Halloween party ideas 2015

By Timothy Z. Zote
17th  December,  2016

                                                                  
Date 16th December, 2016 khan District Hqrs. DC Office tuolah Pherzawl District hawngna hunser hmang a nih. Hi inkhawmna hi Pi Lalrawngbawl, Dy. Director, DIPR, Churachandpur le Pu Muona Keivom hai pahnihin thiem takin an keihruoi a.

Hun hawngnaah Pherzawl District hla Pu  Zosanglien Nungate phuok chu  mipuiin sakna an nei .  Hi zo hin  Pu A. Tombikanta, IAS, DC, Pherzawl-in  Welcome address hrilna a hmang zovin, Invocation Pastor Hrangchunghnung-in Hmar tawng le sap tawngin a hmang zovin, Pherzawl District hawngna Pu O. IBOBI Singh, CM, Manipur chun a hmang.
Pherzawlah Pu O.Ibobi Singh, Chief Minister, Chief Guest-in Pherzawl District chu a hawng. Hi hawngna inkhawm a hin, Pu Gaikhangam, Dy. Chief Minister le Pu I. Hemmochandra Singh,  Minister, Revenue & Forest, Pu Dr. Chaltonlien Amo,  Chairman, Hill Area Committee le Pu Vungzagin Valte, Parliament Secretary (Horti. SC/CADA hai chu Guest of Honour le Functional President-in an thang. Thu tha tak tak hrilna hun an hmang tawl.

Chief Minister O Ibobi chun  Pherzawl District hin, District dang hai nei nei nei ve vawng ding thu, infrastructure khawm inhmawtaka ngaituo a ni thu, chun hi Pherzawl District hi hnam pakhat ta ding chaua siem a ni naw a, a sunga cheng hnam tum tumhai ta dinga siem a ni thu hai a hril.. Pherzawl Distict hi siem a ninasan pakhat a hril chu  ,a umna hi Manipur-a Imphala inthawka inkhi in a hlatna le  a lam seina pawl tak a ni a, rorelna fellem beiseina leia Cabinet-in a passed a nih. Chun, sawiselna le hril neu neu um sien khawm tuhin chu ngaituo a ni naw ding thu a hrilsa   bawk. Chun, Chief Minister chun Rs. 1,00,000/-  (one lakh)   function incharge hai kuomah an hlan bawk.

Hi hunah hin Civil organization tum tum in lawmna thu le presentation nei a nih. A hmasa takin – Pu H.K Zote,  Chairman, Pherzawl District Demand Committee-in hun a hmng a. Hi hun bawkah hin Upa L.Thanzam Pulamte, Secretary, PDDC le Pu Timothy Z. Zote, Public Relations,PDDC hai chun Thank you letter, Memento, Hmar Thangsuopuon, Thadou puon, Simte Puon Laisen, Simte Tribe Council,Hqrs.-a inthawka present dinga an thawn chu khuol tha hai inhlanna nei a ni a, hi ruol ruol hin Jiribam District huom sunga khuo 13 hai memorandum   Pu Timothy Z. Zote chun Chief Minister, kuomah an hlan bawk. Hi  zo hin, Pi Lalramsang Amo khawma khuol tha hung hai kuomah lawm zie suklangnain  Hmar Thangsuopuon le present chi tum tum a present a.  Pu Lalhmangpui,MDC,Pherzawl  Lal sungkuo hai chun a rama thlai suok, serthlum,bal, le apple dam khuol tha hai an inhlan a nih.

Hmar Inpui aiin Pu Francis Songneilien Songate, Secretary, Hmar inpui-in  hnam huopin lawm thu thiem takin a hril. Chu zovah, Hmar Women Association Hqrs. aiin President, Pi J.L. Sawmi in thu a hril.  HYA G.Hqrs aiin President, Upa Laldawnlien-in lawm thu a hril a, ei hnam ta dinga sin thaw tha hai chu HYA Member haiin theinghil nawng ei tiu” a tih. HSA Hqrs. aiin  Assistant Gen. Secretary Pu Laltanpui (Puite)-in  thu tha tak a hril. Tipaimukh Chief Federation haiin memento le Hmar thangsuopuon an inhlan bakah Memorundum an inhlan sa bawk. An hunah hin Pu Tongkholun, Secretary-in a kei hruoi a nih. Hieng a chunga zieksa lo pawl tum tum thuoitu- HNU Block No.5, HNU Hqrs. thuoitu, Hnam thuoitu tum tum khawm an kim hle.  Sawrkar tienga mi pawimaw- Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, Churachandpur le  mediacal team thahnem tak an thang.

Cultural dance: HYA Parbung Cultural Troup, Pherzawl HSA,Taithu HYA, Damdiei HYA, Tinsuong HYA,
Haiin hnamlam an suklanga, hieng hnamlam suklangtuhai po hi Pu Dr Chaltonlien-in cheng sing khat seng a present bawk a nih.

Dr. Chaltonlien  khawma thu hrilna a neinaah chun “Pherzawl hi  mi tamtak ngaituonaa  pieng lo, duthua khawm sam phak lo. Vawisun ei lo nei el ta a. Ei rengin ei lawm seng, a thawtu chunga lawm nachang hre seng bawk ei tiu. Pherzawl ADC Foundation stone Nov. 1, 2006  le  December 16,2014  khan ADC hawngna le Pherzawl District  haawngna Pu O IBOBI SINGH, Chief Minister, Manipur-in a nei nawk bawk.

Ei dit, ei mamaw, ei tul. Ei hmalakna leia ei chang, mita hmu thei  le naa hriettheihai popo hi mi thenkhat chun a um ding hrim, sawrkarpa thaw ding hrimah ei ngai a. Ei Bible hmu kha… “ a hriltu um lovin tuin am hrieng a ta” a ti ang khan, a nawrtu le hma latu um lovin tuin am hung thaw el a ta? Ei ni hun hma  khan  tuin am a hung thaw hrim leh!! Ei hmalakna le  ei thil ngen Pu Okram Ibobi Singh-in a mi pek leiin voisun hin  hieng ang hin lawm le hlimin ei um a ni hi… Kut ben ei tiu. Lalpain Pu  Ibobi hmangin thil ropui tak a mi thaw pek  leiin ei lawm hle a nih. Lawmna programme ei la nei ding a ni a- Siel,bawngchal/vawk tum ding ei um chun …. Hril ei tiu.

Lawm nachang hrelo amani, lawm nuoumlo hrim hrim ei lo um a ni chun  ngai mak naw meiniu. Bethlehem Bawng  ina Isu hung pieng khan khawsak mivarhai le beram vengtu haiin an robawm hawnga lawmna chibai an buklai khan Lal Herod khawma a lo lung inzingpui a ni khah. Naute suolna nei lo tam takin an thi pha  nghe nghe a nih. Mi hming that ding lo hawphur  lei ringawt a, lo hril siet    le lawmum tieng neka  hril hnuol tal tal tum a, “ takchanglo ding- puitling lo ding”  tia hril pawlhai khawm an ni  thuhril vek khawm an awi chie  ka ring nawh. Ei renga ei thawtlangna leiin takchang zing a ni ta hi.

Tuhin Pherzawl District-in DC,SP ei nei nghal ta a, department hran hrana District Officers pekin ei um nghal bawk an tah. Department officer haiin an department suk burip nghal bawk an tih.
Ei ram le hnam ta dingin thei tawpin le inthuruol takin hma la zawm pei ei ta, Pathien le  Pu Ibobi Singh, Chief Minister le a council of Ministrerial hai zarin ei ram hung changkang peiin mihai min hnar ram la ni ngei a tih.
Tipaimukh biela Pu  O. Ibobi Singh  sawrkar zara ei dawng tahai:
Vangai tlangah ei beidawng laiin Helicopter hmangin Bufai, daihnai bu thakin a mi thak pek a, ei hriet seng kha.
Vangai TD Block thar a mi pek a, Vangai Sub Division ah a mi hlangkai pek nawk a.
Tuhin vangai tlang dung khuohai popo electric a var mek tah.
Vangai tlang dungah lamlien  siem mek a nih.
Parbung le Patpuihmunah Bank, police outpost, staff Qtrs.    Um mek.
33/11 KV Power station , Pherzawl/Parbung/Ankhasuo ah 132/33 KV Station  Tipaimukh(sipuikawn) ah a um .
Ei la beiseisa rawphai:
Impr of NH -2  (150 NH ni hlak Pherzawl- Tipaimukh
Impr of Jiri –Tipaimukh Road , Life line of Vangai Range   people.
Tuiruong Leilak (Barak Bridge.
HSLC exam centre at Parbung sub Division, Hqrs.
Hr. Secondary school do do
Special DPC for Nurse and teachers for Tipaimukh areas.
Thu kharna ding, Chrismas le kum thar 2017 Pathien thlarau malsawmna change hlim le lawm taka hmang dingin ditsakna insang tak inhlanin kan sungin chibai kan buk cheu tiin” a thuhril a suktawp.

Khuol tha ha’n thuhrilna hun an hmang zovin, ADC, Pherzawl-in vote of thanks a hril zovin, photo session nei zo vin hun suktawp a nih. Hi hunah hin Print le electronic media khawm an thang bawk a nih.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.