Halloween party ideas 2015

(HI le HSA JHQ Jiri-Vangai le inpawltlangna, Entawn tlak le Joint Headquarter ni tlak HSA Silchar Branch)

By LRS Puruolte
September 3, 2016 sun khan Hmar pi-le-pu haiin “Hringchar” an i lo ti hlak, Silchar khawpui laia Tuiruong vadung (Barak river) kam, hlalotea um, Bhango Bhawan, an i ti Sadarghat hmuna um a chun Hmar thiem-in-zir inzawmkhawm pawl, Hmar Students' Association (HSA), Silchar Branch, The 24th Freshers' Social Meet 2016 hun puithu tak el, hi huna Khuollien Pu Joseph Lalrothang President, Hmar Inpui GHQ (Hmar Supreme House) a rawiin Manipur a inthawk mi 5 (Tuițhaphai a mi 4 le Imphal a mi 1) hai chun sim ve theiin kan um a, vangnei kan in ti hle. Chuonghai chu Dr. Immanuel Zarzosang Varte Jt. Secy., HI GHQ (Driver); Pu Laltlanlien Fin. Committee Member, HI GHQ (Driver) *(ei hrietfie zuol theina dingin a hlasak Pathien in mal-a-sawm le a suk hring leia Zoram khawvel sukhningtu Pi Lalruotmawi apa); Pu Lalsanhim Sanate Fin. Secy., HYA GHQ (Driver); hi huna Khuollien le kei țhangin mi 5 lai kan nih. Chun Special Invitees laia mi Hmar Inpui, Barak Region President Pu Lalthomlien, Hmarkhawlien khawmin hi hun hi hung sim vein thuhrilna hun a hmang bawk.
A view of Silchar, Assam. By LRS Puruolte 
Khuollien Pu Joseph Lalrothang a rawi hin Sept. 1, 2016 zantieng dar 5-6pm inkar khan Tuițhaphai, CCPur kan suoksan a. Inchûkna (Education) ngaisangmi tak, inchûkna tienga sinthaw țha leia State le National Award lo dawng tah el baka International Award dawng thei dinga nominee kai phak a ni bawk leiin inchûklaihai (HSA) fielna chu a ngai pawimaw hle a, a duthusam Imphal-Silchar vuongna service um naw sienkhawm fiel le hrietfuka a umna chu sukpuitling ngei tumin lampui infuk naw tak karah zan khawvara ama Bolero motor a tlanin Sept. 2, 2016 zingkar Jiribam, Hmar-hai mikhuol nawna le kawng hran hran haia an hmakhuo, beiseina engin a hnawtzuina hmun chu Pathien zarin țha takin kan tlung a. Pu (Dr.) Immanuel Zarzosang Varte Jt. Secy., Hmar Inpui GHQ in a mi hung tuok a. Anni sungkuo chengna in tieng kan pan a, anni in a chun mikhuol a khawm inngailo deuin Hmar Inpui Guest House ang thoin kan zuk innghat phawt a, anni sungkuo khawm chu an lo Hmar Inpui hle a. Hmar Inpui țhuoitu sungkuo an tlin em em. Ama ang bawk hin hi laia Hmar hai le hnam sunga organization țhuoituhai khawm an felin an țuon a țha tawl hle.

Sun huna chun Jiri-Vangai laia Hmar Inpui țhuoitu hai leh inpawltlangna hun hmang a ni a, hmalak pei dan ding hai hriltlang a nih. Hi huna hin HI GHQ hai chu ngainatna le lo lawmna bufak pui cheu kan nuom lai zingin a pawisa in peng kan ti cheu tiin a sumfaiin an pek a. Zantieng chun HSA tienga țhuoitu le member țhenkhat hai le chun inpawltlangna neiin bu khawm faktlang nghal a nih. Zan huna chun September thla kohran tin beiruol inkhawm a ni a, inkhawm țin zan dar 8pm hnungin Community Hall ah HSA Education Campaign le inzawmin HSA țhuoituhai hmalakna le inrawinain inchûklai naupanghai lai President, HI GHQ thuhrilna hun pek le ama lo lawmna’n Hmar Thangsuo puon bat chi inhlan a ni a, ama chanchin, infuina thucha, inchûkna le inzawma a thuhril hai chu inchûklai naupang haiin ngainuomum an ti hle.

Dr. Immanuel khawmin inchûklai naupanghai lai thuhrilna hun a hmanga, an hlawkpui hle a nih, ti hriet theiin a um a nih. Ama lem hi chu HSA Education Campaign (Kohran in Revival Crusade a nei hlak ang hiela țhahnemngaiin) keini fe hma’n milim hmu thei le a ri hriet theiin, Projector hmangin țhahnemngai takin a lo bei pui char char a, career guidance, competitive exam le interview pek dan, body language, etc pawimaw zie hai a lo hrilhriet a nih. Inpak a um tak zet. Mihai inchûktir le hrilhrietna kawnga chu talent nei țha ve tak el a ni a. Pathien in malsawm ngei dingin kha Education Campaign kha ring a um. HSA, JHQ Jiri-Vangai hai hin an thaw ding tak an thaw a, an motto an hriet a, vision țha tak an nei a, entawn tlak tak an nih. Programme hmang zoin Hmarkhawlien, Cachar kan pan a, RPC hai Guest House a riek in a zing Sept. 3, 2016 in Silchar kan pan a nih. Silchar a chun Hmarhai Pa ti thei hiel khawpa tulaia inlar le hnam tadinga chat-lak lo khawpa țhahnemngai taka pensuok deu zing, HSA ta ding khawma ka sawl, ka kham, ka pension tah, ti ngailo dinga ringum, Pu Vanlallien Pulamte, Asst. Prof. le Editor, Zawllung in a mi lo tuok a, chuongang pei chun HSA țhuoituhai le ushers/volunteers, members hai chun an mi lo dawngsawng țha hle. Hmar VVIPs treatment pek an thiem hle a nih. Sawrkar pakhat a Union Minister khawm ni inla khang bak khan lo induot le in ngaisak dan ding dang rak a um bik ka ring nawh! An fel zie kha i tawnhriet ni la um ve ngei a ta, chu pha chun hrilfiena le hrietchiengna nangma ah hung um el a tih.

Sept. 3, 2016 - HSA Silchar Branch, The 24th Freshers’ Social Meet 2016 :

HSA Silchar Branch, The 24th Freshers’ Social Meet 2016 hmangna hmun Bhango Bhawan hi a hmun a fukin an hawi hle a. Hi Hall hi world class a ngai thei niin AC fit a ni a, a hawman khawm nikhat ah India pawisa cheng 20,000/- (Sing hni) vel a nih. Musical Live Concert hai chen khawm thawna thei tawka țha a ni a, PA System, Light, Stage, Chair le mamaw chi hran hran a um deu vawnga. Khawpui changkang dang haia Hall changkang tak tak hai ang tho a nih. Insit a um naw hle a. A Standard/Quality enin a hawman khawm hi a to bek naw lem hman a nih.
Silchar hi India rama State pathum abikin hieng- Tripura, Mizoram le Manipur hai tadingin State danghai leh an infepawna, an mamaw hai lakna hmun le lampui pawimaw (lifeline) a ni a. India rama British haiin ro an rel hun lai daia kha khawpui pakhat lo ni ve tah le khawpui upa ve pawl khawm a ni bawk, India rama inchûknain, sawrkar thlungpui i hrietpui le indin iemanizat umna hmun khawm a lo ni ve tah. Hmun dang dang pan lo khawmin hi lai hmun hih thiemna insangtak tak inchûk suok thei vena hmun insit umlo tak a hung ni ve tah a nih.

Hril hmai der lo chi : 

HSA Silchar Branch hin hnam le khawtlang nu-le-pa chan hai khawm changin, a țul ang angin hma a lak hlak a, mithi ruong enkawlna kawng a hai khawm tlawmngaina sin a lo thaw hlak a nih. Thisen mamaw hai dam HSA member ha'n an pek hlak a. Tuta 24th Freshers' Social Meet 2016 huna khan Blood Donors mi 10 hai kuomah lawmman pek an ni nghe nghe. HSA Silchar Branch hin activities iemanizat an nei a, chuonghai laia chun Thusep (Essay) ziek inelna "Ei țawng suk hmasawn" ti thupui hmangin a huoihawt, Tukum sung tuchen ah thisen Unit 10 peksuok, Keyboard Musical Instrument inchawk, Calendar 2016 buotsai, Inchûkna tienga hlawtlingna changhai lawmpuina le chawimawina pek, Sports material - Football, Volleyball, etc hai țha taka nei thlapin Tv. Gospel Songate, Branch Outgoing Secretary in fel fai takin report a pek thei a nih.

An inrim dawkpui ngat hmingțhațna, pawisa a inchawk el thei nilo chu malsawmna an dawng phana khawm a hung ni pei awm. Mihai inpak le suong an hlaw tak zeta. An thil huoihawt dan en khawmin sum le pai a pe tu ding an invai nawh ti le mihai ringzo an kai a nih ti hmu le hriet thei a nih. Hieng a ni lei hin member khawm an tama, 24th Freshers' Meet a hin mi 430 vel an fekhawm a. Silchar khawpuia hin Hmarnau mi 500 le ti um anga ngai a nih.

HSA Silchar Branch hi entawn tlak tak an nih. Branch el ni ta loin "Joint Headquarter" ni tlak an nih. A pawl (HSA) le a mihriemhai an kum naupang ang hu chun an khawsak dan a puitling hle a, la țhalai tak tak vawng anni bawk leiin suong an um țha thei tawl hle. Sept. 3, 2016 a an Freshers' Social Meet 2016 khawm kha item hai a puitling a, sawisel ding a um naw hle. Freshers' ha'n self introduction an nei huna hai an blood group an hrilsa pei khan thisen pek/thawlawmna kawng ah HSA Silchar Branch chu an inpekzo hle ti a sukchieng a nih. HSA thiltum/motto - "Sinin, Hrilin, Sanin, Ṭhuoiin, Serve the Nation" ti chu an hrietin an theinghil naw hle a nih, ti hmu le hriet theiin a um a nih. An member hai lai hin coaching khawm la hran loa MBBS inchûk dinga entrance exam a inziek kai thei, Central Excise le a dang danga thawkna nei Silchar a posting lai mek dam an um a nih. Chuongang bawk chun an țhuoitu hai khawm hi Silchar a thawkna nei ta dam an nih.

HSA Silchar Branch, The 24th Freshers' Social Meet 2016 huna an thuhril țhenkhat hai, la hung tarlang nawk inla -

Pu Joseph Lalrothang President, Hmar Inpui GHQ (Hmar Supreme House)/(Chief Guest) : 46 mins lai thu a hril a, a nghawk awm khawm an um der nawh! Kolkata a PUC a'nchuk laia harsatna a lo tuokhai hrilin, inchûklai haiin tumruna nei a țul zie hai uor takin a hril a, țum khat chu Rs. 30/- in Calcutta (Kolkata) - Silchar rail in a pana, bufakna ding pawisa khawm nei ta lovin lampui ah bu a nghei tawp thu a hril a, ei inchûk lai (student ei ni lai) struggle a ngai (we need to struggle) tiin a hril a, ama ngei khawm harsatna tam tak nerthleng a, State le National Award chen dawng thei a ni thu, hi HSA Silchar Branch programme hi Pathien i hrietpui programme a ni thu, Silchar laia HSA hmalaknaa Standard deua function buotsai theia a um chu lawmum a ti thu, kohran a khawm a chintawka inchûklai hai chu in hmang thiem a pawimaw thu, mimal (as individual) chun ei hlawtling a, a hawnpui (as a whole) chun ei la hlawsam zie, Internet, facebook, whatsapp, etc hmang dan thiem a pawimaw zie, thaw a ngaituo derlo hai an hlawtling ngai naw zie, thaw a ngaituo ding, thabo ding an naw zie hai hrilin, harsatna leia inchûk naw ding nisien chu kei khawm inchûk naw dei ka tih tiin a hril a. Taima tak, tuorsel deuin hung thaw inla tiin an fui a. Political dream hai hi thaw lo ding tina niloin thaw thaw ding a ni am? Hmu thei (achieveable) ding a ni am? ti chu nguntaka ngaituo rawp a pawimaw zie hai, Assam ah tulai inchûkna le inzawma hlawtling an tam chu lawmum a ti hle thu hrilin, hlawtlingna an sang sang hung chang zawm pei ding le HSA damsawt dingin a ditsakna an hlan a nih.

*Culcatta (Kolkata) a a’nchûklai huna a thil tuok a hril, lawm hlaw le entawn tlak pakhat chu- (Ama hi hmelțha le pumduong țha ve tak a ni hrim a). Bengali nunghak, ama classmate hmelțha tak tak haiin an ngaizawng, tulai țawng takin an ‘Star’ a, a țhen lem chun Class room sunga chen exercise book a lekha phek keithla-in “I love you” ti ziekin an deng hlak a, an dit thei em em. Sienkhawm, chuonglai zinga chun a’nchûkna ngaisak lemin a hung hlawtling a ni thu, khanglai huna khan ngaizawng kha lo inhnik sienla chu tuta a ngirhmun ang a ni phak naw ding zie hrilin, inchûklaihai chu ngaizawng nei kawnga khawm fimkhur a ngai zie hai uor taka hrilin a’n fui a nih. Ama hi inchûklaihai ta dinga chona nasatak petu le entawn tlak tak a nih.

Pu (Tv.) Albert L. Riengsiete SI, Rangirkhari Police Station, Silchar (Functional President) : "In-le-lo, mani sang, u-le-nau hai maksana hi lai inchuk dinga hung in ni a, harsatna tam tak khawm tuok in tih. Thil țha le țhanaw inchuk ding tam tak um a tih. Thil țha hai inchuk ding ei nih. Harsatna/buoina in nei chun țhangpui dingin kan tiem." tiin hi huna hin a contact no. chu hrilin a pek nghal kha a thlamuongum thlakin, entawntlak tak a nih.

Dr. Lalțhakim Hmar, Asst. Prof., Assam University (Exhortation Speech) :

Internet, Facebook, WhatsApp etc hai hi ei inchûklai ngaisak lo rak khawpa ei hun tamlem a inchûklai (student) haiin ei inhnik a, ei phone ei khel ngat ngat a ni chun iengtik am lekha ei tiem ding a ni a? Ngaituo hlak ei tiu. Ei nu-le-pa haiin pawisa an seng thlawn nekin in tienga kir a țhalem, hiengang ei lo thaw a ni khawmin a chintawk neia group mani inchûkna le inzawma hlawkpui thei ding chi a hai chauh lut hlak ding le ama ngei khawmin ama group siem, mani țawng ngeia harsatna um hai indawn thei le inhril theina chu mi iemanizatin an hlawkpui ta thu a hril a, a țhain a'n dik tak zet a. Entawn tlak tak a nih.

Dr. Jenet R. Faihriem Medical Officer, Dept. of Pediatrics, Silchar Medical College & Hospital (Exhortation Speech) : 

A sinthawna hmuna hai a thei ang anga mihai tadinga inpein hun a hmang ve hlak thu hrilin "Ka theina-na ah mihai ka lo țhangpui hlak a nih. Nangni khawmin thaw ve hlak ro." tiin HSA hai chu infuina le chona a pek a nih. Entawn tlak tak a nih.

Dit khawplo takin Sept. 3, 2016 zantieng dar 4:40pm velin Silchar kan suoksan a, Assam-Meghalaya-Assam-Nagaland hrawin Sept. 4, 2016 in Manipur kan tlung nawk tah a nih. Kei tak lem chu zan dar 8:30pm velin Tuițhaphai, CCPur a ka chengna in ka tlung a nih.

Hieng hun hai hmang theia ka um ve kha vangnei ka'n tiin hlawkpui hlea kan ngai lai zingin thu iemani bek hril ve dinga ditsak, beisei le phuta ka um vena khawm suk puitling ta lo a ka um kha chu ka'n thiem nawin, ka um suk inhawinawtu, ka theinghil mei mei ta lo ding chu a nih... Keini tiengpang kan fe nuom inrang nawk taluo leia ka suk puitling thei ta naw kha inphalam um ka ti tak zet. Hun remchang la um nawk ngei dingin ka ring. Ka hril dinga topic beiseia um kha tulai khawvela ei hnam mamaw le ei inhrilhriet dinga țha tak el chu a nih.

Iengpo khawm chu lo ni ta sienla, Hmar Students' Association/HSA tiengpang awn deu vawnga thu ei hril laiin "Inchûklai" ei ti hin School/College/University a inchûklai (Student) hai chauh a tlangpui thuin ei in kawktir bik deu hlak a. Mihriem hai hi ei damsungin ei thi hmakhat chu thil hriet le thiem vawng tah, ti hi a um thei naw a, inchûklai vawng ei nih! ti tiengpang ah hril ta inla, India Hnam Pa (Father of the Nation) Pu MK Gandhi chun "Inchûkna hi ei pieng a'nthawkin a'nțana ei thi in thlan hmun ah a tawp chauh a nih." a lo ti a. A'ndik khawp el, mihriemhai hi chuongang chu ei lo ni hrim a nih! Khawvel a hin inchûk ding tam tak a um a, ei damsungin thil inchûk ngat ngat ding le inchûklai vawng ei lo nih! Fena hungna ei nei khawmin inchûk dawk ding a tam hle! Nitin a ei umdan ding khawm hi inchûk zing a ngai a nih. Chulei tak ku chun ei Bible khawmin hiengang ku hin a lo ti a nih-

Psalms 90:12 (BSI) -
"Kan dam sûng nihai tiem dân ding mîn chûktir la, Varna lungril kan nei pha hielna dingin."
Psalms 90:12 (BFW) -
"Kan damsûng nihai tiem dân mîn chûktir rawh, varna lungril kan nei pha na dingin."
39:4; De. 32:29; Tv. 2:1-6
Psalms 90:12 (Delhi Version) -
"Kan dam lai nihai tiem dan dik,* Nangman mi hung inchûktir rawh, Lung var kan nei phàna dingin."
*‘Kan dam lai ni tawizie hi, Nangman min hriet fietir la” ti thei a ni bok.

Ei damlai ni haia ei pawimaw tak le sukfel hmasatak ding chu Pathien hring le chatuon hringna nei a, a dawt ah hrietna tienga Varna/Lungvar nei a ni a. Chuchu ei hlawtlingna bulpui ding a nih. Jacob 1:5 a ei hmu angin hal lo le inro loa pe hlaktu Pathien kuomah varna hni hlak ei tiu. Inchûkna/education ah ei insang phawt chun Varna nei ei ta, a neka hmangruo amanih, ralthuom țha dang hrim a um der nawh! Hlawtlingna bulpui a nih!...
HSA! HSA! Par ang vul zing raw seh!

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.