Halloween party ideas 2015

- LRS Puruolte | Photo: Alan Famhoite.

Tuithaphai:  Oct. 6. 2014 zing dar 8:30am – 9:00am inkar sung khan Saikot Youth Club Hall/Community Hall, Saikot, Churachandpur, Manipur hmun ah Saikot TD Block sunga Job Card Holder hai le hi Block sunga khuo Lal le Village Authority Thuoitu hai chun Swachh Bharat Mission (India Ram Suk Thienghlimna) chu Saikot TD Block huoihawtna hnuoiah nei a nih a. Innauguration (hawngna hunser) ursuntakin an hmang. Hi hun hi Pu Ng. Shanti Singh BDO, Saikot TD Block in a vailiem (Flag-Off). Hi hun a hin hi ni pawimaw tak hi a pawimwna le sawrkar thil tumhai hrilin, Saikot TD Block hmasawnna dinga a thei tawp suo a, hma a lak ding thuhai a hril. Hi hun hi Bieltu MDC ni lai Pu Lalhrillien chun uopin hi hun a hin thuhrilna hun a hmang ve a. Thienghlimna pawimawziehai hrilin, ei Pathien biek khawm hi thienghlimna ngainatu a ni a, Pathien dawttu chu thieghlimna a nih. Thienghlimna ei ngaitha leia ei khawlai dunghai a ṭawp chu pawi a ti hle thu, Sawrkar-in Scheme a siem ang tak 100 ah 50 bek hi lo sukpuitling thei ta inla chu ei ram le khawtlangin hma a sawnpui hrim hrim ding a nih ti thuhai hrilin, ṭhangtlang a hma ei lak tlang a ṭulzie hai a hrilsa bawk. Hi zo hin Sawrkar ram le hmun-le-hmâng hieng Saikot TD Block Area a um BDO Office Complex, Hospital (CHC/PHC/PHSC), Government School Compound le a dang dang hai chu sukfaiin, umnikhamin hnatlang (Social Work) an nei tawl. Saikot TD Block sunga hin Job Card Holders 2,909 le ti lai an um a nih.

Hi hun a hin Bieltu MDC chun ei inpawlpuina a zawna dawnin hieng thuhai hi a hril, Saikot BDO Office chu ṭhataka a function theina dingin hma a lâk mek a, Quarters, Bank (SBI Branch), Police Out Post, Dinning Hall building hai khawm bawlzo vawng a ni tah a, a lampui khawm Black Topping a intlungtir dinga hmalak mek a ni thu hai a hril. BDO Office Complex sung a Office le Quarter hai infepawnahai chu black topping a siemzo vawng tah le Solar khawm Company tha tawk tak siem inbuk zo vawng a ni ta thuhai a hril. Hmatieng ah Sugnu Road, Saikot a inthawka hi BDO Office Complex panna khawm Black topping thaw a la ni ding thuhai a hril bawk.

BDO Complex, Saikot TD Block, Churachandpur.
Inpui.com palai haiin an sui pei naa chun Saikot hi Manipur a Assembly Constituencies 60 um hai laia Assembly Constituency pakhat, chu hai laia  59-na a ni a. Saikot hi Block chau nilovin a phu ang hrimin Sub-Division a hlangkai dingin Sawrkarin hma a lak chu a phu hle ti a hmusuok a. Saikot Block hi Sub-Division a hlangkai a ni ngei theina dingin Saikot Sub-Division Demand Committee hai khawm indin a lo ni tah a. Strike/Bandh hai chen huoihawtin, Sawrkar le khawm in biekna a lo um rawp ta hlak.

Vawisunni chen hin Saikot hi Sub-Division a in um tir ding a Sawrkar tienga inthawka thusuok a la um naw zing chu a biel a cheng mipuihai mak ti a tling tak zet a, Sawrkar le thuneituhaiin hma hung la hai sienla an nuom hle thu a biel mipuihai hin inpui.com palai hai kuoma an intlun. 


Swachh Bharat Mission le inzawma hnatlang dinga hung khawm mipui hai.
Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.