Halloween party ideas 2015

By Rosang Hekte

1. Vahûi(hûi-êm, hûimeisei, hûitupui)
2. Vapuol(Rângkêk, Vakhawk, Kâwlhau/Vakâwl)
3. Mu/Manmu(Mupui, Muvânlâi, Mulukawl, Muphêng, Mubuong, Tlânglawi etc)
4. Vațhû (Țhurieng, Țhusûm)
5. Vahrit
6. Varung
7. Ram âr/ Ârța
8. Vala
9. Varihaw
10. Vakhawthlang
11. Vakhawhri
12. Va-âk
13. Thlokher
14. Thlangawm
15. Vamîm
16. Vazâr/Zârlubuong
17. Varuol(Varuoltak, varuol senpa)
18. Vahuong/Âr awn
19. Simbu/ Titiri/ Chingpirinu
20. Valambawk/ Zân âr
21. Lênchîm(Lâilên, Tuipui lênchîm, Zo lênchîm, Ram lênchîm)
22. Suongchâwm
23. Rampuivâ
24. Tuklo
25. Vaber
26. Hmângva/ Ber eng
27. Thlabul eng
28. Changpânva
29. Vaki
30.Vakûl
31.Vaiva
32.Vabawng/ Vabuong
33.Tawllawt
34. Chawngzawng
35.Chawmanai
36.Vahrâng
37.Vahnakhawr
38.Changkawrdawk
39.Chiprang
40.Vapuol-Kawlhawk
41.puolrang
42.Mu- muhreu
43. Mu arla
44. Vahla
45. Zarțhiawr
46. Riekmaw
47. Țawkțawkawtsen
48. Dumva
49.Vabekvar
50.Tuivaarngo
51.Vaak
52.Vamitcheng.
53.ChîprângVaruol / Varuolmit cheng
54.Vahlup.
55. Ramparva.
56.Thizîl.
57. Peleu.
58. Vachedek.
59 Vamûr.

Post a Comment

Comments not related to the news or article may be deleted.

Powered by Blogger.