Halloween party ideas 2015

Ziektu: LRS Puruolte
Thlaphal/November ni 1-na chu Manipur Sawrkar hrietpuina ngeiin Kuki-Chin-Mizo-Zomi hnam, Manipur ram (State) a chenghai puol bik a dingin kum tin Favang Kut/Chavang Kut/Post Harvest Festival a inser a lo ni ta hlak a. Tukum khawm hin hi Kut hi 1st Manipur Rifles Parade Ground, Imphal hmun a ursun taka inser le hmang ni nawk ngei dingin inbuotsaina a fe mek a. Hi hun a hin hnam tum tum 11 laiin an hnam lam le an hla hai, an hnam thlekzie le inzula rimawi hai leh an suklang ding a nih. Hi hun a thang ding hnam tum tum hai chu- Aimol, Koireng, Hmar, Monsang, Anal,Kom, Moyon, Thangkhal, Chiru, Lamkang, Paite, Tidim - Chin, Chothe, Maring, Simte, Vaiphei, Gangte, Mate, Tarao, Zou, Mizo, Thadou – Kuki niin hril a nih. Hi hun a hin kum tina KUT hun haia a thupui taka ngai le nei el tah, Miss Kut in Contest ding khawm mi 22 lai an um a. Hieng Miss Kut in Contest dinghai hi Manipur le Nagaland a inthawka mi an ni ding thu Mang Kipgen, Spokesperson, State Level Kut Festival Committee 2014, Manipur chun Imphal hmuna Press Conference Pathienni Oct. 26, 2014 ni a Kut le inzawma neina hun ah a hril. Hi hun hi sun le zan hun haia hmang ning a ta, zing dar 10am le zantieng dar 5pm haia program intanin sun le zan haia hmang a ni ding a ni a. Sun hun a Deputy Chief Minister of Manipur, Pu Gaikhangam in uop a ta, zan hun a chun Chief Minister of Manipur Pu O. Ibobi Singh in uop bawk a tih. Hi hun hmangna hun le hmun hi venghimna khau tak hnuoia nei a ni ding leiin Kalimai Temple tienga inthawk VIPs hai lut an ta. Chun, BSNL Bhavan tienga inthawk mipui an lut dinga ti a ni bawk. Venghimna khau tak hnuoia hi Kut hi hmang a ni ding leiin Media Person hai chen khawm thlang bik umin le hi hun a lut thei ding hai chu lo in zieklut lawk dinga thusuok siem a nih! Miss Kut 2014 in sumfaiin India pawisa cheng Nuoi 1 dawng a ta, first runner up in Rs. 75,000 le second runner up nina hautu-in Rs. 50,000 sumfaiin dawng an tih. Chun, hi hun a Cultural programs a thanghai khawmin first, second le third prizes in Rs 55,000, Rs 45,000 le Rs 35,000 an dawng bawk ding a nih.

Ka lo hmu ve dan; KUT hi ieng am a ni a?: Kut hi ei pi-le-pu haiin an lo hmang dan tak lem chun an lo hmasuokhai Pathien kuoma lawmthu an hrilna hun niin an lang. Tulaia ding chun “Thlai Thar Lawm” ti inla a awm takin ka hriet. Khawvel hung changkang peiin sawrkar hrietpui ngeiin Nov. 1 Kut (Favang Kut/Chavang Kut/Post Harvest Festival) dam Manipur Sawrkar hrietpuina hnuoi ngei ah State Holiday hai chen a puonga umin, State sawrkarin a thupui thei ang taka a hriet le a ti dan taka a mi’n serpui mek tah hi Kuki-Chin-Mizo-Zomi hnam hai tading chun lawm a um laizingin hi KUT hi a neitu bik um ang a ni leiin Manipur a Tribal-Sinlung suokhai, a biktakin Kuki-Chin-Mizo-Zomi hai chengna biel (Hill Districts/Areas) a hmang a ni ta ngai der naw le Imphal nilo, Khawm chun, 1st MR Parade Ground nilo a hmang thei a ni ta der naw el hi chuh a san um ngei a ta, buoina le venghimna thil lei chu ni ngei bawk dingin a chieng hle. Manipur a Imphal nilo District tum tum haia Kum thar 2015 a inthawk chu hi Kut hi hmang a hung ni nawk thei ngeina dingin ei MLAs, MDCs, Social Workers le Tlawmngai pawl tum tum hai hin hma hung la theihai sien nuom a um hle. Chun, hi hun hi Manipur a cheng hnam tum tum hai in unauna siemna hun le siem theitu ding chi chau item hai uor ta lem inla. Miss Kut nekin Cultural/Traditional Exchange Program le Cultural/Traditional le inzawma Exhibition/Seminar ang zawng daminin fe ta lem sien, nu-le-pa, hnam dang dang hlutsak khawm a hlaw lem ring a um. Miss Contest hi ei uor rak a Mister Contest um silovin, chun hieng hun haia hin hnam puon hlutna suklang nekin Western Style a hnampuonhai pholang ei ching ta lem bawk a, hun sawtnawte a chu ei Kut umzie thlanmuol ah ei vuiliem chauh nilovin, ei hnam nunphung le ei puonhai chen khawm iengmalovin ei la hung inchangtir lem ding niin an lang chieng hle an ta naw maw?! Hieng ringawt a Kut ei hmang el ta hi chu ei nina humhalna ding nekin ei nina suknepna ding chaua inser a ni ta leiin KUT hi Tribal haiin ei Boycott khawm a tha lem el ta naw mani?? Ka ti hlak! Manipur State Sawrkar hin Art & Culture Department khawm a neia an ni hnuoia khawm Art & Culture thil le inzawma hma an lakna khawm hmu ding a tam naw hle! Manipur Sawrkar hin Kut a ding hin indik tak le umzie um takin Sum iengzat chie am a seng hlak a?? ti hi Mipui hriet nuom tak a ni bawk.

Kut le Buoina: Kut a ni phawt phawt ta chun buoi ngei ngei ding anga ngaina khawm a um el ta hi thil pawi tak a ni a. Eini Kristien intihai tak tak khawm hi ei in enfie a hun ve ta hle. Mani Kut khawm mikhuol thei ta lo hai ei nih! Kum khat lai khan CCPur Public Ground ah Miss Kut Contest zan Stage chu mipui laia hawn khat lungsenin bottle le lungin an deng a. Kha zana Judge pakhat kha English mi [USA mi niin ka hriet (?)]. Inzak khawm a um hle a ni kha... Incheina lepler le Sexy tak taka Miss in Contest kher lem hi chuh, hun le hmun dang hiengang nuomhai tadingin a tam tho a. Manipur a cheng hnam tum tum hai inpumkhatna dinga hi ni hi hmang ni ta lem sien, a mikhuoltu ding hi a District a khawm a Hnam insawk pei ta lem inla, hieng hun haia hin buoina siemtu hnam chu in unauna ditlo a khawm enin, ngai pei ta inla, a fuk lem el ta thei (?...). Hun liem ta haia Kut ni, hun le hmun haia khan Condom, Under Wear le Zu bur le bawm ni leh tam tak tak hmuin a lo um ta hlak a. Kut hun haia hin Pathien kuoma tawngtaina hai dam neiin hun hai hmang a ni hlak bawk. Hienganga pawrche taka hmang a ni nawna ding hin Kut neitu hnam Kristien hai hin ei dodal ngam khawm a ngai. Kut hlawtlingna ding hin Pathien nekin Police Commandos, Sipai a khawm Garhwal Rifles, RR Rifles... an rum deu hai dam hi ei ti lem ni ta sien a hawi bawk. In enfie chu ei ngai nasa ta hle!

Tukum a Kut hih: Tukum Nov. 1 a Kut hi Live Telecast lo en thei ning a ta. Lo en nuom hai tadingin www.statelevelkut.co.in le hi Kut le inzawma Chanchin tharlam tak chu facebook State Level Chavang Kut annawleh,www.statelevelkut.co.in haia hriet thei a ni ding a nih.

Iengpo khawm lo ni ta sienla, Kut hi hmang thiem chun thil hlu ve tak chu a ni thei.

RTH Varte Lal DenaBy Ramthienghlim Varte, Senior Anthropologist, Shillong

Palien ni lo, hangnobei, sam dum sei tha hmek hmawk, bahrithin a inbuk deu hlek a khui hlak, inkhaithli hun tawk; mi an biekpuihai chieng deuva en veng veng hlak, tawng tam bek beklo, thu khel le bielchiengnaw thu mei mei hril ngailo, pa inngaitlawm le mi chaldel zawng a chang mawinaw ngailo i hmupha ama ngei chuh a nih Prof Lal Dena.

A PIENG LE MURNA

Lal Dena hih thafel le Fimchawikim nau upatak, kum 1939, January 11, khan Pherzawl, Churachandpur, Manipur-ah a pieng a, Independent kohran vungthat lai ani bawk leiin a hming hih Independent Laldenlien tiin a pu Fimthlovung Keivom-in a phuok a, a tawi zawngin Lal Dena tia hriet a nih. NEIG Mission School a Thanmawipa kebula zirtirbu a suo hnungin  Independent School-ah an chuk zawm a. Pherzawl a H/S ala umnaw leiin an chuk zawm theinaw dinga an ngailai Pu Thanglawr-in Pherzawl High School a hung indin hlauh a, kum 1959-in pawlsawm a zo pha tah a nih. Hi kum vek hin D.M.College, Imphal-ah I.A ( Intermediate of Arts) a kai a, sum le insung harsatna leiin a sunzawm thei nawk tah naw a. Kum 1960-63 sunghin Pherzawl H/S, Sielmat IBPM School, Lamdangmei ME School, Tamenglong Distrcit le Saidan Independent ME School, Manipur-a hai inhlaw’n kum 1963 hin D.M.College, Imphal, Manipur-ah PUC ( Pre-University Course)-private a exam-in a pasi a nih.

PU THANGLAWR LEH BAWK AN INHMU :

    Kum 1963 khan B.A. D.M.College-a sunzawma chu, sum tiengpanga harsatna leiin  bawkin inchuk zawm theilo dinga an ngailai Pu Thanglawr le a ruolhai  A.Daiho le T.Kipgen  haiiin kum 1964 khan Chingmeirawng Adimjati Siksha Ashramah hmunah Adimjati H/S an hawng a, Makedoni a kona rawl ang el khan Pu Thanglawr-in  “Dena, Adimjati H/S-a hin thawk ve la, zingkar Class nei hlak i ta, sunah College kai i ta, i nuom phawt leh van tawng rak khawmin lekha inchuk pei thei i tih” ti’n a fiel a (cf. Dr Thanglawr Salam Bukna ). A ti ang ngei chun  Adimjati H/S-ah a thawk sungin Gauhati University hnuoiah B.A. Distinction-ah pawsisawn sawmna niin a pasi a, chun M.A. history khawm private bawkin G.U. hnuoiah pawsisawn pahnina hiel ni phakin a zo tah a nih. Chuleiin, Pu Dena an zinna khawvela harsatna tawpkhawk a tuok chang kalbi rempektu laia mi pawimaw tak Pu Thanglawr hi a ni rawp hlak leiin  Pathien remruot annawleh Pathien I ruot ti naw ruol an nawh.


THIEMBUK INSANG KHAWVEL :

Kum 1972 khan Jawaharlal Nehru University-ah Fellowship hmuin a sinthawna Adimjati H/S, Imphal suoksanin J.N.University, New Delhi-ah M.Phil  thawin a hung zo nawk tah pei a. Kum 1973 November 26 khan Department of History, Centre for Post-Graduate Studies, Jawaharlal Nehru University ( Canchipur ), Imphal-ah Asst. Professor sin a zawm tah a nih. Kum 1982 khan Centre for Post-Graduate Studies, Jawaharlal Nehru University ti hlak khah Manipur University-a hlangkai a hung ni tah pei a, ama Pu Dena khawm Jawaharlal Nehru University, New Delhi-ah Doctor of Philosophy thawin nuhmei le naupanghai zamsanin kum iemani zat zet a rawl hmang veng veng nawk hnungin kum 1984-in Ph.D degree vawrthluin hnena hlado an sam thei tah a nih.

Pu Lawr-in a ti angin inchukna tienga an sangtak a zo chau nilovin thiembuk insang MU-ah sin  insangtak professor chelin kum 2003, December khan a pensawn tah a. A pensawn hnung khawmin Manipur University‘n re-employment thaw peiin, a thiemna, a ringumna, a  taimakna le a nunphung-zierangin thiembuk insang thuneituhai lung a buo leiin tuchen hin Manipur University, Canchipur, Imphal suoksan lovin a um zing a. Chuleiin, Pu Dena hih phuokchawp mei mei annawleh inditsakna le inzaderna (courtesy) leia hieng degree-hai hih a fawmkhawm ani ve naw a. Thlantui far zawi zawiin an chuk a, nuhmei-naupang hmu phak lona ramah a fienriel a, pindan sungril hmunrena ah mise-hazang tuor a kampetin harsatna tiem seng lo ner thlenga a suol dawk lieu lieu le B.A. (Distinction), M.A.,M.Phil.( JNU, Delhi),Ph.D (JNU, Delhi) degree intlar khup hih University’n a pek a nih. Hmar hawrawp A AW B Ch a bul ṭanin  Prof. Lal Dena hih  mithiem filawr, hnam pasalṭha a tling a, a ropuiin inza a um khawpel.

THIEM INZIRNA KUNGPUI

Thiembuk insang a degree a neihai hi a thluok varna hmang tangkaina dinga University’n license a pekna ang chau lema a ngai a. A hun hlu neihai hih lekha tiemna le ziekna’n a hmang hlak leiin a ziekfung hmawr hi a ngeiin a hriem tha hle a. A awmhnawk irsuok thu le hla hi thiemna tienga phingtam-dangchar hmun hrang hrang inthawka inchuklai Thiembuk insanga fuonkhawmhai hnemtu a ni a; ama zarzo le a thiemna par tlantu an tam tah em em. A zar hnuoi M.A. degree tiem lovin M.Phil degree pek a um tah po khawm mi 7 an ni a, Ph.D degree hmu mi 15 zet an tlingphak bawk a nih.

Kum 1982 khan a doctoral thesis le inzawmin Aberystwyth, Wales le London, U.K.-ah a fe a, kum 1997 khan Korea Foundation hmuin Visiting Fellowship-in Seoul, South Korea-ah a fe bawk a. Chun, 2001-in Indigenous people-hai harsatna (problem) le inzawmin International Workshop, Saba, Malaysia a fe ta bawk. Chuleiin, inchuklaihai Hmar arsi, thiemna a hrivawisiehai damna lampui siel pek hlaktu, thiembuk insang sukmawitu le run lumtu ani leiin thiem inzirna kungpui  ti naw ruol an nawh.

Lekhabu English le Hmar ṭawnga a ziek tahai :


1.    Christian Missions and Colonialism: A Study of Missionary movements in Manipur and Lushai Hills,1891–1947,Vendrame Institute, Shillong, 1988;
2.    History of Modern Manipur,1826-1949.(edited): Orbit Publishers, Delhi, 1991; 
3.    Hmar Folk Tales.: Scholar Publishing House, New Delhi,  1995;
4.    In Search of Identity: Hmars of the North East India: Akansha Publishing House, New Delhi, 2008.                     
5.    British Policy towards Manipur,1762 – 1947: Nongeen Publication, Imphal, 2008;
6.    Dialogue on Tipaimukh Dam (edited) : Akansha Publishing House, New Delhi, 2011.                  
7.    Bawmzo: A Study of the Kuki Tribe of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh (edited): Akansha Publishing House, New Delhi, 2012;
8.    Selected Mizo Folktales; Re-reading in the Context of Modernisation and Globalization: Lengchhawn Press, Khatla, Aizawl. 2013.
9.    Zawlkhawpui Chanchin (History of Zawlkhawpui in Hmar): Churachandpur, Manipur, 2004; 

Research paper tam tak a ziek International le national magazine/journal a insuo tah (saptawng le Hmar tawnga nitin chnchinbua insuohai ṭhanglo khawmin) ka hei hlulut vawng chuh inphalam um khawp hielin phek tamtak a hluobit leiin a hre nuom le dit ei um chun kimchanga inthawn tuo el ṭhalem a tih. 

Thil dang dang le a sinchelhai :

         Co-ordinator, Centre for ST/SC and Minority Coaching Class, UGC NET/JRF  Examinations, Manipur University, Imphal, 1990-2006; Co-ordinator, Centre of Manipur Studies (Tribal section), Manipur University, Imphal, 2001-2003; President, North east India History Association, Shillong, 2002-2003; Foreign Visits: U.K.(1982 & 1998); Seoul, South Korea (1997); France (1998); & Malaysia  (2001); Visiting Fellowship/Professor: Visiting Fellow, Korea Foundation, Seoul, South Korea, 1997; Visiting Professor, Department of History, Dibrugarh University, Assam,2002; Member of Peer Team, National Accreditation & Assessment Council(UGC), Bangalore, 2001; Co-ordinator: Centre of Coaching for ST/SC and Minority Classes, UGC NET/JRF Examination, Manipur University, Imphal, 1999-2006.
  
Research Projects a zo ta hai:

    Mizo national movement, sponsored by the Theological Research and Communication  Institute, New Delhi, 1993; Evaluation of the sectors of development under the special central assistance, Tribal Sub-Plan with special reference to Tipaimukh Sub-division – sponsored by the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, New Delhi, 2002-2003; Selected Mizo Folk Tales : Re-reading in the Context of Modernization and Globalization sponsored by Indian Council of Social Sciences Research, New Delhi, 2011-2013.

Manipur sung le puotieng academic body hran hran 20-ah member a nih bawk. Tuhin Indian Council of Social Science Research (ICSSR) hnuoiah Senior Felow peka umin Department of History, Manipur University, Imphal-ah a um.

SUNGKUO CHANCHIN :

    February 14,1964 Valentine day khan  Lungthulien khawsuok, Saidan a hungum nunghak hmeltha Pi Vanlalhlu  leh kumtluonga a thlum a hang, an hawi le rinum tuor tlang dingin Saidan ICI Biekin-ah Pastor H.Daia kut hmangin Pathien le mihriem hmaah nupa ditum tak ni dingin kut insuina  an nei tah a nih.    
     Pathien thuoina zarin nupa ditum tak niin nau pasal pathum le nuhmei pakhat malsawmna an dawng a. An upat dan indawtin 1) Roland, 2) Linda Mawii, 3) Isaac Lalmalsawm le 4) Oliver Lalthansang an nih. A nau pasal pahni Roland le Isaac Lalmalsawm ruok chun khawvel rinum suoksanin Pathien angsungah an lo chawl hadam tah.

LUNGDIT INṬHENA:

    Chun, kum 2014 hi a lungdumtu Pi Vanlalhlu le an innei kum 50-na Golden Jubilee ding a lo ni tah a. Sienkhawm a hun hungtlungding nghakhla taka an lo thlirlai inringlawkna um hman derlovin December 24, 2013 khan Pathien programme siem thina chun Pi Vanlalhlu  chungah tla a hungzar khum tah lem a. A ruong chuh Sielmat, Churachandpur, Manipur-ah Kristmas nipui ni tak khan ropui taka  vuiliem a nih.

    Pu Dena hi khawsawt mi tak a ni leiin nauhai pahni le a kawppui lu a hei sun hi tuor thiem intak a ti em em a, a hmela an khawm an hriet. Kum 2012 khan a research project le inzawmin Shillong-ah annu leh an hung inzin a, hlim takin kan inpawl a,  sunghai dam kanin hmun dang dang a hai an leng a. Imphal tieng an kir hnung khawm a Telephone-in Shillong inhawi an ti thu le a an hung inzin nawk ding thu dam hrilin hlim takin kan inbiek hlak khah ana. Tukum 2014 hin a research project le inzawmin Pu Dena chuh a hung nawk ngei a, ka pi le an sulhnung hei fangvel chuh a lung an leng em emin ka hriet a, an pawlpui dan khawm thiem an tak. Ni dang khan chuh kan hlimin hril ding kan hriet rawn thei lawm lawm vei leh awmhnawk inthawl hak chun tu ṭum hin chuh kan innui thei tah nawh. Nupa tangthe natzie hih tuzet hin chuh ka hrietve tah.
 
     Tuhin a nau laia naupangtak Oliver Lalthansang le a monu Caroline Lallawmzuol-hai leh Manipur University, Imphal-ah an khawsa mek a. Chun, a hun tamlem lusunna’n hmang sienkhawm, tiem le ziek tiengpang thei ang angin a sunzawm pei a, research project khawm iemani zat  a nei zing a, chawl hadam el thei khawm an nawh.

    Thiembuk insang run a inchuklaihai hmathuoitu le ei hnam sukmawitu Prof.  Lal Dena,   Mupui anga a hratna siemthara umin a neka tamlem a thiemna le varna hnam ta dinga hmang ṭangkai nawkzuol dingin ditsakna insangtak kan hlan.

- Alan Famhoite, inpui.com.

23rd October, 2014 khan Hmar Youth Association (HYA) General Headquarters, General Conference -cum- General Election 2014, Sielmat, Churachandpur-ah nei ani a, hi huna hin Chawimawina Thuziek Mawi mi pathum hai kuoma inhlan an nia, chuonghai lai chun Tv.Thankhum khawm hi a thang ve anih. Chawimawina Thuziek Mawi hi iengleia dawng am ani eiti chun, HYA indin/intan (7 March, 1985) tira inthawk vawisun chena intan der loa HYA-ah rawng ala bawl char char lei anih.

Hi huna hin thuhril tawi neiin fimthu nisi, thiem deuin hieng hin a hril, " Hnam thuoitu niding chun insumtheina a pawimaw tak a, fak le dawn, zu le sa, hawp le hmuom hai khawm insum a tha. Kei lem chu insum thei po po hi kan sum a, nuhmei nei dam kan sum anih. Tlawmngaina thila tlangval an tlan suok pha, nunghak zui ding an um ngai tanaw hi a pawi takzet. Mi biek, tawngbau tha hai hi inchuk ei tiu a, Hnam dang laka khawm inzapui umlo khawmpin um tum ei tiu" tiin a hril.  

Mi tlawmngai thei tak Tv.Thankhum chanchin hi inpui.com chun a thei ang anga dapkuolin a hnuoia ang hin Tlawmngaina leia chawimawina a dawng kheltienga Inkhelna (Sports) khawvela a chanchin khawm ei hung suklang a nih.
Hming: Thankhum
Pa hming: Thantlung
Nu hming: Vanlalthang
Umna: Muolhlum, Rengkai.

A lo khelna le nina a lo chelhai:
1. Rengkai Boys Association (RBA), Member, 1965
2. Youth Sporting Association (RBA), Member, 1965
3. Moirang Government School, Football Team, 1965
4. Nagaland Police Team, 1967 – 1985
5. EZT, 1982 – 1986
6. All India Civil Services (Tulaia Services ei tihai hi), 1972-86
7. All India Police Meet.
a) RK Jain Memorial Shield, Karimganj, Champion, 1970, 1972 & 1973
b) Raja Trophy Championship, Agartala, Tripura, 1972 (Champion)
c) Bangalore Champion, 1972
d) Moduban, Punjab, runners-up, 1973
e) Rajasthan, Joint Winner, 1974
f) Lucknow, 3rd Place, 1976
g) Duran, Delhi, 1972 – 73
h) DCM Trophy, 1973-74
i) Rovers Cup, Mumbai, 1975-76
j) IFA Shield, Kolkata, 1977-78
k) Santosh Trophy, Jalundar, Punjab, 1974
l) Santosh Trophy, Kalikat, Kerela, 1975
m) Santosh Trophy, Calcutta, 1976
n) Santosh Trophy, Patna, Bihar, 1977
o) Santosh Trophy, Srinagar, J&K, 1978
p) Sangliana Rolling Trophy, First Awardees, 1992.

A Chanchin tlangpui: Kum 14 chau a ni laia intawka tlan hrat tak a nit ah a. Pu H.T Sangliana, I.P.S-in, mi tlawmngai theitak thlangsuokhai inhlan dinga a buotsai- Rolling Trophy kha 1992 khan a lo dawnga; Nk May Rose leh Hmar nauhai lai chu a la hmasatak an nih.

Chawimawina Puon a Dawnghai: 1971, Nagaland Chief Minister T.n Angam-in Angami puon an siltra, 1973 khan Chief Minister, Hokise Sema-in chawimawina Sema puon an siltir a. 1976 khan, Nagaland Chief Minister SC Jamir-in Ao puon an siltir a, 1982 khan Phek Dist, Chakesang Student haiin an chawimawi theina insangtak, Chakesang puon an present a. Manipur Chief Minister, Ibobi Singh khawmin lal puon sen an siltir ta bawk. Assam Chief Minister Torun Gogoi khan, Nowgon, Assam  ah chawimawina puon an battir a. 1972 khan, Tripura Chief Minster  in tripuri puon indiktakin a lo inthuom-mawi ta bawk a nih. 1972 khan Agartala ah, All india Open Football Tournament nei a nia, hi huna hin Best Goalkeeper Trophy in hlan a nih. 1975 kum khan, Gaspani, Nagaland-a Kuki puonropuiin an chawimawi a nih. Khawlhmun unau Kuki haiin ngaihlutna insangtak Kuki Puon Khamtang an pek bawka. Unau Paite haiin Bungmuol ah, Vawi hni zet awr seng lo leh chawimawina puon an pek bawk.

India rama chu an lar hle a, abikin India Hmar-sak state, Tripura, arunachal, Assam, Mizoram, Nagaland, amnipur haia hin a hre naw khawm an um nawh ti dingi hielin a um a nih! An lar vanglai tak hin Mizoram Chief Minister-in “Kan rama hian vawikhat tal rawn khel ve rawh” tiin a ko a. 1978 khan a hang fe a, Aizawl Local Tournament a um lai tak a ni bawk, P.W.D Team ah thangin a Champion pui nghal a nih. An ngai ropuiin an hlutsan hle a, Local-paper ah a chanchin an ziek khawma Headline-a hmangin, “Hetiang hi an piang tawh ngai lovang!” an tin gat a nih!

Hi hun laia Nagaland team chu India rama ding chun Top an nia, India rama hin chu inza khawm an hlaw hle bawk. D.C.M Trophy, Duran Cup New Delhi, I.F.A Shield, Calchutta, Rovers Cup, Mumbai khel phak player hai hi an ngaisangin an ngai ropui hle hlak. India XI khelhai nekin an ngai ropui lem hlak. 1984 a inthawk khan R.A.C.C enkhawlin 1988 chen khan Churachandpur ah Team RACC hne zo ab um nawh!

Churachandpur District sunga Club hai hi ama inchuktirna hnuoia seilien vawng an nia, thalaihai tadinga thahnem ngaiin, hma a lak peia, ama hnuoia player thangna (sin) hmu 58 lai an tling tah! Assam Regiment, BSF, CRPF, Meghalaya, Ngagaland, Manipur, Mizoram haia thangna hmu vawng an nih. Thahnemngaina leiin 1985 HYA intan tira inthawka bul tan hmasatak laia mi niin, kum 28 lai thangin vawisun chenin a la ni zing a nih. Hmar hnam ta ding khawma ei tangkaipui, hmalatu pawimawtak a la ni zing a nih.

RIMAWI KHAWVELA LENGHAI LEH

By L.Keivom

“He who sings scares away his woes.”
― Miguel de Cervantes Saavedra

“Music is the purest form of art... therefore true poets,

they who are seers, seek to express the universe in terms of music...

The singer has everything within him. The notes come out from his very life.

They are not materials gathered from outside.”

Rabindranath Tagore (1861-1941)

October 5, 2014 Delhi. Pathienni chawhnung Hmar Christian Fellowship chawibiek inkhawma thuhriltu chu Upa Lalthankhuma, Muolvaiphei mi, ni thum sung (2-4 Oct) Crusade thruoitu dinga an inchà thlak a nih. A thuhril a takin ngai chet a dawl a, kristmas ruoipui kil nek hmanin a ngaithlatuhai kha kan tlai tlang lem hman ka ring. Thuhriltu rawl ri a rê chara tak rama inchangtir dinga hmalatu ruok chu ni suok hnunga arasi tiem angin ei inkhât phar rĕk di’m ruok chu thu dang ni sien. Eini rawi mizie chu mi ta ding le mi thaw dinga ngaithlak a ni tlangpui leiin, vok hmaa lunghlu pei hi nuom inla nuom naw inla, thuhriltuhaiin sinpui taka ei nei chuh a ni ma el ta naw am a ni?

Inkhawm trinin biek-in tuolah hla sak thiem le hla tieng sukhmasawnna dinga sûl tin sûl tang ka nĕrpui Zaituokung ka hmu a. “Car-ah hung lut rawh” ka ta, ieng hril set loin a hung lut a. “Khaw tiem?” a ta, kei chun “Hrangthangvung inah ei inpawl khawm ding a nih. Mary Jones khom a hman chun hung thrang ve dingin ei fiel ding a nih” ka ta. ‘Guitar a nei amanih?” a ta, kei chun, “A nei nawh. A hulhala thu le hla kil hi a châng chu ei khop lem a nih” ka ta. Kan fe pei a, Vunga hai tlung hmain an in kan lo tlung khal a, sawt naw teah an hung tlung ve nghal a. Zaituokung hi hla phuok thiem le mi hrata hmingthang Thanher tupa, thu le hla suok rawnna Saidan khaw suok, hla tienga inhnikna le theina inril tak nei, Jim Reeves anga a rawl mawina le rieu a nei bikna chu tu khoma an kawpi thei lo, mi chungchuong pakhat ve a nih.

Pa chan changtu (god-father)

Kan inpawl khawmna kuartar hluotu Vungahai nupa hin Delhi tlanga an pa aiawa (godfather) an mi nei le hmang ka ni a, Zovi (Zolienmawi) man khom ka pu Saidan lal Hmanglien (RIP) khan pa chan changa ka rawia lo rêl dinga a mi dandè leiin, Chin Hills Regulation Act, 1896 (as extended) le Indian Constitution Sixth Schedule hnuoia British hun laia inthoka hmar saka chêng tlangmihai hnam dana man le muol a lo pompui dan ang thlapa ka rĕlpui a nih. Lal naunu le a tlum tak a nina zarin se ruk a man a, mi dang nekin se hniin a man a tam lem. Delhi-a DHWA member inneia chu a man a la tam tak a, a hlu tak bok. Sienkhom se khat chu Rs. 40/-a pom hlak a lo ni leiin tangka sum fai zawnga zor sum anga HYA man tuk cheng zariet le tekhi chun a man a la tlawm tak thung a nih. Thil pakhat kan thaw threl ruok chu, October 18, 1997-a ka ina man kan relna lekha zieka khan Hrangthangvung hming, khawla suttu ama ngeiin a sut threlh leiin, a chuong ve le! Ama (Vunga) man rĕl kan ni naw bok leh, a awm ve tho ie.

Man le muol thu hi ei hril lang vuot tah leiin hang hril sap met inla. Pi le puin hnam dana man an lo tuk chu ‘siel’ (mithun) zawnga bi thliek a nih. Siel pakhat an ngiet chun ‘se khat’, pahnih a ni chun ‘se hnih’- chuong ang peiin. HYA-hai chun pipu hnam dan kengkawtu nia inngai siin an man bi thliek dan kha banin, nuhmei man cheng zariet-ah an namthluk a. Mizorama nuhmei man cheng zali-a an ruot nghet anga an thaw ve top el a hoi. A let hni an sak leiin thaw thra vieu-ah an inngai khom a ni el thei. Sienkhom lu le mong bo a nih. Pipu dan kalhmang a hraw nawh. Thuomhnaw ang ziezanga zor sum anga ngaia a man ei sak tah rau rau si chun a tlawm taluo. A thu inbât tak ruok chu man tlawm le tam thil ni loin, mazu hmanin kong a nei ti ang khan, ei man tuk danin konglam a nei ding a nih. Cheng zariet sak rikngot chun ieng konglam am a hraw a? Zovi man chun konglam a nei a, a hraw bok. Nau nuhmei pahni ka nei a, fawren mi pasalin an nei a, an man chu ei pi le pu dan ang thlapa rĕl le rikawt a nih.

Zai mihai leh

Inpawl khawmhai hi Pherzawl-Saidan-Khawmawi-Thingchom khawvelin thu le hla tienga a mi baptis hnung vong kan ni leiin kan thu le hla a tla thrain a khuongruol a, iengtik am in tieng kan inlawi ti khom ka hriet ta nawh. Thu le hla, abikin hla tienga inhnik le rawl rangkachaka khuonu inthuomhai hang poimawzie hi tronga hril suok zo ruol a ni nawh. Chu thu hrilna chuh Muolvaiphei Golden Jubilee Souvenir (2003) a chuong, August 16, 1999-a muol liem tah Darthanglien ngaihruina dinga ka ziek, NGHIL PHAL LO ti-a khan iemani zat a chuong a, a tiem nuomhai chun ka website Keivom Diary-ah hmu thei zing a nih.

Ram le hnam ei ti vet hi indin suokna ding le chawmlienna dingin bawlhlo tam tak a ngai a, mani theina zawng senga chungchuongna nei mi hrang hrang kut a mamaw. Chuonghai laia kut poimaw, thleng khat kil tlang dinga mi hui khawmtu, hnam tranna le hmangaina lungril mi tŭtu, rimawia lungril le thlarau chawmtu le thawi damtu, lusûnhai hnĕma hlimhai lawmhla sakpuitu, mi vaw trapa mi suknuitu, lungril koihai thawidama tungding nawktu, inthuruol dinga mi’n fuitu, beiseina khamhruia lungawi taka mi’n tûltirtu, hnam fevicol trangkai chu hla phuok thiem le sak thiemhai hi an nih. Inthlang pawlitiks-a inbuolhai chun ram le hnam an mi kei dar a; kohran pawla rongbawltuhai chun mani pawl huonga seng mi khal lut an tum. Hla sak thiemhai ruok chun mihriem indaidanna bang po po nor chimin, huong khatah an mi hǐp khawm hlak.

Hi thu hi zuk kei sei met inla. Boney-M hai inlar vanglai khan khawvel hi an rŭn hne hle a. Khang hun laia Communist turu Soviet Union (Iron Curtain) le China (Bamboo Curtain) le Communist sorkar hrang hrangin dang dinga theitawp an suo khom khan law ngaina an hriet lo a nih. East Africa le Middle East-a kan khawsak lai hun a ni a. Khang lai hun le tu chen khoma Arab (Muslim) khawvel inthuruolna tak chu Israelhai theida hron a nih. Babulon (tu laia Irak khawpui Baghdad) sala an intang laia an Zion hla sak dinga an phut, an sakpek nuom naw thu hlaa an phuok, Sam 137 (By the rivers of Babylon) hi Boney-M haiin intawm hlat hlata an hla ‘beat’ a an hang rem chu, a hla theidatu tak dinghai kha a lawmtu takah an thrang amani aw ti dingin an lampui dup dup a, lam loa inthrunghai khomin ke an tet naw leh an kawng bek an sawi tho tho. Rimawiin ramri a nei nawh. Ngaituona pindan sungril chen rûn theitu a nih.

Keivom Collection- 1

Kum 2003 khan Tuibuonga kan in hmunah dawr bawl malamin Churachandpur-ah chawl hmangin thla iemani kan um a, Khawmawi-a kan naupa H.T. Vela Keivom inah kan insaisang a. Kan chawl sung remchanga lain, ka hla phuok kaset 10 vel bek, thrangtharhaiin a thluk an hung hriet zui pei theina dingin, rimawi rem le sut tienga inhnik le inhmang kan naupa Rodik Keivom le solfa thiem Thangkhawsiem naupa Lallawmzuol mi rempuina hnuoiah, siem thra kan ti a. Chu truma a pikhawi le a pukhawi tak chu Mary Jones le Zaituokung an nih. Volume 1 chauh kan siem hmana chuh, kum 1958 laia ka hla phuok pakhat, Chantawka Khuonu ruot reng chu ti hla, changkhatna le thunon bak ka hriet suok zo ta naw chuh Zaituokungin thlar hni lai hriet belh a lo nei leiin kan kei hring nawk a. Kan kaset siem nawk tum (Vol.2) laia thrang dinga kan dit leiin chang hni dang ka phuok sa a, chu chanchin chu November 19, 2005 khan thusep ka ziek nghe nghe a. Chu chu ka website Keivom Diary-ah hmu thei a nih. Hi hla, ka ngaidan chun hnam ro tling ve, kan kei hring nawk ringot khom hi khuonu ruot ni ngei a ta, a vangneithlak khop el.

Hi trum hin hla 12 kan khum a. Khawmawi zaipawlin hla paruk- Kan tlangram mawi (Dar ang lengna), Zo tlang sangah (Sappui run rem sungah kai a), Inthuruolna (Inthuruol hi hratna bul a nih), Damtakin mangthra (Lenruol kimten truon hmun kan rela), Tukram truon le Lawmpuina Hla (I hlawtlingna kan lawmpui che)- an sak a. Mary Jones-in hla pali- Ka Chun nunnem (ka nu thi truma 1971-a ka phuok). Vanpui a chim ( U Rokung thi trum 2003-a sunna hla ka phuok), Tukram Chul hnung (1971) le Mangthra (Zana inthre tawma inmangthratna hla)- a sak a. Nunghakte kum 13 vel mi chauin hla pakhat, Khawvel Mawina a sak a. A zaipu taka kan nei Zaituokungin 1957-a ka phuok, Zuo Tong Lo (Mim ang piengna simlei tuol inhoiah) a sak a. Ama hi Vol.2 siem phaa a thlengpui ottu dinga kan huol a ni leiin, kan la’n awl thau a nih.

Hla thlang thuah fimkhur a ngai hle a. A hawl kim rawn thei dan, ram le hnam thila puipung khawmna le thilthaw nikhuo le inhmea sak chi dam, hlawtlingna le piengcham lawmnaa sak chi dam, lusun nikhuoa sak chi dam, school farewell le a dang danga sak chi le hmang trangkai chi dam kan thlang bik a. Chun, tlang lo neia fak zong mi ei ni tlangpui leiin chu tieng tieng kawk chu hla pahnih a thrang sa bok a. Kha hma khan sakhaw thil ni loa puipung khawmna le thilthawna vela sak ding hla ei invai hlak a. Chu baksamna chu phuhrûk dan ngaituoin hla iemani zat ka phuok a, chuonghai laia a thren chu Vol. 1-a hin kan thun sa a nih. Sum hnot lei ni loa hnam ro humhalna sina kan nei seng a ni leiin kawpi 100 chauh kan siem a, hla saktuhai le rimawi buotsaitu le remtuhai khoma tlawmngai le thrahnem ngaia kan thaw seng a nih. An inpekzona kha a hlu-in hriet zing tlak a va hang ni de aw!

Hi Collection-1 hi Khawmawia kan tlangzar trumin ka tupa Dr. Lal Dena chu tlangzartu dingin kan fiel a. Ama ngeiin chu thu chu Impressions on Keivom (2011) ah hieng hin a ziek: “A hla phuok tam lem hi la sak lar lo an ni tawl. Kum 2003-2004 laia Tuibuong, Churachandpur-ah a in a hung bawl trum khan cassette ‘KEIVOM COLLECTION 1’ a siem nghe nghe a. Hi cassette tlangzarna hi Khawmawiah kei a tupa a min neitir a, hieng ang hin thu tawite ka hril a: ‘Pu Keivom hi muvanlai ang deuh a ni a. Muvanlai chu vanlaizawl insang takah vuong sien khom, rawl kara a tehai a zuk hmu zing chauh ni loin, hlo buk kara thilhring invak khom a zuk hmu zing hlak an tih. Chuong ang deuh chun Pu Keivom hi nina insang tak neiin India ram palai sin thawin Sap ram le hmun inhoi tak takah um hlak sien khom, Pherzawla an in tlawm tak, panthlang le chawr tienga saiser le kawlthei buk lai chun ngaituonain a cheng lem zing hlak. Hieng hla hai po po hai hi chuong ang suongtuona rama inthoka a phuok deuh vong an nih’ tiin. Ama hril dan chun hla za sawmnga neka tam a phuok tah.” (p. 47-48)

Keivom Collection-2 a dinga kan riruong thung chu Sai hla (lengzem hla) paruk le nun ram hrilna hlahai a nih. Sai hla le hla lenglawng ding kan thlang bikhai chu- Dawn ve la nunhlui thamral hnung, A hung suok sorthlapui thangvanah (Ar ang kan vai), Ka thlir thangvan chung si-ar (Kan vai duthu rieng samin), Chantawka Khuonu ruot reng chu, Hlimten dar ang lenglai ni ka dawn changin, Hringnun Khawvel (Hril a hai dawn kir changin), Hringnun Piellei, Châm song reng an um nawh, Damlai khawvel hringnun hi, Thing tin sawl an vulna ram inhoi, Thrâl Romei (Chungkhuo rela kumpui sul lam ang herin) le Chung Mimsiel- a nih. Hieng hlahai hi solo-a sak chi deuh vong a na, a saktu dinga kan huolhai chu Zaituokung le Mary Jones an nih. Amiruokchu, Baibul pumpui inlet le sut dinga ka hun le sum nei po po ka hmang tak leiin, voisun chen hin sunzom thei loin kan la um a nih. Vunga ina kan inhmu hi kum 2004 hnunga keini pathum a ruola kan inhmu nawkna hmasa tak niin ka hriet. Kum sul sawm zet a lo invoi nawk el tah. Kan inhmu khawm nawk tah rau rau si hin chu, kan hmabak inko tak sunzom chu kan hmaa mawphurna ngîr, kan thaw makmaw chu a ni el naw di’m a ni?

Khuorel thli hrang hun

Hla ka phuok tah po hi 150 chuong hiel ni tah dingin ka ring a, sienkhom tam tak chu a ziek an mi sukhmangpek bakah sak hman loa bo nawk el a um a, a poi dan chu hrilin a siek nawh. Hla hi nuom hun huna nor luia suok el thei a ni nawh. Khuoithlâr chu a zu a um naw lai chun ieng ang khomin sâwr la, a zu hung suok naw nih. A san tam tak a um. Ei hriet thiem thei zawng dingin iemani zat hang thur suok inla. Favang hnukhawi tieng parawmau thli a hung hrang huou huou a, ruo a hung sur hmer hmer a, parawmau a hung tro sup sup ang el hin iengkim hin a hun le hun naw, hmun le hma a nei a. Thuhriltu 3-a chun iengkim mani hun senga mawi dinga siem a ni thu bakah iengkim ta dingin hunbi ruot a nizie le a hunbi ruota naw chun nuom nuoma thil inumtir thei el a ni nawzie thu a mi hril a. Thu le hlaa khom inhnikna thlarau a tlak hun a um a, chu huna chun chu tieng pang chun mi lungril le ngaituona a ngha hlak. Thu thiem, hla thiem, hla sak le rimawi tum thiem ei tihai hi khuorel anga a hun laia rongbawl dinga Khuonu hung tir an nih. Ei trongtrai rawn le tlawm leia thil um a ni kher nawh; a ruottu ruot anga thil inher a ni lem.

English dawnril le thu thiem Thomas Carlyle chun hieng ang mi ‘hero’ ei tihai hi mihriemin ei mamaw tongkhong pha, kum zakhat amanih kum sang khatah voi khat amanih dam an hung suok chauh niin a hril. William Shakespeare chu hi lekha hi ka ziek hma kum 388 liem tah khan a thi ta a, sienkhom ama tluka thu le hla tienga mi chungchuong khawvelah an pieng nawk hri nawh ti ei hriet. Pastor Thangngur thina khom kum 70 chuong a lo ni ta a, sakhaw hla tienga ama tluk le khûm thei ding tu khom eini lai an la suok nawh. An rawl mawia ei khawvel inawi tleitu Nienglawmkim hai, Lalruotmawi hai le mi dang dang, Hrangthangvung ina thu le hla ruoi ka kilpui Zaituokung hai le Mary Jones hai khom hi mi vâng, Pathienin ama chawimawitu ding le ram le hnam chawisangtu dinga a bêl ruot an nih. Inzà, chawimawi, duot le hmang trangkai an phŭ hlie hlie.

Hunbi kim vongtu

Hunbi kim vongtu thil ruot dan hi, ei hmu phak china mi a thren chauh besana hmangin hang thlir vak inla. Sum le pai ringot hnota intlansiek hun, thil thar hmu suok le siem tienga inhnik hun a um a, chu huna chun thil dangin hmun a chang thei meu nawh. Industrial revolution ei ti hlak khom hi Renaissance intrana inthoka thlaraua harna chi hrang hrang insersuonin a hring suok a nih. Chu insersuon fe pei chun Computer Age khom hi hung hring suok pei a nih.

Thlaraua mihriem a phingtram le dangchar hun a um a, chu huna chun sakhaw tieng mi lungril a ngha. Khawvela zawlnei le filawsawfar hmingthang an hung suok rawn hun kha Isu hung hma kum zabi pasari vel sung a ni a, sakhuo hung suok po po kha Asia rama inthok vong a nih. Isun Jerusalem siet ding a tra a, “Pathienin a hung kan lai che i hriet naw leiin chuong chu i chungah a la tlung ding a nih” (Lk 19:44) a ti khan ei thu hril laimu hi a tawk fuk hle a nih. Mihriemin ei sui phak chin histawri hang thlir inla, mihriem nun khaltuin a kut kong hrang hranga a chelek hun a um chieng khop el. Kum 2012-a muol liem tah, Juda mi, British Marxist historian hmingthang Eric Hobsbawm-in French Revolution (1789-1799) hun laia inthoka tu lai chena ei khawvel, abikin Khawthlang khawvel thlirna lekhabu pali a buotsaihai ei en chun ramri paliin a thre hmak el a nih. Chuonghai chu (1) Age of Revolution (1780-1848); (2) Age of Capital (1848-1875); (3) Age of Empire (1875-1914); (4) Age of Extremes (1914-1991). Kum 1970-71 laia Bay of Bengal laia pawlitiks thlipui hrang chun Bangladesh chauh mut suok loin a se vel ra, India hmarsakah State pasari top a ruolin a pieng el a nih. A mak zawnga ngai chun thil mak tak a tling hrim a nih. Chu chun ei thu laimu hril fie tawkah ngaiin fesan el inla.

Hmar lengkhawm zai

Hmar tronga ei thu le hla, abikin kristien ei hung ni hnung khawvel ei thlir chun, thu le hlaa ei chăk lakna hnarpui tak chu Mizoramin an ram puo tienga inthoka thil an lo lak lut le chǐng thar, annia inthoka an trong hmanga ei lo lak lut nawk sawng a ni zat zat. Kum 1919-21 laia harna hung tlungin a hung thruoi chu lengkhawm hla a nih. Lengkhawm hla thluk ei lak lut le Hmar pipu hla thluk, abikin Semruk hla le Liendang hla, thiem taka chokpola inthoka thluk thar hung suok chu ‘Hmar Lengkhawm Zai’ ei ti hi a nih. Independent Kohran Hlabu-a tonic solfaa m, s, l ri, lai deua ei thlukna, lengkhawm hla hi a nih. Entirna thra tak pakhat chu ‘Pielral ka ngai, ka Lal lengna’ ti hih a ni ka ring. A tû tak hung tran suok am a nih ti chieng faka hril thei ni naw sien khom a sûlsutu chu Thangngur a ni naw thei nawh. Kum 1928-a inthoka Watkin Roberts le H.H.Coleman inkara buoina a hung suok chena hla phuoktuhai khan Thangngur hniekhnung hi an hung zui deu vong a nih. Buoi hnung ruok khan chuh Coleman pawlin hieng tieng thu le hla le thlaraua harna le taksa chetna hrim hrim chu Saptlangval marawihai thaw danah ngaiin an hung hnawl a, anni lai hun sawt tak harna a tlung ngai naw a, lengkhawm hla phuok khom an um ta naw tluk a nih.

Coleman factor kakhawk

A ra suok iem a na? Buoina a suok hma khan an hla phuok taphot chun sawt naw te sungin an rongbawlna biel sung a fang suok a, an kawl le kienga hnam danghai khomin an thiem hman pei a nih. Hieng hun lai tluka hrat hin Hmar tronga thu le hlain ram a lak ngai nawh ti inla, khel ei hril ka ring nawh. Buoina a hung suok hnung ruok chun, a hmaa ei hril tah ang khan, harna hawl tho hlimna le Hmar Zai thluk hla hrim hrim chu Coleman pawlin an hung hnawl a, an biek-inah sak an phal naw a, thil a hung danglam zo tah a nih. Chuong sa khom chun sulhnung sui tham a maksan hman tho.

Kum 1956 hnunga huong khata inlawi tlang dinga hmalakna le piengthar thua inzirtirna thar hung suok khan Coleman factor-in khuop de tlat a tum, thlaraua harna le hlimna thua intâl suok an hung pung hnung khan, ama rawihai kha a uor uorah an hung thrang ta a, thu le hla tienga tral tharna iemani chen a hung hring suok bok a nih. Sienkhom, hla thar hung suokhai chu chokpol thluk tieng vong a hung ni a, Hmar Zai zierang put ta loin solfaa rem chi tieng an hung awn tah deuh vong a nih. Lengkhawm hla thluka fe si, a pangngai neka danglam si hung suok chu ‘hlimsang’ an ti pawl, kohran pawl nawlpuia inleng lohai phuok a ni a, Kanan ram thar zŭna inuoina thu a thrang rawn leiin, ‘Ram thar hla’ ti pawl khom an um. Chu fe pei le inzoma Mizoram tienga hla thluk tho lem an hung ching suok chun Buonglienkung le mi dang dang hmangin hla thar tam tak a hung mor suok a nih.

Thu le hla tienga tral tharna hi thruong hniin a fe a, pakhat chu ‘religious literature’ a na, a dang chu ‘secular literature’ a nih. A hmasa hin a nuhnung hi inchim piltir tumin kohran pawl hmangin nasa takin a bei zing hlak kha a ni a. Sienkhom, a op hlum vong hmain kohran thruoituhai le hnam thruoituhai lai thil chinchang hrie an hung suok a, hnam thu le hla ngai theina le ngaisakna boruok damten a hung lut a, kawngro a hung suk tran a, tu chena hnam ro huma umhai hi a ra suok chu a nih. Hi khawvel pahnina buonzawla hin a kûl a tâia thrang latu le harsatna le dodalna thuo tam nêrtuhai laia pakhat ni veah kan ngai a, a hautakzie khom ka hriet.

Lungkhamum nia ka ngai le invoi chu ei thu le hla takna le mawina le ei trongkam hmang a da sawt nuom em em hi a nih. A ieng tieng ve ve hla khom ni sien, thlûk a nei leia hlaa ei bel chop, hla zierang put hrim hrim lo, bazaar trong neka bazaar lem hmanga phuok a hung tam pei hi thu le hlaa ei hung mazu mei peizie hriltu a ni leiin, ei ngirhmun hi ei inbi chieng a poimaw khop el. Ei hla tam tak hi ei natna hrilna hla, ei ngirhmun a siet takzie Pathienin a hriet ve naw sawna a kuoma mani vek ei inlawtna a nih. Baibul thu zirtir kal zawnga thlê ni awm vang vang, lungnona kam thluma ei chul nam le char khawm, a kawr hang khè inla, a sung kawrong a tamin a’n lang. Ei ngai poimaw tak chu a thu fŭn ni loin a thlûk a nih. Literechar khawvel-ah chuong ang thu le hla chu zep tum trâl trăl inla khom hun tuifawnin a la hnawl tho tho hlak. Literature-by-order ei thaw mekhai khom hi takna meipuia fie a ni pha leh a muolpho hlak.

Tlang kawmna

Sakhuo le kalchar inlaichinna hre chieng lohai chun sakhaw thila an ngai ve naw thil hrim hrim chu hnawmhnawl vong dinga inchuktir an chǐng a. Chuong ang zirtirna indik loa an ngaituona an sukchawlolpek hnunghai lungril siem ngil dinga bei chu indona hautak tawp a nih. Mimawl naran chu thil chinchang ei hril a, a hriet thiem phak chin peiah a mit hlietu mawlna phuhlip chu a phi thlak a, a mit a hung var deu deu a. Sakhuona hmanga mit an sukdelhai ruok chun an mawlna tak kha thlaraua mit varna an nei lei an sawn a, an suong a, an mawlna le thi an thlang lem rop. Taliban ei tihai khom hi chuong anga an thluok an sawppekhai chu an nih. Van rama daireka fe dingin an la’n ring nawk tah deuh deuh! Chuong ang ram chu a um ngai a ni chun, lunatic asylum (lungril kim lohai enkolna hmun) an ti ang hi a ni ka ring a, hluo tlâk a ni ka ring bĕk nawh. Mani hringnun ramah van ram indin hmasa si loa thi hnunga van ram dang hluo tum hi thil buoithlak tak a ni ka ring. “Pathien ram chu nangnia um a nih” (LK 17:21) titu ngaidan leh khom an inkhuongruol naw el thei.

Ka tupa Dr. Lal Dena thusep ziek, ‘Luah loh lungdi’ a chun, “Gospel Song hi daireka Pathien inpakna a ni a, Love Song (Sai Hla) hi Pathien thilsiem laia chunghnung tak le mawi tak inpakna le chawimawina hla a nih. Pathien thilsiem chawimawi le inpak chu Siemtu chawimawi ei nih. Chuleiin, Love song hi indaireka (indirect) Pathien chawimawina hla a nih (Canchipur 14 April, 2014)” tiin thiem tak le inril takin a hmawrbawk a. Hi thu huoisen le indik hi Taliban lungril put loa chîk taka ngaituo tham a nih. Songs of Solomon (Hlahai Hla) khukpui hlut a, chuong tienga ei hlahai ei hnawl tlat si chun mani inen fie ei mamaw khom a ni el thei. A thlûka buoi ve lo, rimawi khawvela lenghai chun universal truth (thudik hlun) umzie hi an hriet chieng a, “Music is the universal language of mankind” (Rimawi hi hnam tin biethu hrilna trong a nih) tia H.W. Longfellow hril hi an pompui zawng a ni leiin, chu trong chu hmanga Siemtu Pathien le a thilsiem mihriemhai indawrpui le inbiekpui hi rongbawlna thienghlima an ngai a nih. (Diwali Day, October 23, 2014 Delhi)

- Alan Famhoite | Photo: Muona Infimate.

LR San in a nuhmei ' arukte in ka hmangai che' ti hla a sak khum lai.
Tuithaphai: Oct. 25, 2014 (Sat) HSA Platinum Star 2014 2nd Soundtrack Round chu Happy Heart School Auditorium, Bethel, Churachandpur hmun a nei a ni a. Hi hun a hin Pu Darjemlien Tusing, Fat James, Multi-Cuisine Restaurant neitu in hi hun hawngnain Ribbon Chepbawngna (Ribbon Cutting) a nei. Pu Zosanglur MCS, Pu Derrick L.Khawbung MCS, Pu Lalkham PRO-HPC(D) le Pu Felix Sasang Vaiphei Vice-President (Administration) KSO GHQ haiin hi hun hi an uop ve. Guest Artiste Nk.Lawmnakim Hrangate in thiem takin ‘Aw Thalai ’ ti hla’n mipui an awi a, Mipui na a tlai hle. Ama hi Pu Edward TC Hrangate naunu a nih. Hi zo hin Contestants mi 27 haiin Platinum Star ni ngei tumin inruolsiekna an nei .

Hi hun hmangna Campus sungah hin Fat James le Staff haiin Stall an buotsai chu zan inthim hnung chen khawmin dawrtu an thahnem hle. Result hi ei hi thu ei lakkhawm chen a hin hriet thei a la ni nawh. Ei Website fethleng hin Thawleni Oct. 28, 2014 khin hung tarlang ning a tih. A hmun pangngai Happy Heart School Auditorium, Bethel-a bawk hin hungtlung ding Nov. 1, 2014 khin nei nawk ni dingin Mr. Immanuel Lalhrietzing Pulamte, Event Co-ordinator, HSA Platinum Star Hunt chun inhriettirna a siem. Hi hun lo hlutsaktu, Ticket inchawtu le lo thlawptuhai popo chungah lawmtu a hril bawk.


Pu Darjemlien Tusing, Fat James, Multi-cuisine restaurant neitu in ribbon cutting a nei lai.
Pu Lunminthang Haokip, IAS Deputy Commissioner.
Tuithaphai: 24.10.14(Fri) Independent Church of India, Tuithaphai Presbytery Kristien Thalai Pawl 54th Annual Conference –cum- Tuithaphai Presbytery Musical Society, Musical Fest 2014, October 24-26,2014 Hmarveng ICI Biekin-a nei chu zani zan khan  Rev.J.L.Songate, Executive Secretary, Independent Church of India in hawngna alo nei tah. Hi huna hin Pu Lunminthang Haokip, IAS Deputy Commissioner, Churachandpur le Pu Lalramsang, MCS, ADC, Bishnupur haiin an up ve a, Pu Lunminthang Haokip, IAS Deputy Commissioner in Pathien thucha hrilna hun a nei bawk anih.


Inpakna hla ICI Central Choir, Nk.Grace Famhoite, Best Singer, Music Fest 2012, Nk.Rody Zote, Music Fest Solo Winner Senior 2013 le Semikah Band haiin inpakna hla mawi tak tak an sak baka, hlapawl le lengkhawm zai inruosiekna nei zawm nghal anih.  Hunkhar tawngtai Rev.T.Remthang Hrangchal, Lamka in a nei zoin mipui an tin dar.

A hnuoia hai hi kum 2014-17 sunga TPKTP thuoitu ding thlang thara um hai chu an nih:

1. Chairman: Rev. L . Joshua
2. Vice Chairman: Pu Lalhrietzing (Un-contest)
3. Secretary: Pu David L. Lungtau
4. Asst. Secy.: Pu Simon Barjona
5. Finance Secy.: Tv. Diamond Malsawmthang Tusing (Un-contest)
6. Treasurer: Pu Ramhlunsang
7. ODC Secy.: Nk. Rebecca K. (YCO, TPKTP)
8. Central Comt. Member: Pu Lalhrietzing

Nk.Grace Famhoite, Best Singer, Music Fest 2012Nk.Rody Zote, Music Fest Solo Winner Senior 2013
Semikah Band
Hlapawl inruolsiekna nei lai..

By L.Keivom, Inpui.com Columnist

Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine and al last you create what you will. - George Bernard Shaw

L. Keivom
Hranglien Songate buotsaih ‘Hmar History’ sut hmasa tak (1958) a chun mimal 20 hieng Vanso, Nelachal, Sura, Lersi, Luopui, Hrangkhup le Thawnglai, Khuongpuithlurh, Saiva le Chunthang, Neirawi, Truoni le Neilal, Hniengi, Ngamtawn, Ralngam (Lalruong) le Hrangsaipui, Darsuozem, Zampuilal Tusing le Bapui nu hai chanchin a ziek a (p.8-34). Hienghai laia threnkhat hi um tak tak ni loa tienami, an chanchin an hril sawng zata an phuok sap pei, iemani chen hnungah mihaiin um tak tak anga an hung pom le hril a ni le ni naw thua inselna ruok chun tawpintai nei nawh. A san chu pipu tienami (stories), thusim (myths) le thurachi (legends) hai hi hnam aidentiti hung indin suokna dinga bawlhlo poimaw an ni tlat leiin tu hnam khomin an hlut a, a nêka ropui lem le suongum lem a hung suok hma chun an inthla el nuom nawh.

Hranglien Songate ziek dan chun, Khuongpuithlurh hi Pakhuonghai lal hmasa tak, Laimihai le indo laia tlangval a nih (Laimi a tihai hi Pawia khom Fanai Pawi nekin Lusei lalhai le innêk nasa Zahau Pawihai an nih. Pawihai hi Hrumsawm tia hriet an ni bok). Laimi (Hrumsawm) rûn dingin a khaw tlangvalhai chun fai-alh an zeu a, an inphe mur mur a. Ama ruok chun nunghak elpui a kham a, a zâl ngul a. Nunghak chun pasal ding huol a nei a, râl rama a thang sung lo neisan a tum leiin,

Pasal taka râl rêl ngam lo a,
Lanu pheiphung khamlua i neih

tiin, thiem takin a zuk chophawk a. Chu phingleh,

Chuti taka zawnsielnu trong chu!
Pasal ka’n thang, mi lo ngai ve rawh

a ta, a’n chawm tho thur a, râl rûna fe dingin a’n siem ve tah a.

Râl rûn dinga a suok tawm chun nunghak kuomah, “Râl ka that chun nisa’n lu kawm ngei ngei a tih” a ta. A rawi naupang kuoma khom, “Ei nunghak leng hin pasal a lo nei chun i lu sukthir la, puon triek silin mi hung tuok la, a lo nei naw chun i lu khui tler la, puon thar silin mi hung tuok rawh” tiin a’n cha a. Khuongpuithlurh rawi ral run chu an hlawtling hle a, ama khomin râl a that a. Râl a that ni chun a ti ang ngeiin nisa’n lu a kawm bŭr el a. Chu chu nunghakin a lo hmu chun hieng hin an sam suok a:

Chung sima ni’n hrângsam a ziel a,
Ka lungdi’n laimi a man tah ie.

An ral run hung kir chu kotsuo-ah mipuiin an zu thrâ thrà chawiin, khuong le dar leh an lo tuok a, lâmin an inri bung bung a. Khuongpuithlurhin a rawipa inchei dan a hmu chun a lâm nuom ve ta naw a, hnuoiah a zâl a, tonlairang an intontir tum khomin a ton nuom naw a, zu indawntir an tum khomin a dawn nuom bok nawh. A farnu beidong chun,

Zuong tho ta rawh, ka chin Khuongpuithlurh,
I lenruol hransar an lam zo a

tiin a zuk kei tho a tum a. Ama chun,

Lâm ta raw se, ka len a ruolhai,
Ka lungdi’n khieng dang a awi tah ie
tiin a don a, a la lâm nuom chuong nawh. A rawipain,
Awi ta raw se, hmâna lunghnemnu,
A par sokhlei ei lawr ta hnung kha

a zuk ti khomin a lâm nuom chuong nawh.

A farnu lungzing chu khuo tieng a tlân a, a nunghak kuoma chun, “Ruolnu, hung tam ie, nanga leiin ka sangpa’n zu hlak dawn nuom loin, a luah tonlairang ziel ding hlak phal lo, a khup a thalin an deng zâk el a nih” a ta. An pahniin tinhmun tieng an fe a. A nunghak chun,

An lal hrai chawi vantraitro inzâr,
Sieli’n buon ang ka pom ngam naw che

tiin Khuongpuithlurh chu a zuk hril a. Chu phingleh, “Inhma hma khan ti ta la, zawngtindong!” a ta, a tho hlut a, tonlairang an intontir a, zu a dawn a, a lâm ve tah a.
A nunghak kha a pasal neinaah rimsi takin a khawsa a, Khuongpuithlurh a nei naw kha poitiin a’n sir em em a. Ni khat chu chawr kot bulah a’n thrung a, poitia a’n chek a’n chek leh uiin a ko a sawn a a va pan a. Ui kuoma chun,

Chek chek ka tih, uia hung naw rawh,
Thradang rauthla ka kona a nih

a lo tih, an ti chuh.

Hi po hih Hranglien ‘Hmar History’ a inthoka ei hriet thei chin chu a nih. A thu le hla bi chiengna chu Hmar Hla Suina (1980) a khan phek 8 zet a um a, thu le hla inchuk tham tling laia mi a ni hrim a nih. Chuong chu ni sien khom, hmun dangah Khuongpuithlurh chanchin ziekna hi a vang khop el. Tuta ei hril tah po hi inrŭnna le inkeizap a ni leiin ei pi le puhai khan Hranglam Hla hnuoiah sie awm tak an ni vei leh, nunghak-tlangval inlaichinna hla, tu laia ‘Sai Hla’ ei ti ang Semruk Hla hnuoiah an sie lem. Chun, bu chil nia sak hlak ‘Hau Hla’ le Sikpui Lam hlaa ‘Hla Ser’ ti-ah Khuongpuithlurh ti hming hi ei hmu vuoi bok a. Chuonghai chu Hmar Hla suina bung 9-ah hieng ang hin ka ziek a:

Semruk hlaa a an sak lar le tlanglawn pawl tak pakhat chu Khuongpuithlurh le a nunghak chanchin hrilna hla a nih. An hril dan chun Khuongpuithlur hi Pakhuonghai lai hming inthang hmasa tak a nih. Khuongpuithlurh hming inlangna hla pahnih a um a. Pakhatna chu buchil nia an sak hlak Hau hlaah,
Dari chûn le Dari zuon,
Rilthrang laiah ser ang ni som;
Hrai lam siel ang a sal e,
"Pa khuo lam zong rawh" mi tih.
Hrai lam siel ang lo sal naw ning,
Khaw zo ril ang la ching naw ning;
Ei chawitir Khuongpuithlurhai,
Chem lo zawlah la ngam a ta.

tiin a um a.

Hi hla phuoktunu pasal nu le pa hi an nau upa tak hming 'Dari hmangin an ko hlak a nih ti an hriet. An naupa nuhmei, hi hla phuoktunu hin nau a nei vak naw leiin a ching an ring a, măk an rot a nih ti an hriet bok. Ama nu chun a ching nawzie le Khuongpuithlurh hai anga mi ropui a sulah an la hung insieng ding a nih ti a hrilna a nih. A hla thu fe dana inthokin "Ei chawitir Khuongpuithlurhai" a ti hi Khuongpuithlurh hi a naulutir a nizie hrilna ni loin ama ang nau a la hung nei ve dingzie a hrilna ni lemin an lang. A chunga hla thu umzie chu hieng ang hin a nih. Chang khatna -Dari nu la pain zanril lai a ni lo loin an mi hril. Nau tieng pangah (hrai lam) siel cing anga chingin an mi hril a (sal e), kan in tienga kir nawk dingin an mi tih. Chang hnina - Nau neina tieng siel angin ka la ching naw a, tlang insanga pil tak thra um nawna, thing le thlai a mawng thei nawna ang ka ni bok nawh. Naulutir Khuongpuithlurhai ang ka sulah (chem lo zawlah) la’n sieng ngei a tih.

Chun, Khuongpuithlurh hming an langna hla pakhat chu Sikpui Lam hlaa an HLA SER, ei hril taah khan a nih. Chu takah chun,

Thila Khuongpuithlurin lam a panna lamah,
Palfung va tong pam luo raw ie,

tiin a chuong. Hi Khuongpuithlur hi mi dang a ni naw chun a chanchin ei sui pa hi mi fung kam a pal chim leiin a thi a nih ti hriet thei a nih. A pam thu hlaah chen phuok a, Sikpui Lamna chenna an lo hmang ta hiel leiin pa mei mei chu a’n nawh ti a’n hriet a. Chuleiin, a chanchin ei sui pa Khuongpuithlurh hi a ni ring a um” tiin. P.76-77)

An chanchin hril hlaw khopa mi ropui le hmingthang ei neihai hi Zo hnathlakhaiin ei intrawm, ei hriet dan ang anga ei hril sawng seng le phuok belsa pei a ni a. Sura ei ti hi a thren chun Benglam/Penglam an ti a; Lalruong ei ti hih Ralngam/Galgam an ti bok. Unau tienami hril khom a’n ang ngai nawh ti angin, ei hriet dan le hril dan khom a’n vong ang nawh. Mi hrang hrang hril ei hrieta inthoka ei hril sawng pei a ni leiin chokpol chanchin le tienami a tam. Chu chu hnam tin nunah an hraw hun a tlung naw thei nawh. Hienghai hi ziek ngeia lekhabua hlu lut a ni ding pha leh mithiemhan a ni dan dinga an ngai angin an hung rem khawm a, tienami le tienthu mumal lem ei hung nei thei tah hlak a nih.

Tu chena Zoram khawvela ei tienthuhai zieka lekhabua hlu lût rawn tak chu Mizorama chenghai an nih. Hieng thilhai hi ei suidon ding le ziek ding pha khom chuong lekhabuhai chu Zo hnathlak hmun tina chenghai thu lakna hnârpui tak a hung ni tah. Chun, ei thu le hla neihai hi ei hang sui chet chet chun, upa deua ei hriet le hrilhai hi Kawlphai (Kabaw Valley) ei suoksan hnung, Chin Hills le a se vela ei khawsak sung le chu taka inthoka thlang ei tlak hnunga hung pieng chauh, mong inlang kûka inthrung la ni deu vongin a’n lang. Khuongpuithlurh chanchin ei hril khom hi ei histawri rurel (historical framework) sunga ei thun ding chun, ei lo ring upat ang khan a upa naw el thei. Chu tieng ngha chun mit hang inlen inla.

Tu chena Zo hnathlakhai thu le hla hlui suina lekhabu hi ei hnam naupangzie inphu chun ei kawl le kienga khawsa tlangmi danghai nek daiin ei hau lem ti hih sĕl ruol a ni nawh. Chuong lekhabuhai chu Mizo-Lusei tronga ziek deu vong a nih. Khuongpuithlurh chanchin ruok hi chu an ziekna ka hmu sun chu Dr. R. Doliana buotsaih Mizo Nunhlui Leh Hlate (1988) chauh a la nih. Chu khom chu tlanbahrika a ziek sa, a hla thu thrang sa ve lo a nih.

Dr. Doliana ziek dan chun, Khuongpuithlurh hi tlangval huoisen le hmingthang, chawimawi hlaw, Vanhnuoilien naupa Sailo lal Lienkham pasalthra laia pakhat a nih. Lungpher khuo-ah a um hlak a. British sorkar hung lien hma char, kum 1890 lai vel kha a vanglai a ni awm. Thlangtla pawla thrang ve a nih. Hieng hun lai hin Sailo lal Lienkham chun ropui a’n ti hle a, a nêka chunghnung lem tu khom an velah umin an ring naw hiel a nih.

Trum khat chu Lienkham le a rawihai chu an ramriek a, Aizawl bul Muthi khuo chen an tlung a. Chu khuoa chun Chenkuol hnama mi nunghak hmel thra tak el, Tuoli an ti hih a um a. Lienkham chun hmel thra a ti ĕm leiin nuhmei dingin a lak a. Tuoli pa chun, “In mi dit tak tak a ni chun in khuoah kir phot unla, a hranin la hung nawk unla, innei chu ei buotsai ding annawm” a ta. Hienga a ti san chu an lal, Sailo lal bok Kalkhamin nuhmeia nei dinga a hmaa a hung beisei leiin, an hung nor tlat chun an lal chu lo sel ngam a ring naw lei a nih. Lienkham rawihai chun, “Muvanlaiin sawl ei băng tah annawm, tuin am tawk ngam an ta?” tiin thruoi loin an maksan phot a.

Tuoli pa inlau ang ngei chun an lal Kalkham chun nei dinga a hung nor vet leiin, sêl ngam loin a naunu chu a’n neitir el ta a. Chuonga Kalkhamin a lo nei khal el chu Lienkham le a rawihai chun an theida em em a, hla an phuok el a, chuong lai chu ‘Darthlalang Zai’ a suok lai a nih. Lienkham rawi thangtlawm chun an tam suongin palzut fe an tum a, indo an sukthluk der el ta a. Muthi khuo chu an zu rŭn a, Khuongpuithlurh chu an pasalthra a nih. (p28-29)

Hieng lai hun hi Sailo lalhai anni le anni an indo lai, Sak le Thlang Indo (1877-1880) lai hun kha a nih. Khawsak tienga thrang lalhai chu Lalsavung thlahai po po le a naupa Vanhnuoilien nauhai an ni a; Khawthlang tienga thrang chu Mangpawrha le a sang Vuta thlahai an nih. An indona san laia pakhat chu nunghak inchu lei a nih. Mizo Chanchin (India, Burma & Bangladesh-2001) buotsaitu B.Lalthangliana hril dan chun, Lungdupa Vanhnuoilien a um laiin a naupa pahnina Lienkham nuhmei dingin Chenkuol lal naunu Tuoli, Nisapuia um chu an zu biek a, an lo remti a, a man ding lam dinga an kir nawk lain Suokpuilal naupa Kalkham-in a lo nei el ta a. Hi thil hi Vanhnuoilien chun a theida hle a, a naupa Lienkham kuomah, “Hi thil hi hung theinghil palh hlauh rawi in tih aw” tiin thu a’n cha a. A naupa chun a hriet zing a, Muthi chu Chinhleia rawi tirin an zu run a. Sienkhom an lo hriet lawk leiin an lo inring nasa hle a, an lo kap let a, tuikhur mong ruom ramngaw-ah an dang bet tlat a, an mangang hle a. Iemani chen hnungah mi huoisen pakhat hin thi huomin an silai a pal per a, an silai an kap ruok vong hnungah an tlan suok thei tah a nih. Hi truma hin a rûntu Khawsak tieng chan a chau lem (p.262-263).

Thi huoma an silai pal pertu kha, zeldin thubawlah Khuongpuithlurh lo ni ta sien, Vanhnuoilien naupa Lienkham tienga thrang tina ning a tih. Vanhnuoilien hi ei hriet thei dan pakhat chu Tuolte Vanglai ei ti vet, uor deua nuizatum taka thu phuok insiek hi Tuolte-a a um laia intran a nih. Kum 1871-72 a Mizoram rûn dinga Cachar-a inthoka Tipaimukh fe thlenga British sipai hung, Vai Lien Voikhatna tia hriet kha Vanhnuoilien le a nauhai hrem ding le tukdol dinga hung hrang tung an nih. 1872 February-a Champhaia Vanhnuoilien hmun hlui an tlung hma khom khan ama chu kum 1871-ah a lo thi tah ti thu an dong a, a thlan hmun khom an sir nghe nghe a nih. Vai Lien Voihnina 1890 hnung khan British sorkarin Mizoram an hung op a, indo le inrun an sukbo tah leiin, Khuongpuithlurh hun lai hi 1850-1870 bawr vel sunga inleng dinga khum a ngai ding a nih.

Khuongpuithlurh chanchin le inzoma hla an phuok hi chik takin hang bi inla, Chin Hills ei hung kai hnung daih, Mizoram ei lut thlak hnung daia phuok ni sien a hoi khop el. A thu hi a fie el bakah a trongkam inrilin a mawi. Tlar hni peia tlar tin lam kuo vonga siem a nih. Chang khat lem hi chuh Sortuirakam Neilal le Truoni chanchin le inzoma hla an phuok, an hmang sawng ni sien a hoi khop el. Khang hun laia an khawsakna, khawtlang nun, puithuna le thil dang dang hlimthla chieng takin ei hmu thei. Chun, hlakama nisa lukawm thu, “Chung sima ni’n hrangsam a ziel a” tia a hang hril dam hi themthiemna inril tak a nih. Sârthi an um pha amanih, pasalthrain râl lu an lak pha chu nisa-in lu a kawm hlak niin an ngai a. Chu thu chu tekhia hmangin, mi huoisen, mi hrâng Khuongpuithlurin râl lu a lak nia nisa lu kawm chu ‘hrângsam ziel’ tiin a hril a nih.

Hi thu char hi kei danglamin, Pastor Thangngur chun, “A hmelmahan hransar lâmin an awi” tiin a hlaah a lo hmang a. Kum 1960-a Sinlung Thar hlapui dinga ka phuok, ‘Sinlungmawi’ ti-a chun,

Sak le thlang, sim le hmarin thei ang inhnar,
Hrangsam ziel, thlunglua tonlairang chu:
Hranlu ang kan lăm che zai tina chawiin,
Lung lawm kim, hning Sorlai li ang thûk leh

ti-in, ei hla thur suok laia an trongkam hmanghai chu ka lo hmang ve bakah, “Hmar hraichawi vantraitro ang inzarna hmun” ti khom ka hmang sa a, Khuongpuithlurh hlaa trongkam mawi po po hi ‘Sinlungmawia’ hin ka lo hlù lût vong a nih.

Chu chu a nih literechar tling thu le hlain huvang a nei dan le thu a hril dan chu ni. Hi hla ka phuok lai hin D.M.College-ah Intermediate of Arts (IA) kum hnina ka thaw lai a na, chu chu tu lai le hrilkhi chun 12th Grade (Pawlsawmpahnih) chauh a nih. Ka phuok lai hin Hmar trong chu inchukna sikulah ieng level-a khom hmang theia pom a la ni nawa chuh Hmar tronga vernacular M.A chen-a ei la hung nei ve phaa an inchuk level le standat phak dinga insanga ka siem a ni leiin a thu le trongkam hmanghai hi a takin a khir a nih. Chu thu chu ruol threnkhat ka hril leh awm naw an ti taluo a, invĕt bilingah an mi ngai hiel a nih. Sienkhom, chu chu a nih hmathlir neia ringnaa kalchawi ei ti hih. Hmu thei lo hmu phak a ngai. Chutaka inthoka kum sawmnga hnunga chu B.A chen Hmar MIL ei lo nei der ta a; kot hung nok mektu chu M.A level a ni tah. Chuleiin, P.B.Shelley dungthula,

O Wind,
If Winter comes, can Spring be far beyond?

hang ti ve khom inphalam a um ta bek nawh.


Tlangkawmna
Hmar Hla Suina lekhabu ziek dinga hma ka lak tran tak tak hun kha ka zuk sui kir chun kum sawmnga a lo tling ta a, a bu-a a hung suok meu khan chu kum sawmhni a lo invoi der tah. Thu le hla hluihai iemani zat bek lekhabua hlu lût a, a hmawr phor lang a, chutaka inthoka thrangtharhan research nasa lem hung thaw a, lekhabu tam tak a cho suok ka lo beisei a. Chuonghai laia pakhat chu tuta ka thu hung thur suok, Khuongpuithlurh chanchin hi a nih. Hmar Hla Suina a suok hnungin kum 35 a lo liem nawk dĕr tah a, sienkhom ka thil lo beisei kha beiseina thlawn el a la ni zui pei bakah, thu le hla hlu lut suna umhai khom ei ngaisak naw leiin thrangtharhan hrieta muol an nei ta nawh. Iengtin am thaw tang ei ta?

A bawzuitu dinga dandea um le mawphurna latuhai hin ieng chen am an mi tlungpui ta a? Research thaw pei si loa thosilen hnuoia ei ngaituona inlêng vêl thu dik hrila hril le inhûkpui amanih, seminar nikhuoa bel chieng dawl lo, phuokfawm histawri inzawt a, resolution maksak tak tak thlâk a, awrdenna dinga kut phar khum zuk hi ei sunzom pei ding am a ni? Ka tupa Dr. Lal Dena-in Reader’s Digest Great World Atlas-ah ‘Sinlung’ ti hming a chuong thu a hril leia chu hmun chu pipu thusima Sinlung an hril leh thuhmuna ngaia bu tak khûka khŭkpui dam ei um sung chun ei mawlna le thlăna liem ding vong ei nih. Hi Atlas hi kei ngei khoma a suok hlima inthoka a kawpi ka laibrari-a ka kol ve a ni a, Sinlung ti chuong khom hi ka hmu ve tho a, sienkhom ei histawri le inzomna a nei naw leiin ka khukpui ve naw chauh lem a nih.


Thil dang chu maksanin, Khuongpuithlurh chanchin bek hi sukchieng dingin hma lang ei tiu. Pakhuonghai lal hmasa tak anga ei hril chun, khaw laia inthoka inlal tran am ning a ta? A tu Laimi (Pawi) khuo am a na va rûna ei hril hi? Sailo lal pahni nunghak inchŭna karah ei zep ding a ni chun, a ngaizawng le an chanchin ei hril tak hi iengtin am zep lut thei ei ta? Hieng le zawna dang tam tak umhai chu don dingin research thaw a ngai. Taptebulah inthrung biel a, hnam upa tak ni inchu rikngot hi ieng tina khom a ni nawh. (Inrinni, October 18, 2014 Delhi)

Lekhabu Hming: Lekhabu Hming: Kawlva Angin Inleng Thiem Lang Aw: Pu V.T.Kappu le a Hlahai

Lekhabu Ziektu: Lallungawi, Bethel.

Thlirlawkna Ziektu: By Prof Lal Dena

Ei lekhabubu thlirlawk hi tuta Novemver, 2014 sunga suok hman dinga sut mek a nih. Pu V.T.Kappu (Vaiphei Thangneng Kappu) chanchin tlawmte Pu H.Thuomte lekhabu “Hranghluihai Chanchin”ah khan ei lo tiem tah a. Hi hnung hin Pu K.Lalkhawthang Infimate lekhabu “Mihrang Pasaltha Thenkhathai Chanchin”ah khan Pu Kappu chanchin ei hmu nawk a. Tuta tum hin Pu Lallungawi iziek Pu Kappu chanchin bik lieu lieu phek zahni chuong zet ei hmuh tep tah. Nghakhla a um khawp el. A ziektupa hin kum tam tak research thawin Pu Kappu chanchin zieka um tah le a nauhai, mohai le a tu-le-tehai inhmupuia thu a lakkhawmhaia inthawka a ziek a nih a. A hmaa Pu kappu chanchin ei hriet naw tam tak hriet belsain a um a, pawm tlak lekhabu a tling.

Ei rama Independent Kohran intan tir laia mani hringna chan ngam le hlaw tam lem khawm thlakhla loa, Pu Sap Tlangval lo zui fan fantu, thu le hla tienga thaw hlawk ve em em chu Pu Kappu hi a nih. Hla sawmli chuong zet a lo phuok a, a hlaphuokhai a purinzur thei a, Isu Krista inriengna le tuorna tieng hi a uor bik. Senvawna an tuol lai herawt a tuk laiin, Pu Thanher le Thangler-in an thungnghaa, Pu Thanher-in, “Tawna pa (Thangler a kona), Lawma pa (Kappu) hi kan va han ban pha lo em, ani hi chu Vankhawpui pur doin a tap thlawk thlawk a; keini zawng Vankhawpui pur doin kan la tap ve hlei nem,” tiin a hril (p.145). Hi hla Kappu’n a phuok ti Thangngur-in a lo hriet chun, “Kappu, ieng dinga ka hlaphuok ding i lo phuok? ‘Vankhawpui pur doin tap naw ruol hrim ka’n nawh’ i tih a; ‘kan ni nawh bek ti ta la” tiin a suosal nghe nghe. (p.146). Thlarau mihai insuosalna hi chu theida a va um naw de aw! A la thlum tho tho.

Hnama Vaiphei ni sienkhawm Keivomnu nuhmeiin a neia, Senvawn le Pherzawl laia khawsa a ni leiin Hmar tawng ruokin hla a lo phuok a nih. Lusei tawngin pakhat pahni vel chu a lo phuok awm. A chipuiha’n Vaiphei tawnga hla phuok ta dinga an nawr khawmin, hieng hin a dawn a: “Hmar tawng hi ka hla phuokna dinga a (Pathien) mi pek a na, Pathien mi pek dan chu ka thu’n ka thleng thei nawh” a ti tawp el a nih (p.108). Ngaisang a um veng veng kher el. Ei thu le hla (literature) sukhausakna kawnga khawm Thangngur, Thangler, Ngama, Thanher-hai leh thungna hmatawnga inthung hmunkhat lo thei lo a nih. Lusun in le Kristmas lawmnahaia Pu Kappu hlaphuokhai hi khawvel um sung phawta mi’n awitu an ni zing a nih.

Pu Kappu hlaphuok laia sawisel hlaw met a um a. Chu chu, “Ka va ngai ngei ei chatuon ram” tia mi “ A sira lengkir leiin boral kan lau” ti kha a nih. Independent Kohran Hlabu (IKH) 6th edition-a khan an pei a ni awm a, sandamna bo thei a kawk tiin. Pu Kappu lungsenin “Nangni’n dit le dit naw in nei chun, ka hlaphuok po mi hung pe dawk vawng ro” a ti hiel a nih. Amiruokchu, tuhin chu IKH 227-ah inchuon sa nawk a ni tah (p.108). Mi hlaphuok sa edit dam ei thaw ding chun, a phuoktu, an nawleh an sunghai phalna lak hmasa ding a nih. Doctrine thu ni lem lovin, Pu Kappu hlaphuoka ka lung khei mettu pakhat chu Ringin Kalvari tlang chunga chun, (IKH.235) tia changthumna “Rammawia ka hang leng ve pha chun, Khawvel rinum hi zuk thlir hlak ka ta, Kan vakvaina ram hi”ti hi a nih. Thlarau khawvela chu hnung tieng ngaina le thlirlet theina um ta awm naw tak a nih a. ‘Zuk thlir hlak ka ta’ ti aia “Zuk thlir ta naw ning’ ti ni lem sien a va tha lem awm de! Ei mihrang hmasahai kha lekhathiem lo, ziek thei tiem thei tawka lekha inchuk an lo ni a, hieng po po hlaro an mi lo maksanpek hai hlusakin duot zuol ei tiu.

Hi lekhabu kawmah hin Pu Kappu thlaklak a um a, a bu sunga bung sawmhni pahni zet a um bawk; chuonghai chu: A pieng le murna; Senvawnah chanchin tha a hung lut; Pathien thu a awi ve tah; Baptisma le nuhmei; Harna le Kappu; Pherzawl a zuon; Senvawna bawk; An chukna le rawngbawlna; Vangduoina; Kohran buoi le Kappu; Sei, Mihrang an liem zo tah; Chatuon lungpuia innghatin; Thilmak; Tuikuk khuoa; Kawlva angin inleng thiem lang; Pu Kappu UPC-ah; A sira lengkir leiin; A nuhmeiin a thisan; Kappu hun nuhnung; Kappu hlahai thlirna; Tlang kawmna le A Hlaphuokhai.

Hi lekhabu hi Chanchin Tha lei le Independent Kohran hnawchepna’n a tuomvel lai khawma, a hringna neka a rawngbawlna ngai pawimaw lemtu Pu Kappu inrimna le a hlaphuokhai suihchiengna a ni tak a. Pu Kappu le mihrang pasalthahai IKH-a hlaphuoktuhai khan ei nunphung ruongam sunga inthawkin Pathien thu an lo awi a; Pathien chawimawina hlaro ropui tak tak ei hnam hla thluk hmangin an mi lo maksanpeka, uong thu loa ei kawi vel hnam danghai thu le hlaa pur phurna ei lo ni pha a ni hi. Ei hla tuoltohai thua, Pu Dr (Upa) Lalnghawrlien chun hieng hin a lo ziek chu tie: “Hmar nun fe thlenga Pathien hung inlarna ka ti ringawt el.” A va hei ti dik lawm lawm de!

A ziektupa hi mihriem dana chu ka farnu pathumna naupa, ka tupa a nih a. Pawlsawm pasi chauh nisienkhawm a kamsuok le a thuvai dan enin, a pu Hrangluoi (a pa Paukhathang pa) tieng a lak ni’n ka hriet. Pu Hrangluoi, Khawmawi le a upa Raltawn (Zara pa) Saidan, hai kha pa tawng kam thiem tawp, mi mawl ni si, thu an hang hril ta chun inbuotsai lawkna nei der lo khawmin darkar khat neka sawt pei ding um thak loin thu an hril thei. An titi ei ngaithlak ta chun, ei fesan el thei ta ngai nawh. Lallungawi hin a puhai kam thiem a lak a; a thusep le a thu hang sawinawi dan vel hi puitling ka ti ngawt el. Lekha an chuksang nawha chu, thu le hla kungpui tling ve phak dingin ka hmuh. Entirna dingin a kam suok hi zuk tarlang vak ei tih, ”Kristien ni hma khan minaranin pielrala inhawih taka khawsa dinga beisei ngam an nawh. Kristien sakhuo ei chel hnung ruok chun, thangsuo thuring namthluin, a aiah Kraws ei tungding a. Ramhuoi hnawl hmangin Thlarau Thiuenghlim ei inchengtir a. Ridil tieng ngha hlak khan Jordan ral ei thlir a. Hringlang tlanga inthawka khawvel thlirtu khan Kalvari tlang ei chuongkai tah a. ‘Pielral ka ngai ka Lal lengna’ ei hung ti ve thei tah a ni,”tiin (p.149). A mawi hem hem ngawt el.

Hi lekhabu hin zawna tam tak dawn ding a siem a. Chu hai laia pakhat chu hi hi a nih: Khang lawma Independent Koihran lo inrimpuitu kha iengleia Gospel Centenary lawm tum khan a tu-le-tehai bekin chawimawina an dawng ve naw? Independent Kohran lo suoksan khawm nisien, a hlahai le suokdawk ni lo a. A hlahai hlak chu vawisun chena ei kumkhaw ro an ni si. Hi hla pakhat “Kawlva angin leng thiem lang aw” ti ringawt lei khawm hin award hmuna khawp a tling veih leh. Mihriemin chawimawina pe naw inla khawm, ringum taka thi chena a rawng a ibawlpek a Lalpa chun “Suok tha le ringum i thaw tha “ ti tho tho a tih.

Ei Editor-in-Chief, Thuro Magazine, Pu H.Zaneisang-in Thuhma mawi taka a ziek tawmpuiin, zuk khar el tang ei tih: “A bak chu, a lekhabu sung thu ngei hi ngun takin tiem la; nang tiemtu hrietna le thlarau hringna a dawmsang el bak a, ziektu Pu Lallungawi ngei khawm thua a lo hausak zie hre thei i tih.” Hi lekhabu hung suok kar nghakhla a va um de!

Powered by Blogger.