Halloween party ideas 2015

By John H. Pulamte

Thuhmatawng

Ka thusep ziek hi kum iemani zât liemtah lai anthoka ka lungril ngaituonaa inlanghai thei ang anga ka lo khawlkhawmhai a ni a. Milaia hang phorsuok dingin ka pieng le seilienna, ka nu le pa ngirhmun le khawsakna ka en naw thei nawh; Pastor nau ka nia, kohran zâra hi chen tlung thei ka ni bok si. Hun le nihai liempui dinga kan hlamzui tir titi hnung kha, tulai hi thu bok hin nasataka ka lungril ngaituona a hung hluo thar nawk tlat leiin a déng dèng déng ding le a chang chang chang dingin ka hung phorsuok ta khong khong a nih. A tlângpuia ka hmu dân ka ziek suok el a nia, tu mimal le pawl khom inkawktir le nèk bik ka nei nawh. Hi thuziek leia lo na pal le hliem pal an um a nih khomin ngaidam inhnina ding san neiin kan hriet nawh; a poi ka tipui chauh bâk chu! 

A thuphung

Kum 1910-a Manipur simthlanga Gospel Chanchinthra a hung lût lei khan a biela chênghai kong hran hranah nasatakin a domsang a. A hmaa Pielral, mi neinung le thangsuo hai chauh chan dinga an ngai kha pasie-daikilkara mi le hmeithai hai khomin an chang ve thei ti an hung hrietsuok bâkah an pathien biek dân le sakhuo zui le inenkoldânhai nasatakin a suk varzâng pha bok. Hriselna le taksa inenkolna kongah a domsâng phaa nuhmei ngirhmun a chawisang hle bok. Chuong lai zing chun, Khristien sakhuo le inzui tak, KOHRAN sûnga buoina le inthrena leia a ram le hnama kakhawk thranaw tak a nei zie hi hriet le hmu hmaih ruol a ni ta nawh. 

Ei rama kohran le inzoma buoina hmasatak chu March, 1912 laia Sap Tlangval a kohran memberhai William Pettigrew in Baptists ni dinga a hung zawr chiem trum kha a nih. Sienkhom, a thulaimu tak kha doctrine le ringna tieng thu, a biel mipuihai la hriet le man phâk naw tieng a ni leiin nghong a nei bèk nawh. 1928 bawr lai anthoka Sap Tlangval le Coleman inkâra buoina le NEIGM kohran sûnga inthrena ruok kha chu hrilhmaih ruol a ni nawh a; Hmar hnam le kohran sûnga kakhawk poi-sei tak a nei zie chu tu hun le chatuon chenin thrang la hung thar peihaiin la hril ngei an tih. Sap Tlangval kha NEIGM bul trantu le neitu hmasa ni sien khom NEIGM anthok kutbentheka hnotsuok a ni khan Indo Burma Pioneer Mission an din a, Manipur tienga a rawihai ruok chu ‘Independent’ tiin an ko tira, a hnung sawtnawteah ICI ti hming hi a hung piengsuok pha ta a nih. 

April 20, 1969-a Sap Tlangval a thi hma char kum, 1968 khan ICI sûngah inghirnghona a suok a. Ukilhai ruoia sorkar court le roreltuhai hmaah poisa sum tamtak sêngah inhêk a ni hnungin court puo tieng inremna siem a nih a chu 1973 khan EFCI a pieng pha tah tho tho. 1989 khan EFCI sûngah buoina a suok nawk a; a ra chu Hmar kohran dang, Wesleyan Methodist Church of East India hi a nih. Coleman hnung zuitu, NEIGM hnuoia Hmar trong hmanghai kohran, Evangelical Assembly Church khom inthrena hri anthok hin a fihlîm bîk nawh. Pathien hming sála kuttum le kawlhnam inlek ngama innghirnghona sawttak a um hnungin April 8, 1979 khan Reformed Presbyterian Church of North East India a pieng ve tho. 

Hienghai bâkah hin ringna le doctrine thil leiin 1960 lai khan Hmar khristien threnkhatin Assemblies of God le United Pentecostal Church an lo zom tah a. 1983 khan AG kohran anthok hin Lalsungkuo kohran (Unity Church) a pienga; hi ‘unity church’ hai khom hi pawl pakhat néka tamin tuhin chu an um ve tah. UPC sungah khom hin, Manipur, Northeast India le Mizoram tlawmte te’n an lan thredar nawk pei bok. Hieng hai bâkah hin, a rûk-a râla indin ni chie naw sien khom thláng hriet mangloin Hmarhai lai Douglas, Four Square, Catholics, Manna Full Gospel, Local Church le a dang tlawmte a lo pieng tah a, tu chen hin khawlai khuo khuo amani chu khuongte intréngraka vuoin an lan khol bing zing. 

Hmar hnam sûnga kohran pawl hieng tlawta a tamna san hi sui le ngaituo tham khop niin inlang sien khom chuong taka sei le sawt buoipui ding a um nawh. A san iem? Hieng inthrena hai hi ringna tieng thu le Bible thu lák le pom dân inangnaw lei ni lovin, ‘hi khawvel inlalna le thuneina, sum le pâi thil le hotu inchuna lei mei mei deu vong a nih’. A pui naw taluo! 

Chîk taka ngaituo le buoipui tham lem chu ieng leia hieng lawm lawma Hmar-haiin mi dang le hnam danghai nêka kohran ngai thupui le inhnika a thu ei lâk ursûn am ana, ti tiengpang lem hi a nih. A mimir hmun thuma threa hmun hni deuthaw hin chu kohran thusuok a ni phot chun ihë loa thlarau thienghlim hrietpuina anga ngaiin kong iengkima zawma phursuok ei tum el chu ni takin anlang. Mani inlawina kohran thutlûkna chu, ‘ti ziek’ anga ngaiin soisel thienglo le Pathien hrietpui anga ei ngai lai zingin ei kohran nilo, midang kohran thuthlukna le hma lâkna chu a deusaw zawng le hrilhnuol zawngin thrang ei lâk nawk ang loih si! 

Pathien thu hrietna konga naupangte ei ni laia ‘kohran’ hran hrana inthredar ei ni leiin mani kohran chauh kha Pathien ko hran anga ngaiin midang kohran chu hnawl pawngchor el hlak mi Hmarhai lai ei tam hle a. Pathien hring bie le neitu ei ni zie ei nungchang le thilthawa suklang ngam mi nèkin ‘chu kohran-kha kohran’ eini zie ei kotkhar biengah hai hawroppuia zieka tardok ngam khom ei um nuol bok. A tlângpuiin hienga ‘kohran inhnik’ mihai hi, ‘kum khatah inkhawm voikhat um sien, chu khom chu nuhmei inkhawm nisien’ tia duthusam sám hlak mi an ni nuom nawk tlat hlak. Chuong ang lungril chu ei put hlak lei chu’m a ni ding unau le unau khom kohran khata an inlawi naw chun sietni-thratni a chauh naw chu insirpaw naw top khom ei um hiel. Chuong mihai chu Pathien hmu le mihriem hmua mi takinning lo, khawvel mithmua mawia, kohrana nina le thuneina dit pawl an ni tei hlak. 

Chîngdan Dangdài

Ei rama kohran mi lo phun hmasa pêktuhai khan an ringthar lâkhai kha umchilin Pathien thu le kohran ser-le-sânghai fumfétakin an inchûktir hman nawh a. Ringthar mawl té tèhai kha zuhmun-sahmuna an kir nawka, an lung an lêng nawk an inlaupui angreng si lei ni ngei a ta, a tam thei patawp anni le anni insukhlima Pathien thua an inpawlkhawm theina dingin chawlkar khata zan tin kohran prokram/inkhawm an in nei tir el nisien a hoi hle. Hieng ang ruohmanna hi khawvel hmun le ram danga zawm le zuina hriet ding a um meu nawh. 

Chawlkar khata zân tin Biekin le kohran prokrama an mi hnawkhat pui hnungin kum khata thla sawmpahni um laia a boruok inhawi thla tak le lo sin thawna a khom awlthawng hun, Thlaram (September) thla chu Beiruol thlaa hmangin zantin thupui neiin an min khawm tir bok. Chu bâkah chun, Titi Lengkhawm, Crusade le Bible Camp chi tum tum neiin kum 100 deuthaw ei lo fepui tah. Ei inkhawm rawn le Pathien thu ei hril le ngaithlak rawn anghuin Pathienthu hrietna le ringna kong le thlarau ramah ei insâng pha am ti khom hi ngaituo tham chu ni mei bok a tih. 

Inkhawm a tam lei khan Pathien thu hril chu tirko le thoktu an ruoihai mawphurnaa sie sêng zozai a ni ta naw a; a nuhmei a pasalin an lo bei el hlak kha tu chen hin ei sunzom ta pei a. Ei rama kohran hmasahai hun lai khan, Bible khom indik taka tiem theilo chu hrillo, ‘hming la ziek lo’ chen hai khoma chawlni zân inkhawmah hai hun lo changin an nuom nuom an lo inphawt pui thu hril a nih. Chuong hun lai bok kha ni mei a tih, pa pakhatin Mathai bung 6-a ‘Lalpa Trongtraina’ kha changtlangin a hmanga; ‘I hming inza um raw se’ ti lai tak kha, “I hmingin za (100) um raw se’ tiin a tiem pala; “eini rawi hi ei hmingin za a um thling naw khomin 99 dam 98 dam annaw khawma 95 bêk ei inumtir a ngai” tiin a bei nghek thu hrila um kha. Pakhat dang nawk lem chun, “a kila lung poimaw” ti kha ‘Akiha lung’ tia tiemin, ‘Saprama um a ni thu le Sâp ram anthoka mi pakhatin a hung chawi chu a mit ngeia a hmu thu a hril’ nghe nghe bok. Khang hun lai khan chu, titi sep thiem le trongkama hausa hai kha thuhriltu ropui, thiem le inlâr an lo ni pei el hlak niawm a nih. Nasa chu ei lo nasa! 

Poisa Sum le Kohran

Ieng pawl le kohran khom poisa sum boa um le fe thei a ni nawh; rong bawl inzauhna ding le thoktuhai hlaw ding le pawl nitin khawrsaw dingin sum a mamawa, zong a ngai a nih. Sienkhom, poisa sum hi a tam met phaa inkhîk-inkhalna a um nuom vieu zie a hrenaw ram ei um nawh. Hmar laia kohran inthrena san laia poimawtak chu sum a nih a; kum zabi 16-na laia Roman Catholic kohran anthoka Protestant hung pieng suokna san khom kha sum tho a nih. 

Ei rama Kohran kha a fe pei dan ding le inthruoidan ding mumal taka rèlfel a ni hmaa chop le chila indin a nih. Kohranah teacher-evangelist hai le laymen hai poimawna an ang deu phuor a; dawrkai le sumdawngmihai poimawna a lien a, sum le paia lo hnienghnar deuhai chu kohranah an hlu ting el a nih. Hmar kohran hmasahai huna dawrkai le sumdawngtuhai poimawna le trangkaina chu Gospel zabili ei lawm hiel hnungah khom a la danglam nawh; khang hun laia hril khop an la um naw leia ei lo hrietlo, tulai huna ei hlutsak le sie poimaw thar em em hai chu sorkar thoktu officer hai hi ni mei an tih. 

Hmar kohran hai lai hin tangka sum hin sandamna èm chu inchaw thei naw sien khom local committee member nina dam, Pathienni zana thuhriltu ni theina dam, kohran inkhawmpuia seat thra le Kohran Upa ninahai hi chu anchawk thei deuthaw ta a ang hle. Tangkasum neinaw le thawlawm thaw rawn thei nawhai ta ding chun chuong ang hamthratna le ninahai chu hrillo, kohran pawla thrang thei naw hun khawm a la tlung ei thei ding ni’n an lang. 

Hmar kohran pawl tinhai hin thawlawm pangngai hieng, Sawmapakhat, Bufaithram, Thingthram, Thlaithar, Buthar, Ringna Thutiem le Building Fund hai ei dawl bakah Nuhmeipawl, Thralaipawl le Naupangpawl chenin target chi tum tum neiin ei pang inhângrakin ei dawl a; eini le eini eiin sawkda rak ringot el chu a ni deu tak. A hma deu khan ‘naupang chawmna’ kha ei uor a; pawl inzawrna le insonkuolna takin ei hmang bok. Tulai chu a mi chawmtuhai kha an varsuok ta leia an mi chawm nuom ta naw lei am, eini ei hung varsuoka naupang chawmna dinga ramdang anthoka poisa laklût kha a hlawk naw zie ei hrietsuok lei, anlar ta rak nawh. Naupang chawmna tieng fekhélin Development Program tieng ei uor thara, hma ei sawn pui le pui naw chu a hriltu izir ni mei a tih. Hmar kohran tinhaiin ei project haia dingin rambung (foreign country) dawr bîk ei nei senga; World Cup football lai khom ei kohran inlawina a zirin ei tran an angnaw nuoi a nih kha. Ei project-a dinga thawlawm hung thawtuhai chu kohran zawnga an hung thaw a ni naw thu chu hrillo; threnkhat lem chu kohrana nina neilo le a thren nawk thung chu khristien khom ni lo, an mihriem chanpuihai ta dinga thil thra thaw nuom pawl dam le an sie (tax) chawi ding suktlawmna le pumpelna dinga thawlawm an thu le hla loa thawtuhai dam an la ni nawk nghal. 

Ei kohran haia poisa sum ei sie poimawzie suklangna dang pakhat chu ei magazine haia thawlawm thawtu le an thawzat le thaw nasan sei duota ei ziekhai hi ni mei a tih. Pathien le kohran ta dinga thrahnemngai raklo khomin mani le mani insuklar tumna (advertisement) khoma thaw thei hoina chin a um tah. Kohran ta dinga thawlawm ei duthaw taluot leiin a petu, a lamsuokna le pêkna sanhai ngaituona hun ei nei ta nawh a; sum thienghlim lo le indiklotaka lamsuok a lo ni khoma, kohran account-a a hung lût ta khan chu a thienghlim angin ei ngai hmak nghal pei bok. Hilai thu le inhnai meta ama Pu L. Ruoivel Pangamte’n 1999 lai deia HSA prokrama a trongkam hang lasawng vak ei tih:

“Kohranin tangkasum zong sinpui taka ei nei el ta hi, kohran hmasahai tlûksietna a lo ni hlak ti ka hrietnaw leia ka ngaimak taluo ni chuong lovin, ‘kohranin sum, a lamsuok rawn deu deu, thawlawm dinga hlèpruk le sum thienghlim naw laklût ei huoi deu deu’. Kohran thruoituhai thrahnemngaina hi ka kal ni chuong lovin, ‘kohran thruoituhai thrahnemngaina an thûk deu deu, thawlawm tamna ding a ni phot chun, sum thienghlimnaw khom thim nawna a lien deu deu!! Kohranhai thienghlimna le huoisenna langsàrtak nia ka hriet chu, ‘a rûkna nuhmei/pasal neihai hnotdok’ hi a nih. Hi thila a thienghlimna le a huoisenna ang hin, thil dangah khom huoisen sien chu, kohran hin thil a va siemthra rawn awm deh!” 

Hieng tlawta kohran hmingin sum ei dawla ei hmusuok rawn lai zingin kohrana thoktuhai ngirhmun chu anhnuoi pangngaiin a lan hnuoi zing tho. Sorkara Grade IV hai hlaw zat khom ei pêk phâk naw lai an tha le zung, an lungril ngaituona le hun nei po po hmang dingin ei beisei tlat zing si. Mission thoktu nuhmei le nauhaiin an insûng khawsak rêlna kongah, tlawma a varzang beiseina leia tlâng lo, bu trin khat hmun an nei dam le vokpui pakhat an hang vai pha le hlak deusawtakin ei hrilsêl nawk pei. Ei mission thoktuhai hi boruok le tui chauh ringa dam an ni nawh chu ei hrieta; an nauhai chawmna ding le nitin khawsak rèlpuina dinga poisa sum an mamaw ve zie hlak chu ei hriet chieng hle si. 

Kohran hminga poisa sum ei dawl rawn ta èm leiin leiin hnam le khawtlang ta ding chun pêk ding meuh ei nei ta naw a; prokram hang riruong le huoihot ding hlakin poisa sum bo chun thil theilo hulhuol a ni bok si. Hieng hi a ni pei chun, kum sawtnawte hnungah chu ei mithihai khom khawtlang le hnam hming ni lovin a kohran zawnga ei lan phum el khom a trûl el thei a nih. A pawhleua inti sakhuomi tamtak hai chun ei pi le puhai anthoka ei lo chîng le tu chena ei la sunzom, mani túhai thinia puhaiin PU ZU an buotsai hlak khom hi ‘pu thingpui’ an ti hlak; chuong mihai chu kohrana an nina hum zing nuom hai le nina neitumhai an ni tlangpui hlak! Chuong lai zing chun, chuong tlawta Pathien thu nêka kohran inhnika pipu thurosie le nunphung le thil dang po po chu setan tirko ang tlawta ngai pawlhai hin anni ngeiin thina le mangangna an tuok pha chu pahnam, laibung le sûng le kuo le, thisen inzompuihai hrefua zong vel ruoi hrat hrat an ni hlak.   

Inlalna le Thuneina

Khawvel mihriem a tunga lawn taphot hai hi varna, thiemna le insangna dit naw ei um nawh; inlal le thunei ni ei nuom seng bok. Mani nungchang le thilpêk hai nêka a thu chauh le a hmêl mawi zawnga thruoitu ni a olsam lem zie hretu khom a tamlem ni mei ei tih. Rambung le rambung khom thuneina le ropuina inchuin an indoa, mi tamtakin an tuor pha hlak. Khawvela um le mihriem pangngai eini leiin kohran sûngah khom Pathien ram hmangaina lei le kohran ta dinga thrahnemngaina lei ni kher lovin inlalna le thuneina le mimal le sungkuo pawlitiks tirdakumtak leiin buoina ei suk suok rop hlak. Khristien sakhuo zuitu lai chauh nilovin Hindu philosophy a khom miin kum 60 a pèl tah chun a khawvel sin le nina hai maksana Pathien thudik zongsuok hun ni tain an ngai ve. Chuong ang chu khawvel lungril thlèk dan réng a ni lei mani ding eini lai chu kum 50 khom la tling thra loa ‘Kohran Upa’ ni inhawk ei tam a, tektik hran hran hmanga uolau rak loa vote zong khom hming suot meua hril ding hrie tamtak ei um tah. Local Committee member ni nuom lei dam le Kohran Upa thling naw leia mani inlawina Biekin inson dam khom hril ding ei um nok bok. 

Thlarau ram annaw khawma sum le pâi tienga kohran ta dinga trangkai le peksuokna kongah tlawma kut zâng deuhai chu kohranah a challang pawl an hung ni nghal a. Hi lei hin sorkar thoktu, mani sin thawna le hlaw hmunaa ngûk tak le ringumtaka thaw pei mang si loa kohran tienga taima vieu, Hmar kohran tinah ei um fur a nih. Chuong mihai chu Pathien thutak hmu phak loa, lunginnonaa thranga keihëm olsam bîk nuhmei ruolin an chawisangin an hlutsak nuom hle hlak. Chuong ang mi, thieng le thieng naw kara poisa sum lamsuoktuhai le an testimony khom ringhla um hai chun sawtnawte kârin an thawlawm thawhai  changchawiin kohran pastor le tirkohai nèka thaw hlawk lem le trangkai lema inngaina an hung neia, ‘ka sawmapakhata ka chawmhai’ ti trongkam dam an hung hmang ta mei mei hlak. Chu zár peia chun kohran ro inrêlna - Local, District/Region/Presbytery, Assembly/Synod a hai chen fulltime-a rongbawltu hai nèka thu le rawl hung neiin kohran le Pathien ram ta dinga mi thrahnemngai le thawhlawk anga ngai an hung ni tah pei el a nih. Mani Pastor le DS hai khom ei dit le ti zawng a ni mangnaw chun a hun pangngai hmaa transfer theitu ei ni zie uolau taka hrilsuok ngam kohran member hriet ding ei um zeu zeu ta bok. Chuong hai vêl pei anthok chun ei Pastorhai le rongbawltuhai ngirhmun le hlutna ei sukhnuoi a; Biekina pulpit rongbawlna hun khom ei inchangtir tlawm pha ta pei bok. 

Hmar Kohran le Inchûkna

Ei rama skul indin a nina san tak kha ‘a rammi haiin thiem inchûkna insâng neia sorkara kamdingna ei nei duok duok theina ding’ tieng ni lovin ringtharhai khan Bible an tiem theina ding le Biekina Hlabu an en theina ding a ni hmasa a nih. Chu hmathlîr zîm le hla lo të chu kum 100 hnungah khom a la danglam chuong rak naw nisien a hoi. 

Hmar kohranhai ang èm éma inchûkna (education) suk hmasawnna le domsangna dinga ramdang (foreign) anthok poisa sum huoilût rawn hi ei kawl le kienga hnamhai um kher naw ni hai. Sienkhom, ei hmu rawn anghu chun inchûknaa ei ngirhmun le a rasuok hi a thra huntawk naw zie a hretu le hmutu vong ei nih a; Hlawkpui ta nèkin ei inhák lem hman hman annawm a ni, ti thei a nih. A hung petuhaiin Pathien ram le an mihriem chanpuihai hmangaina leia poisa sum an hung peksuok hai kha einin inkhîk-inkhalna, kohran pawl zongna dama ei lo hmang kha a sum hung thawlawmtuhaiin hrie hai sien iengtin am an ngai chie ding; a Hriepa tak chun tu chenah chu ieng rak chu a mi la law naw tawl chu a na! 

Hmarram, abîkin Ruonglevaisuo (Tipaimukh) biel a hin khawtin deuthawa sorkar skul ei nei a, zirtirtuhai hlaw ding ringot khomin thlatin sorkarin poisa sum a maktaduoi têl a sêng a nih. Chuong lai zing chun, ei khuo skulhai sukhrata suk changtlung tum lovin khaw lien le chinah kohranhaiin ei kohran/biekin umna taphotah skul ei indina, harsataka poisasum ei lamsuokhai ei trul thrak lovin ei thâphmang hlak a, inpâm a um ngot el. Chuonga thei le theiloa skul ei indinna san laia lientak hlak chu ei naupanghai thiem inchukna dinga thrahnemngai lei ni lovin Kohran Upa le mihlun pakhat nauhai zirtirtu sin inthawtir tumna lei mei mei dam a ni nawk ang loi si. Ei skul hai hlak chu a hring-in-hroa ei sie le enkol, zirtirtu le Headmaster hai nêka thunei le lienlem tamna le pawlitiks tirdakum ei inkhelna zawl ani pei nawk nghal. Hieng ang skulhai hi kohran thruoituhai le mipui a tamlemin hlawkphana nêka sietphanaa ei nei zie ei hung hrietsuok tran taa chu a suktawp dan ei hriet ta meuh nawh. Ei naupanghai lekha inchûkna nêkin ei kohran ei ngaipoimaw hmasa lei a ni mieu sia! 

Educationist hai chun naupang lekha inchûk hi poisa sum sukpung tumna (investment) angin an hril hlak a; a hlawk hungkir (return) an ngai poimaw bok. Hmar kohran tinhaiin inchûkna le inzoma ei poisa sum sêng (khawral) hai hi thildangah lo invest lem inla chu tuhin a hlawk intêl ding ei hau lem tah ngei ring a um. An lekha inchûk tran tir anthoka kohran skul hnuoia naupang ei chawm threnkat chu kohran pastor le rongbawltu an hung ni ngeia chu an inchûknaa sum an khawral le chun an tu naw taluo deu a nih. 

Tu tieng hin chu ka hriet rawn ta nawh a; hi hma deua chawm naupanghai an chawmtuhai le lekha an inthontuo danhai dam kha ka la hriet zing. A chawmtuhai khan ngaithra le lungril le titakzetin lekha an hung thon a chu; chawm naupanghai chun an nuom ang anga thonkir a thieng nawh; hotuhaiin an ziek ding an hung inchawitir chu an copy sawng el a hlak. A chawmtuhai hming tluon le address hai kha chemtea atthlak a ni naw khawma tiem theilo dinga thaidum a nih hlak bok. Pa bengvar deuin an nauhai chawmtuhai hming el address tum takmeua hriet an nuom leia vel tam an remkhawm fuk leiin an in contact puia, kohran thrang loa direct benefit hmu khom an um nuol kha tie!  

Secular education-a ei naupanghaia ei chinghriel dàn le an lekha inchûkna nêka kohran member tam dàm, mi pakhat-pahni zirtirtu sin inthawtir nuomna leia skul ei indin el hai kha chu thukhat nisien, Pathien thua ei naupanghai ei keihruoina, ei Naupang Sande Skul sabjek le inchûktir dàn kalhmang le Naupang Inkhawmpui hai khom hi a la hnufuolin hma a sawn hrat naw hle niin anlang. Sorkar skul hnuoia sabjek le inchûktir dan kalhmang hai hman hi kum tin em annawa chu kum 5 dan zat bék a chu an thlak danglamin tulai thiemna le inzûlin an siemthra hlak a. Ei kohran thruoituhai hin chuong tieng a chun lungril le ngaituona pe rawn deu metin Bible inchûk ding mi an zong le tir pha khom ‘degree’ tlanglawn lo deu, ‘specialist’ ei nei theina dingin hma la met hai sien chu ei hlawkpui lem ngei ring a um. Mi hril ka hriet dan chun Theology degree tienga an sang pawl le mi tamlem ngaihlut, a hmu khom intak pawl tak chu, M.Th (Master of Theology) hi a nih a. Hmar trong hmanghai lai hi degree nei hi kutpar thlieka tiem khop chauh ei la um lai, a ho zawnga ngai chun ho angreng si chu – Hmar kohran lien le chinhai lai Theology tienga Doctorate Degree nei ei thrahnem vieu tah a, ei la pung pei bok ring a um. An chawka inchaw êm chu ei la umnaw leiin a la him tawk tho. 

Hnam le Kohran

Ei ramah hin a nawlpuia thlarau le Pathien thu tienga hartharna (revival) a tlung hriet ding a um nuol tah a; a nuhnungtak chu 1993 bawr laia mi kha a nih. Kha revival kha kohran pakhat KTP Gospel Camp lem chu ni sien khom, thawk le khatin Hmar kohranhai a fang suok nghal a, a hnungah ei unau hnam dang le ei kawl le kienghai a kângzap pei a ni kha; kohran pakhatin ‘a credit’ lak bîk a tum chun indiknaw nih. Mani kohran sûngah chauh revival tlungna ding le ei hnamin Pathien thu le taksa rama siemtharna a chang theina dinga kohran pawl pakhat chauh-in Pathien kuoma hnia trongtrai rak chu, ‘hmu naw tawp khoma kiemna a um chuong nawh’ tia ei bei a ni chun thudang ni raw se! 

Ei rama Khristienna a hung lût zabili (centenary), hnam hminga lawmna siem hmasa loa, mani kohran chita a ropui thei ang patawpa ei hmang hnunga ‘thawnaw ém chu’ ti niawmtaka a hnam hminga ei hmang kha ei hnam history-a hril la hlaw ding ni ngei a tih. Kohran jubillee a ni naw a, hnam le ramin gospel chanchinthra a hmu champha zabili a ni kha chu ei hriet chieng bok si! Thrang la hung thar pei haiin khalaia kohran le hnam thruoituhai kha mawsie naw hramhai sien nuom a um ngei. An hun hmaa kohran inthre pawlitiks rasuok a ni tlat si! 

Ei kawl le kienga hnam danghai inthuruol zie le an hnam le Pathien ta dinga an thrahnemngai zie ei hril uora; eini hlak chun anni hai anthok inchûk ei tum thrak bok si nawh. “Hnam dang dàn thrahai la ve’ng ei ta, An dan suol thik lovin; Ei hnam lungmawl inthim hi, keikhawm tuma varna thra zongin hma tieng ke pén ei tiu” ti hla khom hi kohran dan puoa umhai sak ding deuin ei siehrë tah nisien a hoi hle. 

Mani kohran seng chauh ei ngai poimaw hmasa leiin mithi in le puipunni a hai khom hril sei ngailoin thina tuok sungkuohai inlawina kohran an hriet thei nghal hlak. Hmarhai hi mani kohran sûng bâkah Pathien thua inpawlkhawmna nei nuom le tum ei tlawm ta lei mani ding India state capital laia chu ei bubitna le hnienghnarna pawl tak, Imphal khawpuia thralaihai Pathien thua an inzomkhawmna Hmar Christian Youth Fellowship khom a ûksak pei le keihruoi pei an um ta nawh a, a ri hrietphak ding a um ta nawh. A san ding awm ngaituo sei a trul nawh; thruoitu ni thei ding awm hai poin Pathien thu tak le unau inhmangaina le lungruolna hmu phâk lovin mani kohran ram bâk an hmu phak taw nawa a ni tak! 

Mani kohran sûng bak ei enkhêl ngai naw leiin ei tleirawl/rawlthar talent thra tak tak le fakhmuna khop thiemna neihai khom an talent pholangna ding hmun a tlawma; a hrepuitu ding an tam naw tlat leiin an ni ding ang le an tlung ding chen tlung phak lovin an thâmral hlak. Ei indaidanna bang inzauh dàn ding lampui chu Pathien thutak ngaituo phâk lo, ei kohran le thralaihai thruoituhai hin an la ngaituo ve phak bok si nawh. 

Mi tamtak chun mithar le hmelthar chu ei inkhawmna kohran le inlawina Biekin anthok ei inzong suok tum hmasa taa, ‘ieng kohran am I na?’ ti zawna hi ei hmang tlanglawn ta hle. Hnam pakhat, trong pakhat neia um ei ni leiin thu le hlaa ei insukhlim le suk hmasawn a ngai a. Ei hlasakthiem haiin kumpui linglet an buoipui album (cassette, CD, VCD, etc) an hang tlangzar/suksuok ve hlaka chu, copy 500 thiphuhakin an zor suoka; a zatve deuthaw bata an pek a la ni nawk hlak. Kohran chîn le member tlawmnaa mihai ngirhmun a châu dabol bok. Hieng ang ngirhmuna hin mani tha le zung le ngaituona le sum le pai a tlawnin tun am a séng a séng pei ding? Lekhabu buotsaituhai khom chuong tho chu an nih. Kohran tinin a hran senga sande skul ei nei lai khan a kohran lien deuhai khawma Hrilfiebu, copy 1000 an sut khoma chuong ther thûr hlak kha HCLF hnuoia inzomkhawma sabjek pakhat ei hang intrawm meuh chu copy 4000 ei sut hem hem el. Hi hin thu tamtak a hril a nih. Na nei chun hre mol raw se! 

Kohran ram chauh ei hmu mawi taluotna leiin hnam le khawtlang thil le inzawma sin hrim hrim chu ei hmu khawvel a, ei nauhai khom ei kawkhmu bok naw leiin anhnik pei le ngaituo pei ei tlawm ta hle. Kohran pawl hming le inkungkaina neiloa thawlawm chu mi rimsi le fahrahai thrangpuina ding khom nisien ei kut ei keia, a dawltuhai chen ei deusaw hlak. Hieng ang lungril hi ei put lei mani ding Hmarhai lai hnam hminga pawl ei neihai thruoitu ding chu ei inhnawk a; a fel le tlin ding zong lovin an hman deu ding le poi tawk lo ding mi deu ei zong lem tlat. Chu bâkah chun, a kohran kim zawngin team siem a la trul nawk pei bok. Hnam hminga prokram chu ienganga thra le poimaw nisien khom ei donsak nawh a, ui khop inko ang hlol ei ni tah. Hnam nunphung le chingdan hai chu man le muol rêlna a bâk hmang dingin ei ngai ta naw a. Rorel le kawmiti pha hlak inrum hmakin thu ei suktluk nawk ang loih si.   

‘Aw khan Hmar ram, inthim tlang dumduoi’ tia ei sak châng,  a hniengnar le kamdingna nei lem haiin kum iemani zât ei hluo ve ta na le khawsakna, Tuithraphai, Imphal, Shillong, Aizawl le ‘dar ang ei sai’ New Delhi tieng ei lungril inlèn lovin Sinlung Hills (Mizoram), Ruonglevaisuo (Manipur) le Cacahr le Jinam Valley (Assam) hai eiinkawktir a. ‘Aw Pathien kan ram kan pek che, kan ram lungmawl inthim hi; I varmawi chun hung sunvar la, mal mi hung sawmpek raw aw!’ tiin ei khek inruola chu, hieng ram harsa te tehai hi a kohran hming bêka suk hmasawn le a biela la umsunhai fâk le dawn zongna kongah hma an sawna, an intodel thei thei dân ding ngaituo pui ta nèkin a biela poisa sum um sunhai ei sawkdok sup sup a, a nei methaiin an inpêmdok san zing bok. Kum sawtnawteah chu hi ramhai khom hi korvaipui ram a ni el theina a um ve tlat ta: ei hluo luma, a ram hausakna – thing le ruo, tui le vadungte hai le ro inphumrukhai (mineral resources) hai ei humhala ei vong thienghlim zing naw chun. Ram bo chun hnam a ngirsuok tak tak thei nawh a; hnam besan ding umlo chun kohran khom damkhawsuok tak tak chuong naw nih. 

Lampui Inhmang

Kohran sunga activities nei rawn kha kohran thruoitu ni tasa le la ni nuomhai ngaihlut der le thra ti zawng a ni a. Ei KTP thruoituhai hlak chun thralai inkhawm pangngai bakah hlapawl inchûk le fellowship inzing uta nei le group target sukpuithing chu Pathienin a mi ruotna san le indinna san tak niin an mi ngai pui hmak a. Kohran pui hmingin a hming ei phuok thei phot hmanga thawlawm ei dawl ta si leiin Nuhmeipawl le Thralaipawl hai poisa zong vena ding la umsunhai chu - thingpui dawr, lampui sira second hand zor le kuva le kamcherek dawr hai a ni el tah a. Thaphui sènga nipuilinglet hmang ngailo inhlawna olsam le zangkhai deua ei neihai chu bawng sung hmepok zor, blanket sawpa inhlaw, pheikhok nawt, machi le nepnawi zor hai an ni tlangpui el ta a nih. Ei thawlawm dawlhai le thil zorhai hi a dawltu ta dingin voikhatna a ni el theia chu a lo petuhai ta dingin a voi iengzatna hlol am an ta ding, ti ngaituo tham ni mei a tih. Kohran pui hming annaw khawma Nuhmeipawl le Thralaipawl hminga sumhmuna dinga thraa ka ring, ei la thaw lo chu - bus/sumo inchawka in service tir a nih. Motor khal thei hlak ei tam tah; a sawp le sukfai hlak ei chemkalna zawng tak ding. Ei Thralaipawl haiin, ‘Taksa insawizoi hi kong tinrengah a thrahnem a nih’ ti changtlangin thralai sports, marathon, literary week, concert le Bible tieng topic ni chie lo hmang damin seminar an huoihot a; chuong ang prokram hai chu Youth Club le HSA/HYA in an huoihot pha ei deusaw ang loi hlak. 

Ei kohran KTP member hai ngûk tak le taima taka lekha an inchukna ding suk bahla khopa program ei nei pui laiin ei member laia mi pakhatin a lekha inchukna le taimakna zara hlawthlingna thra a hung hmu pha hlak theitawpa lo trawiawmtu le thrahnemngaipuitu niawmtakin ‘lawmpuina thucha’ le lawmna prokram huoihotin certificate le thangsuopuon ei in siltir a; chu le inruol chun kohran ta dinga thawlawm pekna konga thrahnemngai dingin ei infui zui bok. 

Kohran hran hrana inthrea biel chite tea ei inlap rak rak hin ‘ram ropui a min tlun naw ding’ zie ei hriet suok mèka, la hrie zuol pei ei tih. Sienkhom, inpumkhat le inzomkhawm hi a thra ti hle inla khom ringna thu leia lo inthre ei ni nawh a, hotu le sum thil mei meia inthre kha ei ni tlat leiin chuong el chun ei hnungkir beisei a la um nawh. 

Voisun ang huna kohran thuphung le fepuidan soisel chu ‘a tui luong naw zawnga inhlieu’ angna chin a la uma; sienkhom, damte te’n a la hung danglam pei ngei ngei a tih. Chuong an naw chun tuta inthoka thrangkhat dang nawkah chu ei hnam kohran le ei khawtlang ngirhmun ding chu ennuom um naw hleng a tih. 

AW KA THLA, NANG CHU CHU HUNA CHUN THRANG VE NAW RAWH AW!

 

Post a Comment

  1. Lalhmingtha HrangateJanuary 29, 2013 at 11:18 AM

    Pu John H. Pulamte hin Hmar Kohran ngirhmun a ziek in dik hle in ka hriet, Hmar Kohran harsuok vat2 sien nuom a um ngei!

    ReplyDelete

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.