Halloween party ideas 2015

Tuithaphai: June 28, 2014:  Vawisun 11:10 AM khan HSA Platinum Jubilee Hawngna -cum- H.L.Daka Memorial Hall Inhlanna - cum- HSA Platinum Essay Drawing & Painting Competition Programme chu H.L. Daka Memorial Hall, H.S.A. Campus, Rengkai, Churachandpur le Rengkai Govt. Hr. Sec. School hmunhai ah ursun taka hmang a nih. Hi huna hin mipui 300 chuong fekhawm a nih. Mipui fekhawm hai lai hin Hnam sunga pawl tum tumThuoituhai, Sawrkar tienga Civil le Sipai Officer, H.S.A. Adviser le Thuoitu hlun tak tak hai bakah Student Organisation unau hnam dang dang a mi hai khawmin hi hun hi an hung tawiawm bawk.

Tanna Hla Mipuiin “Tinkim ka dawn changin” tihla an sakzovin. Hunser pawimawtak H.S.A. Founder President Late Pu H.L. Daka hrietzingna le chawimawinna dinga thangthar H.S.A. GHQ in H.S.A. Campus, Rengkai, Churachandpur, Manipur hmun a Pu H.L. Daka Memorial Hall dinga building a pek suok chu H.S.A. Thuoitu lo ni ta hlak le H.S.A. tadinga hun tamtak lo hmang ta hlak, Rev. H. P. Runremthang Evangelist-at-Large & Youth Co-ordinator, Independent Church of India (ICI) chun hi Hall hi hawngna le Pathien kuoma tawngtaina a inhlanna a nei a. Chu zo chun Hall sung programme hmang zawmpei a nih.


Hi hunser hmangna hun hi Session 1-na hun ah Nk. Margaret Tryte le Pu Joseph L. Infimate in an keithuoi a, hi hun a hin hun inhlan tawngtaina Rev. Samuel Khuma Joute, Principal, AG High School in a nei a. Chu zo chun Pu John H. Pulamte President, Hmar Inpui & Hon. Chairman, H.S.A. PJCC, in Keynote Address hun a hmang a. Platinum Jubilee & Literary Competition hawngna Khuollien Pu PK Jha DC, CCPurchun a nei zawm ngal a, Hi hun a fekhawm mipui,  Hnam tum tum a thuoitu hai chibai bukna a nei zovin hieng thuhai hi a hril. Thalai haiin thiltha thaw nei hmasa dingin an fui a, H.S.A. thilthaw that hai iemanizat hrilna a nei a, chuhai lai chun, Vawisunnia thangthar inchuklai ha’n thanghlui hai hmalakna le an hnung zuia kum 75 tling le inzawma an hmalakna chu entawntlak le var ati thuhai a hrilsa bawk.


DC hi H.S.A. Platinum Jubilee Celebration Committee (PJCC) chun thilpek Vaimim hnatawl, thing-le-ruohmang a siem ngat International Trade Fair a khawm zawr hlaw takel Par (dry flower), Khiengkawi mansa, Ngotekher Muffler, Memento (Thu ziek) le Parthi hai lawmthu hrilna le ditsakna’n an inhlan.


Hi huna hin Nk. Clearance Mawite le Nk. Elizabeth ha’n “Ei hnam mawina chu…” tihla’n mipui an inawi chun mipui na a tlai hle. PuRochunghnung Chairman, PJCC in Mipui fekhawm le Event Sponsortu hai kuomah lawmthu hrilna a nei zovin Famtah Pu H.L. Daka naupa Rev. Jonathan Infimate, Manipur Field i/c, ICI in thuhrilna hun tawite a nei a. Chu hun a chun, Mipui fekhawm hai chu ei hnam, ei tawng inzapui lova, Pathien thei tawpa chawimawi dingin an fui bakah inchuklai hai hrietzing dinga thu pawimaw le thatak tak infuina a nei. Chu zo chun ama chanvo Hun khar Tawngtaina le Inruolsiek dinghai tawngtai pekna hun Rev. H.P. Runremthang in an hmang zovin. Session 2-na le Inruolsieka hun chu hmang zawmpei a nih.

Hi Platinum Jubilee Celebration hi tukum 2014 sung kumtluona inser ning a ta. Thlatin item chi tum tum haia hmangzui zawm pei ning a tih. A hmasatak a dingin hi ni hin Rengkai Govt., Hr. Sec. School ah H.S.A., GHQ Level a Spot Competition Essay le Drawing & Painting a tan a nih a. Essay a hin mi 245 lai le Drawing & Painting a hin mi 8 lai an thang. Essay hi Category I (Class IX-XII) & II (BA/BSc & Above) a the a nih a. Drawing & Painting Category I (Class IV-VI) & II (Class VII-VIII)  haia the a ni bawk. Topic hi a hun tan hma, inruolsiek dinghai hmu hawi ngei a lekha pawt a ni a. Chu dungzui chun, Category I & II hai chun Topic 2 pei an ziek a nih. Essay Category I, (1) “Fak le dawn nitin khawsakna a ei intodel thei dan ding” (2) Sakhuona le Politics . Category II hai chun, (1) “Inchukna Hnam Damna A Nih” (2) “Tawng A Dam Chun Hnam A Dam” tihai hi an ziek bawk.  Drawing & Painting Category I chun, (1) “Kan School, Kan chukna In” (2) “Tlawmngaina” Category II hai chun, (1) “Thing-le-ruo, Ramsa le Rannunghai Humhal” (2) “Insung le khawtlang a naupanghai thangkai ve thei dan” tihai hi an nih.

Result puongna le Lawmman semna chu tuta inthawka hun sawtnawte a nei ning a tih. Tuta inthawk Thlatin hi Platinum Jubilee le inzawm hin item chi tum tum hmang zawm pei ning a ta. Quiz, Monologue, Football, Platinum Star Hunt & Choir Hunt, Tuililut, Thingkungkai in el le a dang danghai nei zawm pei ning a tih. Grand Finale chu H.S.A. 1939 a indinna le Assembly neia a umna hmasatak khuo Ngurte, Churachandpur hmun ah hung tlung ding Dec. 11 – 14, 2014 khin ropuitak le ursun taka hmang ding a inbuotsai mek a nih. Hi hun a hin Central tieng a Union Minister hai khawm an hung thang ngei beisei le in dawrpui mek a nih.

Hi Programme puitlingna ding a sum le pai, tha-le-zung hung thawlawmtu, thilpek chi tum tumpetu, hi ni le hun a ngaipawimaw a mani sin tul tam tak maksan a hung khawm mipui, inchuklai hai le an hotuhai, hi Programme a bul anthawka a tawp chen a, Coverage hung thawtu Press/Media tum tum hai inzawt senglo hiel hai kuomah LRS Puruolte,  i/c Advertising & Publicity Department, PJCC chun lawmthu a hril. Hmatieng peia event hran hran haia Sponsor, Co-Sponsor, Event Partner, Media Partner ninuom hai tadingin kawt lientak hawng zing a ni bakah. In cash, in kind/gift items haia thangthei zing a ni bakah mani sunghai hrietzingna, Memorial angzawng khawm a Lawmman tum tumhai tum thei zing a nih. Event le Items a tam leiin Ram le hnam tadinga ei thang tlang theina a nih ti hrie tlat a, ei theina zawn sengah kut rawl ve di’n mitin a ngenin, a fiel bawk.
Photograph by: Alan Famhoite.Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.