Halloween party ideas 2015

CCPur: NE Tamchon Trophy, Delhi a football inkhel dingin Tuithaphai a inthawka Hmar FC Team hai chun Nov. 8, 2014 sun 12 Noon hin Tuithaphai suoksan an tih. Chuonghai chu Lalramsang F. Tusing of Rengkai, Daniel of Muolbem, Hmara of Saikot, Michael Joute of Rengkai, Buka of Rengkai, Immanuel of Sielmat le Kenneth of Rengkai Road hai ning an tih. Sun dar 12 hin Flag-Off HSA CCPur Jt. Hqr. in HSA Campus Rengkai Road, CCPur hmun ah nei pui an ta. Zantieng dar 3pm in Imphal-Delhi vuongnain pan an tih. Hmar FC hi HSA Delhi in an Organise, ISL a khel Delhi Dynamos in an Sponsor pui ding a nih. Nikum 2013 khan Hmar FC hin NE Tamchon Trophy Campion nina an lak a nih.

Oct. 24, 2014 khan HMAR FC Organising Board in tuta fe mek INDIAN SUPER LEAGUE (ISL) a DELHI DYNAMOS hai manager an in hmupui a.DELHI DYNAMOS haiin sponsor an pek ding thu HMAR FC haiin an hril. Tukum HMAR FC jersey a khom DDFC hai logo a chuongsa ve ngei ring a um.


Pic: HMAR FC Organising Board le Delhi Dynamos manager le Marketing hai. A hmaa hmar naupang hai hi Oct. 25 a Delhi Dynamos FC vs Chennaiyin FC hai inkhel tuma mascot a thang kha an nih.

-LRS Puruolte


Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.