ang thawthang deuthawa mi tam tak ngai Watkin Roberts kha a tran pawl chun a băksamna le bawsietna tam tak khom hmu khûm an thlang lem a, sienkhom a thilthawin a kakhawk chu a sukdanglam chuong dĕr nawh. Coleman-in a hung suot thlakna sana a hmanghai khom a dan bawsiet a nih. Mi ngohai inkhingnaa a tuortu chu anni mingohai ni loin eini rawi ei nih. Eini rawi hmingin sum an dawl a, kut an daw a, a hlek tla tlawm te ei lo chang ve phak trawk a, chu chu insekhêknain ei hmang a. Coleman Factor-in Manipur-a Zo hnathlakhai laia indaidarna sin a thaw nasatzie dam hi pangzat a um a nih. A hnung peia indaidarna huonga che pawl khom hi sui chieng inla chuh, a tam lem hi Coleman kansar zungin a lo phan ta sa hai an ni el thei.

Ei hmelhmang chieng êm ĕma inlangna chu a ruol le a ni inanga kum 2010-a Zabili (Gospel Centenary) ei hmang thei naw kha a nih. Tlumte thlira a hung tlung ding ei nghak kha, a taka a hung tlung zet chun, ei zie le rong a pholang chieng khop el a, liem vat vat sien, tien lai inchang sien ei nuom el a ni khah. A trumtriek zan Saikot-ah ka va thrang ve a, khânga deia ei inkon el lai khan Hmar Christian Fellowship, Delhi (HCFD) thralaihaiin pipu huna inthoka ei khawsak dan drama an hung inchang a, kohran pawl hrang hrang kara innghirnghona leia ei khawvel a tawk poi dan le thrangtharhaiin indarna thlarau an dit tak nawzie an hang inentir zet khan chu a mitthli tla pawl an um laiin, Farisai mitdel pawl chun kohran hmusitna thila ngaiin an lung a sen a, hâ an rawt suot suot bok niin an hril. Drama umzie khom la man thiem lo, kum za mi kristien ei la um dam hi, a poi hang ti el naw chuh, hril dan ding a vâng khop el.

HCFD Vs ICI thurel
Tu laia Delhi tlang le hmun hrang hranga titi suktamtu chu Independent Church of India General Assembly 63-naa ICI Kohran bik hminga Delhi sunga remchang hmasa taka inkhawmna nei tr4an dinga an thurel, Resolution No. 5 a nih. Hi hi inpumkhatna le inthuruolna sukse thei dinga an ngai leiin HSA Delhi Joint Headquarters hai, Delhi Hmar Welfare Association (DHWA) haiin thusuok an siem bakah DHWA, HSA (Jt. Hqrs) Delhi, HCFD thruoituhai le nu le pa fe khawmin an dit naw thu puongnain Declaration-cum-Resolution an thlăk a. Chun, Hmar Christian Fellowship, Guwahati Chairman le Secretary hmingin le Hmar Christian Fellowship, Delhi (HCFD) in ICI Moderator/Secretary kuomah an dit naw thu le ICI Resolution No. 5 hi sût dingin ngenna lekha fumfe tak an thon bok a. Hi baka hin, a hmun ngeia ICI thurelin a kang siet thei dan ding hril dingin Pastor Lalsiesang Joute le Pastor Lalditsak Inbuon hai khom Churachandpur-ah an fe a, ICI hotuhai an inhmupui bakah Hmar Christian Leaders’ Forum hai khom an inhmùpui bok a.

May 2, 2007 khan MTNL Hall, Sector VI, RK Puram-ah Delhi Hmar mipui inkhawmah tu kohran khomin Delhi-ah Hmar trong hmanga inkhawmna nei thra an ti naw thu le Delhi-a Hmar mipuihai dit dan ngaithaa a hrana Hmar tronga inkhawm thaw lui tum taphot chu trongsephurin um raw se tia bân an lo phar khum ta sa a ni a. Chun, Hmar Christian Leaders’ Forum huoihota Gospel Centenary 2010 Declaration No. 5-ah “Hmun hrang hranga Hmar Christian Fellowship indin theia a um hi lawmum kan tih. Hmun danga khom indin theia a um pei thra ti a nih. Hmar Christian Fellowship hai le Kohranpui amanih pawlpui amanih inkara iengkim inkalna um loa networking system thra tak neia rong bawl le sin thaw tlangna ei nei thei peina dingin hma lak a poimaw” ti puong a ni bok a. ICI 63-rd General Assembly Resolution No. 5 hin a chunga ei hril pahni hi a bawsiet nia ngai a ni a, chu chun a se zawngin nghong nasa tak a nei ding nia ngai a ni bok.

Kum 1998 khan HCFD hi indin tran a ni a, kum 2013 hi Silver Jubilee ding a ni tah. Kohran pawl hrang hranga inthre darna leia ram le hnamin a tuor nasatzie hre zingin, tu pawl khom ti um bik loa inthuruol tak le lunginruol taka Hmar trong hmanghai inkhawmna nei chu makmawa ngaia tran a nih. Pawl thil a hung lut inlauna leiin, kohran mipuiin an thlanghai chauh Executive Committee-ah mawphurna an lak a, Delhi tlanga kohran pawl hrang hrangin rongbawltu pastor le tirko an siehai chu kohran ser le sang iengkim thawnaah ruoi an ni thung a. Kohran thil ni sia Executive Committee-a pastor le rongbawltu danghai thrang phal lo hi thil awm lo angah inlang sien khom, kohran inthrèna leia ei hliemna panser zozai hi inhmai ruol a ni si naw leiin, ei ngirhmun tongin a hring suok a nih. Tu hin chu HCFD ngeiin pastor le upa a lo nei thei ve tah leiin damten thil a hung inthlak danglam a, hma a sawn thret thret pei a nih.

Bawsietna ra
Hienga Pathien lunginsietna le thruoina zara HCFD-in hma a sawn pei lai hi ICI 63rd General Assembly Resolution No. 5 hin boruok thra lo tak a hung kap suok a, a poi khop el. Thralaihai hin inthrèna kansar hi an nghok tah leiin, ngaituona lutinle mi tlawmte naw chun tu khomin bu tak khûkin an khukpui lem chu ka ring naw a, a khŭkpui an lo um a ni khomin a zu khawn chang lo pawl an ni ka ring. Siem thrat hi thil harsa le hautak a na, tuta ngirhmun tlungna ding khomin kum 25 tâl top a ngai a nih.

Ka lungkham lem chu thil fe thrat lai trok trok hung sukbuoi tumtuhai chan ding a ni lem. An thurĕl hi sukpuitling tuma hma an lak a ni chun, bawsietna ra an sik thei ding ni awma inlang chu: (1) Buoina a suok pal hlauh chun sorkar rorêltuhai kuomah buoina a suokna san intlun lo thei lo ning a ta, buoina a rè hmâ khat, hmun danga an thaw dan pangngaiin, Bethesda Social Service Centre hi tala-in kal an tih. (2) Talaa an kal si chun a sunga umhai po po le an rongbawlna khom khăr ni nghal a tih. (3) Hi project le inzoma ram puo tienga inthoka hunghai po po hnot suok ni thei an tih. (4) ICI le ram dang le an inzomna suktan thei a tih. Hrietna dinga na nei chun hre mol raw se.

Hieng thilhai le thil dang dangin ICI a tlăkbuok nawna dingin trongtraipui ei tiu. Kei lem chu ka pieng hma kum kawa kan khuo Pherzawla kum 1930-a Independent Church a pienga inthoka tu chena “Krista zara ICI” ni ve ngat, ka tupa Dr. Lal Dena, ka nêka thla thum vela pieng hmasa lem chun hminga put a, “Independent Laldenlien” an sak ngat a na, rorêltuhai dawn tawi leia a maw a hang tuor el ding chu, kan putu-in kan lainat ve tho a ni aw!

(January 11, 2013 Saturday, Delhi) 

By L.Keivom*, Inpui.com Columnist

 

Chhinlung chhungkhat Zofa kan nih hre rengin,

Insuihkhawm leh zai i rêl ang u.

-Capt. L.Z.Sailo

 

 

                Mizo Zirlai Pawl (MZP) huoihot Zo Festival (Zo Kûtpui), a tawi zawnga ZOFEST (ZOKUT) tia ko trum ngana chu Darlong-hai khawpui Darchawi-ah December 11-12, 2012 khan harsatna tam tak fe thlenga hlawtling taka hmang a ni a, a hnungah khom ra thra tak a hung insuo pei beisei a ni bok. A thupuia hmang chu ‘Insuihkhawm leh zai i rêl ang u’ ti a ni a, a thupui hriltu le khuolliena an hmang chu kei le Pu Bijoy Kumar Hrangkhol (B. K. Hrangkhol) kan nih. Hi inkhawmpui le inzom hin, ‘Zo hnathlakhai inpumkhatna dinga ei mawphurna’ ti thupuia hmangin seminar buotsaih a ni bok a, chu chu Mizo Academy of Letters (MAL) aiawa hung Pu C.Chhuanvawr-in hnè takin a thruoi a. Hnam bil hminga palai hung le thucha hriltu 17 an um a, mikhuol chu a khaw mi zat deuthaw, 1200 chuong kan nih.

 

            MZP hi Mizorama inthoka pawl pieng po po laia ramri khang loa Zo hnathlakhai inpumkhatna tlanginsamtu a ni bakah zawlbuk inthununna kut cheleka pawl threnkhatin an unauhai chunga tawrot an insuo chang khoma huoi taka san ngamtu le an thla huol ngamtu pawl, hnam sutpui poimaw a ni a. Zo hnathlak hmun hrang hranga cheng, a thren lem chu hnam danga inziek lut tah hai chu a’n khat tawka inhmukhawm a, unau an nizie inhril tuona dingin Zo Festival, a tawi zawnga ZOFEST nei hi an rot a. Zofest hmasa tak chu kum 2002 May 28-30 khan YPA Hall, Lamka, Churachandpur-ah hmang a ni a. Zofest-2 (Dec 15-16, 2004), 3 (Dec 13-14, 2006) & 4 (Oct 2-3, 2009) chu Aizawlah changtlung taka hmang a ni pei a. Tripura, Rengram tia ei pi le puhaiin an lo hriet hlaka Zo hnathlakhai chengna hmun ngeia hmang chu makmawa ngaina le nuomna a um leiin, December 11-12, 2012 khan Darchawi-ah hmang a ni a, chu chu thu hongnaa a tlangpui ka hril hi a nih.

 

            Darchawi hi Darlong-hai khawpui, kum 1918 laia Watkin Roberts (Saptlangval) rawihai rongbawlna leia kristiena inpe, an lalhaiin an hnot suok leia a hnunga 1922 laia kristienhai umna dinga khawthar an sat, harsatna tam tak kara hieng laia Zo hnathlak chenghai laia khaw changkang pawl taka hung inthranglien pei chu a nih. Darchawi hi tu hin in 280 vel le mihriem 1800 vel bawr umna a nih. Kum 2012 January-a Tripura ram District pali chauh ni hlak chu district 8-a an hung thre dar khan sub-division thar hmunpuia dingin Kumarghat (Khuma Ghat) an hung ruot a, Darchawi hi Kumarghat le inzom khuo, chung tienga inthoka a thla lak ngot naw chun hmun pakhata inthoka a khaw ruongam zuk hriet theina dinga khawthlir remchang um der lo, khaw hmun dangdai a nih. Anni sunga hin mani sa himna dinga Mizo-a insung lut vong a, YMA indin nuom pawl le nuom naw pawl Young Darlong Association (YPA) an um a. Tu lai hnaia Central YMA hotuhai thukhawchang dit lo pawl YPA hai chun Darchawia ZOFEST innghat ding khom kalin lam an hraw a. Sienkhom, a hun a hung tlung chun MZP thupui chu Zo hnathlak hnam tin kara inhrietthiem zuolna le inpumkhatna lungril sukpung a ni leiin lawm tak le lungruol takin Zofest-5 chu kan hmang tlang tah a nih.

 

Zofest Zierang

            Mi sangkhat inlengna hall mawi tak el an bawl a. A stage le mipui thrungna inkar chu lămzawl dingin an sie ruok a, a stage sirah mi poimaw thrungna an siem a, a stage chu prokram hmangtuhai chauh kaina dingin an sie ruok a. Sun hun dar 12-a inthoka dar 5 chen, zan hun chu dar 7-a inthoka dar 12 chen a ni tlangpui a, sun hun le zan hun kha session hni ve ve-in an thre a. Sun huna main speaker kha khuollien a ni nghal a, zana khom chuong ang bokin. Hmun hrang hranga inthoka palai hunghai khan mani trong sengin ‘Chibai bukna’ le a tawp zan ‘Inthlàna’ thucha an hril a. Zofest hi trum khata Zo hnathlak hmun hrang hranga chenghai zierang a ruola thlir theina tukver a nih. A kar thlakah hnam lăm chi hrang hrang an inentir a, a khât tawkin hla sak thiem le fiemthu thiemhaiin an mi’n awi a. Hla sak thuah, Zo hnathlak trong a ieng khomin sak phal a ni laiin trong danga sak an remti naw a, chu chu Zofest hi a Zo bĕk bêkna laia pakhat a nih. A lo hriet naw ni ngei a ta, Biete nunghak pakhatin Saptrongin a sak a, a tawp tieng a key inthlak kha a man suol leiin sak zo loin a um a, hnam dang tronga tu khomin sak ta lo dingin an hung puong zui rap nghal a nih.

 

            Sikul ekzam lai leh a lo intuok leiin le hall le sikul an inhnai leiin sun dar 12-a inthoka prokram tran chauh dingin khawtlang thruoituhaiin rem an ruot a. Kan tran ni December 11 chun dar 12-a tran dingin hall kan sip hmurh ta a. Sun huna Khuolliena thrang ding Pu B.K.Hrangkhol khom Agartalaa inthokin a hung tlung ta a. A hung lut kha Khuollien thrungna dinga an lo ruot kha pan loin stage-ah a hung inchawm kai a, ka bulah a hung inthrung a, a thrungna ding an kawkhmua chu inngai takin kan inthrung hmunkhat tah lem a. Electric Department-in power an hung pek kha a current a hrat tawk naw leiin an sound system a zo naw a. Pu Hrangkhol ka bekbor a, “India sorkar hi Pathien ang deuh an ni a, um lo le thei nawa ngai khom an inumtir thei a, a um le a thei khom an inumtir naw thei bok a. Chuleiin, zuk telefawn la, hung um el a tih” ka ta. Agartala-a um power tieng enkoltu Chief Engineer a zuk telefawn a, ka sana ka en zing a, minit hni hnungah current dittawka hrat power a hung tlung nghal rap el a nih.  Naw sien, kan prokram kha a khakbuoi sawt hle ding a hoi. Pu Hrangkhol nge nge, suong a um.

 

            Zofest-a thrang inhoina le hlawkna chu Zo hnathlak hnam hrang hrang kalchar le hmasawn dan thlir theina tukver a ni bakah hnam dang kalcharin a mi chim pil chin inkhi theina hmol a ni lei a nih. Ei umna hmun le ei indawrpuihai zirin, eini nêka changkang lem le hrat lemhai zierang, trong le sakhuoin damten a mi hung chie a, hriet naw karin eini-ah a luong lut a, a mi chim sang tiel tiel a, a tawpah a mi chim pil hlak a nih. Hnam lam le khawsak dan chi hrang hrang an inentira inthoka thil chieng taka hmu thei chu, Old Kuki an mi tihai, Hmar hnathlakhai tluka ngirhmun derthawng le nina inhmang nasa hi Zo hnathlakhai lai ei um a ni khomin ei tam ka ring nawh. Hi lei hin a nih, kum 2011-a Cultural Mapping thaw dan ding riruong dinga mani sum tam tak senga Manipur Sagang Biel le Tripura North District sira preliminary survey kan lo thaw tran khah. Hnam damna dinga a poimawzie la hung hre deu deu ei tih.

 

            Intam chilh pawlisi hmanga tu lai khawvela inchimralna chanchin hril chânga entirnaa hmang le hril hlaw tak chu Tripura hi a nih. Kum 1864 khan a ram neituhai tamzie chu 64% a na, 1901-ah 52%; 1937-ah 37 %; 1971-ah 29 %; tu lem hin chu sumbepui sip luou hmepoka sa tlang khat thlak ang chauh an ni tah. Chuleiin, Darchawia Zofest-5 innghat a ni hi a ram mihai kei harna dinga tawtawrawt inring tak el a nih. An dam khawsuok ding chun an ngirhmun derthawngzie le inthuruol nachang hre loa mani senga puon an indelkilh pei chun kum tam an dai ta naw ding a nih ti an hriet fie zuol a ngai. A ram neituhai laia lalna chang le thil thaw thei tak Debarmanhai leh thrangruol nachang hrehai sien chu iemani chena bek san thei an nina chin a la um. Sienkhom, vaia inchang taa an tlangmi nipuihaiin an sie tah an ni bakah a hung chǐm neltuhai kalcharin nghet taka a lo man tah an ni leiin, sansuoktu nêk hmana a sa sĕtua thrang lem nia an hril leiin, an dam khawsuok theina lampui dang um sun chu an nina tak, an hnampuihai laia inzêl lut nawk a nih. An rênga inkona hminga an lo hmang hlak a ieng khomin a kei khăwm tawl naw leiin beng thara thil an ngaituo a ngai. Chu lampui chu an hraw theina dinga thruoi khawmna sin chu fumfe taka Cultural Mapping thaw a, an trobul le an nina tak hung inman suok a, an unauhai leh inhrietthiemna le inzomna nghet hung nei a, Zoram khawvela thruoi lut a nih. Chu lampui chu a tak ngeia hung hongtu poimaw laia pakhat chu Zofest hi niin ka hriet.

 

Zofest le Kei

            April/May 2012 khan kar hni zet thli le ruopui hnuoiah Sinlung Hills le Tuiruong dung fangin ka naupa David Lalhmingsang BD thesis ziek ding le inzomin, David Buhril zuiin kan inzin a. June-a inthoka Baibul ennon (revision) le siem thrat sin ka tran lei le kum 2012 sunga zo ngei ka tum bok leiin, inzin suok ta lo dingin lungril ka siem a. Sienkhom, trulna leiin October 15-26 sung khan Champhai District le Sinlung Hills, abikin miin an sir mei mei lo, ka rawipa Lal  Remruata Varte piengna khuo, Khawdungsei chen sirin kan zin nawk a. Ka sin nasa taka a bahla pha bakah ka’n zinna le inzoma seminar papers ziek a ngai a, ka’n zinna chanchin ziek ka nuom bok, hun le sum a hĕ hle bok leiin kum tawp hma chu inzin suok ta lo dingin lungril ka siem nawk a, MZP thruoituhai kuoma khom Zofest-5 ka hmang hman naw ding thu ka lo hril ta a. Amiruokchu, a hun a hung hnai a, an mi hung fiel non tlut tlut bok bakah ka kot zawla Zofest innghat ding anga ngaina ka nei tlat a, ka sungrila rawlin thrang ngei dingin a mi mor zing bok a. Chuleiin, October 9 tuk inhma takin, Rangoon-a inthoka Delhi Sikpui Kut hmanga hung, hla sak thiem Lal Panliani (Pante-i) thruoiin, inchimralna khawpui Agartala panin kan inthok suok tah a nih.

 

Stephen C. Hmar le a duotlai Joyce-in erpawtah an mi lo tuok a, mani khuoa inlawi lut angin ei Rengpui Ram, mi Rengpui lo

inchang tah inlalna khawpui, a chongpuhaiin thuneina chang zo ta loa mikhuolhai kuta kumkhuoa dinga lo tlu lut tah, a hming tawp ‘tala’ hi put indik ding hrima khuonu lo ruot am a ni ding, inchimralna ‘tala’ (padlock) a kal khum tah, mi nuoi li lai chengna (3,99,688- 2011 census) khawpui chu, kan chuong lut ve tah a nih. Agartala hlui kha mihriem hrietna ang neiiin hung tho nawk sien chu, ieng angin a ngirhmun thar chu inzapui khom ni sien, ama mihai ngei, pakhat Delhi-a inthoka hung, pakhat Rangoon-a inthoka hungin an hung sir ti a hriet charin hung har suok a ta, lawmin a mi chibai lăwp lâwp ka ring tho. Ka hei ngha vel a, zawlnei Ezekiel-in Tura chungthu a hril lawk khah ka naah a hung inbu vang vang a:

 

            A hretu che hnam tinin,

            Maktiin pangzat an ti che,

            I tawp dan a râpthlâk èm a,

            I bo song ding a ni si. (28:19)

 

            A hmaa ka tum dan chun, kum 1983-85 sung New Zealand khawpui Wellington-a ka um laia Tripuraa misawnari sinthawa lo um tah, la dam lai mi 17 hai, abikin sorkar phalnaa Agartalaa rongbawlna tran dinga misawnari lut hmasa tak Rev. M.J. Eade le a nuhmei Catherine-in chanchin an mi hril hlak le New Zealand Baptist Missionary Society-in India rama an rongbawlna Zabili (1885-1985) an hmang truma lekhabu an insuo, Toward The Sunrise tia an thil ziek ka tiemhai chu a tak ngeia Agartala le a se vel ka sir pha chu la fang dinga intiem kha ka ni a. Hi ni ngei hin Darchawia um tah, misawnarihaiin a hming an sam ngun le ka mi hmu nuom Rev. Lalhuala Darlong thi thu le an vui lai mek a ni thu an mi hril a, a poi takzet.

 

            Amiruokchu Agartala ka fang hman nawh. Kum sawm chuong zet inhmu ta lo Stephen-hai nupa leh kan hang inhmu chun hril ding a tamin trong kan inchu a ni tak a. Chun, a mi hmuok dinghai an hung tlung tah bakah chawhnung dar 2-a kan suok naw chun Darchawi tlung hmaa sipaiin Gate an siem, dar 4-a an khar hlak chu, an khar hma ngeia pel a trul leiin, khaw lai khom sir hman loin sunbu kan fak khop chun Darchawi tieng panin kan inthok suok a, thimbutin Darchawi kan tlung a, ni kuma ka tlungna bok, ka nuhmei sangpa Trana naupa Rev. Simon Darngawn, EFCI District Superintendent kuartar inhoi taka chun ka’n lawi lut nawk tah a nih. Hi hi kum 2009-2012 inkara Tripura ka sir voi thumna a nih.

 

Ka thu laimu

            Zofest-5 tran ni December 11 zanah khuollienah ka thrang a, thu ka hril bok a, hril huoi an mi ti hle a, lawmthu hrila mi chibai an tam hle bok. Ka thucha laktawi chu: (1) Tripura, Rengpui Ram hi ei ram hlui le inlalna ram a ni a, mikhuol ni loin a chongpu ei nih; (2) Zo hnathlakhai histawri anga an mi’n ba hi Lusei hnam chanchin a ni tak a, Zo histawri a tling phak naw a, ei rênga huop zo histawri buotsai le ziek a trul; (3) Zo hnathlakhai inpumkhatna dinga ban poimaw chu Mizoram a ni lai zingin, Lusei trong hmanghai chauh hi Zo hnathlaka inngai pawl an um a, chuong mihai chu inpumkhatna lampui daltu an hung inchang tah lem a nih; (4) Tu lai hnaia Mizoram sorkar le pawl threnkhat thilthaw dan enin, unau le unau inthleithlakna rong kai a um leiin, Capt. L.Z.Sailo hlaa, “Unaute u, in dam tlang alawm maw, Rinawmna chibai in dawng thei em?” ti zawna a lo siem kher hi, a donna a ni theiin a’n lang a, chu chun point 3-na a hril fie. Chîk nawkzuola bi nuomhai ta dingin a hnuoia hin ka thu hril lak tawi ka hung zep.

 

Quote:

            “Kan thlang tlak dan histawri kan chhui chuan, Bengal Tuipui thleng raka kan birh thlak hun kha a rei tawh hle awm e. Tripura Rengpui Dharma Manikya lal lai, kum 1431 A.D lai tawh atranga Tripura Reng chhungkaw chanchin an chhinchhiahna ‘Rajmala’ (Chronicles of Tripura) ah chuan keimahniho hi ‘Kuki’ tih hming puin kan lo lang daih tawh a. Thawnthu anga pi leh pute sawi dan phei chuan, Reng chhungkua leh an kikaute pawh hi, kan thlahtute zinga mi, ‘Vaia’ chang ta an ni.  Kan thawnthua ‘Vai lal’ hmun tam taka langte hi kum tam tak atrang tawha kan lo inchiahpiah nasatzia hriltu a ni. Histawri anga kan sawi tam tak hi thawnthu a ni a, thawnthu anga kan sawi tam tak hi histawri a ni bawk. Kan pi leh pute thufingah pawh, ‘Pân loah tho a fu lo’ tih pawh a awm khah.

 

Zêldin thubawl ang ni si, mahse histawri kal dan ruang ni bawk si, hmanga kan teh chuan AD 1350-1400 vel khan thlang tla hmasate chuan heng lai ram hi kan lo thleng tawh a ang hle. Tin, kan histawrianho chuan, Luseihoin Triau lui an rawn kân hun kha AD 1700 vêl turah an dah a. Chumi awmzia chu, thlang tla hmasaho leh hnuhnungho inkarah kum 300-350 vel a tla tihna a ni. Hei hi Zofate histawri-a kâr ăwl zâu tak awm, hnawh khah ngai chu a ni. Tun thlenga Mizorama Zofate histawri anga min tulh hi a ram leh tlang lo dintu Luseiho, abikin Sailo-ho chanchin a ni ber a, Mizo histawri a tling tawk lo a, Zo histawri phei chu a tling lo lehzual.

 

Kum 1997 khan Zoram Khawvel-4 kan tichhuak a. Hemi lehkhabu hi khawvel hmun hrang hranga hnam hrang hrang ‘hnampui’ (nation) anga an rawn indin chhuah dan leh hemi kawnga Zofate tawnhriat tawh chin thlirna a ni a. Ram leh hnam zalenna suala rammute zinga an hruaitu pakhat nena Churachandpura kan inhmuh trum chuan, ni tin devotion an hman changa Baibul nena he lehkhabu hi an chhiar kawp thrin thu min hrilh. Hemi lehkhabuah hian, hnam chhungmu (core ethnic group) atranga hnam lian zawka an rawn indin chhuah dan entirna enge maw zat hmanga hrilh fiah a ni a. Entirnna, Zofate zingah pawh ‘core group’ ni thei tur Thahdo te, Sukte te, Zahau te, Vuite (Guite) te, Zahmuaka thlah, abikin Sailoho an lo chhuak a, a tawp ber chauh hi tun chinah chuan a la hlawhtling awm chhun an ni ti ila, kan sawi sual tam lo ang. An saphunna Lusei hnam hmingin an ram luah chu Lushai Hills-in an rawn din chhuak a, a chhunga chengte pawh ‘Lusei’ hnamah chhiar ve vek an tum a, an hlawhtling hman threlh a ni. A huap zau zawka ngaiin, Lushai Hills chu Mizo Hills tiha thlak a ni a, chumi atrang chuan State puitling Mizoram hi a lo piang ta a ni.

 

Khawiah pawh a chak ber leh inthurual ber, hma hruaitute tih dan apiang chu an khua leh tuiten tih dan hmangah an ngai a. Entirnan, Saudi Arabia kan tih hi 1932 hma kha chuan Arabia tih a ni a, mahse Saud chhungkuain lalna an rawn hŭm hnuin Saud-a ram Arabia (Saudi Arabia)  tiin an ko a, a rama chêng zawng zawng pawhin an lal chhungkaw hming chhawmin, ‘Saudi’ an inti ta vek a, hnam hming thar leh hnam thar a piang dĕr a ni. Keini pawhin chumi ke chheh chu zui ve-in, Luseiho tih dan apiang leh an histawri chu Zo hnahthlak hnam dang pawhin an tih dan tur leh an histawri tura dahna lian tak a awm a. Lusei hming chu ‘Mizo’ tiha kan thlak hnu pawhin Mizo tih dan hmanga kan ngaih chu Luseiho tih dan a ni zêl a, Mizo trawnga kan ruat pawh Lusei trawng a ni.

 

Hemi dinhmun kan thlen hian harsatna lian tak kan tawk a, chu chu a chhan bul kan bih lawk dawn a ni. Kawl rama cheng Zofate min kohna hming chu CHIN a ni a, chu chu tu ‘core group’ hnam hming mah a ni lo. Chumi hming chuan kum 1948 khan Chin Hills Special Division a piang a, chu chu 1974 khan State puitlinga hlan kai a ni. Chin Hills atranga kan lo thlang tlak hnua Kawrvaiho min kohna chu KUKI a ni a, chu pawh chu tu core group mah hnam hming a ni lo. Chumi hnua chi bing hming, ram hminga lo piang chu Lushai Hills a ni a, Lusei chu Zo hnahthlak hnam hrang hrang zinga hnam pakhat a ni. Mahse, an lalna ram chhunga awmte chu ‘Lusei’ inti tura an ruat laiin, hnam dangte chu Lusei-ah an pawm loh chang ni loin, hmusit takin “awze mi” an la ti ta deuh deuh si a ni. Tin, Rengpui pakhat awpna hnuaia awm an threnawm Tripura leh Manipur te angin a ram hminga Tripuri emaw Manipuri emaw inti ve dawn se, lal hrang hrang, a tam zawk chu khaw pakhatah chauh lal an nih avangin, British-ho lo kal hma chuan ram hming pawh neih loh a ni a, hnam khat hming hnuaia inhung khawm tur chuan CHIN emaw KUKI emaw chauh hming tlanglawn awm chhun a ni. Mahse, chu chu an duh si loh avangin, British-ho lo kal hnua Lushai Hills a pian atrang khan a rama chengte chu sorkar thiltihna apiangah ‘Lushai’ an intihtir a, a fel thawkhat hle. A fel lohna lai erawh, kan sawi tak ang khan, chi bing hming a nihna chu a ni.

 

Thil thra zawka ngaiin, Zo hnahthlak zawng zawng huap zo hminga kan ngaih chuan kan thlak a, Mizo Hills a rawn ni a.  Kan duhthawh luatah Lusei trawng thleng ‘Mizo trawng’ tiin kan thlak zel a, Zo hnahthlak trawng dang zawng zawng kan ti-awze trawng ta vek a ni. Aizawl  tlangah ngei, thri beh china ngaih zingah pawh, Hmar trawnga kan inbiak changte hian, “Mizo trawngin trawng rawh u” min ti fo mai. “Hmar trawng chu Zo trawng pakhat ve a ni lawm ni? Mizo trawng i tih chu enge?” tih zawt ila, “Lusei trawng” tiin min chhang thrin. Chungho chuan Lusei trawng i hman chhung chuan an hmu-Mizo ang che a, i hman loh veleh an hmu-Mizo lo nghal mai ang che. Tunah chuan, Lusei trawng hmangho hi Zofate insuihkhawmna tura hruaitu ai mahin kawng daltu an nihna chin a awm tawh a, thil pawi tak a ni a, kan inbih chian a ngai.

 

Hei hi kan thil thlir dan rual loh vang leh thliarkar rilruin min hruai nasat vanga awm a ni. Lusei trawng chauh hmangho khawvelah Zoram khawvel khung luh vek kan tum chhung chuan huphurh kan ngah ang a, kan thîkthu pawh a chhe tulh tulh ang. Tun hnaia Central YMA zinga hruaitu threnkhat auh hla pawh niin a lang. Lusei trawnga Zo hnahthlak trawng dang zawng zawng up hlumtir kan tumte hi, ram hmangaihna rilru zîmte atranga thlir chuan thil awm fu-in lang mah se, zau zawk leh thûk zawka kan thlir chuan, inawh hlum nana mahni nghawnga hruihrual inhlin ang a ni. Lui luang lai hi a fintu luite zawng zawng khâr ta vek ila, chumi lui chuan nasa takin a tuar ang a, lian lam aiin têt lam a pan tial tial ang a, a la kang chat mai ang. Chuvangin, Zoram khawvel hi ramri nei lo, kawlrawn chauh neih a nihzia leh thiamna leh finna hmanga zauh belh zel tur kan nihzia kan hriat leh pawm thiam hunah, kan hawiher a danglam tial tial ang a, kan huap zau deuh deuh ang a, puan indelhkilha inkhurkhung tum rikngawt hi hnam dam khawchhuahna leh himna a nih lohzia pawh kan hre chiang deuh deuh zêl ang.

 

Kum tam tak atrang tawha ka ngaihtuahna luahtu chu, kan Zoram khawvel hian lian lam aia têt lam pan tial tial anga lang hi eng tin nge kan tih tak ang?  tih hi a ni. Kan chhehvêla hnam tam zawk, chak zawk leh hmasawn zawkin zawi zawiin min chîm pil mêk a, Zo hnahthlak hnam engemaw zat phei chu hnam dang hnuaiah an inziak lut dĕr tawh a ni. Inziak lut lohte pawh hnam dang kalchar an la a, kan ziarang an pu tlêm tawh hle. Chumi rual chuan kan thu leh hla thra tam tak pawh a ral hlen tawh. Ni tin kan trawng kan hloh mek. UNESCO huaihawta khawvela trawng hrang hrang dinhmun mi thiamten kum 2002 atranga an chhui khan tuna khawvela trawng 6000 vel la awm zingah hian kum za khat chhung hian 5700 vel a ral ang a, 300 vel chauh a dam khawchhuak dawnin an sawi a; chung trawng ral tur zingah chuan Zo hnahthlak trawng hrang hrangte hi bêl chhung sa an ni.

 

Kum 1900 laia mi thiam filawr G.A.Grierson hona hnuaia Linguistic Survey of India an buatsaih khan keiniho chu Tibeto-Burman huangah min khungin, Volume III Part III Specimens of the Kuki-Chin and Burma Groups tih hnuaiah min dah a. He tah hian Zo hnahthlak trawng hrang hrang hmang sawmli chuang min hung lut a. Hei hi Zofate trawng kalhmang leh chanchin ziahnaah chuan lehkhabu denchhen tlak ber le rawn ber a nih hial ka ring. India indan hnuin hetiang Survey hi ti leh turin vawi tam tak rawtna a awm a, sorkar pawhin sum sen zat tur a ruahman tawh thrin a, mahse chhan hrang hrang chhuanlamin, an bawhzui mumal lo a, a pawi khawp mai. Kan upate an thih apiangin kan laibrari a kang tih kan hria a, mual min liamsan hmaa kan thu leh hla khawn khawm hna hi a kûl a taia kan bawhzui a ngai. Chuvangin, a rang theih ang bera Zo hnahthlak hnam hrang hrang chanchin leh kan thu leh hla khawn khawm hna, Cultural Mapping hi kan tih thuai thuai a ngai.

 

Chumi hna pawimawh tak mai chu a tih dan tur kalhmang enchhin nan kum 2011 khan mahni sum sengin preliminary survey kan tran a. Dinhmun derthawng bera awm nia kan hriat, G.A.Grierson-an ‘Old Kuki’ tih hnuaia a dahte atranga tran hmasak phawt thrain kan hria a. Unau Kom-ho atranga tranin Tripura-ah kan tla thla a, May 27-29, 2011 kha Darchawi leh a chhehvelah upate, thil chhinchhiah mi leh vawng theih mi kan kawm a, an thu leh hla kan rikawt a. Hemi truma ka tawnhriat hian khami hmaa ka thil lo thlir dan nasa takin min thlaksak a. Entirnan, keini ‘Hmar’ tih hming hmangho chuan ‘Kom’ emaw ‘Darlong’ emaw hi Hmar hnahthlak zinga pahnam pakhat (head of a clan) ah kan dah mai a, mahse a lo ni chiah si lo. ‘Kom’ chu a ruala pêm pawl khat inkohna a ni a, ‘Kuam’ (phaikuam) chu an lo chhuahna ‘Khurpui’ sawina a ni a, chu chu Sinlung emaw Chhinlung, ‘G’ Group ten ‘Khul’ an tih hi a ni a, a kawk ber chu ‘Chhinlung fate’ tihna a ni a, ‘Mizo’ tih ai mahin a huap zau zawk a ni.

 

Darlong pawh Hmar hnahthlak pahnam mai ni loin, heng laia a huhoa chengte inkohna hming a ni. Darchawiah hian EFCI biak in bul lawkah Darlong chhungkaw pakhat kawtah lungphun a awm a, Thrangura thlah, Sibuta te leh Sailo lal dang hming a intlar thrut mai. Hei hi a ni kan histawrian Pu B. Lalthangliana’n Mizo Chanchin (India, Burma & Bangladesh) a “Darlong zinga mi threnkhat chuan an lalte chu Thrangura niin an hria a, Tripura rama Darlong khawpui ber Darchawi khuaa lalte pawhin Thrangura thlah kal zel. Sibuta thlah niin an insawi” (p.128) tih a lo ziah kha. Chuvangin, mawlmang taka, “Mizo ni si, engah nge Mizo i intih loh” ti emaw, “Hmar ni si, engah nge Hmar in intih loh?” tih emaw hi zawhna dengkhawng tak a lo ni. Hei vang hi a ni, kan thu hma lama “Zofate hian kan histawri inkungkaihna kan hriat chian poh leh kan inlaichinna leh inpumkhatna a nghet tual tual ang” tih ka sawi kha.

 

Zofate insuihkhawm lehna thu ringawt atchilh, chumi avanga sorkar man tawk hmasa ber, a sûr a sâ thlu loa Zoram khawvel dung leh vanga insuihkhawmna thu hrila zin kual reng, chutiang sawina hla phuah hnem ber, kum 2008-a mual liam ta Lalzuala Sailo (Capt. L.Z.Sailo) hla a,

 

Unaute u, in dam tlang alawm maw,

Rinawmna chibai in dawng thei em?

 

tih zawhna dangdai deuh mai a zawt tlat mai hi, chhan dik tumin kan ngaihtuah ngai em? Kan inpui bera kan ngaih Mizorama roreltute leh thuneihna fawng vuan vetu-a inngaiten a ram luah hmasatute leh bawh entute kha min lo mikhual enin, rifiuzi dinhmunah dahin, ram rorelna danin chanvo a phalsakte pawh an hman phalsak loin huh behsak se, rinawmna chibai dawng thei dinhmunah kan awm kan ti thei ang em? Rinawm taka insuihkhawmna kawng zawhtu aiin daltu kan ni zawk ang em? Kan Zoram hi chhak lamah Triau lui, hmar lamah Vairengte, thlang lamah Kawrtethawveng, chhim lamah Rengtlang chhungah khurkhung kan tum em ni ang? Chu tah chuan hnama dam khawchhuahna a awm ang em?

 

            Khawvel lo la kal zêl turah Zofate hi hnama dam khawchhuah kan tum chuan kan inunauna hi tihngheh zual sauh sauh a, kan awmna ram threuh thau sawk dan kan thiam a ngai a. A hrang hranga kan inmualvawm chuan zawi zawiin min chim pil zel ang a, tumah dam khawchhuak tur kan awm lo ang. Chumi insuikhawmna hmanrua thra ber zinga mi chu thu leh hla leh a tam theih ang bera inkan tuah leh inzah tawn a ni. Tin, chak taka Cultural Mapping hi bawhzui a, kan hnam ro vawng thra a, kan trawng hrang hrangte humhalh mai ni loa tihhmasawn a, chung hnam ro leh hausakna zawng zawng chu Zo Zêmpuiah kan chhek khawm tur a ni.”  Unquote

            Tiemtuhai po po kum thar 2013 chibai vochuom ka buk. Kum 2013 hi kan nupa ta dinga kum poimaw, kan innei champha Golden Jubilee a nih.

 

(*Keivom is a retired Indian foreign diplomat and this article is dated December 31, 2012 Monday, 2345 hours, Delhi).

 

Powered by Blogger.