Halloween party ideas 2015

Office of the
Hmar Students’ Association
Delhi Joint Headquarters 

INHRIETTIRNA

Hung tlung ding November 16th – 30th November 2013 sung hin, Tangkhul Naga Society Delhi (TNSD) huoihawtna hnuoiah 7th North East Tamchon Memorial Football Trophy chu Dr. Ambedkar Stadium, New Delhi-ah nei ding ana. Hi tournament a hin Hmar Students’ Association (HSA), Jt. Hqrs., Delhi khawm fielna dawngin, a thang ve a. Kum dang ang bawkin Delhi a Hmar nau football pet thiem hai bakah, ei ram (Mizoram, Manipur le Assam etc.) tienghai a inthawkin career a siem pek thei tak duoiin tiin football pet thiem incha thlak dinga riruong a nih. Tukum hin Championship la ngei dingin thang nasatakin lak anih, hrattak nina chang ngei ei beisei in ei tum ngei bawk a nih.

Hi Tuornament hi a level an sang el baka Hmar hminga national level a ei inlang thei na um sun a nih, Player khawm a bikin career a neihai le nei tum mek hai khawm ngaiven zing an ni a, mi tu khawm player tha, (a thei chun national level/state level chen inkhel dam ni thei hai sien) ei hriet ani chun a hnuoiah contact no. suklanga um a hin inhriettir dingin ei infiel.

(**Belsa: Nukum khan ei Unau Kangleicha Sanaroi Lup (KSL-Meitei) haiin ei ni Hmar mi mi pakhat an player lai khan a thangsa ve a, a hming chu “Roland” ti a hriet anih, Guwahati/Kolkatta lai vela ball pet a um, an khuo chu Sakang-Moirang, Manipur a um niin a hril, a hre hai chun mi hung hril thei inla lawm um hleng a tih.)


HSA FC
(Hmar Students’ Association (HSA), Jt. Hqrs., Delhi)
HSA FC Contact No.
** 9899370879(Manager)
** 8802813428(Ast. Manager)
** 9899553213(Coach)

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.