Halloween party ideas 2015

Churachandpur a'nthawka suok hlak MAMMASI DIGEST, Latest Issue(April-2014) chu a dit taphawt inchawk le order thei dingin a lo suok nawk tah. 

Ei mithiem le suongvawr hieng Dr Rosiem Pudaite, Lalthankunga Hmar, L Ruoivel Pangamte, Sk Khobung, Ramthienghlim Varte, PC Lawmkunga (Manipur Chief Secretary), Prof Lal Dena, Immanuel Zarzosang Varte haiin Article ṭha tak tak, tulai le inhme em em el thila an ngaidan le hmudan baka an hrietnahai an ziek tawl a. Chu khelah tulai khawvel buoina le inzawma thuthar le suichiengnahai Samuel L Songate ziek, Nk/Tv laka Hmangaina thu Samuel Zothanglien in a ziekhai a thangsa bawk a nih.

EI hnam ṭawnga chanchinbuhaia dam thanaw tia sawisel el lova a tiemtu ni el khelah an chawtu nia ngaipawimaw hi ei thaw awm hrim a ni lem.

Manmasi Digest hin Churachandpur phairuom baka ram dang danga a thawn dar zing a, a la tlungnawna le hmunaw hai khawm khawlai hmuna khawm ni sien thawn thei zing a nih.

A dit le mamawhai chun
(For Churachandpur)
1. R&L Enterprises, Near HSA Campus, Rengkai, churachandpur
2. A tha bek bek Store, Rengkai, Vengpui
3. Pine HIll Stationary, Opp Ccpur Police Station le Agent hai kuoma hmu thei a nih.


## Ram danga umhai ta dingin 8575380847 ah thuchieng lem ngaiven thei ning a tih.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.