Halloween party ideas 2015

-LRS Puruolte


"Women hold up half the sky"
- Chinese Proverb


(Hi  Chinese thuvar hin a kawk tak nia inlang chu Nuhmeihai pawimaw zie  le khawvelin a mamaw zie a nih. Van khi  a chim thei lo ni ta ang sienla, Nuhmeihai zarin a  chim theina ding kha a chanve  (50% )  chu anni  hai  lo dawmkang  leiin a chim naw pha a, an lo veng a nih. Khawvel  siet -le-that theina hi Nuhmei hai chungah  a chanve  (50%)  tawp a'nnghat zie a hrilna  ni thei a tih, ti ring a um.)


Pathien-in ama angpuia a siem mihriemhai hi ei hei ngaituo veng veng a, Pasal thangpuitu dinga a siem ve ngat Nuhmei (Pasal thangpuitu ding lieu lieu) thanglo chun kawng tum tum hai hi hlawtling theilo a lo tam khawp el! Pathien-in Pasal thangpuitu dinga a siem ngat an ni leiin mei mei an lo ni naw hrim a nih! Khawvel lienlem ei daksuok chun, hmu theia um chu Nuhmeihai hmusit, sie hnuoi, an ngirhmun dawmsang tum hrim hrimlo, enhrang a ngaitha le an thurawn lak nachang hriet naw chun kawng tum tum haiah hmasawnna a um thei tak tak naw ding, ti hi a nih! Nuhmeihai ngirhmun hrietthiempuia dawmsang thiem thiem chu ram, hnam, khawtlang, pawl, kohran, insung khawm nisienla, a ieng ieng a khawm hma an sawn zat zat pei a lo nih.


Nuhmeihai dawmsang/hlutsak a an thurawn lak ve hlak a that thu hril pha pasal tam tak chun thangtlawm a lain thaibawina amani Pathien thu (Bible) kalna ang hiel a dam an pawngpaw ngai el hlak! Hrietchieng tawk nawna lei le hi thil hi fumfe taka ngaituo nawna lei chu a ni tak el awm. Kristien khawm ni inla a umzie hriechiengtu ta ding chun pawnga do/kal el chi khawm a ni  chuong nawh. Thlarau tienga chun Nuhmei lu chu Pasal a ni a, Pasal lu chu Krista a ni  ngei. Pasal lu Krista a ni leiin Pasal khawmin Krista ditdan a en a ngai a, Nuhmei khawmin Pasal ditdan a en lem chu a ngai chang um ngei a tih. 


Social Media haia tarlang ta angin Tuolbuol (January) 25, 2017 sun khan darkar 4 (li) le minutes 20 (sawmhni) sung ding, Rural Women Upliftment Society (RWUS) huoihawtnain RWUS Training Hall, Sielmat, CCPur, Manipur hmun ah "Consultation meeting for strengthening the role of women in Governance and in decision making" (a umzie a'nril le a kawk a lien em leiin a fie nawk zuol theina dingin- tuipuiral (English) tawngin a fie tawk hle tho zing laiin Hmar tawngin hiengang hin la hei tuihni nawk tete inla,  "Nuhmeihai sawrkar, ram, hnam, khawtlang, kohran, pawl, insung le a dang dang haia dan le dun siemna kawnga hai khawm nisienla, rorelna/inrelbawlna fellem le hmasawnna hratlem a um theina ding le thutlukna siemna hun le hmun hai ah a hma neka an thang rawn ve theina ding le an indikna/an chanvo, an i phu hrim hai an dawng a, an ro a hrat nawk zuol thei dan ding, an harsatna chingfel dan ding le hmalak dan ding ngaituoa inrawntlangna, ti el inla a kawk famkim deuin, kawk chiengkuong tak dingin ring a um.)


Chuong ang hun pawimaw tak el ah ngaina taka thang ve dinga fielin ka um ve a, fiel a ka umna chu inzaum le hlu ka tiin ka ngai pawimaw em leiin ka thang ve ngei a. CCPur laia hnam tum tum a nuhmei pawl tum tum, CBOs/CSOs le Kohran a mi abikin nuhmeihai ainthawk an aiaw le thuoitu in hrawl tak tak,  an thangkim tha thek thawk hle. RWUS hai hi Manipur a khawm a thaw tha pawl a mi an lo ni nama'n thaw ding an hrietin suongum ka ti thei hle. Hiengang pawl hrat tak el eini laia ei nei ta hi lawm a um bek bek el a nih. Nuhmeihai tading ngat lem chun a hlu zuol. Malsawmna ropui tak a nih.


Session 3 (hun thum) a thein thu pawimaw tak tak hril, ngaithlak, hriltlang le a thanghai chun thu hlu tak tak hawn a ni a. Kha huna thang haiin an nuhmei chanpui a thang velo hai an la hung hril sawng teu dingin dit a um. Mani tawnga thu hriet fie ngei ngei thei dingin Ms. Mary Beth Sanate, Secretary, RWUS in Moderator niin hun a vawng a, Mrs. Nissi Lalrochan Proj. Coordinator, RWUS in hun karlak a hai hun hmangin lawmlutna le lawmthu kim thlapin hrilna hun a hmanga, RWUS le Women-in-Governance (W-in-G), CCPur leh hi huna fekhawmhai chu induthaw takin tukum 2017 hin nasa deua hma latlang ding le thang latlang seng dingin a mi fiel tawl bawk. Kha hun a khan lungril tawk em em el  tam tak hril  a ni a, Nuhmeihai harsatna chi tum tum sukkieng dan ding le nuhmei hai ngirhmun dawmsang dan ding hai an hriltlang a, hmalak dan ding khawm an hrilsa a, fekhawmhai a'nthawk indawn nuom nei haiin dan-legal/constitution/customary law le a dang dang thu a indawn nuom an  nei hai indawnna le dawnna hun hmang a ni  bawk. Hril nuom kha a tam ve khawp el a, hunin a mi dai naw a,  kei khawmin hun tawpna taka thuhrilna hun pek ve ka ni hun ah ka nuom zat khawm ka hril ta nawh. Midang khawm an ni ve tho tawl.  Kha hun kha an hawi hle a nih. (Nuhmeihai hi  kawng  tum tum hai ah  tulna an hau si a, an hun hlu tak  maksana hung  anni tawl awm si a, zantieng thlai suong ding dam ni ding ann'a tiin ka ngaituo zing bawk a, sukbuoi sawt kha ka'n phalam lei chu a ni deu tak.)


Speaker hai khawm suong an um thei hle a. Anni hai hin thupui dang dang hmangin thu an hril a. Ms. Ninglun Hanghal, Social Media a ziektu inlar em em chun "Women support women: Opportunities and Challenges" ti a hril a. Kohran le hnam a khawm hrietlar le thuoitu tlin em em el, khawvel hmun hran hran khawm lo fang rawp tah hlak, thiemna tienga khawm insitumlo, hrietna nei zau em em el, Rev. (Dr.) V. Lalnghakthang in  "Steps for advancing indigenous women's political participation in North East" ti a hril a. Chun, "Structural system/policies: challenges for advancing women leadership" ti chu ieng huna khawm Nuhmeihai tadinga inpezo em em el hlak, Churachandpur District Legal Services Authority (CDLSA) a mi, Ms. Grace Chiinhoihniang, Advocate in hril malamin Nuhmeihai le inzawma dan (legal/constitution/customary law) chungchanga inhrilhietna, hriltlangna le indawnna le dawnna hun fekhawm hai a mi hmangpui tawl a. Kha huna ka lawmna belsatu, hrilsa lo theilo a ka ngai chu kha huna fiel ve le an pawl- NE Food Banking Network (NeFN) aiawa hung, Hmar hai laia Internet khawvel dak a, Online hlak le Facebook a lut hlak hai chun an hrietlar em em FOX JOURNAL neitu, tulaia Hmar lai el chauh khawm ni talo a Social Media tienga thaw hlawk em em el, Tlangval fel tak el, Joshua L. Amo @Jr Amo, Social Media Ambassador, NE Food Banking Network (NeFN) khawmin a hung uop ve kha a nih. Anni NeFN hin bu (food) fak ding tieng ah hmalain, rawngbawlna pawimaw tak a nih ti hrie a mihai leh an tuokkhawm hai chu an khattawkin a thlawn a semin a mamawtuhai kuomah an sem/inhlan hlak a. Eini laia rawngbawltu pawimaw tak el an hung ni mek tah a nih. Anni hai ang dam hi mi tam tak ei ramin a mamaw a nih.


Hi huna ka thil hmudan tlangpui le midang hriet ve dinga tha  ka ti zuolhai laia mi thenkhat:
Pasal thangpuitu dinga siem Nuhmei thanglo chun hlawtling theilo a tam! (chuong ang ding awm chu lo ngaituo sunzawm ve el rawh). Nuhmei haiin an ngirhmun an siemtha nuom tak tak a ni chun anni le anni (nuhmei le nuhmei) an in thangpui le inthlawptuo (support) hmasa phawt a pawimaw tak zet. Chuchu an mamaw hle. Nuhmei haiin hma an sawn theina ding chun ram le hnam rorelna, khawtlang le insung rorelna, kohran rorelna haia khawm an thang rawn ve a pawimaw a, chuchu ei ram, hnam, khawtlang, insung, kohran khawmin a mamaw bek bek. Chuong ang a ni theina ding chun ei ngaidan, ei pi le pu huna inthawka ei fe dan, customary law chenin thlak danglam ngai a um deu nuk tah. Pasalhaiin lungril zau taka Nuhmeihai harsatna ei hrietthiempuia ei ching dan thalo hai ei hnawl ngam ngai a ta; Sakhuona (Kristienna) khawm inza si a, kallo a ei in ennawn rawp le Customary Law, Constitution khawm nisienla ei ennawn rawp hi makmaw chu a ni tah. Chu ding chun Nuhmeihai tak tak an thangtlang a ngai hle. Hmalak dan ruok chu an thiem hle ngai a tih.


Ei ram ro inrelna, sawrkar a (MP, MLA, MDC etc) le khawtlanga pawl umhaia dam hin mipuiin palai ei nei le tir hlak hai khawm hi Nuhmei hai khawm an inrawl ve chu a ngai an tah. Pathien-in Pasal thangpuitu dinga a siem ve ngat Nuhmei thanglo nana chun a famkim thei naw deu chu a lo ni awm! Khawvel ram changkang le ram hmasawn mek a hai chun Nuhmeihai an dawmsang thiema hma khawm an sawn deu deu a nih. Chuchu India sawrkar khawmin a hung thaw tan ve mek a. Eini lai chun ei la paw tawk naw lei khawm ning a tih, uksak a la hlaw tawk nawh. A iengpo khawm nisienla hi hi lo hei hrie ve reng reng inla: Inter-Parliamentary Union (IPU) Dec. 2014 dungzuiin Rambung tum tum haia Nuhmei Parliamentarians (mipui aiawa sawrkar roinrelnaa palai) hai chu hiengang hi an lo ni hlak- America ah 26.7%, Europe ah 25.3%, Sub-Saharan Africa ah 22.1%, Asia 18.8%, Arab States 17.9%, Pacific ah 12.7%. Chun, Inter-Parliamentary Union (IPU) Nov. 26, 2015 a Annual Analysis On Statistics Of Women Members of Parliament (MPs) dungzuiin India ram a chun Lok Sabha ah 11% le Rajya Sabha ah 10.6% nuhmei an ni a. Khawvel rambung 188 laiah Nuhmeihai Parliamentarians (mipui aiawa sawrkar roinrelnaa palai a thang an tam indawt dan) a 108-na a nih. NE India ah Nuhmeihai thlierhranna a la nasa hle a, Entirna'n- hnam insang hai laia hnam hnuoihnung um hai SC/ST Nuhmeihai khawm ngaitha an ni rawp a, Nuhmeihai tadingin 33% Panchayati Raj Institutions (PRI) ah huol pek dinga ti nisienlakhawm ngaisak a la hlaw tawk naw hle. District Councils le Village Authority a lem chu hril tham an la um nawh! Nuhmei-Pasal inangtlangna hi ditthlangna el niloin ei pi-le-pu haia inthawka ching dan thalo thlakthlengna le kawng tum tum haia inthanglienna le hmasawnna dinga kalbi pawimaw tak a nina hrie a, chu tieng chu thlier thiem a ngai tah a nih. (Hriet dinga tha:  Thutlukna siemtu  ni hi nuhmeihai tadingin  ditthlangna (Option) chauh a ni naw a, an Rights a ni ve...)


Tuhin Manipur chun 11th State Legislative Assembly Election chu March 4 & 8, 2017 haia nei dingin a hmasuon mek a. Hieng hun a hai khawm hin Nuhmeihaiin anni aiawtu ding an in ngir tir ve hi a awmin a hun ta hle. Sawrkar in seat reservation a siem dan le kalhmang ruokchu a um thei. A iengpo khawm lo nisienla tutak hin Manipur a chun Voters Pasal nekin Nuhmei an tamlem a, Nuhmeihaiin an bawna tieng tieng, an Vote an pekna tieng tieng chu a'nkuo duok duok thei ding lai tak khawm a ni el thei. Nuhmeihai tadingin Nuhmeiin Nuhmei thangpui/thlawp (Women Support Women) hun lai tak, chu kalhmang hmang hun lai tak a nih. Nuhmei an thangkhawm vei chun khawvel ram le India rama state thenkhat hai angin lutak nina, President, PM, CM chen khawm MP, MLA, MDC titak lo ah an la hung ni thei pei ding a nih. Khawtlang le kohran, ei ram le hnam a pawl um haia khawm hin nina insang chel ve ta hai sienla, a sietna nekin a thatna a hung tamlem ring a um. Entirna a hmang thei- Nuhmei lo mei mei naw zie hmu ding a um zeu zeu...


Tulai khawvel ah Nuhmei thluok tha tak tak, lekha thiem tak tak, Pasal thaw thei ang ang thaw thei le an neka ropui lem dam, sin insang tak tak chel le hmu, hmatienga beisei um tak tak Nuhmei an pung pei. Pathien-in Pasal thangpuitu dinga a siem ve ngat Nuhmeihai thanglo chun hmasawnna le hlawtlingna a lo um thei tak tak naw a nih! Thangpuitu dinga siem ta chawk chu an lo pawimaw mama a nih! A chau lemin mi an thangpui ngai naw a, a chau lem chu a hratlemin an thangpui lem rawp hlak bawk... Nuhmeihai puol bika inser hlak ni (day), National le International level a mi dam, entirna'n- International Women's Day, Mother's Day... hai khawm hi ursuntaka inser vein le a tam thei ang tak inhrilhrietna hun (awareness) hun huoihawt uor a pawimawin ei mamaw hle. Pathien-in Pasal thangpuitu dinga a siem ve ngat Nuhmeihai an ngirhmun ei sie hnuoi sung chu hmasawn tak tak harsang a tih.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.