Halloween party ideas 2015

By James Songrolal Songate

1. Laikhum bela tinkim ka dawn changin,
James Songrolal Songate
Ka hnam riengvai lunglaiah a thar hlak ;
Hieng ang lawma indara ei um hi, 
A tu pa maw am ni tang a ta le !


2. Thiemna ei tih va'n chunglur ei tam ngei,
Sienkhawm berkai ei tlawm vankhup hnuoiah,
Mani inpak sakhi ngal sungtlai bo,
Ei thiemnain varal a kai si nawh.

3. Hnamthil ei sai ei bul inhlawng lulin,
Unauhai belong changah ei awk zo ;
A var hmasa suosam chau ei thaw hin,
Ei Hmarthimpui hung var ei ring am le !

4. Pathienpa trawng mi pek ei thiem tawl ngei,
Ei trawng hmang nuom mi tam ei hnawtzam zo ;
Phuoktu, siemtu ei tam zui tu umlo,
Hnam dang nuizatbur ei inchang zo tah.

5. Thrangthar leng hai, in var in thiemna kha,
HNAM keikhawmna'n hmang ro, pheikhai ruolin;
Inthre tlukna, thrangkhawm hratna a nih,
Hnampui nghafak nangni chau hi in nih.

6. A hi a nih ei ngirsuokna ding chu,
Pathien triha a thupek zawmna hi;
HNAM dam a tih A thu ei zawm pha chun,
Thlaler ramtrawl par ang vul tang a tih.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.