Halloween party ideas 2015

Dobri Dobrev, Kum-99 Sofia, Bulgaria mi chu nitin mi lunginsietna le thatna a innghatin kutdaw hringnun a hmang hlak a, sienkhawm hi kutdaw putar hi a kutdaw naa a lamdawk hai Kohran le Fahra hai tadingin a pek hlak.

A kutdaw na hmuna hmu hlak tuhai chun “saint” and a “divine” stranger an ti hiel a nih. Dobrev hin a hrietna (hearing) po po chu World War II lai khan an hmanga. Sofia a’nthawka mel 15 sawmpanga a hlaa um ani a, Bus in nitin hi hmun hi a pan hlak a nih. A pawisa lamsuok hai hi ama mimal tadingin chengkhat khawm a sietha ngai nawh.

Dobrev hin hieng thil a thaw nasan nia a hril naa chun, “inhma khan thil thalo tamtak kalo thaw hlak a, amiruokchu ka thilsuol thaw hai kan sir em leiin hieng mi rimsi, pasie le rethei hai hi ka thangpui a nih” tiin a hril.

“Thiltha thaw hi andik in a tha a, thil popo hi a tha vawng bawk a, Khel ei hril ngai ding ani naw a, ruk eiin ruk ding ani bawk nawh, ei uire ding ani naw bawk. Pathienin ami hmang ang takin in hmangai tuo ding ei nih.” tiin Mite Film-ah interview an thaw naa chun a hril.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.